Via Afrika Wiskundige Geletterdheid

Via Afrika Wiskundige Geletterdheid-Free PDF

  • Date:26 Jul 2020
  • Views:39
  • Downloads:0
  • Pages:195
  • Size:6.85 MB

Share Pdf : Via Afrika Wiskundige Geletterdheid

Download and Preview : Via Afrika Wiskundige Geletterdheid


Report CopyRight/DMCA Form For : Via Afrika Wiskundige Geletterdheid


Transcription:

Inleiding tot Wiskundige Geletterdheid iii,Onderwerp 1 Basiese vaardighede 2. Hoofstuk 1 Getalle en berekeninge met getalle 3,Oefening 19. Hoofstuk 2 Patrone verhoudings en voorstellings 24. Oefening 35,Onderwerp 2 Toepassings 43,Hoofstuk 3 Finansies 44. Oefening 65,Hoofstuk 4 Meting 74,Oefening 94, Hoofstuk 5 Kaarte planne en ander voorstellings van die fisiese w reld 103. Oefening 114,Hoofstuk 6 Datahantering 122,Oefening 140.
Hoofstuk 7 Waarskynlikheid 145,Oefening 153,Eksamenvraestelle 155. Hoe eksamenvraestelle opgestel word 155,Vraestel 1 162. Vraestel 2 168,Vraestel 1 memorandum 172,Vraestel 2 memorandum 180. Woordelys 186, Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Inleiding tot Wiskundige Geletterdheid,Wat behels Wiskundige Geletterdheid.
Volgens die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring KABV vir Wiskundige. Geletterdheid, Die bevoegdhede wat deur Wiskundige Geletterdheid ontwikkel word stel. individue in staat om die w reld van die 21ste eeu te verstaan daaraan. deel te neem en n bydrae daartoe te lewer Dit is n w reld wat gekenmerk. word deur getalle getalgebaseerde argumente en data wat voorgestel of. wanvoorgestel word op n aantal verskillende maniere. Sulke bevoegdhede sluit in die vermo om te redeneer besluite te neem. probleme op te los hulpbronne te bestuur inligting te interpreteer. gebeurtenisse te skeduleer en tegnologie te gebruik en toe te pas. Die leerders moet blootgestel word aan sowel wiskundige inhoud as. werklikheidskontekste om hierdie bevoegdhede te ontwikkel. Wiskundige inhoud is nodig om werklikheidskontekste te verstaan aan die. ander kant bepaal kontekste die inhoud wat nodig is. Wiskundige inhoud bied vir ons n middel om toegang tot werklikheidskontekste te kry. en dit te verstaan terwyl werklikheidskontekste betekenis aan die inhoud gee en n rede. gee om die inhoud te leer, Net so belangrik as inhoud en konteks is egter dat die leerders. probleemoplossingsvaardighede moet ontwikkel Dit behels die vermo om wiskundige. inhoud toe te pas om probleme op te los wat op werklikheidskontekste gebaseer is wat. dikwels ingewikkeld en onbekend is Die fokus in Wiskundige Geletterdheid val op die. gebruik van inhoud eerder as die kennis van inhoud. o plo s sin,s i n g sv a a rd i g h,p ro b l e e m. Inhoud Konteks,dig h e d e p, Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Hoe hierdie gids jou gaan help, Hierdie Via Afrika Studiegids sal jou help om goed voor te berei vir jou Graad.
10 eindeksamen Die skrywers het goed nagedink oor wat n leerder nodig het om. doeltreffend vir die eksamen voor te berei en om die eksamen suksesvol af te l Hulle. het hierdie behoeftes ge dentifiseer, n begrip van die basiese wiskundige inhoud wat in die eindeksamen geassesseer. n begrip van die aard en doel van Wiskundige Geletterdheid en hoe dit geassesseer. n voorbeeld van Vraestel 1 en Vraestel 2 met volledige oplossings tesame met. opmerkings om jou te help verstaan hoe elke vraag beantwoord moet word. Om in hierdie behoeftes te voorsien is hierdie Studiegids in die volgende onderwerpe. Onderwerpe 1 en 2 Basiese en toepassing van,wiskundige vaardighede. Dit bevat opsommings van die wiskundige inhoud en vaardighede wat jy moet leer. Die onderwerpe is in hoofstukke ingedeel wat elk n ander konsep behandel Dit volg. hierdie patroon, hersiening van die konsepte wat in die kurrikulum vir Graad 10 uiteengesit word. voorbeelde wat op die konsepte wat gedek word gebaseer is. oefeninge wat vir jou geleenthede bied om te oefen wat jy geleer het. Werk die onderwerpe deeglik deur om jou in staat te stel om die nodige konsepte en. vaardighede toe te pas wanneer jy die eksamenvraestelle deurwerk. Eksamenvraestelle,Hierdie afdeling bevat inligting oor. hoe eksamenvraestelle opgestel word,hoe Vraestel 1 van Vraestel 2 verskil.
die vier vlakke waarop jy geassesseer gaan word, hoe om die beantwoording van vrae in enige eksamen of toets vraestel te. Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Daarbenewens bevat hierdie afdeling,voorbeelde van Vraestel 1 en Vraestel 2. memorandums oplossings vir die twee vraestelle, opmerkings in die memorandums om jou te help om elke vraag te verstaan en te. beantwoord Hierdie opmerkings verwys na die vlak van die vraag die doel van die. vraag en die inhoud of vaardighede wat vereis word om die vraag te beantwoord. Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Basiese Vaardighede,HOOFSTUK 1 Bladsy 3 Getalformate en konvensies. Getalle en berekeninge Bewerkings met getalle en sakrekenaarvaardighede. met getalle Afronding,Verhouding,Eweredigheid,Persentasie.
ONDERWERP 1,Basiese Vaardighede, HOOFSTUK 2 Bladsy 24 Verstaan grafieke wat n storie vertel. Patrone verhoudings Verhoudings en veranderlikes,en voorstellings Line re verhoudings. Nie line re verhoudings,Konstante vaste verhoudings. Meer oor vergelykings, Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Getalle en berekeninge met getalle,AFDELING 1 Bladsy 4 Die duisende skeier.
Getalformate en Getalkonvensies en desimale,konvensies Verskillende telkonvensies. Negatiewe en positiewe getalle as rigtinggewende,AFDELING 2 Bladsy 5. Volgorde van bewerkings,Bewerkings met getalle Magte en wortels. en sakrekenaar Sakrekenaarvaardighede,vaardighede Breuke. Deling en vermenigvuldiging met 10 100 en 1000,sonder n sakrekenaar.
AFDELING 3 Bladsy 9 Afronding,Afronding Afronding na bo. Afronding laer,HOOFSTUK 1,Basiese vaardighede,AFDELING 4 Bladsy 11 Basiese beginsels. Verhouding Berekening met behulp van verhouding Die. eenheidsmetode,Vergelyking van verhoudings,Deling van n hoeveelheid in n gegewe verhouding. AFDELING 5 Bladsy 14 Direkte eweredigheid,Eweredigheid Indirekte inverse eweredigheid. AFDELING 6 Bladsy 15 Konstante koers,Koers Gemiddelde koers.
AFDELING 7 Bladsy 17,Persentasie, Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Afdeling 1,Getalformate en konvensies,Die duisende skeier. In groot getalle gebruik ons spasies om duisende te skei Byvoorbeeld. 2 876 950 is 2 miljoen agt honderd ses en sewentig duisend nege honderd en vyftig. In die meeste oorsese lande word kommas gebruik om duisende te skei Dus in die. VSA byvoorbeeld sal hierdie getal as 2 876 950 geskryf word. Groot getalle wat jy moet ken sluit in, 100 000 een honderd duisend 1 000 000 1 miljoen 1 000 000 000 1 miljard. Getalkonvensies en desimale, n Desimaalkomma dui aan dat n getal uit n heelgetal en n deel van n geheel. bestaan Dus R25 95 beteken 25 rand en 95 dele van n rand. In Suid Afrika gebruik ons die desimaalkomma 0 95 terwyl die desimaalpunt. 0 95 op jou sakrekenaar en in die meeste oorsese lande gebruik word. Ons lees die syfers wat na die komma voorkom in die volgorde wat hulle voorkom. Dus word 0 95 gelees as nul komma nege vyf,Verskillende telkonvensies.
Verskillende kontekste het soms verskillende telre ls Byvoorbeeld in krieket. beteken 2 4 nie 2 en 0 4 nie maar eerder 2 beurte en 4 balle. 1524 in kamernommering beteken nie dat die gebou 1 524 kamers het nie maar. eerder dat dit kamer 24 op die 15de vloer is dus 15 24. Negatiewe en positiewe getalle as rigtinggewende aanwysers. Negative en positiewe getalle word gebruik om n rigting weg van nul aan te dui. Negatiewe getalle is minder as nul terwyl positiewe getalle meer as nul is. Hierdie getalle beteken verskillende dinge in verskillende kontekste. Temperatuur 10 C minus 10 beteken 10 C onder 0 C, Geld R1 000 Negatiewe R1 000 as n bankbalans beteken dat jy minder as niks. R0 00 in jou bankrekening het dus skuld jy die bank R1 000 n. Positiewe saldo bv R5 000 sou beteken dat die bank vir jou geld. Persentasie 1 5 Negatiewe 1 5 beteken dat die voorraad met 1 5 in waarde. afgeneem het terwyl 3 4 beteken dat die voorraad met 3 4 in. waarde toegeneem het, Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Afdeling 2,Bewerkings met getalle en sakrekenaarvaardighede. Volgorde van bewerkings, Die volgorde van bewerkings verwys na die volgorde waarin die bewerkings in n. probleem met verskillende bewerkings soos ens uitgevoer word Hierdie. volgorde word deur BODMAS aangegee Dit beteken,Hakies binne Brackets.
Magte pOwers of rOots,Deel Divide,Vermenigvuldig Multiply. Aftrek Subtract,Pas die re ls op hierdie voorbeeld toe 3 5 9 3 2. 1ste Hakies binne 3 5 9 3 2 3 5 6 2,2de Magte 3 5 6 2 3 5 6 6 3 5 36. 3de Vermenigvuldig 3 5 36 3 180,4de Optel 3 180 183. Powers and Roots,Magte en wortels, n Getal verhef tot n mag bv 24 beteken dat ons daardie getal met homself moet.
vermenigvuldig soveel keer as wat die mag aandui 24 2 2 2 2 16. n Wortel is die teenoorgestelde van n mag en word deur die simbool aangetoon. Dus 52 5 5 25 daarom 25 5 n vierkantswortel vra die vraag watter getal wat. met homself vermenigvuldig word sal vir my 25 gee en die antwoord is 5. Sakrekenaarvaardighede, Vir ingewikkelder berekeninge kan jy n sakrekenaar gebruik Jy het nie n wetenskaplike. sakrekenaar in Wiskundige Geletterdheid nodig nie n Basiese sakrekenaar is. voldoende Jy moet die verskillende bewerkings wat jou sakrekenaar kan uitvoer leer. Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Afdeling 2,Wetenskaplike,Sleutel Betekenis Bewerking Basiese sakrekenaar. sakrekenaar,Bewerkings,teken 200 150 Or,wortelknop 9. Tel by trek af,uit geheue,reeks getalle,Herroeping. Herroeping van die getal,Hierdie funksie wissel volgens.
van geheue wat in die Dit herroep die getal in die. sakrekenaar,geheue is geheue,Kanselleer Kanselleer. alle alle of AC All Cancel,knoppies bewerkings,Wis huidige. Wis huidige uit en laat,waarde uit bewerkings of DEL. in huidige,Figuur 1 Sakrekenaarvaardighede, In die werklikheid kom daar dikwels n situasie voor waarin ons n deel van n geheel. het Dit word met behulp van breuke uitgedruk,Fundamentele feite van breuke.
beteken 5 dele uit 8 totale dele Dele van n geheel kan voorgestel word as n egte. breuk desimale breuk of n persentasie Hulle is almal maniere waarop dieselfde. situasie getoon kan word,Egte breuke Desimale breuk Persentasie. 5 Werklike dele,0 625 0 625 100 62 5,Gebruik jou sakrekenaar 5 8. Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Afdeling 2,Ekwivalente breuke,het dieselfde waarde as. Breuke sal ekwivalent wees solank ons die teller en die. noemer boonste en onderste getalle van die breuk met dieselfde faktor vermenigvuldig. Meer as die totaal, Dikwels vind ons dat ons meer as die totale dele het soos 5. 12 5 2 4 Dit beteken dat ons genoeg dele het om 2 heles te vorm en nog bietjies. oor te hou,Dus 2 4 beteken 2 0 4 2 2 2,Gemengde breuke tot desimale breuke.
Wanneer gemengde breuke omgeskakel word tot desimale kyk ons na die. breukgedeelte skakel dit om tot n desimale breuk en tel dit dan terug by soos die. 4 5 4 5 1 4 5 0 25 5 25,Berekening met breuke,Vermenigvuldiging met breuke. Skakel n temperatuur van 27 C om tot F 5 27 32, Stap 1 Skakel die breuk om tot n desimale breuk 9 5 1 8. Stap 2 Voer die berekening uit 1 8 27 32 48 6 32 80 6. Optelling en aftrekking met breuke, n Vervaardiger bied n afslag van 51 op die oorspronklike prys en omdat jy n. gewaardeerde klant is gee hy vir jou n verdere 10 af op die oorspronklike prys Wat is. die totale afslag wat hy gebied het, Stap 1 Skakel die breuke om tot desimale breuke 51 1 5 0 2. 10 1 10 0 1,Step 2 Tel die gegewe breuke bymekaar 0 2 0 1 0 3.
Ons kan die breuk as n desimale breuk laat of ons kan dit selfs tot n persentasie. omskakel deur te vermenigvuldiging met 100 0 3 100 30. Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Afdeling 2,Deling met breuke, Wanneer ons deur n heelgetal deel is die antwoord kleiner as toe ons begin het ons. split die oorspronklike getal op Wanneer ons egter deur n breuk deel raak die getal. groter as die oorspronklike,Voorbeeld 50 2 25 Daar is 25 twe in 50. 50 21 50 0 5 100 Daar is 100 halwes in 50,Skatting raming. Skattingsvaardighede is nuttig om te oordeel of n berekende antwoord korrek is. Alhoewel n sakrekenaar n baie kragtige middel is moet jy in staat wees om jou. sakrekenaar se antwoord te skat of te raam om te oordeel of dit korrek is Dalk wil. jy ook tred hou met jou uitgawes terwyl jy inkopies doen sodat jy kan oordeel of die. bedrag wat jy aan die kassier moet betaal korrek is Dit sal ook skattingsvaardighede. Ons skat deur af te rond tot getalle wat maklik is om bereken en dan doen ons die. berekeninge daarmee, Voorbeeld Die antwoord van 282 634 9 kan soos volg geskat word. 300 600 9 900 9 100, Ons kan dus verwag dat ons antwoord naastenby 100 sal wees die antwoord is eintlik.
Deling deur en vermenigvuldiging met 10 100 en 1000 sonder n. sakrekenaar,Vermenigvuldiging met 100 Deling deur 100. Skuif die desimaalkomma na regs Skuif die desimaalkomma na links. dieselfde aantal spasies as die aantal dieselfde aantal spasies as die aantal. nulle nulle,0 5 100 0 5 0 50 0 5 100 0 0 0 5 0 005. Ons voeg nulle by omdat ons hulle nodig het om die verskuifde desimaal te. akkommodeer, Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10. Daar is drie tipes afronding naamlik afronding afronding na bo en afronding laer. Afronding beteken ons rond af tot n spesifieke aantal desimale en ons gebruik die. Unit XX Via Afrika Uitgewers Wiskundige Geletterdheid Graad 10 2 Basiese Vaardighede Onderwerp 1 Basiese Vaardighede Getalle en berekeninge met getalle

Related Books