SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2011

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011-Free PDF

  • Date:12 Nov 2019
  • Views:335
  • Downloads:2
  • Pages:95
  • Size:849.93 KB

Share Pdf : Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011

Download and Preview : Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011


Report CopyRight/DMCA Form For : Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011


Transcription:

3 Penambahbaikan terhadap sistem penilaian sedia ada juga telah dilaksanakan. melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009 mengenai. Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam . Pemantapan ini meliputi penambahbaikan aliran proses pengurusan penilaian. prestasi laporan pencapaian dalam Sasaran Kerja Tahunan panduan penilaian bagi. aspek kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi kategori pencapaian prestasi. pegawai dan penjelasan pemberian markah 90 peratus dan ke atas . PRINSIP ASAS DAN TUJUAN UTAMA SISTEM PENILAIAN PRESTASI. 4 Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam digubal berasaskan kepada. dua 2 prinsip asas seperti berikut , a penilaian yang adil dan telus berasaskan kepada petunjuk prestasi. utama hasil kerja output impak di mana bersesuaian serta perlakuan. yang berkaitan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan. b menggalakkan persaingan positif dalam meningkatkan kualiti dan. produktiviti ke arah pencapaian objektif organisasi . 5 Selaras dengan prinsip di atas tujuan utama sistem penilaian prestasi ini. adalah untuk , a membolehkan prestasi pegawai dinilai dengan lebih sistematik dan. objektif , 2, b membolehkan Ketua Perkhidmatan melaksanakan penilaian prestasi. mengikut kesesuaian skim perkhidmatan atau bidang tugas . c membolehkan penilaian prestasi digunakan dalam pelbagai fungsi. pengurusan sumber manusia seperti kemajuan kerjaya pergerakan gaji . pemberian insentif penempatan dan latihan , d memberi pengiktirafan reward kepada pegawai yang menunjukkan. kecemerlangan luar biasa dalam tugas yang diamanahkan serta aktif. dalam penglibatan dan sumbangan di luar tugas rasmi . e meningkatkan penglibatan dan komitmen semua peringkat pegawai. penyelia dalam proses penilaian prestasi , f membolehkan tindakan diambil bagi tujuan memperbaiki dan.
meningkatkan prestasi pegawai dan, g mengambil tindakan punishment terhadap pegawai berprestasi rendah. melalui dasar pemisah exit policy , 6 Selaras dengan hasrat dan ketegasan Kerajaan untuk memberi pengiktirafan. dan menghargai reward sumbangan pegawai berprestasi dan mengambil. tindakan tegas punishment terhadap pegawai berprestasi rendah tahap prestasi. pegawai dan implikasinya dikategorikan seperti Jadual 1 berikut . 3, Jadual 1 Kategori Pencapaian Prestasi, Markah Kategori Implikasi. Melebihi Sasaran, Secara Signifikan Melepasi salah satu tapisan awal untuk. 95 100 Significantly Penilaian Kompetensi dan Potensi. Exceed Target Diperaku pergerakan gaji tahunan, ST .
Melebihi Sasaran Melepasi salah satu tapisan awal untuk. 85 95 Exceed Target Penilaian Kompetensi dan Potensi. ET Diperaku pergerakan gaji tahunan, Menepati Melepasi salah satu tapisan awal untuk. Sasaran Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi markah. 75 85 On Target prestasi 80 dan ke atas, OT Diperaku pergerakan gaji tahunan. Diberi tempoh selama enam 6 bulan untuk, penilaian prestasi khas sebelum ditamatkan. Tidak Menepati, perkhidmatan bagi markah prestasi yang. 75 Sasaran, kurang daripada 70 , Below Target, Diperakukan untuk tidak diberi pergerakan.
BT , gaji tahunan,CIRI CIRI SISTEM PENILAIAN PRESTASI. 7 Sistem Penilaian Prestasi ini mengambil kira perubahan dan perkembangan. dalam perkhidmatan awam serta keperluan menambahbaik sistem penilaian. prestasi sedia ada Oleh itu Sistem Penilaian Prestasi yang baru ini digubal. berasaskan kepada ciri ciri berikut , a pembahagian item penilaian berasaskan kepada tiga 3 dimensi iaitu. Teras Fungsian dan Sumbangan , 4, b pewujudan Dimensi Fungsian yang fleksibel mengikut keperluan. jawatan bidang tugas skim perkhidmatan masing masing . c penggunaan kaedah penilaian pelbagai penilai multi rater bagi. pegawai di Gred 1 6 dan ke atas pemanjangan ke gred lain akan. dipertimbangkan mengikut kesesuaian , d penetapan wajaran markah yang berbeza berdasarkan peranan setiap. kumpulan pegawai , e pemantapan skala penilaian dan Kategori Pencapaian Prestasi untuk.
hasil penilaian serta kaedah pemberian markah yang adil dan telus . f penilaian berasaskan Petunjuk Prestasi Utama Key Performance. Indicator KPI atau Sasaran Kerja Tahunan SKT , g pelaksanaan kajian semula pertengahan tahun bagi sasaran atau. petunjuk prestasi yang telah ditetapkan , h penghargaan kepada penjanaan idea kreatif inovatif bagi mencapai. visi misi dan objektif organisasi , i pengiktirafan kepada kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi bagi. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan, j penggunaan enam 6 jenis borang LNPT mengikut kumpulan pegawai. seperti berikut , 5, JENIS BORANG KUMPULAN, PEGAWAI YANG DINILAI PYD .
Diisi oleh PYD untuk dinilai oleh Pegawai Penilai Pertama. PPP Pegawai Penilai Kedua PPK , JPA Prestasi 1 2012 Pengurusan Tertinggi. Jawatan Utama , JPA Prestasi 2 2012 Pengurusan Tertinggi. Jawatan Gred Khas , JPA Prestasi 3 2012 Pengurusan dan. Profesional, JPA Prestasi 4 2012 Pelaksana, Diisi oleh Rakan Sekerja RS dan Pegawai Bawah Seliaan PS . JPA Prestasi 5 2012 Pengurusan Tertinggi, Jawatan Utama dan Jawatan Gred.
Khas , JPA Prestasi 6 2012 Pengurusan dan, Profesional. DIMENSI PENILAIAN, 8 Kaedah penilaian yang digunakan untuk menilai prestasi pegawai adalah. dengan menggunakan borang LNPT yang mengandungi tiga 3 dimensi iaitu. Dimensi Teras Fungsian dan Sumbangan ,Dimensi Teras. 9 Dimensi Teras meliputi penilaian aspek kepimpinan dan kualiti peribadi. pegawai Penilaian adalah berdasarkan kepada item yang telah ditetapkan dalam. borang LNPT mengikut kumpulan pegawai , 6, 10 Di samping itu bagi memastikan penilaian ke atas Dimensi Teras. dilaksanakan dengan menyeluruh dan objektif penilaian multi rater. diperkenalkan Penilaian multi rater adalah penilaian yang dilaksanakan oleh. pelbagai peringkat pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan PYD iaitu. penyelia PPP dan PPK RS dan PS yang ada hubungan kerja sama ada secara. langsung atau tidak langsung dengan PYD , 11 Buat permulaan penilaian multi rater ini diperkenalkan kepada pegawai di.
Gred 1 6 dan ke atas Bagi pegawai di Gred 1 5 dan ke bawah pelaksanaan. penilaian multi rater akan dipertimbangkan mengikut kesesuaian . Dimensi Fungsian, 12 Dimensi Fungsian meliputi aspek penghasilan kerja dan ilmu pengetahuan. serta kepakaran kemahiran dalam bidang tugas berdasarkan . a KPI bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Petunjuk Prestasi Utama atau Key Performance Indicator KPI . merupakan pengukuran prestasi yang digunakan untuk mentakrif . menilai dan melapor kemajuan penyampaian perkhidmatan agensi . organisasi yang berada di bawah tanggungjawab pegawai Pengukuran. KPI yang digunakan adalah berasaskan kepada pencapaian pegawai yang. dinilai sejajar dengan perancangan KPI organisasi . 7, b SKT bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan. Pelaksana, Aktiviti penting dalam proses penyediaan SKT ialah Perancangan. Tahunan Jabatan Penetapan Rancangan Kerja Bahagian Cawangan . Unit Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi bagi setiap. pegawai Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan Kajian Semula. Pertengahan Tahun dan Penilaian Pencapaian Kerja . 13 Item penilaian bagi Dimensi Fungsian adalah fleksibel di mana Ketua. Perkhidmatan boleh mengguna pakai item penilaian yang terdapat dalam borang. LNPT atau menetapkan item penilaian lain berdasarkan bidang tugas jawatan . skim perkhidmatan PYD ,Dimensi Sumbangan, 14 Penilaian adalah berdasarkan kepada item yang telah ditetapkan dalam.
borang LNPT mengikut kumpulan pegawai dan terdiri daripada . a Sumbangan Idea Kreatif Inovatif, Penilaian prestasi di bawah SBPA merangkumi penilaian terhadap. sumbangan kreatif dan inovatif pegawai selaras dengan aspirasi negara. bagi memupuk budaya kreatif inovatif di kalangan penjawat awam . Penilaian terhadap penjanaan idea kreatif inovatif diperkenalkan. bertujuan untuk , i memberi pengiktirafan kepada pegawai yang menyumbang idea. kreatif inovatif , ii meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi . iii memberi peluang kepada semua pegawai dalam organisasi untuk. memberi sumbangan yang bermakna kepada organisasi dan. 8, iv menerapkan konsep knowledge based dan creativity driven bagi. membolehkan organisasi menghasilkan inovasi yang memberi. nilai tambah kepada produk atau perkhidmatan yang disediakan . b Sumbangan di Luar Tugas Rasmi, Dimensi Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi diperuntukkan.
kepada pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi sahaja Manakala. Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana aspek. ini dinilai dengan menggunakan Borang Penilaian Kegiatan dan. Sumbangan yang perlu dikemukakan bersama dengan borang LNPT . 15 Ringkasan dimensi penilaian adalah seperti di Jadual 2 . Jadual 2 Dimensi Penilaian, DIMENSI PENILAIAN, KUMPULAN SUMBANGAN. PEGAWAI FUNGSIAN, TERAS IDEA KREATIF LUAR TUGAS, KPI SKT . INOVATIF RASMI, ,Pengurusan Tertinggi Penilaian , multi rater. Pengurusan dan untuk Gred 1 , Profesional 6 dan ke atas . Pelaksana , Fleksibel mengikut keperluan jawatan bidang tugas skim perkhidmatan pegawai.
PELAKSANAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN, SECARA ATAS TALIAN. 16 Semua penyediaan LNPT termasuk KPI dan SKT hendaklah dilaksanakan. secara atas talian on line sama ada melalui submodul LNPT dalam aplikasi. Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia HRMIS menerusi rangkaian. EG Net Internet atau Sistem LNPT On Line , 9, 17 Penilaian multi rater bagi pegawai Gred 1 6 dan ke atas hendaklah. dilaksanakan sepenuhnya secara atas talian Penetapan RS dan PS juga. dilaksanakan menerusi sistem yang digunakan Pelaksanaan ini adalah untuk. mengelakkan PYD daripada memilih sendiri RS dan PS bagi penilaian multi rater . Selain itu pelaksanaan ini juga memberi kebebasan kepada RS dan PS untuk. membuat penilaian secara lebih objektif terhadap PYD . 18 Walau bagaimanapun dalam keadaan di mana talian menghadapi gangguan. berpanjangan pengisian secara manual dibenarkan bagi mengelakkan penyediaan. LNPT SKT terganggu yang boleh menjejaskan jadual perancangan penyediaan. tersebut Maklumat LNPT ini hendaklah direkodkan semula dalam HRMIS oleh. Urus Setia Panel Pembangunan Sumber Manusia PPSM sebagai data sejarah. LNPT ,PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI. 19 Pegawai yang terlibat dengan pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi boleh. merujuk kepada Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai. Perkhidmatan Awam seperti di Lampiran A Manakala Panduan Pelaksanaan. Petunjuk Prestasi Utama KPI Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi adalah. seperti di Lampiran B dan Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan adalah. seperti di Lampiran C ,TARIKH KUAT KUASA, 20 Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012 dan. pemakaian borang penilaian prestasi yang baru adalah berkuat kuasa bagi tahun. penilaian 2012 , 10, PEMAKAIAN, 21 Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing masing .
peruntukan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya adalah. dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri Pihak Berkuasa. Berkanun Persekutuan dan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan . PEMBATALAN, 22 Dengan berkuat kuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini Lampiran A2. dan Lampiran A3 kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 . Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1996 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan. Bilangan 2 Tahun 2009 adalah dibatalkan , BERKHIDMAT UNTUK NEGARA . TAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH ,Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Malaysia,JABATAN PERKHIDMATAN AWAM,MALAYSIA,PUTRAJAYA. 7 Disember 2011,Semua Ketua Setiausaha Kementerian.
Semua Ketua Jabatan Persekutuan,Semua Y B Setiausaha Kerajaan Negeri. Semua Pihak Berkuasa Berkanun,Semua Pihak Berkuasa Tempatan. 11, LAMPIRAN A, PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI. PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM,TUJUAN, 1 Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan Sistem Penilaian. Prestasi pegawai perkhidmatan awam yang dilaksanakan di bawah Saraan Baru. Perkhidmatan Awam SBPA kepada Ketua Jabatan Panel Pembangunan Sumber. Manusia PPSM Pegawai Yang Dinilai PYD Pegawai Penilai Pertama PPP . Pegawai Penilai Kedua PPK Rakan Sekerja RS Pegawai Bawah Seliaan PS dan. Urus Setia PPSM berhubung dengan penyediaan dan pengendalian Laporan Penilaian. Prestasi Tahunan LNPT bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Kumpulan Pengurusan. dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana , 2 Panduan ini hendaklah diikuti sepenuhnya oleh Ketua Jabatan PPSM PYD .
pegawai penilai yang terdiri daripada PPP PPK RS PS dan Urus Setia PPSM supaya. dapat menghasilkan satu penilaian yang objektif adil dan telus Hasil penilaian ini akan. membolehkan pihak pengurusan mengambil tindakan dan keputusan berkaitan dengan. pembangunan dan kemajuan kerjaya atau pemisahan daripada perkhidmatan awam. terhadap PYD khususnya ,WAJARAN MARKAH PENILAIAN, 3 Wajaran markah penilaian bagi setiap kumpulan pegawai adalah berbeza selaras. dengan peranan dan tanggungjawab yang dilaksanakan Penetapan wajaran berkenaan. ditunjukkan di Jadual 1 , A 1, Jadual 1 Wajaran Markah Penilaian Mengikut Dimensi. dan Kumpulan Pegawai, KUMPULAN PENGURUSAN, PENGURUSAN. prestasi laporan pencapaian dalam Sasaran Kerja Tahunan panduan penilaian bagi aspek kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmikategori pencapaian prestasi pegawai dan penjelasan pemberian markah 90 peratus dan ke atas PRINSIP ASAS DAN TUJUAN UTAMA SISTEM PENILAIAN PRESTASI 4 Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam digubal

Related Books