Soefi meesters van de Liefde Roemi en Hafez

Soefi Meesters Van De Liefde Roemi En Hafez-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:12
  • Downloads:0
  • Pages:13
  • Size:3.67 MB

Share Pdf : Soefi Meesters Van De Liefde Roemi En Hafez

Download and Preview : Soefi Meesters Van De Liefde Roemi En Hafez


Report CopyRight/DMCA Form For : Soefi Meesters Van De Liefde Roemi En Hafez


Transcription:

Soefi meesters van de Liefde, In de Symposionreeks verschijnen de teksten van symposia die twee keer. 2 per jaar gehouden worden door het Lectorium Rosicrucianum Roemi en Hafez 3. de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. op het conferentieoord Renova te Bilthoven,Deze bundel deel 34 uit de Symposionreeks. Perzische bevrijdingslyriek, bevat de teksten van het symposion dat plaatsvond op 13 juni 2015 voor het hart. bijdragen van Woord vooraf 7,ashgar seyed gohrab,rokus de groot Welkomstwoord. micha l derksen A rwen G errits 9,peter huijs,hugo van hooreweghe De liefde en de ziel.
jos coumans Rumi en zijn ontmoetingen, boekverzorging en druk rozekruis pers haarlem Asghar Seyed Gohrab 11. letter adobe s minion pro,papier 90 grams bio top,Waarneming kunst essentie. Rokus de Groot 35,isbn 978 90 6732 444 1,2015 rozekruis pers haarlem. Het spirituele pad binnen de Soefi traditie,Micha l Derkse 63. rozekruis pers,bakenessergracht 5,De rozentuin van de mysteri n.
2011 js haarlem,Peter Huijs 83,023 532 38 52,info rozekruispers com. Hommage aan Henry Corbin,www rozekruispers com,Hugo Van Hooreweghe 91. Omar Khayy m Catalogus bij de expositie,Jos Coumans 103. Rozekruis Pers,Woord vooraf, W at is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische ly. riek Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar. haar geliefde beschrijft dat het ons als moderne mensen nog. steeds raakt Een innerlijk aantrekken dat wij herkennen. In een periode dat nze voorouders elkaar nog met rieken en. dorsvlegels te lijf gingen kende het vroegere Perzi een cultuur. waarvan de muziek de po zie een lucide denken en een intieme. wijsheid zich verspreidden in een werelddeel dat liep van China. in het oosten tot het Europese Albani in het westen. Het is bijzonder dat de uitdrukkingsvorm van die wijsheid tege. lijk persoonlijk en onpersoonlijk is, Persoonlijk omdat ze het innigste levensgevoel uitdrukt van ie.
mand die bedwelmd dronken is van vervoering die overver. zadigd is van de wijn van de geestelijke liefde en die bovendien. van deze dronk alleen maar meer dorst krijgt Persoonlijk ook. omdat die mens toch zijn persoonlijke talent inzet om dit onuit. sprekelijke gebeuren onder woorden te brengen, Zij is npersoonlijk in zoverre zij ervaringen omschrijft die ie. dere waarachtig strevende mens in zich zelf kan ondergaan Er. varingen waar zijn hart naar uitgaat en die hij steeds opnieuw. wil ondergaan omdat het de sterfelijke mens nu eenmaal niet. gegeven is onafgebroken en alleen maar in de nabijheid van de. Ene te verkeren, Tijdens dit symposion weerklonken veel voorbeelden van de. soefi lyriek in woord beeld en muziek verhalen en muziek over. Layla en Madjnoen over Rumi Shamsoeddin van Tabriz Mi. rabai maar ook over Krishna en Jezus De beelden van de vol. heimwee zingende rietfluit uit de eerste regels van Rumi s Mas. navi de tortelduif die treurt om haar verloren maatje de mot. die om de kaarsvlam cirkelt de sneeuw die in de woestijn smelt. Welkomstwoord,A rwen G errits, om als damp terug te keren naar de wolken of de nachtegaal. die smacht naar de roos waarop zij verliefd is het zijn de me. taforen van het Nabije Oosten voor de ziel in ballingschap die. T erwijl de wereld verdeeld is en de mens zijn uitweg zoekt. laven wij ons vandaag aan de liefde Ja laten we ons hart. openen voor de bevrijdingslyriek die ons vanuit het oude Perzi. hunkert naar haar eigen dimensie is en wordt aangereikt Want is het niet ons immens grote ver. Tijdgebrek was de oorzaak dat de afsluitende voordracht over langen naar vrijheid dat ons voortstuwt in het leven En dat ons. Mahmoed Shabistari s Rozentuin van de Mysteri n niet in zijn vandaag naar dit symposion heeft gebracht. geheel kon worden uitgesproken Deze is in de bundel volledig Hartelijk welkom allemaal op deze dag over heimwee liefde en. opgenomen verlangen Naar de Ene de eenheid Naar de gelofte. Lees de geschreven gelofte in je hart en je zult al wat je verlangt. begrijpen Want op de dag dat hij de klei kneedde schreef hij. uit genade de gelofte in je hart, Met deze woorden van Mahmoed Shabistari beginnen we deze. symposiondag die ons laat reizen langs beelden en woorden en. ons meevoert met de muziek die ons brengt tot het hart. Want dat beoogt de Stichting Rozenkruis organisator van dit. symposion onafgebroken zoeken naar het schone het goede en. het ware dat zich in en door mensen kan ontplooien Voor men. sen die zoeken naar de bron van Liefde Leven en Licht. Deze dag over de Perzische bevrijdingslyriek voor het hart is de. zesde in de serie symposia waarin de stichting Rozenkruis sa. men met de School van het Gouden Rozenkruis het Lectorium. Rosicrucianum haar eerbied betoont aan de wijsheidsstromin. gen door de eeuwen heen Omdat ze zoveel mensen tot bevrij. ding hebben gebracht, U bent vandaag te gast op Renova het conferentieoord van het.
Rozenkruis Sinds 1946 is deze plek onafgebroken gewijd aan. het dienen van de Geest Regelmatig zijn hier bijeenkomsten en. weekendconferenties, Vandaag bieden wij u vijf sprekers die zich verdiepen in de. schoonste wetenschap die er is die van de Liefde, Asghar Seyed Gohrab is universitair hoofddocent aan de Uni. versiteit Leiden Hij is op zoek naar de verhouding tussen li. chaam en ziel Hij schrijft over Perzische po zie de mystiek van. de Islam maar ook over politiek en vooral de relatie daartus De liefde en de ziel. sen De soefi tonen aan dat het mogelijk is om een persoonlijke Rumi en zijn ontmoetingen. verhouding tot God te ervaren en dit verlangen naar het hogere. A sghar Seyed Gohrab,komt in veel Perzische lyriek tot uitdrukking. De voordracht door Asghar Seyed Gohrab over Roemi en Hafez. liefde en de ziel wordt begeleid door Jan Pieter van der Giessen. op de setar Iraanse luit en saxofoon en Pieter Jansen van der. Sligte op de Ney Iraanse bamboefluit en percussie, Componist historisch musicoloog etnomusicoloog uitvoerend. W at maakt de Perzische po zie en de islamitische mys. tieke traditie zo aantrekkelijk voor generaties van. mensen in het Oosten en Westen Wat is zo bijzonder aan de. musicus emeritus hoogleraar Rokus de Groot is overduidelijk po zie van Rumi 1207 1273 H fez 1315 1390 Sa di c 1210. een veelzijdig man Hij is altijd op zoek naar meerstemmigheid 1292 Att r gest 1221 Nez mi gest 1209 en Omar Khayy m. kunnen stemmen samengaan in de complexiteit van persoon c 1048 1131 dat grote westerse intellectuelen zoals Voltaire. lijke ervaringen culturen Welke wendingen veranderingen 1694 1778 Ralph Waldo Emerson 1803 1882 Alfred Tenny. vinden plaats door polyfonie Hoe komt het grote verlangen tot son 1809 1892 en Johann Wolfgang von Goethe 1749 1832 zo. uitdrukking Zijn voordracht handelt over het verlangen en de geraakt zijn door hun woorden en de boodschap 1. omvorming die plaatsvindt bij diegene die verlangt naar de Be Wat maakt deze po zie zo tijdloos dat generaties op generaties. minde Daarbij wordt hij ondersteund met zang van de sopraan ongeacht hun culturele achtergrond deze po zie waarderen en. Irene Maessen in sommige gevallen zelfs als leidraad in hun leven hanteren. Micha l Derkse is inspirator leraar schrijver vertaler en me Het was ontroerend toen ik er een aantal jaren geleden achter. de oprichter van projecten die gebaseerd zijn op en dienen tot kwam dat de Amerikaanse schrijver Mark Twain 1835 1910 al. het vermogen om te veranderen en te bevrijden Pulsar is zijn tijd de kwatrijnen van Omar Khayy m bij zich had tot aan zijn. instituut voor autonome verandering in mens en samenleving sterfbed Mijn stelling is dat Perzische po zie zo n kracht heeft. Franciscus en Rumi waren zijn belangrijkste inspiratiebronnen omdat het in essentie draait om de liefde En dan vooral de liefde. Micha l vertelt over het spirituele pad binnen de soefi traditie als symbool voor de relatie tussen de mens en het goddelijke en. waarbij Rosa Vendel enkele liederen zingt dus om wat ons in essentie mens maakt Ten diepste goddelijk. Woorden en beelden die uiting geven aan het eeuwige in de tijd en ten diepste menselijk Daarmee is het universeel tijdloos en. raken onze volgende spreker grenzeloos en spreekt het ook na vele eeuwen nog zo velen aan. Hugo van Hooreweghe brengt in zijn voordracht een hommage Er is veel te vertellen over de liefde in de Perzische po zie In. aan Henry Corbin de man die oost en west verbond die aan deze paper wil ik me toespitsen op de liefdesrelatie tussen God. toonde dat de soefi tradities ook wortels hebben in de gnostiek en de mens en hoe deze relatie ook waarneembaar is in de aard. Corbins diepzinnige werken blijken een betrouwbare gids te zijn se liefdesrelatie vooral in het leven van Jal l al Din Rumi. naar un lieu hors du lieu een plaats buiten het plaatselijke naar. het huis met de vele woningen Liefde en de ziel, Peter Huijs is gedreven door gnostiek hermetisch denken Hij is Een van de essenti le elementen van de Perzische po zie voor.
een van de initiatiefnemers van Stichting Rozenkruis Als laat al de liefdespo zie van H fez en Rumi is het thema liefde een. ste voordracht vertelt hij over de parabel De verborgen Rozen. tuin van de Perzische soefi meester Mahmoed Shabistari Een 1 Voor een receptie van deze auteurs in het westen zie J D Yohannan. verhaal over de plaats waar het Licht en de mens elkaar ontmoe Persian Poetry in England and America A 200 Year History Delmar Caravan. ten en over het prototype van de liefde Books 1977. universeel symbool voor de relatie tussen de mens en het god Jij bent de essentie Wie ben ik Ik ben een spiegel in jouw hand. delijke Liefde wordt gebruikt om het verlangen de emoties en Wat jij vertoont dat ben ik Ik ben de reflecterende spiegel 4. ervaringen van de mysticus aan te geven Het is in deze liefdes. taal dat de mysticus al zijn gevoelens en ervaringen kan weer Rumi maar ook andere mystici zeggen vaak dat God oorspron. geven Hoewel de liefde niet in woorden gevangen kan worden kelijk de minnaar is en de mens de geliefde Op het moment dat. wordt juist veel gesproken over de liefde als mysterie waar we God de lijn van Adam cre ert vraagt hij aan de mens Ben ik. geen woorden voor hebben Rumi zegt dat de pen breekt als hij niet Uw heer De ziel van Adam antwoordt Ja ik getuig van. 12 de liefde wil beschrijven Dit is ook een essenti le eigenschap wel Dit wordt als het begin van de liefdesrelatie tussen de mens 13. van het thema liefde en het feit dat de liefde een van de meest en God gezien. fundamentele ervaringen van de menselijke ziel is het mysterie De mens heeft ook een bijzondere positie in de schepping een. Als verschijnsel kan de liefde niet begrepen worden zonder ver evenbeeld van God zelf die eenwording met het goddelijke kan. wijzing naar de menselijke en biologische veranderingen die de bereiken De mens is het enige schepsel dat Gods liefde kan vat. liefde in de mens teweeg brengt 2 Daarom zijn de beschrijvingen ten ervaren en beantwoorden God heeft de klei van de mens. van de liefde de metaforen de beeldspraak en vergelijkingen veertig dagen lang met eigen hand gekneed en er beetje bij. allemaal gebaseerd op de aardse menselijke ervaringen Deze beetje liefde aan toegevoegd zodat de liefde een onlosmakelijk. vergelijkingen gebaseerd op menselijke aardse emoties worden onderdeel van de mens is geworden 5. gesublimeerd naar het hogere niveau van de ziel Geen enkel schepsel heeft zo n hoge positie als de mens Mys. Liefde staat op zichzelf een onafhankelijke kracht die zich niet tici hebben hierover verschillende doctrines ontwikkeld Een. laat beperken door voorwaarden in de domeinen waar de liefde daarvan is de hemelvaart van de profeet Mohammed die door. zich manifesteert Perzische mystici beschrijven vaak de oor de hemelen gaat De profeet bezoekt de hel en het paradijs en. sprong van de liefde en de ziel beschouwt alle wonderen van de hemelse sferen met het uitein. Waar komt de liefde vandaan delijke doel om opgenomen te worden in de goddelijke essentie. Wat is de relatie tussen de ziel de liefde en het lichaam Volgens Hij komt op de plaats van plaatsloosheid van tijdloosheid waar. de mystici is het scheppingsverhaal gebaseerd op de liefde In dit geen dimensies zijn. verhaal staat God in zijn absolute rijkdom onafhankelijk van. alles 3 De schepping van de wereld en de mens komt voort uit And he rushed on like morning s wind. Gods verlangen om zichzelf te manifesteren en te bewonderen astride a mount like raging lion. daarom cre ert Hij de wereld In Zijn soevereine volledigheid His comrade left off his attack. hunkert God ernaar Zijn Schoonheid te manifesteren De mens and in his course Buraq grew slack. is een middel om Zijn schoonheid te bewonderen De mens is For he had reached a stage so far. geschapen in Gods beeltenis en is als een spiegel van het god that Gabriel dared not come near. delijke Companions left behind he pressed,on the Sea of Selflessness. Beyond his being s bounds he trod, 2 Voor een uiteenzetting van de essentie van de liefde zie J T P de Bruijn. Persian Sufi Poetry An Introduction to the Mystical Use of Classical Poems 4 Djal l al Din Rumi Kolliyyat e Shams e Tabrizi Tehran Amir Kabir 1972. Richmond Curzon 1997 pp 51 3 ghazal 1397 p 542, 3 Zie A Seyed Gohrab Soefisme een levende traditie Amsterdam 5 A Seyed Gohrab Soefisme p 112 maar zie vooral hoofdstuk vijf pp 80. Prometheus Bert Bakker 2015 pp 85 88 92, till he achieved the sight of God gemaakt van water en klei is de wijnbeker 7. He saw outright the Worshipped One Mystici benadrukken vaak dat de liefde eeuwig is en in essentie. Soefi meesters van de Liefde Roemi en Hafez Perzische bevrijdingslyriek voor het hart 2 3 In de Symposionreeks verschijnen de teksten van symposia die twee keer per jaar gehouden worden door het Lectorium Rosicrucianum de Internationale School van het Gouden Rozenkruis op het conferentieoord Renova te Bilthoven Deze bundel deel 34 uit de Symposionreeks bevat de teksten van het

Related Books