SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 6 YEAR LEVEL GRADE 6

Subject Araling Panlipunan 6 Year Level Grade 6-Free PDF

  • Date:20 Mar 2020
  • Views:1.2K
  • Downloads:77
  • Pages:38
  • Size:1.61 MB

Share Pdf : Subject Araling Panlipunan 6 Year Level Grade 6

Download and Preview : Subject Araling Panlipunan 6 Year Level Grade 6


Report CopyRight/DMCA Form For : Subject Araling Panlipunan 6 Year Level Grade 6


Transcription:

DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES, HUNYO 25 ARALIN 1 3 KAHALAGAHAN 3 Naipaliliwanag ang kahalagahan Balitaan Doktrinang Gawaing Upuan. 2018 NG LOKASYON NG PILIPINAS ng lokasyon ng Pilipinas sa Pakikinig Pangkapuluan Pag usapan Natin. p 13 14 ekonomiya at politika ng Asya at,Talakayan salik p 14. mundo AP6PMK Ia 3 Spratly Islands, HUNYO 26 ARALIN 2 PAGSIBOL NG 4 Nasusuri ang konteksto ng pag Pagsulat ng Journal dokumentaryo Gawaing Upuan. 2018 KAMALAYANG usbong ng liberal na ideya tungo Talakayan nasyonalismo Pagsulat ng Journal. NASYONALISMO p 22 23 sa pagbuo ng kamalayang aklat liberal p 20. nasyonalismo AP6PMK Ib 4 kwaderno kasysayan,lapis ideya Takdang Aralin. Simulan Natin p 23, HUNYO 27 ARALIN 2 1 MGA SALIK SA 4 Natatalakas ang epekto ng Talakayan estratehikong Gawaing Upuan.
2018 PAG USBONG NG pagbubukas ng mga daungan ng aklat liberal na kaisipan Pag usapan Natin. KAMALAYANG bansa sa pandaigdigang kalakalan kwaderno tradisyon p 26. NASYONALISMO p 24 30 AP6PMK Ib 4 lapis relihiyon,ANG PAGBUBUKAS konsepto. DAUNGAN SA,BANSA PARA SA,PANDAIGDIGANG, HUNYO 28 ARALIN 2 1 MGA SALIK SA 4 Naipaliliwanag ang ambag ng Talakayan estratehikong Gawaing Upuan. 2018 PAG USBONG NG pag usbong ng uring mestizo at aklat liberal na kaisipan Pag usapan Natin. KAMALAYANG ang pagpapatibay ng dekretong kwaderno tradisyon p 28. NASYONALISMO p 24 30 edukasyon ng 1863 lapis relihiyon. PAG USBONG NG AP6PMK Ib 4 konsepto Takdang Aralin,URING MESTIZO Subukin Mo Muna. PAGPAPATIBAY NG p 30,EDUKASYON NG, HUNYO 29 ARALIN 1 3 2 1 p 13 30 kwaderno Maikling Pagsusulit. 2018 lapis, DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT.
COMPETENCIES, HULYO 2 ARALIN 3 KILUSANG 5 Nasusuri ang mga ginawa ng mga Balitaan GOMBURZA Gawaing Upuan. 2018 PROPAGANDA p 38 39 makabayang Pilipino sa pagkamit Pakikinig prayle Simulasn Natin. ng kalayaan AP6MPK Ic 5,Talakayan Espanyol p 39,propagandista. pang aabuso, HULYO 3 ARALIN 3 1 5 Natatalakay ang kilusan para sa Pagsulat ng Journal garrote Gawaing Upuan. 2018 SEKULARISASYON NG MGA sekularisasyon ng mga parokya Talakayan paring regular Pag usapan Natin. PAROKYA AT ANG CAVITE at ang Cavite Mutiny 1872,aklat paring secular p 42. MUTINY 1872 AP6MPK Ic 5 martir,orden Takdang Aralin.
lapis Pagsulat ng Journal,sekularisasyon, HULYO 4 ARALIN 3 2 MGA NAGAWA 5 Naipaliliwanag ang ambag ng Talakayan propaganda Gawaing Upuan. 2018 NG KILUSANG Kilusang Propaganda sa aklat patnugot Pag usapan Natin. PROPAGANDA SA pagpukaw ng damdaming,kwaderno parokya p 47. PAGKAMIT NG KALAYAAN makabayan ng mga Pilipino hal kilusan. p 42 46 LaLiga Filipina Associacion lapis,KILUSANG Hispano Filipino AP6MPK Ic 5 programa. PROPAGANDA,MGA DAHILAN NG,PAGKABIGO NG,PROPAGANDA, HULYO 5 ARALIN 3 2 MGA NAGAWA 6 Naipaliliwanag ang ambag ng Talakayan propaganda Gawaing Upuan. 2018 NG KILUSANG Kilusang Propaganda sa aklat patnugot Pag usapan Natin. PROPAGANDA SA pagpukaw ng damdaming,kwaderno parokya p 47.
PAGKAMIT NG KALAYAAN makabayan ng mga Pilipino hal kilusan. p 42 46 LaLiga Filipina Associacion lapis,proyekto Takdang Aralin. KILUSANG Hispano Filipino AP6MPK Ic 5 programa Sagutin Natin. PROPAGANDA p 48 49,MGA DAHILAN NG,PAGKABIGO NG,PROPAGANDA. HULYO 6 ARALIN 3 3 2 p 38 46 kwaderno Maikling Pagsusulit. 2018 lapis, DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES,HULYO 9 ARALIN 1 ANG,KINALALAGYAN NG PILIPINAS. 2018 SA MUNDO 2 21,ANG LOKASYON NG,PILIPINAS SA MUNDO.
ANG HANGAGANAN,AT LAWAK NG,TERITORYO NG,KAHALAGAHAN NG. LOKASYON NG,PILIPINAS REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW,ARALIN 2 PAGSIBOL NG. KAMALAYANG,NASYONALISMO 22 37,MGA SALIK SA PAG,KAMALAYANG. NASYONALISMO,ARALIN 3 KILUSANG,PROPAGANDA 38 53,SEKULARISASYON NG. MGA PAROKYA AT,ANG CAVITE MUTINY,MGA DAHILAN NG,PAGKABIGO NG.
PROPAGANDA,2018 REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW. 2018 REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW,HULYO 12 UNANG UNANG UNANG UNANG UNANG. 2018 BUWANANG BUWANANG BUWANANG BUWANANG BUWANANG, PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT. HULYO 13 UNANG UNANG UNANG UNANG UNANG,2018 BUWANANG BUWANANG BUWANANG BUWANANG BUWANANG. PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT. DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES, HULYO 16 ARALIN 4 ANG KATIPUNAN 4 Natatalakay ang pagtatag at Balitaan debate Gawaing Upuan.
2018 AT ANG REBOLUSYONG paglaganap ng Katipunan Pakikinig balita Simulan Natin. PILIPINO NG 1896 p 54 55 AP6MPK Ic 5,Talakayan internet p 55. Katipunero, HULYO 17 ARALIN 4 1 ANG 5 Natatalakay ang pagtatag at Pagsulat ng Journal Katipunan Gawaing Upuan. 2018 PAGKAKATATAG AT paglaganap ng Katipunan Talakayan kalayaan Pag usapan p 58. PAGLAGANAP NG AP6MPK Ic 5,aklat kawal,KATIPUNAN p 57 58 password Takdang Aralin. bayani Pagsulat ng Journal,lapis p 53, HULYO 18 ARALIN 4 1 ANG 5 Natatalakay ang pagtatag at Talakayan Katipunan Gawaing Upuan. 2018 PAGKAKATATAG AT paglaganap ng Katipunan aklat kalayaan Pag usapan p 58. PAGLAGANAP NG AP6MPK Ic 5,kwaderno kawal,KATIPUNAN p 57 58 password.
HULYO 19 ARALIN 4 2 ANG 5 Nahihinuha ang implikasyon ng Talakayan KKK Gawaing Upuan. 2018 PAGSIKLAB NG kawalan ng pagkakaisa sa aklat watawat Pag usapan Natin. HIMAGSIKAN NG 1896 himagsikan kilusan at pagbubuo,kwaderno Magdalo p 61. p 58 61 ng Pilipinas bilang isang bansa Magdiwang,SIGAW SA PUGAD AP6MPK Ic 5 lapis. munisipal Takdang Aralin, LAWIN 6 Nasusuri ang mga pangyayari sa Subukin Mo Muna. ANG himagsikan laban sa p 61 62,KUMBENSIYON SA kolonyalismong Espanyol. TEJEROS AP6PMK Id 6,6 1 Sigaw sa Pugad Lawin,6 2 Ang Kumbensiyon sa Tejeros.
HULYO 20 ARALIN 4 4 2 p 54 61 kwaderno Maikling Pagsusulit. 2018 lapis, DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES, HULYO 23 ARALIN 4 2 ANG 6 Nasusuri ang mga pangyayari sa Balitaan KKK Gawaing Upuan. 2018 PAGSIKLAB NG himagsikan laban sa Pakikinig watawat Pag usapan Natin. HIMAGSIKAN NG 1896 kolonyalismong Espanyol,Talakayan Magdalo p 61. p 58 61 AP6PMK Id 6 Magdiwang,ANG KASUNDUAN 6 3 Ang Kasunduan sa Biak Na aklat. SA BIAK NA BATO Bato, HULYO 24 ARALIN 4 3 ANG 7 Natatalakay ang mga ambag ni Talakayan kongreso Gawaing Upuan.
2018 KONGRESO NG MALOLOS Andres Bonifacio ang Katipunan aklat rebolusyonaryo Pag usapan Natin. AT DEKLARASYON NG at Himagsikan ng 1896 sa kwaderno diktatoryal p 65. KASARINLAN NG MGA pagbubuo ng Pilipinas bilang,lapis Saligang Batas. PILIPINO p 62 63 isang bansa AP6PMK Ie 7 dekreto Takdang Aralin. 9 Napahahalagahan ang Ano ang isinasaad,pagkakatatag ng Kongreso ng sa Deklarasyon ng. Malolos at ang deklarasyon ng Kasarinlan ng mga,kasarinlan ng mga Pilipino Pilipino Isulat sa. AP6PMK If 9 kwaderno, HULYO 25 ARALIN 4 4 ANG 9 Napahahalagahan ang Talakayan makasaysayan Gawaing Upuan. 2018 DEKLARASYON NG pagkakatatag ng Kongreso ng aklat kasarinlan Pag usapan Natin. KASARINLAN NG MGA Malolos at ang deklarasyon ng kwaderno liriko p 65. PILIPINO p 63 64 kasarinlan ng mga Pilipino lapis taludtod. AP6PMK If 9 deklarasyon, HULYO 26 ARALIN 4 5 ANG 8 Natatalakay ang partisipasyon ng Talakayan heneral Gawaing Upuan.
2018 PARTISIPASYON NG mga kababaihan sa rebolusyong aklat nasawi Pag usapan Natin. KABABAIHAN SA Pilipino AP6PMK Ie 8 kwaderno karamdaman p 66. REBOLUSYONG PILIPINO lapis himagsikan,p 65 66 samahan Takdang Aralin. Sagutin Natin, HULYO 27 ARALIN 4 2 4 5 p 58 66 kwaderno Maikling Pagsusulit. 2018 lapis, DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES, HULYO 30 ARALIN 5 ANG DIGMAANG 10 Nasusuri ang mg amahahalagang Balitaan sumiklab Gawaing Upuan. 2018 PILIPINO AMERIKANO pangyayari sa pakikibaka ng mga Pakikinig digmaan Simulan Natin. p 76 77 Pilipino sa panahon ng Digmaang,Talakayan kontribusyon p 77.
Pilipino Amerikano kalayaan,AP6PMK Ig 10 aklat, HULYO 31 ARALIN 5 1 LABANAN SA 10 Natutukoy ang mga pangyayaring Talakayan mock battle Gawaing Upuan. 2018 LOOK NG MAYNILA AT nagbigay daan sa digmaan ng aklat barkong Maine Pag usapan Natin. MOCK BATTLE OF MANILA mga Pilipino laban sa Estados. kwaderno Admiral p 80,p 78 80 Unidos AP6PMK Ig 10 alinlangan. katapatan Takdang Aralin,Pag aralan ang,Pananakop ng mga. AGOSTO 1 ARALIN 5 1 LABANAN SA 10 Natutukoy ang mga pangyayaring Talakayan mock battle Gawaing Upuan. 2018 LOOK NG MAYNILA AT nagbigay daan sa digmaan ng aklat barkong Maine Pag uasapan Natin. MOCK BATTLE OF MANILA mga Pilipino laban sa Estados kwaderno Admiral p 80. p 78 80 Unidos AP6PMK Ig 10,lapis alinlangan, AGOSTO 2 ARALIN 5 2 ANG 10 Natutukoy ang mga pangyayaring Pagsulat ng Journal Benevolent Gawaing Upuan. 2018 PANANAKOP NG MGA nagbigay daan sa digmaan ng Talakayan Assimilation Pag usapan Natin. AMERIKANO p 80 82 mga Pilipino laban sa Estados,aklat talakayan p 84.
Unidos AP6PMK Ig 10 lumahok,kaligtasan Takdang Aralin. lapis Pagsulat ng Journal, AGOSTO 3 ARALIN 5 5 2 p 76 80 kwaderno Maikling Pagsusulit. 2018 lapis, DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES, AGOSTO 6 ARALIN 5 3 ANG DIGMAANG 10 Napapahalagahan ang pangyayari Balitaan kasunduan Gawaing Upuan. 2018 PILIPINO AMERIKANO p 82 sa Digmaang Pilipino Amerikano Pakikinig sumiklab Pag usapan Natin. AP6PMK Ig 10,Talakayan digmaan p 84,Hal hangarin,Unang Putok sa panulukan aklat.
ng Silencio at Sociego Sta, AGOSTO 7 ARALIN 5 4 LABANAN SA 10 Napapahalagahan ang pangyayari Talakayan lakas Gawaing Upuan. 2018 PASONG TIRAD p 82 83 sa Digmaang Pilipino Amerikano aklat puwersa Pag usapan Natin. AP6PMK Ig 10,kwaderno hadlangan p 84,Hal hinimok,Labanan sa Tirad Pass lapis. pagwawakas Takdang Aralin,Sagutin Natin, AGOSTO 8 ARALIN 5 5 LABANAN SA 10 Napapahalagahan ang pangyayari Talakayan pag atake Gawaing Upuan. 2018 BALANGIGA p 83 84 sa Digmaang Pilipino Amerikano aklat pagtutulungan Pag usapan Natin. AP6PMK Ig 10,kwaderno insidente p 84,Hal paghihigante. Labanan sa Balangiga lapis, AGOSTO 9 ARALIN 5 6 KASUNDUANG 10 Natatalakay ang Kasunduang Pagsulat ngJournal kapuluan Gawaing Upuan.
2018 BATES p 84 Bates 1830 1901 at ang motibo Talakayan kapalit Pag usapan Natin. ng pananakop ng Amerikano sa,aklat kilalanin p 84,bansa panahon ng paglawak ng kapanyarihan. kanyang polical empire kwaderno,kinatawan Takdang Aralin. AP6PMK Ig 10 lapis Pagsulat ng Journal,11 Nabibigyang halaga ang mga p 92. kontribusyon ng mga,Natatanging Pilipinong,nakipaglaban para sa kalayaan. Hal Emilio Aguinaldo gregorio,del Pilar Miguel Malvar Iba pang.
bayaning Pilipino AP6PMK Ig 10, AGOSTO 10 ARALIN 5 3 5 6 p 82 84 kwaderno Maikling Pagsusulit. 2018 lapis, DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES,ARALIN 4 ANG KATIPUNAN AT,AGOSTO 13 ANG REBOLUSYONG PILIPINO NG. 2018 1896 54 75,ANG PAGKAKATATAG AT,PAGLAGANAP NG,ANG PAGSIKLAB NG. HIMAGSIKAN NG 1896,ANG KUMBENSIYON SA,ANG KASUNDUAN SA BIAK.
ANG KONGRESO NG,MALOLOS AT,DEKLARASYONNG,KASARINLAN NG MGA REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW. ANG DEKLARASYON NG,KASARINLAN NG MGA,ANG PARTISIPASYON NG. KABABAIHAN SA,REBOLUSYONG PILIPINO,ARALIN 5 DIGMAANG PILIPINO. AMERIKANO 76 92,LABANAN SA LOOK NG,MAYNILA AT MOCK. BATTLE OF MANILA,ANG PANANAKOP NG,MGA AMERIKANO,ANG DIGMAANG.
PILIPINO AMERIKANO,LABANAN SA PASONG,LABANAN SA BALANGIGA. KASUNDUANG BATES,2018 REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW. 2018 REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW,AGOSTO 16 UNANG UNANG UNANG UNANG UNANG. 2018 MARKAHANG MARKAHANG MARKAHANG MARKAHANG MARKAHANG. PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT. AGOSTO 17 UNANG UNANG UNANG UNANG UNANG, 2018 MARKAHANG MARKAHANG MARKAHANG MARKAHANG MARKAHANG. PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT PAGSUSULIT. DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVALUATION OUTPUT. COMPETENCIES, AGOSTO 20 ARALIN 6 MGA 1 Nasusuri ang mga pagbabago Balitaan ambush Gawaing Upuan.
2018 PAGBABAGO SA sa lipunan sa panahon ng mga Pakikinig interview Simulan Natin. KULTURANG PILIPINO SA Amerikano AP6KDP IIa 1,Talakayan kongklusyon p 95. PANAHON NG MGA lipunan,AMERIKANO p 94 95 aklat,2018 NINOY NINOY NINOY NINOY NINOY. AQUINO AQUINO AQUINO AQUINO AQUINO,DAY DAY DAY DAY DAY. AGOSTO22 ARALIN 6 1 IMPLUWENSIYA 1 Natatalakay ang sistema ng Talakayan Kristiyanismo Gawaing Upuan. 2018 NG MGA AMERIKANO SA edukasyong ipinatutupad ng aklat demokrasya Pag usapan Natin. KULTURANG PILIPINO mga Amerikano at ang epekto,kwaderno edukasyon p 99. p 97 104 nito AP6KDP IIa 1 Amerikanisasyon,SISTEMA NG lapis.
referendum,EDUKASYON paaralang pambayan, AGOSTO 23 ARALIN 6 1 IMPLUWENSIYA 1 Natatalakay ang sistema ng Talakayan patakaran Gawaing Upuan. 2018 NG MGA AMERIKANO SA edukasyong ipinatutupad ng aklat pahayagan Pag usapan p 102. KULTURANG PILIPINO mga Amerikano at ang epekto,kwaderno relihiyon. p 97 104 nito AP6KDP IIa 1 lumaganap Takdang Aralin. PANITIKAN AT simbahan Subukin Mo Muna,RELIHIYON p 108. AGOSTO 24 ARALIN 6 6 1 p 94 104 kwaderno Maikling,2018 lapis Pagsusulit. DATE TOPIC MINIMUM LEARNING ACTIVITY MATERIALS KEY TERMS EVAL. Hispano Filipino AP6MPK Ic 5 Talakayan aklat kwaderno lapis propaganda patnugot parokya kilusan proyekto programa Gawaing Upuan Pag usapan Natin p 47 HULYO 5 2018 ARALIN 3 2 MGA NAGAWA NG KILUSANG PROPAGANDA SA PAGKAMIT NG KALAYAAN p 42 46 KILUSANG PROPAGANDA p 48 MGA DAHILAN NG PAGKABIGO NG KILUSANG PROPAGANDA 6 Naipaliliwanag ang ambag ng Kilusang Propaganda sa pagpukaw ng damdaming

Related Books