Suvorov Viktor V echno bylo jinak aneb Kdo za al druhou

Suvorov Viktor V Echno Bylo Jinak Aneb Kdo Za Al Druhou-Free PDF

  • Date:13 Oct 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:381
  • Size:2.12 MB

Share Pdf : Suvorov Viktor V Echno Bylo Jinak Aneb Kdo Za Al Druhou

Download and Preview : Suvorov Viktor V Echno Bylo Jinak Aneb Kdo Za Al Druhou


Report CopyRight/DMCA Form For : Suvorov Viktor V Echno Bylo Jinak Aneb Kdo Za Al Druhou


Transcription:

Viktor Suvorov,V echno bylo jinak,Kdo za al druhou sv tovou v lku. M mu bratrovi,Na e vojsko Praha,Copyright Izdat lskij dom Novoje vremja 1992. Translation Dimitrij B lo evsk a Rudolf e bek 1995. ISBN 80 206 0429 4,M mu rusk mu ten i 11,Kdo za al druhou sv tovou v lku 15. 1 Cesta ke t st 19,2 Hlavn nep tel 25,3 Na pot ebuj komunist zbran 30. 4 Pro rozd lil Stalin Polsko 38,5 Pakt a jeho d sledky 43.
6 Kdy SSSR vstoupil do druh sv tov v lky 47,7 Roz en v le n z kladny 55. 8 Pro m li ekist houfnice 63, 9 Pro byla v p edve er v lky likvidov na bezpe nostn. 10 Pro Stalin zbo il Stalinovu linii 83,11 Partyz ni nebo diverzanti 98. 12 K emu pot eboval Stalin deset v sadkov ch arm dn ch. 13 Ok dlen tank 110,14 A do Berl na 115,15 N mo n p chota v b lorusk ch les ch 123. 16 Co je to kryc arm da 126,17 Hor t myslivci v ukrajinsk ch step ch 139.
18 emu slou Prvn strategick sled 148,19 Stalin v kv tnu 151. 20 Slovo a in 163,21 M r m vycen n zuby 167,22 Je t jednou o sd len TASSu 173. 23 O opu t n ch vojensk ch okruz ch 201,24 O ern ch diviz ch 207. 25 O brig dn ch a divizn ch velitel ch 213,26 Pro byl vytvo en Druh strategick sled 218. 27 Nevyhl en v lka 231,28 Pro Stalin rozvinul fronty 239.
29 Pro Stalin nev il Churchillovi 258,30 Pro Stalin nev il Richardu Sorgemu 268. 31 Jak Hitler prohr l v lku 278,32 M l Stalin v le n pl n 287. 33 Neuskute n n v lka 294,Seznam pou it literatury 301. Nesouhlas m ani s jedin m slovem kter jste vyslovil jsem. v ak p ipraven zem t za va e pr vo je vyslovit,M n n Viktora Suvorova v ot zk ch obrany se st v. ve ejn m m n n m Je to on kdo ho formuje,International Defence Review.
eneva z 1989, Tuto knihu napsal profesion ln rozv d k a nikoli historik. co tak z eteln zvy uje jej hodnotu Sov t t soudruzi a jejich. z padn p tel budou jist bez sebe zu ivost Bez boje se. rozhodn nebudou cht t vzd t posledn b l skvrny ve sv ch. d jin ch P esta te jim naslouchat a t te V echno bylo jinak Je to. poctiv kniha,Die Welt 23 b ezna 1989, Suvorov vstupuje do sporu s ka dou knihou s ka d m l nkem. a filmem s ka dou direktivou NATO s ka d m n vrhem britsk. vl dy s ka d m edn kem, Pentagonu s ka d m komunistou i s ka d m antikomunistou s. ka d m neokonzervativn m intelektu lem s ka dou sov tskou. p sn poemou rom nem s ka di kou melodi je byly, vyslechnuty naps ny vyzp v ny vyd ny i intepretov ny v. pr b hu posledn ch pades ti let Ji jen z tohoto d vodu je mo no. pokl dat V echno bylo jinak za nejorigin ln j d lo cel ch. modern ch d jin,Times 5 kv tna 1990,M mu rusk mu ten i.
Odpus te mi, Nejste li p ipraveni odpou t t ne t te u d le tyto dky a. prokl nejte mne a moji knihu ani byste ji poznali D laj to tak. Pozvedl jsem ruku na to nejsv t j co n lid m pozvedl. jsem ruku proti jedin svatyni je lidu dosud zbyla za to il jsem. na vzpom nku na V lku na tak zvanou velkou vlasteneckou. v lku Tento pojem nyn vkl d m do uvozovek a p i mal mi. Odpus te mi, Druh sv tov v lka je term n kter n s komunist nau ili ps t. mal mi p smeny J v ak tento term n p i velk mi p smeny a. p in m d kazy e Sov tsk svaz je jej hlavn vin k i hlavn. inici tor Sov tsk svaz byl astn kem druh sv tov v lky ji od. roku 1939 tedy od jej ho prvn ho dne Komunist vytvo ili. legendu o tom e jsme byli p epadeni a e od tohoto okam iku. za ala velk vlasteneck v lka, Tuto legendu jsem odhodil asi jako kat podr stoli ku pod. nohama odsouzence Je t eba m t krut srdce nebo nem t v bec. dn aby lov k mohl vykon vat pr ci kata t m sp e pak kata. jen rozb j n rodn svatyn vlastn ho lidu Nen nic d siv j ho. ne katova innost Tuto roli jsem v ak p ijal zcela dobrovoln. t eba e mne p ivedla t m k sebevra d, Dob e v m e v milionech na ich dom a byt vis na st n ch. fotografie t ch kte se z v lky nevr tili zp t Takov podobizny. vis i v m m vlastn m dom Nem m v myslu zneuct t pam tku. milion zesnul ch a p esto strh v m li aureolu svatosti z v lky. ji nane t st pro n s v echny rozpoutali sami komunist jako. bych bezd n ur el vzpom nku na ty kdo se z boji t nikdy. nevr tili ke sv m bl zk m,Odpus te mi, Rusko se nyn zbavilo n siln nao kovan ideologie a proto.
vzpom nka na spravedlivou v lku z stala prakticky jedinou oporou. spole nosti J tuto oporu rozb j m Odpus te mi a hledejme. spole n oporu jinou, Nemyslete si v ak e rozb j m li a zneuct v m svatyn in m. tak r d a se zadostiu in n m Pr v naopak Pr ce nad knihou mne. vy erpala a dokonale zpusto ila M du e je zcela pr zdn a. mozek je p esycen sly diviz Nosit v sob podobnou knihu jsem. p li dlouho nemohl Musela b t naps na, Av ak musel jsem kv li tomu uprchnout ze sv vlasti Musel. jsem se st t vlastizr dcem Skute n jsem se j m tak stal. Tato kniha p inesla spoustu bolesti do m ho vlastn ho domu. Bohdan Vasiljevi Rezun m j otec pro el v lkou od jej ho. prvn ho do posledn ho dne byl n kolikr t zran n a jedno ze. zran n bylo velmi t k t m smrteln, Kv li mn se stal otcem vlastizr dce Jak se mu s t mto. v dom m dnes asi ije Nev m a nem m dost odvahy abych si to. t eba jen p edstavil Nav c jsem napadr rozbil otcovy p edstavy o. v lce jako o v lce Velk Osvobozeneck a Vlasteneck M j. vlastn otec se tak stal mou prvn ob t Prosil jsem ho o odpu t n. a on mne nikdy nevysly el, Znovu T tedy ot e pros m za odpu t n Poklek m a pros m. o odpu t n Tebe i cel Rusko Tato kniha zp sobila ho e v em. kdo vedle mne kdy st li Abych mohl, V echno bylo jinak napsat ob toval jsem v e co jsem kdy.
m l To v e kv li nejv t knize sv ho ivota je mi nesk t nic. krom bezesn ch noc a zu iv ch tok kritik Dnes je V echno. bylo jinak uzn v no ji v ad zem ale rozhodn tomu tak nebylo. Sv rozsudky smrti jsem si pln zaslou il Nepros m o. odpu t n za svou zradu a nechci je Odpus te mi jen tuto knihu. Rozsudky smrti je nade mnou byly vy eny jsou spravedliv do. posledn ho p smene Nech se neob vaj ti kdo se maj st t jejich. vykonavateli trest nad sebou vykon m j s m, Neboj m se smrti Bylo by v ak stra n zem t ani bych. napsal tuto knihu ani bych vyslovil to co mi bylo sd leno Bylo. by stra liv kdyby v ichni vydavatel rusk ch knih na Z pad. mne jen tu zdvo ile tu zase hrub odm tli, Kniha byla vyd na ji v jeden cti jazyc ch V N mecku vy la v. osmi vyd n ch v Polsku to byla hned t i vyd n jen za rok 1992 V. rusk m jazyce se v ak od roku 1980 neodhodlal ani jedin. vydavatel vydat jej nekr cen text, Tohle byla ta opravdov hr za Dnes vych z v ru tin alespo. prvn ze t svazk a proto se ji ni eho neboj m Ha te si tuto. knihu sp lejte i mn m ete mne dokonce i prokl nat, Ale pokud ji u prokl n te pokuste se ji tak pochopit a. odpustit jej mu autorovi, Mou knihu mou troufalou v zvu cel spole nosti ji odpustili.
Mezi zahrani n mi vydavateli rusk ch knih se sice odv livci. dlouho nena li jednotliv kapitoly z V echno bylo jinak v ak. publikovaly svobodn rusk listy a asopisy Od sam ho po tku. a do konce mne podporovali obh jci lidsk ch pr v jako Vladim r. Bukovskij Eduard Kuzn cov Irina Ratu inskaja Igor,Gera enko Arina a Alexandr Ginzburgovi i Irina. Alexejevna Ilovajskaja fredaktorka Rusk mysli, pa sk ho listu kter po sedm let ob tav publikoval jednotliv. kapitoly z m knihy Pat sem i slavn trojice z rusk slu by BBC. tvo en Leonidem Vladimirovem Vsevolodem Novgorodcevem a. Alexejem Leonidovem V nejt ch chv l ch m ho ivota mne. podpo ila ada lid a ka d mu z nich t mto vyjad uji svou. vd nost Byl jsem nucen o sv V echno bylo jinak bojovat. dokazovat a prosazovat jeho pr vo na ivot a proto jsem. p ipravoval o as i o klid mnoh Kdy jsem h jil svou my lenku. byl jsem leckdy nucen kousat a trhat ur et sv protivn ky a. oponenty leckdy se tak zakusovat do hrdel, V echny koho jsem takto mimod k urazil pros m je t jednou. o odpu t n Jsem zr dce a zr dc m se nikdy neodpou t A p esto. V s znovu pros m,ODPUS TE MI,Viktor Suvorov,21 jna 1992. Kdo za al druhou sv tovou v lku, Z pad s jeho imperialistick mi lidojedy se prom nil v ohnisko.
tm stv a otroctv N kol spo v v tom abychom toto ohnisko. k radosti a pot e pracuj c ch v ech zem sv ta jednou prov dy. J Stalin 1918, Na tuto ot zku sl ch v me r zn odpov di jednotn n zor. dosud chyb Tak nap klad sov tsk vl da sv j n zor na tento. probl m vyslovovala velmi asto, 18 z 1939 prohl sila sov tsk vl da v ofici ln not e. vin kem v lky je Polsko, 30 listopadu t ho roku pak Stalin v listu Pravda ozna il dal. vin ky Anglie a Francie p epadly N mecko a p evzaly tak. ve kerou odpov dnost za rozpout n nyn j v lky, 5 kv tna 1941 jmenoval Stalin v tajn m projevu p ed. frekventanty sov tsk ch vojensk ch akademi dal ho z vin k. Po skon en v lky se okruh str jc v lky roz il je t v ce. Stalin tehdy prohl sil e druhou sv tovou v lku rozpoutaly. v echny kapitalistick st ty sv ta A do druh sv tov v lky byly. v echny svrchovan st ty sv ta s v jimkou SSSR pokl d ny za. kapitalistick, M me li tedy v it Stalinovi pak nejkrvav j z v lek v.
d jin ch lidstva zah jily vl dy v ech zem v etn v dska a. v carska av ak pochopiteln s v jimkou Sov tsk ho svazu. Stalinovo hledisko t kaj c se viny v ech s v jimkou SSSR. z skalo v komunistick mytologii sv domovsk pr vo na cel. dlouh desetilet Je t v dob ch Chru ovov ch a Bre n vov ch. Andropovov ch i ern nkov ch byla obvin n proti cel mu sv tu. do omrzen opakov na Dokonce i za Gorba ova se v Sov tsk m. svazu zm nilo sice mnoh ne v ak stalinsk definice str jc. v lky Za Gorba ova nap klad mohl hlavn historik sov tsk. arm dy P A ilin st le je t vytrvale opakovat V lku vyvolali. imperialist nejen N mecka ale cel ho sv ta Krasnajazvezda. Odva uji se tvrdit e sov t t komunist obvi uj z rozpout n. druh sv tov v lky v echny zem sv ta jen proto aby mohli l pe. skr t svou vlastn hanebnou roli str jc t to v lky, P ipome me si e po prvn sv tov v lce N mecko ztratilo. pr vo na mocnou arm du a to nou v zbroj v etn tank t k ho. d lost electva a bojov ch letoun Na sv m vlastn m zem byli. n me t vojen t velitel zcela zbaveni mo nosti p ipravovat se na. veden agresivn ch v lek N me t velitel po jistou dobu tak. skute n neporu ovali tento z kaz a neprov d li p pravy na. agresivn v lku na vlastn m zem inili tak toti na zem. Sov tsk ho svazu Stalin p enechal n meck mu velen v e na. co N mci sami nem li pr vo tanky t k d lost electvo i bojov. letectvo Vy lenil pro n u ebny cvi i t i st elnice Stalin tak. zajistil n meck m velitel m p stup do sov tsk ch z vod tehdy. nejv t ch na sv t Jejich kolem bylo jen pozorovat u it se a. p eb rat zku enosti, Kdyby Stalin skute n tou il po m ru musel by v emi. mo n mi prost edky br nit restauraci dern moci n meck ho. militarismu nebo N mecko by pak i nad le z st valo zem z. vojensk ho hlediska velmi slabou Krom vojensky bezmocn ho. N mecka by v Evrop existovala rovn Velk Brit nie je. postr dala mocnou pozemn arm du d le Francie kter sv j. vojensk rozpo et investovala prakticky bezv hradn do. obrann ch program kdy pod l sv ch hranic vybudovala cosi co. se podobalo nejsp e Velk nsk zdi Pat ily sem rovn dal. zem je nebyly ekonomicky ani vojensky nikterak v znamn V. t to situaci by Evropa nebyla rozhodn nikterak explozivn. oblast Stalin v ak sleduje jak si nejasn c l kdy ne et ani. prost edky ani silami ba ani asem p i obrazov n n meck. vojensk moci, Pro Proti komu Jist nikoli proti sob sam mu Proti komu. tedy Existuje jedin mo n odpov proti cel zb vaj c Evrop. Obnova mocn arm dy a mohutn ho vojensk ho pr myslu v. N mecku v ak p edstavovala jen polovinu Stalinova pl nu Ani ta. nejagresivn j arm da toti sama o sob v lku nevyprovokuje K. tomu je zapot eb fanatick ho ba len ho v dce p ipraven ho. v lku skute n rozpoutat Stalin opravdu podnikl v e mo n pro. to aby se do ela N mecka dostal pr v takov v dce Jak mi. prost edky se Stalinovi povedlo Hitlera stvo it jak mu pom hal. p i uchopen a upevn n moci to u je jin ob rn t ma a j se o. tom chyst m napsat svou dal knihu O tom tedy a pozd ji v t to. chv li si v ak jen p ipome me e nacist m se pot co se chopili. moci dost valo od Stalina trval podpory k rozpout n v lky. Tyto snahy byly zavr eny paktem Molotov Ribbentrop. T mto paktem toti Stalin otev el Hitlerovi pole p sobnosti v. Evrop a v podstat tak zvedl stavidla druh sv tov v lky Jestli e. tedy prokl n me vztekl ho psa kter pokousal v t st Evropy. nem li bychom zapom nat ani na Stalina kter tohoto psa nejen. vyp stoval ale v p hodn m ase ho tak pustil z et zu. Je t p edt m ne uchv til moc v N mecku dostalo se, Hitlerovi od sov tsk ch v dc supertajn ho titulu ledoborec. revoluce Ozna en je to vskutku p esn a vy erp vaj c Stalin. velmi dob e ch pal e Evropa je zraniteln pouze v p pad v lky. a e je to pr v ledoborec revoluce kter bude schopen p em nit. Evropu v lehce zraniteln sv tad l Adolf Hitler ani s m cokoli. tu il p ipravoval p du pro n stup sv tov ho komunismu Pomoc. bleskov ch v lek Hitler dob val z padn demokracie jednu po. druh sou asn v ak p itom rozptyloval a roz le oval sv. vojensk s ly od Norska a po Libyi Ledoborec revoluce se. nepochybn provinil nejt mi zlo iny proti m ru i lidstvu a. sv mi krutostmi tak poskytl Stalinovi mor ln pr vo aby se v. kter mkoli okam iku mohl prohl sit za Osvoboditele Evropy a aby. n sledn vym nil ernohn d koncentra n t bory za rud gulagy. Stalin dob e ch pal e z v lky nevych z jako v t z ten kdo do n. vstupuje prvn ale naopak ten kdo p ich z posledn Proto tak. umo nil Hitlerovi aby vyu il jako prvn ostudn ho pr va st t se. Viktor Suvorov 21 jna 1992 Bristol 10 vod Kdo za al druhou sv tovou v lku Z pad s jeho imperialistick mi lidojedy se prom nil v ohnisko tm stv a otroctv N kol spo v v tom abychom toto ohnisko k radosti a pot e pracuj c ch v ech zem sv ta jednou prov dy zni ili J Stalin 1918 Na tuto ot zku sl ch v me r zn odpov di jednotn

Related Books