SPRAWDZIAN UMIEJ TNO CI MATEMATYCZNYCH

Sprawdzian Umiej Tno Ci Matematycznych-Free PDF

  • Date:08 Mar 2020
  • Views:42
  • Downloads:0
  • Pages:7
  • Size:338.80 KB

Share Pdf : Sprawdzian Umiej Tno Ci Matematycznych

Download and Preview : Sprawdzian Umiej Tno Ci Matematycznych


Report CopyRight/DMCA Form For : Sprawdzian Umiej Tno Ci Matematycznych


Transcription:

imi i nazwisko,1 Zapisz cyframi liczby,a osiemset pi dziesi t siedem. b sze set cztery,2 Zapisz s owami liczby,3 Zapisz liczby od najmniejszej do najwi kszej. 582 528 98,4 Oblicz sumy i iloczyny,628 9 4 10,5 Oblicz r nice i ilorazy Wykonaj sprawdzenia. 6 Wpisz w okienka odpowiednie liczby,9 15 38 50 28 42. 86 83 10 74 42 29, 7 Jednego dnia Alek przeczyta 27 stron ksi ki o podr nikach.
Nast pnego dnia przeczyta o 14 stron wi cej,Ile stron przeczyta Alek drugiego dnia. Rozwi zanie,8 Ile zap acisz za dwa kilogramy jab ek i. p kilograma gruszek,Rozwi zanie,9 a Zamaluj,na niebiesko kwadrat. na to ko o,na zielono tr jk t,b Zmierz boki niezamalowanego. prostok ta i oblicz jego obw d,10 Ile czasu up ynie.
a od 900 do 1200,b od 1950 do 2150, 11 Marek Jacek Ja i Andrzej urodzili si w tym samym roku Marek 9 czerwca. Jacek 23 listopada Ja 31 lipca a Andrzej 6 stycznia. Zapisz imiona ch opc w w kolejno ci od najstarszego do najm odszego. Pod imionami zapisz daty urodzenia miesi ce znakami rzymskimi. imi i nazwisko,1 Zapisz cyframi liczby,a osiemset sze dziesi t sze. b siedemset pi,2 Zapisz s owami liczby,3 Zapisz liczby od najmniejszej do najwi kszej. 387 378 99,4 Oblicz sumy i iloczyny,619 8 5 10,5 Oblicz r nice i ilorazy Wykonaj sprawdzenia. 6 Wpisz w okienka odpowiednie liczby,6 14 49 60 27 44.
79 72 10 58 83 65, 7 Jednego dnia Adam przeczyta 33 strony ksi ki o podr nikach. Nast pnego dnia przeczyta o 19 stron wi cej,Ile stron przeczyta Adam drugiego dnia. Rozwi zanie,8 Ile zap acisz za p kilograma jab ek,i dwa kilogramy gruszek. Rozwi zanie,9 a Zamaluj,na niebiesko kwadrat,na zielono ko o. na to tr jk t,b Zmierz boki niezamalowanego,prostok ta i oblicz jego obw d.
10 Ile czasu up ynie,a od 500 do 900,b od 1840 do 2140. 11 Magda Ela Monika i Paulina urodzi y si w tym samym roku Magda 9 lipca. Ela 10 sierpnia Monika 14 pa dziernika a Paulina 23 kwietnia. Zapisz imiona dziewczynek w kolejno ci od najstarszej do najm odszej. Pod imionami zapisz daty urodzenia miesi ce znakami rzymskimi. KRYTERIA PUNKTOWANIA ZADA I OCENY POZIOMU UMIEJ TNO CI UCZNIA. Numer Sprawdzane umiej tno ci Oczekiwana odpowied Punktacja. zapis cyfrowy liczb wielocyfrowych poprawnie zapisuje cyframi liczby 2 p. 1 wielocyfrowe po 1 p za ka d liczb,zna dziesi tkowy system pozycyjny. zapis s owny liczb wielocyfrowych poprawnie zapisuje s owami liczby 2 p. 2 wielocyfrowe po 1 p za ka d liczb, por wnywanie liczb wielocyfrowych por wnuje liczby wielocyfrowe 2 p. porz dkowanie liczb w ci gi rosn ce lub ustala kolejno liczb w ci gu 2 p za prawid ow kolejno. 3 malej ce rosn cym wszystkich liczb 1 p za prawid owy. wyb r najwi kszej liczby i b d w,kolejno ci pozosta ych. dodawanie w pami ci lub dowolnym poprawnie oblicza w pami ci lub 6 p. sposobem w zakresie 1000 i dowolnie wybranym sposobem po 1 p za ka dy bezb dnie obliczony. mno enie liczb w zakresie tabliczki sumy w zakresie 1000 iloczyny wynik. 4 mno enia w zakresie tabliczki mno enia oraz,wyniki mno enia przez 10.
zna znaczenie poj suma iloczyn, obliczanie w pami ci r nic w zakresie poprawnie oblicza w pami ci lub 8 p. 100 i iloraz w w zakresie tabliczki dowolnie wybranym sposobem po 1 p za ka dy bezb dnie obliczony. mno enia r nice w zakresie 100 oraz ilorazy wynik po 1 p za ka de sprawdzenie. 5 sprawdzanie wyniku odejmowania i w zakresie tabliczki mno enia. dzielenia za pomoc dodawania i zna znaczenie poj r nica iloraz. rozwi zywanie r wna rozumie operacje dope niania 6 p. jednodzia aniowych z niewiadom w doliczania i odejmowania po 1 p za ka d prawid ow liczb. 6 postaci okienka wpisan w okienko, rozwi zywanie zada tekstowych na rozwi zuje zadania tekstowe na 3 p. por wnywanie r nicowe por wnywanie r nicowe 1 p za prawid owe dzia anie 1 p za. 7 poprawne formu owanie odpowiedzi zapisuje poprawn odpowied obliczenie 1 p za poprawnie zapisan. rozwi zywanie zada tekstowych rozwi zuje zadania tekstowe 4 p. dotycz cych ilo ci ceny i warto ci dotycz ce ilo ci ceny i warto ci po 1 p za prawid owo obliczone. 8 poprawne formu owanie odpowiedzi korzystaj c z danych koszty lub 2 p za poprawne dzia anie w. zamieszczonych na ilustracji jednym zapisie 1 p za obliczenie sumy. zapisuje poprawn odpowied 1p za poprawnie zapisan odpowied. rozpoznawanie i nazywanie tr jk ta rozpoznaje podstawowe figury 4 p. ko a prostok ta i kwadratu geometryczne podpunkt a 1 p za bezb dne. mierzenie d ugo ci bok w i obliczanie potrafi zmierzy za pomoc linijki wskazanie wszystkich figur podpunkt b. 9 obwodu prostok ta d ugo ci bok w w pe nych 1 p za prawid owe zmierzenie. centymetrach d ugo ci bok w 1 p za metod, oblicza obw d prostok ta obliczania obwodu 1 p za obliczenia. wykonywanie prostych oblicze poprawnie wykonuje proste 2 p. 10 zegarowych obliczenia zegarowe po 1 p za ka de prawid owe. rozwi zanie, zapisywanie i porz dkowanie poprawnie zapisuje miesi ce 5 p. chronologiczne dat znakami rzymskimi 1 p za prawid ow chronologi dat po. 11 zna kolejno miesi cy 1 p za prawid owy zapis miesi cy. znakami rzymskimi,Razem 44 punkty, Uczniowi kt ry osi gnie wynik poni ej 22 punkt w bezpieczniej jest poleci zeszyt wicze Radz sobie.
KRYTERIA PUNKTOWANIA ZADA I OCENY POZIOMU UMIEJ TNO CI UCZNIA Numer zadania Sprawdzane umiej tno ci Oczekiwana odpowied Punktacja 1 zapis cyfrowy liczb wielocyfrowych poprawnie zapisuje cyframi liczby

Related Books