Udf relse af st l og aluminium konstruktioner Del 2

Udf Relse Af St L Og Aluminium Konstruktioner Del 2-Free PDF

  • Date:22 Nov 2020
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Pages:23
  • Size:250.10 KB

Share Pdf : Udf Relse Af St L Og Aluminium Konstruktioner Del 2

Download and Preview : Udf Relse Af St L Og Aluminium Konstruktioner Del 2


Report CopyRight/DMCA Form For : Udf Relse Af St L Og Aluminium Konstruktioner Del 2


Transcription:

DS EN 1090 2 A1,DS projekt M259314,ICS 91 080 10,F rste del af denne publikations betegnelse er. DS EN hvilket betyder at det er en europ isk standard der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse,er IDT med EN 1090 2 2008 A1 2011. DS publikationen er p dansk,Denne publikation erstatter DS EN 1090 2 2009. Der er tilf jet danske fodnoter markeret med DK og nummeret Fodnoterne er vejledende og udg r ikke en del af. standarden, Foruden indf relse af till ggets rettelser er der tillige gennemf rt mindre sproglige ndringer af den danske tekst. DS publikationstyper, Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper.
Typen p denne publikation fremg r af forsiden,Der kan v re tale om. Dansk standard, standard der er udarbejdet p nationalt niveau eller som er baseret p et andet lands nationale standard eller. standard der er udarbejdet p internationalt og eller europ isk niveau og som har f et status som dansk standard. DS information, publikation der er udarbejdet p nationalt niveau og som ikke har opn et status som standard eller. publikation der er udarbejdet p internationalt og eller europ isk niveau og som ikke har f et status som standard fx en. teknisk rapport eller,europ isk pr standard,DS h ndbog. samling af standarder eventuelt suppleret med informativt materiale. publikation med informativt materiale,Til disse publikationstyper kan endvidere udgives.
till g og rettelsesblade,DS publikationsform, Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis. fuldtekstpublikation publikationen er trykt i sin helhed. godkendelsesblad publikationen leveres i kopi med et trykt DS omslag. elektronisk publikationen leveres p et elektronisk medie. DS betegnelse, Alle DS publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere pr fikser og et nr fx DS 383 DS EN 5414 osv Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor betyder det enten at det er et till g eller et rettelsesblad til hovedstandarden eller at det er indf rt i. hovedstandarden,DS betegnelse angives p forsiden,Overensstemmelse med anden publikation. Overensstemmelse kan enten v re IDT EQV NEQ eller MOD. IDT N r publikationen er identisk med en given publikation. EQV N r publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation men. pr sentationen er ndret, NEQ N r publikationen teknisk eller pr sentationsm ssigt ikke er i overensstemmelse med en. given standard men udarbejdet p baggrund af denne, MOD N r publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.
EUROPEAN STANDARD EN 1090 2 2008 A1,NORME EUROP ENNE. EUROP ISCHE NORM August 2011,ICS 91 080 10 Supersedes EN 1090 2 2008. English Version, Execution of steel structures and aluminium structures Part 2. Technical requirements for steel structures, Ex cution des structures en acier et des structures en Ausf hrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken. aluminium Partie 2 Exigences techniques pour les Teil 2 Technische Regeln f r die Ausf hrung von. structures en acier Stahltragwerken, This European Standard was approved by CEN on 11 April 2008 and includes Amendment 1 approved by CEN on 25 June 2011.
CEN members are bound to comply with the CEN CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European. Standard the status of a national standard without any alteration Up to date lists and bibliographical references concerning such national. standards may be obtained on application to the CEN CENELEC Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions English French German A version in any other language made by translation. under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN CENELEC Management Centre has the same. status as the official versions, CEN members are the national standards bodies of Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia. Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland. Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,COMIT EUROP EN DE NORMALISATION. EUROP ISCHES KOMITEE F R NORMUNG, Management Centre Avenue Marnix 17 B 1000 Brussels. 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref No EN 1090 2 2008 A1 2011 E. worldwide for CEN national Members,DS EN 1090 2 A1 2011. Indholdsfortegnelse,Indledning 10,1 Anvendelsesomr de 11.
2 Normative referencer 12,2 1 Generelt 12,2 2 Materialer 12. 2 2 1 St l 12,2 2 2 St lst begods 14,2 2 3 Tilsatsmaterialer 14. 2 2 4 Mekaniske samlingselementer 15,2 2 5 H jstyrkekabler 17. 2 2 6 B relejer 17,2 3 Bearbejdning 17,2 4 Svejsning 17. 2 5 Pr vning 19,2 6 Montage 19,2 7 Korrosionsbeskyttelse 20.
2 8 Tolerancer 20,2 9 Diverse 20,3 Termer og definitioner 21. 4 Specifikation og dokumentation 23,4 1 Udf relsesspecifikation 23. 4 1 1 Generelt 23,4 1 2 Udf relsesklasser 23,4 1 3 Bearbejdningskvaliteter 23. 4 1 4 Geometriske tolerancer 24,4 2 Den udf rendes dokumentation 24. 4 2 1 Kvalitetsdokumentation 24,4 2 2 Kvalitetsplan 24.
4 2 3 Sikkerhed ved montage af konstruktioner 25,4 2 4 Udf relsesdokumentation 25. 5 Materialer 25,5 1 Generelt 25, 5 2 Identifikation inspektionsdokumenter og sporbarhed 25. 5 3 Produkter af konstruktionsst l 26,5 3 1 Generelt 26. 5 3 2 Tykkelsestolerancer 28,5 3 3 Overfladebeskaffenhed 28. 5 3 4 S rlige egenskaber 29,5 4 St lst begods 29,5 5 Tilsatsmaterialer 29.
5 6 Mekaniske samlingselementer 31,5 6 1 Generelt 31. 5 6 2 Terminologi 31,5 6 3 Ikke forsp ndte bolte 31. 5 6 4 Forsp ndte bolte 31,5 6 5 Direkte tilsp ndingsindikatorer 32. 5 6 6 Korrosionstr ge bolte 32,5 6 7 Fundamentbolte 32. DS EN 1090 2 A1 2011,5 6 8 L seanordninger 32,5 6 9 Skiver 32.
5 6 10 Varmnitter 33, 5 6 11 Samlingselementer til tyndepladekomponenter 33. 5 6 12 Specielle samlingselementer 33,5 6 13 Levering og identifikation 33. 5 7 Dybler 34,5 8 Underst bningsmaterialer 34,5 9 Ekspansionssamlinger til broer 34. 5 10 H jstyrkekabler rundst l og endeafslutninger 34. 5 11 Lejer 35,6 Fremstilling og samling 35,6 1 Generelt 35. 6 2 Identifikation 35,6 3 H ndtering og opbevaring 35.
6 4 Sk ring 38,6 4 1 Generelt 38,6 4 2 Klipning og nipling 38. 6 4 3 Termisk sk ring 38,6 4 4 H rdhed af overflader p frie kanter 39. 6 5 Formgivning 39,6 5 1 Generelt 39,6 5 2 Varmformning 40. 6 5 3 Flammeretning 40,6 5 4 Koldformning 40,6 6 Huller 42. 6 6 1 Huldimensioner 42, 6 6 2 Tolerancer for huldiameter for bolte og charni redorne 43.
6 6 3 Udf relse af huller 43,6 7 Udsk ringer 44,6 8 Flader med kontakttryk 45. 6 9 Samling 45,6 10 Kontrol af samling 46,7 Svejsning 46. 7 1 Generelt 46,7 2 Svejseplan 46,7 2 1 Krav til en svejseplan 46. 7 2 2 Svejseplanens indhold 46,7 3 Svejseprocesser 47. 7 4 Kvalificering af svejseprocedurer og svejsepersonale 48. 7 4 1 Kvalificering af svejseprocedurer 48,7 4 2 Svejsere og svejseoperat rer 50.
7 4 3 Svejsekoordinering 50,7 5 Forberedelse og udf relse af svejsning 52. 7 5 1 Tildannelse af fuger 52, 7 5 2 Opbevaring og h ndtering af tilsatsmaterialer 53. 7 5 3 Beskyttelse mod vejrets indflydelse 53,7 5 4 Samling f r svejsning 54. 7 5 5 Forvarmning 54,7 5 6 Midlertidige beslag 54,7 5 7 H ftesvejsninger 54. 7 5 8 Kants mme 55,7 5 9 Stumps mme 55, 7 5 10 Svejses mme p st l med forbedret atmosf risk korrosionsbestandighed 56.
7 5 11 R rknudesamlinger 56,7 5 12 Boltesvejsning 56. 7 5 13 Slids og props mme 56,7 5 14 Punktsvejsning i tyndpladekomponenter 57. DS EN 1090 2 A1 2011,7 5 15 Andre typer svejsninger 57. 7 5 16 Varmebehandling efter svejsning 57,7 5 17 Udf relse af svejsning 57. 7 5 18 Svejsning af brod k 58,7 6 Godkendelseskriterier 58.
7 7 Svejsning af rustfrie st l 59,7 7 1 ndringer af krav i EN 1011 1 59. 7 7 2 ndringer af krav i EN 1011 3 60,7 7 3 Svejsning af uens st l 61. 8 Mekaniske samlingsmetoder 61,8 1 Generelt 61,8 2 Brug af boltesamlinger 61. 8 2 1 Generelt 61,8 2 2 Bolte 62,8 2 3 M trikker 62. 8 2 4 Skiver 62,8 3 Tilsp nding af ikke forsp ndte bolte 63.
8 4 Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger 63. 8 5 Tilsp nding af forsp ndte bolte 64,8 5 1 Generelt 64. 8 5 2 Referencev rdier for tilsp ndingsmoment 66,8 5 3 Momentn glemetode 66. 8 5 4 Kombineret metode 66,8 5 5 HRC metode 67,8 5 6 Direkte kraftindikator metode 68. 8 6 Pasbolte 68,8 7 Varmnitning 68,8 7 1 Nitter 68. 8 7 2 Nitning 68,8 7 3 Godkendelseskriterier 69,8 8 Samling af tyndpladekomponenter 69.
8 8 1 Generelt 69, 8 8 2 Brug af selvsk rende og selvborende skruer 70. 8 8 3 Brug af blindnitter 70,8 8 4 Samling af sideoverlap 71. 8 9 Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder 71. 8 10 Rivninger og friktionsskader i rustfrie st l 71. 9 Montage 72,9 1 Generelt 72,9 2 Forhold p byggepladsen 72. 9 3 Montagemetode 73,9 3 1 Montageprincip 73,9 3 2 Den udf rendes montagemetode 73. 9 4 Opm ling 74,9 4 1 Referencesystem 74,9 4 2 Positionspunkter 75.
9 5 Underst tninger forankringer og lejer 75,9 5 1 Inspektion af underst tninger 75. 9 5 2 Afs tning og anvendelighed af underst tninger 75. 9 5 3 Vedligehold af underst tninger 75,9 5 4 Midlertidige underst tninger 75. 9 5 5 Underst bning og forsegling 76,9 5 6 Forankring 77. 9 6 Montage og arbejde p byggepladsen 77,9 6 1 Montagetegninger 77. 9 6 2 M rkning 78,9 6 3 H ndtering og oplagring p byggepladsen 78.
9 6 4 Pr vesamling 79,DS EN 1090 2 A1 2011,9 6 5 Montagemetoder 79. 10 Overfladebehandling 80,10 1 Generelt 80, 10 2 Forbehandling af st loverflader til maling og lignende produkter 81. 10 3 Korrosionstr ge st l 82,10 4 Galvanisk korrosion 82. 10 5 Varmforzinkning 82,10 6 Forsegling af hulrum 82. 10 7 Overflader i kontakt med beton 83,10 8 Utilg ngelige overflader 83.
10 9 Reparation efter sk ring eller svejsning 83,10 10 Reng ring efter montage 83. 10 10 1 Reng ring af tyndpladekomponenter 83, 10 10 2 Reng ring af komponenter af rustfrie st l 83. 11 Geometriske tolerancer 84,11 1 Tolerancetyper 84. 11 2 Grundl ggende tolerancer 84,11 2 1 Generelt 84. 11 2 2 Fremstillingstolerancer 84,11 2 3 Montagetolerancer 85.
11 3 Funktionelle tolerancer 86,11 3 1 Generelt 86. 11 3 2 Tabelv rdier 86,11 3 3 Alternative kriterier 87. 12 Kontrol pr vning og korrektion 87,12 1 Generelt 87. 12 2 Materialer og komponenter 87,12 2 1 Materialer 87. 12 2 2 Komponenter 88,12 2 3 Ikke konditionsm ssige produkter 88.
12 3 Fremstilling geometriske dimensioner af pr fabrikerede komponenter 88. 12 4 Svejsning 89,12 4 1 Kontrol f r og under svejsning 89. 12 4 2 Kontrol efter svejsning 89, 12 4 3 Kontrol og pr vning af svejste dybler til kompositkonstruktioner af st l beton 92. 12 4 4 Produktionssvejsepr ver 92,12 5 Mekaniske samlingselementer 93. 12 5 1 Kontrol af ikke forsp ndte boltesamlinger 93. 12 5 2 Kontrol og pr vning af forsp ndte boltesamlinger 93. 12 5 3 Kontrol pr vning og reparation af varmnitter 96. 12 5 4 Kontrol af koldformede komponenter og fastg relse af bekl dningsplader 97. 12 5 5 Specielle samlingselementer og samlingsmetoder 97. 12 6 Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse 98. 12 7 Montage 98,12 7 1 Kontrol af pr vemontage 98,12 7 2 Kontrol af den monterede konstruktion 98. 12 7 3 Opm ling af knudepunkters geometriske position 98. 12 7 4 Andre godkendelseskriterier 100, Anneks A normativt Yderligere oplysninger liste over optioner og krav til udf relsesklasser 101.
A 1 Liste over n dvendige yderligere oplysninger 101. A 2 Liste over optioner 104,A 3 Krav i relation til udf relsesklasse 108. Anneks B informativt Retningslinjer for valg af udf relsesklasser 112. B 1 Indledning 112, B 2 Bestemmende faktorer for valg af udf relsesklasse 112. B 2 1 Konsekvensklasser 112,DS EN 1090 2 A1 2011, B 2 2 Risici forbundet med udf relse og brug af konstruktionen 112. B 3 Bestemmelse af udf relsesklasse 113, Anneks C informativt Tjekliste for indholdet af en kvalitetsplan 115. C 1 Indledning 115,C 2 Indhold 115,C 2 1 Ledelse 115.
C 2 2 Gennemgang af specifikation 115,C 2 3 Dokumentation 115. C 2 4 Inspektions og pr vningsprocedure 116,Anneks D normativt Geometriske tolerancer 117. D 1 Grundl ggende tolerancer 117, D 1 1 Grundl ggende fremstillingstolerancer Opsvejste profiler 118. D 1 2 Grundl ggende fremstillingstolerancer Kantbukkede koldformede profiler 119. D 1 3 Grundl ggende fremstillingstolerancer Flanger i opsvejste profiler 120. D 1 4 Grundl ggende fremstillingstolerancer Flanger i opsvejste kasseprofiler 121. D 1 5 Grundl ggende fremstillingstolerancer Kropafstivninger i profiler eller kasseprofiler 123. D 1 6 Grundl ggende fremstillingstolerancer Afstivede plader 125. D 1 7 Grundl ggende fremstillingstolerancer Koldformede profilerede tyndplader 126. D 1 8 Grundl ggende fremstillingstolerancer Huller til samlingselementer indsk ringer. og sk rne kanter 127, D 1 9 Grundl ggende fremstillingstolarancer Cylindriske og koniske skaller 128. D 1 10 Grundl ggende fremstillingstolarancer Gitterkomponenter 129. D 1 11 Grundl ggende montagetolerancer S jler i enetages bygninger 130. Dansk standard DS EN 1090 2 A1 2 udgave 2011 10 27 Udf relse af st l og aluminium konstruktioner Del 2 Tekniske krav til st lkonstruktioner Execution of steel structures and aluminium structures Part 2 Technical requirements for steel structures DS publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper Typen p denne publikation fremg r af forsiden Der

Related Books