UNIVERSITETI I GJAKOV S FEHMI AGANI

Universiteti I Gjakov S Fehmi Agani-Free PDF

  • Date:10 Aug 2020
  • Views:14
  • Downloads:0
  • Pages:36
  • Size:1,014.07 KB

Share Pdf : Universiteti I Gjakov S Fehmi Agani

Download and Preview : Universiteti I Gjakov S Fehmi Agani


Report CopyRight/DMCA Form For : Universiteti I Gjakov S Fehmi Agani


Transcription:

UNIVERSITETI I GJAKOV S FEHMI AGANI,FAKULTETI I MJEK SIS. DREJTIMI INFERMIERI,PUNIM DIPLOME,TEMA PROMOVIMI I SH NDETIT N. INSTITUCIONE SHKOLLORE,Mentori Kandidati,Prof Ass Dr Naim Jerliu Ilir Kqira. Gjakov 2017,FAL NDERIM, I fal nderoj gjith profesor t e mi n Fakultetin e Mjek sis n Universitetin e. Nj fal nderim i ve ant p r mentorin tim Prof Ass Dr Naim Jerliu p r ndihm n. dhe mb shtetjen q m ofroi gjat gjith pun s sime deri n finalizimin e punimit. t tem s s diplom s, Fal nderoj familjar t dhe miqt q m ofruan p rkrahje morale dhe financiare.
Faleminderit gjithashtu edhe p r an tar t e Komisionit Vler sues. JU FALEMINDERIT,P RMBAJTJA,1 1 P rkufizimi i promovimit sh ndet sor 9. 1 2 Historiku i promovimit sh ndet sor 10,1 3 Parimet e promovimit sh ndet sor 11. 1 4 Promovimi i sh ndetit n shkolla 12,1 5 Shkollat promovuese t sh ndetit 13. 1 6 Strategjia e promovimit t sh ndetit n shkolla 15. 2 Q llimi i punimit 18,3 Metodologjia Materiali dhe metodat 19. 4 Rezultatet 20,5 Diskutimi 27,6 P rfundimi 29,7 Rekomandimet 30.
8 Referencat 31,9 CV e shkurt r e kandidatit 36,Q llimi i studimit. Q llimi i k tij punimi sht q t shpjegoj r nd sin e promovimit t sh ndetit n shkolla me. q llim t edukimit informimit dhe sigurimit t mund sive p r t krijuar q ndrime t drejta. p r sh ndetin dhe p r t m suar e zbatuar sjellje t sh ndosha si dhe t vler sohet aktiviteti. promovues sh ndet sor n shkollat e komun s s Gjakov s n p rmjet studimit t rastit n. shkoll n fillore Zef Lush Marku n Brekoc t Gjakov s. Materiali dhe metodat,Hulumtimi p rb het prej dy komponentave. 1 Shqyrtimit t literatur s n lidhje me promovimin e sh ndetit n shkolla dhe. 2 Vler simi i aktiviteteve promovuese n shkollat e Gjakov s n p rmjet studimit t rastit. anketimit n shkoll n fillore Zef Lush Marku n Brekoc t Gjakov s. N anketimin n lidhje me komponentin e dyt jan p rfshir gjithsej 10 m simdh n s dhe. poashtu edhe 20 nx n s t shkoll s fillore Zef Lush Marku n Brekoc t Gjakov s P r k t. q llim sht p rgatitur pyet sor p r m simdh n sit dhe pyet sor p r nx n sit P rzgjedhja e. mostr s ka qen rast sore, Rezultatet Rezultatet e anketimit tregojn nivel mjaft t ult t aktiviteteve promovuese n. shkoll Vet m rreth 30 e m simdh n sve respondent kan deklaruar se gjat 12 muajve t. fundit kan punuar ata ose t tjer t n mbik qyrjen ose koordinimin e promovimit sh ndet sor. n k t shkoll n aktivitete me stafin arsimor sh ndet sor Nd rsa sa i p rket mb shtetjes p r. aktivitetet promovuese rreth 40 e m simdh n sve kan deklaruar se nuk jan ofruar aktivitete. ose sh rbime p r shkoll n nga organizatat joqeveritare OJQ apo institucione sh ndet sore. lokale nd rsa n mesin e nx n sve rreth 45 t respondent ve kan deklaruar se gjat 12. muajve t fundit nuk sht ofruar ndonj aktivitet ose sh rbime p r shkoll n nga ndonj. organizat joqeveritare OJQ apo institucion sh ndet sor lokal Rreth 75 e nx n sve kan. deklaruar se nuk kan pasur mb shtetje p r aktivitete promovuese Rreth 50 e m simdh n sve. kan deklaruar se gjat 12 muajve t fundit nuk jan nd rmarr aktivitete ose sh rbime p r t. publikuar promovimin e sh ndetit si poster t n shkoll apo njoftimet n mediat elektronike t. P rfundime dhe rekomandime Nga t dh nat e hulumtimit mund t thuhet se n shkoll n. fillore Zef Lush Marku n Brekoc Gjakov ka munges t aktiviteteve promovuese dhe t. mb shtetjes s nevojshme p r aktivitete t k tij lloji Prandaj n t ardhmen duhet t ket rritje t. aktiviteteve dhe t mb shtetjes n k t drejtim Aktivitetet promovuese n shkolla jan t. domosdoshme p r nx n sit n rritjen e vet dijes dhe kujdesit p r jet m t sh ndetshme. Prandaj shkolla duhet t hartoj nj Program t aktiviteteve promovuese sh ndet sore mb shtetur. n Strategjin e shkollave promovuese t sh ndetit, Fjal t ky e Promovimi i sh ndetit sh ndeti n shkolla nx n sit komuniteti. The purpose of the study, The purpose of this study is to explain the importance of health promotion in schools with.
education purpose to inform and secure possibilities of creating straight attitudes for health and. to learn and implement healthy behaviours Furthermore this study extends also to assessing. health promotion activities in schools of Gjakova Municipality through a case study at Zef Lush. Marku elementary school in Brekoc Gjakova, Material and Methods This research consists of dy components. 1 Literature review in regards to health promotion in schools and. 2 Assessment of promotional activities in schools of Gjakova through a case study. questionnaires conducted at elementary school Zef Lush Marku in Brekoc Gjakova. In the questionnaires there were involved 10 teachers and 20 students from Zef Lush Marku. elementary school in Brekoc Gjakova For this reason there were two questionnaires prepared. one for teachers and one for the students Samples were selected randomly. Results The results conducted from questionnaires show a low level of promotional activities at. this school Only 30 of teacher respondents have declared that during the last 12 months they. or others have worked on supervising or coordinating health promotion in this school with health. educational staff While regarding the support of promotional activities around 40 of teachers. have declared that there were no activities or services for this school offered by non. governmental organisations or local health institutions In the other hand among students. around 45 of respondents have declared that in the last 12 months there were no activities or. services for the school offered by non governmental organisations or local health institutions. Around 75 of students declared that they did not have any support for promotional activities. Almost 50 of teachers have declared that in the last 12 months they have not taken any. activities or services to publish health promotion such as posters in schools or ifnormation posts. on electronic media of the school, Conclusions and recommendations From the data of the research we can say that in Zef Lush. Marku elementary school in Brekoc Gjakova there is a lack of promotional activities and. there is a lack of necessary support for activities of this kind Therefore in the future there shall. be an increase regarding activities and support in this direction Promotional activities in schools. are necessary for students in increasing awareness and caring for a healthier life Therefore the. school shall compose a health promotional activities program to support the strategy health. promotion schools, Keywords Health promotion health in schools students community. Promovimi i sh ndetit sht aktivitet p r t rritur kontrollin mbi sh ndetin p r t krijuar mjedis. t sh ndosh dhe p r parandalimin e s mundjeve n vend duke u fokusuar n njer z n rrezik. p r s mundje t caktuara 1, Promovimi i sh ndetit mb shtet t gjitha sh rbimet sh ndet sore q mbulon dy fusha specifike. Promovimi i sh ndetit parandalimi i s mundjes,Ngritja e kapaciteteve n komunitet.
Nj nism tjet r koh ve t fundit ka qen p r zbatimin e projekteve q kan p r q llim ngritjen. e kapaciteteve t komunitetit rreth menaxhimit t shtjeve sh ndet sore nga rritja e. nd rgjegj simit t komunitetit nga faktor t q krijojn jet t sh ndetshme forcimi i kapaciteteve. t secilit komunitet p r t identifikuar shtjet me interes p r ta rritja e nivelit t pjes marrjes n. aktivitetet e sh ndetshme K to iniciativa jan mb shtetur nga zhvillimi profesional i. punonj sve s bashku me trajnimin dhe mb shtetjen e profesionist ve t tjer t sh ndet sis p r. t siguruar bazat e ofrimit t sh rbimit sh ndet sor t standardeve m t larta 2. 2 1 P RKUFIZIMI I PROMOVIMIT SH NDET SOR, Promovimi i sh ndetit sht procesi q ju mund son njer zve p r t rritur kontrollin mbi. sh ndetin dhe n k t m nyr p r t p rmir suar sh ndetin e tyre Organizata Bot rore e. Sh ndet sis Karta e Otav s 1986 3 Ky proces p rfshin popullsin n t r si n kontekstin e. jet s s tyre t p rditshme Aktivitetet jan p rshtatur drejt promovimit t sh ndetit dhe. parandalimit t s mundjeve n vend duke u fokusuar n njer z n rrezik p r s mundje t. caktuara Ky proces n nkupton zhvillimin e individit grupit komunitetit dhe paraqet strategji. sistematike p r t p rmir suar njohurit e sh ndetit q ndrimet aft sit dhe sjelljet Promovimi i. sh ndetit sht t r sia e masave dhe veprimtarive t nd rmarra nga institucionet e kujdesit. sh ndet sor punonj sit sh ndet sor dhe komunitetit me q llim p rmir simin e mir qenies fizike. Health Promotion Health promotion Vic Health https www vichealth vic gov au about health promotion. Health promocion https www flyingdoctor org au qld our services primary health care services health. promotion qld, Health Promotion Australian health promotion association Australia 2014. mendore e sociale Promovimi i sh ndetit p rfshin veprime si informimin e njer zve rreth. sjelljeve q ata duhet pasur p r t q ndruar t sh ndetsh m trajtimin e gj rave n komunitet q. ndikojn n sh ndetin dhe mir qenien e tyre aktivitetet promovuese sh ndet sore q fokusohen. drejt promovimit t sh ndetit dhe parandalimit t s mundjeve 4. Foto 1 Llogo e Promovimit Sh ndet sor e p rdorur nga OBSH. Konferenca e par nd rkomb tare p r promovimin e sh ndetit sht mbajtur n Otava Kanada. m 21 n ntor t vitit 1986 N k t konferenc ishte aprovuar Karta e Otavas q definon. promovimin sh ndet sor dhe pes fushat kryesore t veprimit n promovimin e sh ndetit. hartimi i politikave t sh ndetshme publike krijimi i mjediseve mb shtet se p r sh ndetin. forcimi i veprimit t komunitetit p r sh ndetin zhvillimi i aft sive personale dhe ri orientimi i. sh rbimeve sh ndet sore 5,Vic health Health Promotion Australia 2009. https www vichealth vic gov au about health promotion. The Ottawa Charter for Health Promotion,2 2 HISTORIKU I PROMOVIMIT SH NDET SOR. Termi Promovim i Sh ndetit sht shfaqur n vitin 1945 nga Henry E SIGERIST historiani. i madh mjek sor i cili ka p rcaktuar kat r detyrat kryesore t mjek sis. Promovimin e sh ndetit,Parandalimin e s mundjes,Trajtimin e t s mur ve.
Rehabilitimin, Deklarata e tij thoshte se sh ndeti sht promovuar duke siguruar nj standard t denj jetese. kushte t mira t pun s arsimim kultur pushim dhe rekreacion po ashtu nga ndikimi i. edukator ve dhe mjek ve Ai gjeti reflektime 40 vjet m von n Kart n e Otav s p r. promovimin e sh ndetit Q n fillim duhet p rmendur se literatura lidhur me konceptet dhe. praktikat e promovimit sh ndet sor n k to nj zet vitet e fundit sht shum kuptim she dhe. nganj her e pa qart lidhur me p rkufizimin parimet dhe praktikat n k t fush. N vitin 1985 Tones e p rkufizoi promovimin sh ndet sor si far do aktiviteti apo. veprimtarie q synon garantimin e sh ndetit Tre vjet m par 1982 n fakt Dennis e kishte. p rkufizuar promovimin sh ndet sor n m nyr pak a shum t ngjajshme duke n nvizuar se. Promovimi sh ndet sor mbulon t gjitha aspektet e aktiviteteve dhe programeve q synojn. p rmir simin e gjendjes sh ndet sore t individ ve dhe komunitetit n t r si Promovimi i. sh ndetit sht proces i fuqizimit t njer zve p r t rritur kontrollin mbi sh ndetin e tyre dhe t. p rcaktuesve t sh ndetit p rmes p rpjekjes p r edukim. Promovimi i sh ndetit fokusohet n nevoj n e gjith popullsis e cila mund t ndahet n. kat r grupe,Popullsia e sh ndetshme,Popullsia me faktor t e rrezikut. Popullsia me simptoma,Popullsia me s mundje apo rregullime 6. Terris M Concepts of health promotion dualities in public health theory J Public Health Policy 1992 13 267. 76 PubMed https www ncbi nlm nih gov pmc articles PMC3326808. 2 3 PARIMET E PROMOVIMIT SH NDET SOR, Organizata Bot rore e Sh ndet sis n vitin 1986 i ka formuluar parimet baz t promovimit. sh ndet sor si vijojn m posht, Promovimi sh ndet sor p rfshin popullat n n t r si.
Promovimi sh ndet sor fokusohet n faktor t p rcaktues ose shkaktar t e. s mundjeve, Promovimi sh ndet sor kombinon metoda dhe p rqasje t ndryshme por q. gjithsesi plot sojn nj ra tjetr n, Promovimi sh ndet sor ka synim kryesor p rfshirjen dhe bashk punimin konkret. dhe t drejtp rdrejt t popullat s, K to parime n fakt ishin nj thirrje p r ndryshime n perspektiv n dhe n pik pamjet e. p rmir simit t sh ndetit t popullat s Dy parimet e para i kushtohen nj perspektive holistike. mbi sh ndetin n vend q t fokusohen n individ t e s mur apo n subjektet me rrezik t lart. p r zhvillimin e s mundjeve t caktuara punonj sit e sh ndet sis duhet t drejtojn v mendjen. e tyre nga popullata n t r si me synimin kryesor parandalimin e s mundjeve dhe p rmir simin. e cil sis s jet s n nivel komunitar Dy parimet e fundit nga ana tjet r theksojn faktin se. garantimi i sh ndetit t popullat s nuk sht as privilegj dhe as detyrim vet m i punonj sve t. sh ndet sis por sht privilegj dhe p rgjegj si e t gjith individ ve t komunitetit Ky. parim i pjes marrjes dhe bashk punimit aktiv t t gjith komunitetit p rb n edhe ndryshimin. rr nj sor t perspektiv s dhe strategjis p r p rmir simin e q ndruesh m t sh ndetit dhe. mir qenies s popullat s n t r si Promovimi sh ndet sor synon arritjen e barazis n sh ndet. p r t gjith individ t e komunitetit Aktivitetet dhe programet n fush n e promovimit. sh ndet sor synojn reduktimin dhe zbutjen e pabarazive si dhe n krijimin e mund sive t. barabarta p r t gjith individ t n m nyr q ata t g zojn sh ndet t plot 7. Gentiana Qirijako Genc Burazeri Enver Roshi Drita Gera Sh ndeti publik Tiran. 2 4 PROMOVIMI I SH NDETIT N SHKOLLA, Shkollat jan p rcaktuar si institucione n sh rbim t t rinjve t mosh s 4 19 vjet duke ofruar. arsimin fillor ose t mes m N t jan p rfshir t gjitha programet me nj baz shkollore N. UNIVERSITETI I GJAKOV S FEHMI AGANI FAKULTETI I MJEK SIS DREJTIMI INFERMIERI PUNIM DIPLOME TEMA PROMOVIMI I SH NDETIT N INSTITUCIONE SHKOLLORE Mentori Kandidati Prof Ass Dr Naim Jerliu Ilir Kqira Gjakov 2017 3 FAL NDERIM I fal nderoj gjith profesor t e mi n Fakultetin e Mjek sis n Universitetin e Gjakov s Nj fal nderim i ve ant p r mentorin tim Pr

Related Books