SOFTWARE AND HARDWARE MODELS IN COMPONENT BASED

Software And Hardware Models In Component Based-Free PDF

  • Date:16 Oct 2020
  • Views:10
  • Downloads:0
  • Pages:162
  • Size:2.46 MB

Share Pdf : Software And Hardware Models In Component Based

Download and Preview : Software And Hardware Models In Component Based


Report CopyRight/DMCA Form For : Software And Hardware Models In Component Based


Transcription:

Copyright Luka Lednicki 2015,ISBN 978 91 7485 180 9. ISSN 1651 4238,Printed by Arkitektkopia V ster s Sweden. M lardalen University Press Dissertations,M lardalen University. No 170Press Dissertations,SOFTWARE AND HARDWARE MODELS IN COMPONENT. SOFTWARE AND HARDWARE MODELS IN COMPONENT,BASED DEVELOPMENT OF EMBEDDED SYSTEMS.
BASED DEVELOPMENT OF EMBEDDED SYSTEMS,Luka Lednicki. Akademisk avhandling,Luka Lednicki, som f r avl ggande av teknologie doktorsexamen i datavetenskap vid. Akademin f r innovation design och teknik kommer att offentligen f rsvaras. tisdagen den 27 januari 2015 13 00 i Gamma H gskoleplan 1 V ster s. Fakultetsopponent Professor Martin T rngren KTH Royal Institute of Technology. University of Zagreb,Faculty of Electrical Engineering and Computing. Akademin f r innovation design och teknik,School of Innovation Design and Engineering. As modern embedded systems grow in complexity component based development is an increasingly. attractive approach to make the development of such systems simpler and less error prone In this. approach software systems are built by composing them out of prefabricated software components One. of the challenges for applying component based development to embedded systems is the tight coupling. between the software and the hardware platform To take full advantage of the component based. approach in the embedded domain the development process has to provide support for describing and. handling this coupling, The goal of this thesis is to provide advancements in development of embedded component based.
systems by using a combination of software and hardware models To achieve the overall research. goal three different aspects are investigated i how to provide support for integration of sensors and. actuators in component based development ii how to utilize a combination of software and hardware. models in development of distributed systems and iii how to analyze extra functional system. properties using models of both software and hardware The thesis goal is addressed by following. contributions i a component based model which allows describing sensors and actuators and how. they are connected to the processing nodes and software components ii a method for automatic. synthesis of code for communication with sensors and actuators iii a framework for automatic. generation of distributed communication in component based models and iv a compositional model. level analysis of timing and processing node utilization for component based applications These. contributions are evaluated in separation by applying prototype tools to either example systems case. studies or test scenarios,ISBN 978 91 7485 180 9,ISSN 1651 4238. This thesis is presented in partial fulfillment of international dual doctoral. degree at Faculty of Electrical Engineering and Computing University of Za. greb Croatia and School of Innovation Design and Engineering Ma lardalen. University Sweden,Main advisors,Prof Ivica Crnkovic Ma lardalen University Sweden. Prof Mario Z agar University of Zagreb Croatia,Co advisor. Associate Prof Jan Carlson Ma lardalen University Sweden. Faculty examiner, Prof Martin To rngren KTH Royal Institute of Technology Sweden. Examining committee, Associate Prof Toma s Bures Charles University in Prague Czech Republic.
Associate Prof Z eljka Car University of Zagreb Croatia. Dr Roland Weiss ABB Corporate Research Germany,To my family. As modern embedded systems grow in complexity component based de. velopment is an increasingly attractive approach to make the develop. ment of such systems simpler and less error prone In this approach soft. ware systems are built by composing them out of prefabricated software. components One of the challenges for applying component based deve. lopment to embedded systems is the tight coupling between the software. and the hardware platform To take full advantage of the component. based approach in the embedded domain the development process has. to provide support for describing and handling this coupling. The goal of this thesis is to provide advancements in development of. embedded component based systems by using a combination of software. and hardware models To achieve the overall research goal three differ. ent aspects are investigated i how to provide support for integration. of sensors and actuators in component based development ii how to. utilize a combination of software and hardware models in development. of distributed systems and iii how to analyze extra functional system. properties using models of both software and hardware The thesis goal. is addressed by following contributions i a component based model. which allows describing sensors and actuators and how they are con. nected to the processing nodes and software components ii a method. for automatic synthesis of code for communication with sensors and actu. ators iii a framework for automatic generation of distributed communi. cation in component based models and iv a compositional model level. analysis of timing and processing node utilization for component based. applications These contributions are evaluated in separation by ap. plying prototype tools to either example systems case studies or test. Pros ireni saz etak, Programski i sklopovski modeli u razvoju ugradbenih sustava. utemeljenih na programskim komponentama, Povec anjem sloz enost modernih ugradbenih sustava u njihovom razvoju. se sve c es c e pokus ava primijeniti pristup temeljen na programskim kom. ponentama Koristec i ovaj pristup sustavi se izraduju sastavljanjem pro. gramskih komponenata vec postojec ih elemenata namijenjenih vis e. strukom koris tenju Ovakav nac in razvoja moz e izmedu ostalog znatno. skratiti vrijeme izrade sustava smanjiti kolic inu gres aka u sustavu te. uc initi sustave predvidljivijima Jedan od aspekata kljuc nih u razvoju. ugradbenih sustava je visok stupanj povezanosti programske podrs ke i. sklopovlja Iako postoje mnoge metode koje omoguc uju modeliranje. sklopovlja i olaks avaju razvoj programske podrs ke specific ne za sklopovlje. one su rijetko integrirane s metodama razvoja temeljenim na komponen. Cilj ovog rada je unaprijediti proces razvoja ugradbenih sustava te. meljen na programskim komponentama koristec i kombinaciju program. skih i sklopovskih modela U okviru rada istraz ena su tri aspekta razvoja. i kako pruz iti podrs ku za integraciju senzora i aktuatora u razvoju. temeljenom na programskim komponentama ii kako unaprijediti razvoj. raspodjeljenih sustava koristec i modele programske podrs ke i modele. sklopovlja te iii kako analizirati svojstva sustava upotrebom spomenu. tih modela Cilj rada ostvaren je sljedec im doprinosima. Doprinos 1 Model ugradbenog sustava temeljen na program. skim komponentama koji ukljuc uje senzore i aktuatore. Doprinos 2 Metoda sinteze programskog koda iz predloz enog. komponentnog modela, Doprinos 3 Metoda automatskog generiranja komunikacijskih. komponenata u modelima raspodjeljenih ugradbenih sustava. Doprinos 4 Metoda kompozicijske analize vremenskih karakte. ristika i opterec enja procesnih c vorova u sustavima temeljenim na. programskim komponentama, Doprinos 1 pros iruje postojec i komponentni model ProCom mogu.
c nos c u opisivanja senzora i aktuatora Osim samog opisa senzora i. aktuatora novi model omoguc uje i specificiranje nac ina na koji su ovi. uredaji spojeni na procesne c vorove sustava Postojec e programske kom. ponente modela ProCom pros irene su opisom ovisnosti o senzorima i. aktuatorima Veze izmedu programske podrs ke i sklopovlja opisuju se. pridruz ivanjem elemenata modela sklopovlja ovisnostima programskih. komponenata Predloz eni model promic e ponovno koris tenje jednom. razvijenih elemenata jasnim razdvajanjem onih elemenata koji su neo. visni o kontekstu od elemenata koji su specific ni za pojedini sustav U. svrhu evaluacije model je implementiran u okviru prototipnog alata i. primjenjen na realistic ni primjer c ime je pokazano da je pristup prikla. dan za modeliranje stvarnih sustava, U okviru doprinosa 2 razvijena je metoda koja na temelju modela. predloz enog u doprinosu 1 automatski stvara programski ko d za komu. nikaciju programskih komponenata sa senzorima i aktuatorima Metoda. definira dvije grupe elemenata programskog koda ulazne elemente i. izlazne elemente Ulazni elementi podobni su za vis estruko koris tenje te. se pridruz uju elementima modela koji su neovisni o kontekstu Izlazni. elementi koda stvaraju se automatski na temelju elemenata modela. specific nih za sustav Dobivena kombinacija ulaznih i izlaznih eleme. nata pruz a potpunu komunikaciju izmedu programskih komponenata i. sklopovlja Doprinos je evaluiran primjenom prototipnog alata na rea. listic ni primjer Rezultati evaluacije pokazali su da generirani ko d pruz a. toc nu implementaciju komunikacije Evaluacija je takoder obuhvatila. mjerenje povec anja vremena izvodenja i zauzec a memorije dobivenog. Doprinos 3 c ini razvojni okvir koji omoguc uje automatsko stvaranje. komunikacije izmedu c vorova raspodijeljenih aplikacija temeljenih na. programskim komponentama Komunikacija se implementira dodava. njem programskih komponenata u modele aplikacije specific ne za poje. dine c vorove sustava Ove komponente stvaraju se na temelju modela. aplikacije neovisnog o sklopovlju sustava i modela koji opisuje sklopovlje. Razvojni okvir podijeljen je u module medusobno povezane samo una. prijed definiranim suc eljima c ime se olaks avaju prilagodavanje metode. razlic itim komponentnim modelima i nadogradnja okvira novim mo. guc nostima Razvojni okvir je primijenjen na normu IEC 61499 te je. implementiran prototipni alat Evaluacija doprinosa izvrs ena je primje. nom razvojnog okvira na pros ireni primjer i na dvije studije sluc aja. Modeli dobiveni automatskim stvaranjem bili su u skladu s oc ekivanim. rezultatima dok je dobivena komunikacija ispravno implementirala funk. cionalnost sustava, Doprinos 4 ovoga rada je metoda analize svojstava sustava izradenih. normom IEC 61499 Predloz ena metoda analize podjeljena je na dva. dijela analizu najduz eg vremena izvodenja i analizu opterec enja pro. cesnih c vorova Izrac un najduz eg vremena izvodenja dijelova aplikacije. temelji se na konceptu kompozicije komponenata Analiza opterec enja. procesnih c vorova omoguc ena je pros irenjem analize najduz eg vremena. izvodenja u isto vrijeme uzimajuc i u obzir i modele sklopovlja Za obje. metode analize implementirani su prototipni alati Isti alati su upo. trijebljeni u svrhu evaluacije primjenjujuc i ih na primjere preuzete iz. dva postojec a alata za razvoj sustava pomoc u norme IEC 61499 Dije. lovi analize takoder su evaluirani primjenom prototipnog alata na skup. testova Evaluacija je pokazala da je predloz ena analiza primijenjiva na. stvarne sustave te da algoritmi analize imaju visoku uc inkovitost Rezul. tati testova pokazali su ispravnost pojedinih dijelova analize. Acknowledgements, I would like to start the acknowledgements with two persons who gave. me the opportunity to be a PhD student my advisors Mario Z agar and. Ivica Crnkovic Thank you for guiding me pushing me forward and. providing both professional and personal support whenever I needed it. An equal amount of thanks also goes to my co advisor Jan Carlson All. discussions advice and detailed comments have certainly made this a. better thesis and made me a better researcher, During these years of doctoral studies I have worked with many peo. ple from both Croatian and Swedish universities With your willingness. to help friendship and remarkable coffee drinking skills you have made. the university more than just a work place Thank you for that I will. not try to list you all here you know who you are, To my parents Blanka and Damir and sister Iva thank you for pro.
viding endless support and encouraging me to achieve more through all. my life Without you I surely wouldn t be here writing acknowledgments. for a doctoral dissertation, Lastly Anna you were by my side through all these years you sup. ported me when I needed it and you made my life more interesting and. fun than I could have imagined Thank you,Luka Lednicki. Va stera s December 2014, This work was partly supported by the Unity Through Knowledge Found. through project project DICES Swedish Foundation for Strategic Research. via research centre Progress and through project Ralf3 and ABB Software. SOFTWARE AND HARDWARE MODELS IN COMPONENT BASED DEVELOPMENT OF EMBEDDED SYSTEMS Luka Lednicki Akademisk avhandling som f r avl ggande av teknologie doktorsexamen i datavetenskap vid Akademin f r innovation design och teknik kommer att offentligen f rsvaras tisdagen den 27 januari 2015 13 00 i Gamma H gskoleplan 1 V ster s

Related Books