Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid-Free PDF

  • Date:17 Oct 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:36
  • Size:3.26 MB

Share Pdf : Vuistregels Brandveiligheid

Download and Preview : Vuistregels Brandveiligheid


Report CopyRight/DMCA Form For : Vuistregels Brandveiligheid


Transcription:

BASIS EISEN VAN Veiligheid geborgenheid tevredenheid. BRANDVEILIGHEID EN HET zijn fundamentele menselijke behoeften Elementair zijn. BOUWBESLUIT 2012 ook de vele verborgen kwaliteiten van het vulkanisch. Woonfunctie 12 gesteente basalt waarmee wij al 80 jaar producten. ontwikkelen die het welzijn van mensen verbeteren Met. Gezondheidszorgfunctie 14 onze hoogwaardige isolatieoplossingen ontsluiten wij het. Logiesfunctie 16 potentieel dat de natuurlijke grondstof steen ons biedt. Kantoorfunctie 18,De bescherming van mensen, Onderwijsfunctie 20 heeft de hoogste prioriteit in de woonkamer op. Winkelfunctie 22 werkplekken of in openbare gebouwen De. brandveiligheid van onze onbrandbare steenwol isolatie. Industriefunctie 24,zorgt voor een niveau van veiligheid dat wij de. Hoogbouw 26 1 000 C verantwoordelijkheid noemen in geval van. Grote brandcompartimenten 26 brand wordt waardevolle tijd gewonnen om mensen in. veiligheid te brengen Dit is te danken aan een materiaal. dat zijn vuurdoop reeds bij de formatie van het gesteente. heeft doorstaan,Onze steenwol isolatieoplossingen verrijken het. moderne leven,op vele manieren De effectieve geluidsisolatie. bijvoorbeeld beschermt ons tegen lawaai van zowel, INTEGRALE BRANDVEILIGHEID buiten als binnen een gebouw De goede thermische.
isolatie van onze producten helpt energie te besparen. En steenwol is van nature een toonbeeld op het gebied. van klimaatbescherming en duurzaamheid,Het is veel meer dan enkel isolatie. wat we doen met de oorspronkelijke kracht van vulkanisch. gesteente Steenwol is de sleutel tot duurzame, EXTRA BRANDVEILIGHEID oplossingen die onze levens aanzienlijk verbeteren. BEPERKING VAN SCHADE Ontdek het aangename comfort van een leefruimte met. veilige en duurzame isolatiematerialen,DEFINITIES,ROCKWOOL OPLOSSINGEN. Waarom steen van fundamenteel,belang is voor ons,moderne leven. Waarom de vulkaan ons beeldmerk is Omdat het de, oorsprong symboliseert van het natuurlijke materiaal.
steen waaruit we onze steenwol oplossingen, produceren Vulkanisch gesteente is als onuitputtelijke. grondstof in de natuur voorhanden Het stelt ons in staat om. kwalitatief hoogwaardige duurzame producten te, ontwikkelen met een lange levensduur die passen bij het. moderne leven Onze oplossingen dragen bij aan de aanpak. van mondiale uitdagingen waaronder het reduceren van de. CO2 uitstoot, Het is belangrijk dat bouwwerken brandveilig zijn De wetgever Opbouw publicatie. heeft allerlei brandveiligheidsvoorschriften vastgesteld waarmee De basiseisen van brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012 zijn. de brandveiligheid op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau is beschreven in het hoofdstuk Basis eisen van brandveiligheid en. geregeld Deze brandveiligheidsvoorschriften staan voornamelijk het Bouwbesluit 2012 Hierbij is met name ingegaan op de eisen. in het Bouwbesluit 2012 maar bijvoorbeeld ook in het Besluit die het Bouwbesluit 2012 stelt aan constructieonderdelen van een. algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Activiteitenbesluit gebouw Naast deze eisen stelt het Bouwbesluit 2012 ook eisen aan. en het Arbeidsomstandighedenbesluit de brandveiligheids installaties en het brandveilig gebruik van. een gebouw Deze onderwerpen zijn slechts kort aangestipt in deze. De wettelijke brandveiligheidsvoorschriften worden steeds publicatie. aangepast aan de eisen van de tijd De veranderingen hangen Het hoofdstuk Prestatie eisen per gebouwfunctie bevat. samen met de kennisontwikkeling en uiteindelijk met de politieke voorbeelden van gebouwfuncties waarin per functie of bij een. keuzes die worden gemaakt Natuurlijk is een hoger dan wettelijk groot brandcompartiment wordt getoond wat de betekenis van de. vereist niveau van brandveiligheid altijd mogelijk zie hoofdstuk brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 is voor de keuze van. Extra brandveiligheid beperking van schade voor een nadere de bouwmaterialen Daarbij gaat het om drie soorten kwaliteiten van. toelichting De eigenaar of gebruiker moet daar dan zelf voor kiezen de constructieonderdelen. De overheid ziet er niet op toe De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag WBDBO. en de weerstand tegen rookdoorgang van scheidingsconstructies. De voorschriften van het Bouwbesluit 2012 zijn gericht op twee Het brandgedrag van het oppervlak van constructieonderdelen. hoofddoelstellingen De sterkte van de bouwconstructie die. Bij brand in een gebouw moeten de aanwezigen veilig kunnen is blootgesteld aan brand. vluchten Niet alleen de bouwregelgeving stelt eisen aan de brandveiligheid. De brand mag niet overslaan naar een ander perceel In het hoofdstuk Integrale brandveiligheid wordt geadviseerd om. het onderwerp brandveiligheid integraal te benaderen waarbij ook. Schadebeperking binnen of aan het gebouw behoort niet tot rekening wordt gehouden met andere wet en regelgeving. de in het Bouwbesluit 2012 geregelde belangen Elke eigenaar In het hoofdstuk Extra brandveiligheid beperking van schade. of gebruiker van een gebouw doet er verstandig aan om op worden voorbeelden gegeven van situaties waarin de. basis van een risicoanalyse na te gaan of niet beter een hoger eigenaar gebruiker beter kan uitgaan van hogere brandveiligheids. brandveiligheidsniveau kan worden gekozen dan wettelijk is eisen dan het wettelijk voorgeschreven niveau bijvoorbeeld om de. voorgeschreven kans op materiele schade bedrijfsschade of imagoschade te. beperken Het hoofdstuk Definities geeft een toelichting op. Deze publicatie is bedoeld om op hoofdlijnen inzicht te geven in enkele specifieke begrippen Tot slot bevat het hoofdstuk. de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2012 De voorbeelden die ROCKWOOL oplossingen een overzicht van ROCKWOOL. weergegeven worden in deze publicatie zijn niet uitputtend en geven oplossingen waarmee kan worden voldaan aan de brandveiligheids. slechts de basiseisen voor brandveiligheid aan Voor de precieze eisen die worden gesteld aan bouwmaterialen. eisen dient men het Bouwbesluit 2012 te raadplegen. Deze Vuistregels mogen niet in zijn geheel of in delen worden verveelvoudigd. opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL B V Deze. publicatie is met de grootst mogelijke zorg opgebouwd Echter hieraan. kunnen geen rechten worden ontleend,Basiseisen van brandveiligheid. en het Bouwbesluit 2012, Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwvoorschriften en gebruiks.
voorschriften In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het. Bouwbesluit 2012 de basiseisen voor brandveiligheid zijn ingevuld. voor bouwwerken hoofdstuk 2 en 6 en het gebruik daarvan. hoofdstuk 7,De negen basiseisen van brandveiligheid zijn. Voorkom het ontstaan van brand, Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen. Zorg voor brandalarmering,Zorg voor blusmiddelen,Zorg voor veilige vluchtroutes. Zorg voor brandcompartimentering,Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand. Zorg voor voorzieningen voor de brandweer,Zorg voor adequate controle en onderhoud.
Voorkom het ontstaan van een brand, Voorkom het ontstaan van een brand speel niet met vuur. En als er vuur is moet voorkomen worden dat het vuur een. brand ongecontroleerd vuur wordt Als het oppervlak van. constructieonderdelen inventaris of aankleding uit gemakkelijk. brandbare materialen bestaat kan vuur of hitte nabij die materialen. oorzaak zijn van een brand Het Bouwbesluit 2012 stelt ter. voorkoming van het ontstaan van brand eisen aan het brandgedrag. van het materiaaloppervlak van constructieonderdelen De eisen. worden gegeven aan de hand van Euro brandklassen die volgens. NEN EN 13501 1 dienen te worden bepaald Voor het voorkomen. van het ontstaan van brand geeft het Bouwbesluit in afdeling 2 8. de volgende specifieke eisen, Euro brandklasse A1 voor materialen nabij een stookplaats. open haard die warmer kunnen worden dan 90 C of meer. warmtestraling kunnen ontvangen dan 2 kW m artikel 2 57. Euro brandklasse A2 voor materialen toegepast aan de. binnenzijde van een schacht een koker of een kanaal grenzend. aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment. met een inwendige doorsnede groter dan 0 015 m artikel 2 58. Verder moeten rookgasafvoeren brandveilig zijn en moet een gevaarlijke stoffen de eis dat de aankleding van een gebouw geen. uitmonding van een rookgasafvoer van een op vaste brandstof brandgevaar mag opleveren en dat het gevaar bij brand wordt. gestookt toestel op tenminste 15 meter afstand liggen van een beperkt. brandgevaarlijk dak van een ander bouwwerk artikel 2 59 Praktisch. gezien gaat het er om dat de rookgasafvoer niet zelf in brand kan Zorg dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen. raken maar ook dat er in de omgeving geen brand zal ontstaan Bij brand in een gebouw kunnen constructieonderdelen zoals. Zo mag de temperatuur van brandbare constructieonderdelen en wanden vloeren daken gevels etc aankleding zoals gordijnen en. stoffering in de omgeving niet te hoog kunnen oplopen en mogen behang of inventaris mee gaan branden zodat de brand zich steeds. vonken uit de uitmonding niet terecht kunnen komen op een rieten verder kan ontwikkelen Hoe sneller de brand zich kan ontwikkelen. dak Naast eisen die gesteld worden aan constructieonderdelen en voortplanten hoe eerder de brand niet meer beheersbaar is voor. van een gebouw bevat het Bouwbesluit 2012 ook gebruikseisen de gebruikers van het gebouw en hoe eerder het kunnen vluchten. De gebruikseisen in verband met het voorkomen van het naar een veilige plaats wordt gehinderd door brand of rook Daarom. ontstaan van brand staan in afdeling 7 1 In deze afdeling worden stelt het Bouwbesluit 2012 in afdeling 2 9 eisen aan de brand en. gebruikseisen gesteld ter beperking van brandgevaar en het rookklasse van het oppervlak van constructieonderdelen en aan het. voorkomen van een gevaarlijke situatie bij brand Zo geldt er brandgedrag van de aankleding en inrichtingselementen afdeling. onder meer een verbod op open vuur bij opslag van bij brand 7 1 Bouwbesluit 2012. OPMERKING 1,Verbouw of renovatie van de buitengevel. De eis waaraan moet worden voldaan bij het,renoveren of na isoleren van bestaande bouw is. gebaseerd op het rechtens verkregen niveau Dit,is het niveau wat bij een rechtmatig gebouwd.
bouwwerk feitelijk aanwezig is het actuele,kwaliteits niveau naar onderen is begrensd. door het niveau voor bestaande bouw klasse D,en naar boven is begrensd door het niveau voor. nieuwbouw klasse B Utiliteitsgebouw zijgevel Utiliteitsgebouw. Bestaande uit 4 brand, Voorbeeld Indien een gevel van een bestaand compartimenten. gebouw is opgebouwd uit steenachtige materialen,klasse A1 mag na renovatie de gevelconstructie. niet lager scoren dan klasse B,Niet brandgevaarlijk dak NEN 6063.
Euro brandklasse B, Euro brandklasse D bij bepaling brandoverslag volgens. NEN 6068 dient voldaan te worden aan Euro brandklasse B. Euro brandklasse D ramen deuren panelen en daarmee. gelijke constructieonderdelen,Brandcompartiment, De kleuren in bovenstaande gevelaanzichten corresponderen met de. kleuren in het naastgelegen overzicht en de daaraan verbonden. brandeigenschappen, Sinds de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 moeten ook van brand in de afdelingen 2 10 en 2 11 eisen aan de brand. gebouwinstallaties en dus ook het brandgedrag van kabels en compartimentering van bouwwerken. leidingen en de leidingisolatie van deze gebouwinstallaties voldoen Als eerste moet een bouwwerk ingedeeld worden in n of meer. aan de eisen van afdeling 2 9 Om het aantal stalbranden en het brandcompartimenten In principe mag een brandcompartiment niet. aantal dieren dat daarbij omkomt fors te verminderen is in 2014 de groter zijn dan het perceel waarop het bouwwerk staat. brandklasse in nieuwe veestallen verzwaard van klasse D naar Daarnaast stelt het Bouwbesluit 2012 eisen aan welke ruimten. klasse B in een brandcompartiment moeten liggen en welke ruimten bij. elkaar in n brandcompartiment mogen liggen Ook geldt er een. Zorg voor brandcompartimentering maximum voor de grootte van een brandcompartiment Ten tweede. Brand mag niet overslaan naar een ander perceel Dit is een zeer oud kan verdere compartimentering nodig zijn uit het oogpunt van. principe Denk bijvoorbeeld aan de beruchte stadsbrand van Londen beheersbaarheid van brand maar meestal is dit nodig voor veilig. in 1666 die drie dagen duurde Aan deze eis kan voldaan worden vluchten Op basis van loopafstanden wordt een brandcompartiment. door het toepassen van brandcompartimentering maar vaak is toch nader ingedeeld in subbrandcompartimenten De omvang van. ook nog de hulp van de brandweer nodig een subbrandcompartiment wordt in principe bepaald door een. Het Bouwbesluit 2012 stelt met het oog op de beheersbaarheid maximale loopafstand van 30 meter aangezien mensen 1 meter per. Extra beschermde vluchtroute,Balkons steenachtig,Woongebouw zijgevel Woongebouw Grondgebonden. Bestaande uit 10 brand woning, compartimenten Geschakelde woning Vrijstaande woning.
OPMERKING 2 OPMERKING 3, In de praktijk wordt vaak vergeten dat ook de lucht in een geventileerde spouw In de voorbeelden in het hoofdstuk. buitenlucht is als bedoeld in de tabellen 2 66 en 2 75 van het besluit Dat wil zeggen Prestatie eisen per gebouwfunctie van. dat niet voorbij mag worden gegaan aan de brandklasse van het in de spouw deze publicatie worden de eisen voor. aangebrachte isolatiemateriaal Daarbij is het brandgedrag van een bouwproduct de constructieonderdelen die grenzen. geregeld Deze brandveiligheidsvoorschriften staan voornamelijk in het Bouwbesluit 2012 maar bijvoorbeeld ook in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Activiteitenbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit De wettelijke brandveiligheidsvoorschriften worden steeds aangepast aan de eisen van de tijd De veranderingen hangen samen met de kennisontwikkeling en

Related Books