SINIF K MYA Lider Plus

Sinif K Mya Lider Plus-Free PDF

  • Date:27 Jul 2020
  • Views:28
  • Downloads:0
  • Pages:22
  • Size:5.88 MB

Share Pdf : Sinif K Mya Lider Plus

Download and Preview : Sinif K Mya Lider Plus


Report CopyRight/DMCA Form For : Sinif K Mya Lider Plus


Transcription:

Atomun Kuantum Modeli I TEST NO, 1 Orbitallerle ilgili a a daki yarg lardan hangisi 4 Atomlarda elektron dizili ine ili kin a a daki. yanl t r yarg lardan hangisi yanl t r, A T m enerji seviyelerinde s orbitali bulunur A Bir atomun m mk n oldu u kadar e lenmemi. elektrona sahip olmas Hund kural yla a klana,B f orbitali 14 elektron olabilir. C 2 enerji seviyesinde en fazla 8 elektron bulunur. B Pauli ilkesine g re bir orbitaldeki iki elektronun. D 3 enerji seviyesinden itibaren f orbitali bulunur d nme y n birbirine z tt r. E En d k enerjili orbital 1s orbitalidir C Elektronlar n nce en d k enerjili orbitale yer. le mesine Aufbou ilkesi denir,D Bir atomdaki herhangi iki elektronun t m kuan. tum say lar n n ayn olamayaca durumuna Pa,uli ilkesi denir.
E Uyar lm atomlar da Aubou ilkesine uygundur,2 A a daki elektron da l mlar ndan hangisi Auf. bou kural na uygun de ildir,2 2 6 2 6 1,K 1s 2s 2s 3s 3s 3d. 5 Uyar lm atomlar i in,C 1s 2s 2p,I Karars zd rlar. Ne 1s 2s 2p,II Temel hale d n meleri endotermiktir. N 1s 2s 2p, III Periyodik cetveldeki yeri temel halden farkl d r.
CI 1s 2s 2p 3s 3p,yarg lar ndan hangisi do rudur,A Yaln z I B I ve II C I ve III. D II ve III E I II ve III,3 A a da verilen elektron da l mlar ndan hangisi. S atomuyla ilgili a a daki ifadelerden hangisi,Hund kural na g re do ru yaz lm t r. s ylenemez,A O 1s 2p x 2p y 2p z, 8 A De erlik elektronlar n n tamam p orbitalindedir. B Mg 1s 2p x 2p y 2p z 3s,12 B De erlik elektron say s 6 d r.
C N 1s 2s 2p x 2p y 2p z,7 C Elektronlar 3 enerji seviyesine da lm t r. D F 2s 2p x 2p y 2p z,9 D d orbitalinde elektronu yoktur. E C 1s 2s 2p x 2p y 2p z,6 E 2 tane yar dolu orbitali vard r. 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 1 16 09 2019 15 51,Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri TEST NO. P elementinin periyodik sistemdeki yeri a a 4 A a da elektron dizilimleri verilen elementler. dakilerden hangisinde do ru verilmi tir den hangisinin grup numaras yanl t r. A 2 periyot 3A grubu Element Grup No,B 2 periyot 5A grubu A 1s2 2A.
C 3 periyot 3A grubu B 1s2 2s2 2p4 6A,D 3 periyot 5A grubu. C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3A,E 3 periyot 7A grubu,D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2A. E 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 5B,2 Periyodik sistemdeki periyot ve gruplar verilen. elementlerden hangisinde hatal bilgi verilmi tir,Element Periyot Grup. 5 F elementiyle ilgili a a daki ifadelerden hangisi. A X 2 5A yanl t r,B Y 3 1A A 2 periyot elementidir.
C Z 3 7A B 15 grup elementidir,D T 3 8A C p blo unda yer al r. D 4 tane tam dolu orbitali vard r,E Son katman nda 7 elektron bulunur. 3 X 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, Yukar da temel haldeki elektron dizilimi verilen X 6 Temel haldeki elektron diziliminde son orbitali. atomu i in 3d10 olan elementle ilgili,I B grubu elementidir I d blo u elementidir. II 3 periyottad r II Atom numaras 30 dur, III 3 gruptad r III 1 y kl iyonunda elektron say s 28 dir.
yarg lar ndan hangileri do rudur yarg lar ndan hangileri kesinlikle do rudur. A Yaln z I B I ve II C I ve III A Yaln z I B I ve II C I ve III. D II ve III E I II ve III D II ve III E I II ve III. 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 5 16 09 2019 15 51,K MYA SINIF. Periyodik zellikler I, 5 X Y ve Z elementlerine ili kin 8 Bir X metalinin ilk d rt iyonla ma enerjileri kj mol 1. olarak tabloda verilmi tir,I X ve Z nin ba kuantum say s e it Y ninki ise. onlardan 1 fazlad r,E1 E2 E3 E4,II Bazik kuvveti ve b y k olan Y dir. X 616 1185 8367 8940,III Z nin atom yar ap en k kt r.
Buna g re X in 8Y elementiyle olu turaca bile,bilgileri veriliyor. i in form l a a dakilerden hangisidir,Buna g re X Y ve Z elementlerinin periyodik sis. A X2Y B XY2 C XY3,temdeki konumlar a a dakilerden hangisindeki. gibi olabilir D XY E X3Y,C 14Si ve 32Ge elementleriyle ilgili. I Atom aplar aras ndaki ili ki Ge Si C eklin, 9 Ayn grupta bulunan X Y ve Z elementlerine ili kin.
I Y nin iyonla ma enerjisi en b y kt r,II 1 iyonla ma enerjileri aras ndaki ili ki. C Si Ge eklindedir II X in ba kuantum say s en b y kt r. III Elektron ilgileri aras ndaki ili ki C Si Ge ek Buna g re X Y ve Z elementlerinin periyodik sis. lindedir temdeki konumu a a dakilerden hangisindeki. yarg lar ndan hangileri do rudur,A Yaln z I B I ve II C I ve III X X Y. D II ve III E I II ve III Y Z Z,P elementinin 1 iyonla ma enerjisi a a daki. elementlerden hangisindekinden daha k kt r,A 16S B 14Si C 19K. D 17Cl E 11Na,11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 8 16 09 2019 15 51.
Elementleri Tan yal m TEST NO,1 18 4 f blo u elementleriyle ilgili. l 5 ve 6 periyotlarda yer al rlar,ll Kimyasal zellikleri birbirlerine ok benzer. lll Aktinitler ve lantanitler olmak zere iki ayr peri. yota da lm lard r,Periyodik tabloda g sterilen gruplarla ilgili. yarg lar ndan hangileri yanl t r, l 2 gruptakilerin oksitleri sulu zeltilerinde bazik. A Yaln z l B Yaln z ll C l ve ll,zellik g sterir,D ll ve lll E l ve lll.
ll 13 grubun t m elementleri metaldir,lll 17 gruptaki her element kendi periyodunda. elektronegatifli i en b y k elementtir,lV 18 grup elementlerinin t m soygazd r. yarg lar ndan hangileri do rudur, A l ve ll B ll ve lll C lll ve lV 5 Ge i elementleriyle ilgili. D l lll ve lV E l ll lll ve lV l Bile iklerinde ve de erlik alabilirler. ll Periyodik sistemde toprak alkali metaller ile top. rak grubu elementler aras nda yer al rlar,lll Elektron dizilimlerinde son orbitalleri d dir. 2 A a daki element gruplar ndan hangisinin elekt yarg lar ndan hangileri do rudur. ron dizilimleri t m yelerinde ayn orbital t r yle,A Yaln z l B Yaln z ll C Yaln z lll.
sona ermez,D ll ve lll E l ve ll,A Halojen B Soygaz. C Alkali metal D Toprak grubu,E Toprak alkali metal. 6 Elektron diziliminde son orbitalinin t r p olan,bir element. 3 Metallerle ilgili,l Kendi aralar nda bile ik olu turmazlar. ll Bile iklerinde sadece de erlik al rlar,lll Soygaz.
lll Baz lar farkl de erlik alarak ayn ametalle fark. l bile ikler olu turabilirler lV Yar metal, yarg lar ndan hangileri do rudur t rlerinden hangisine ait olabilir. A Yaln z l B l ve ll C l ve lll A Yaln z ll B ll ve lll C l ll ve lll. D ll ve lll E l ll ve lll D l ll ve lV E l ll lll ve lV. 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 11 16 09 2019 15 51. K MYA SINIF,Y kseltgenme Basamaklar, 6 Na2Cr2O7 bile i indeki Cr Krom nin y kselt 9 l SO2. genme basama ka t r 8O 11Na,A 2 B 3 C 5 D 6 E 7,bile iklerindeki S k k rt nin y kseltgenme ba. samaklar hangi se enekte do ru verilmi tir,7 A a daki bile iklerden hangisinde hidrojenin. y kseltgenme basama yanl verilmi tir,Bile ik Y kseltgenme.
D H2O2 1 10 A a daki bile iklerden hangisinde oksijen ato. E MgH2 1 mu en kararl haldeki y kseltgenme basama n. da de ildir 1H 6C 7N 17Cl 19K 25Mn,A H2O2 B HNO3 C KMnO4. D HCIO3 E CO2,8 Mangan Mn elementi,11 X 1s2 2s2 2p6 3s2. Y 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5,Z 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Yukar da elektron dizilimleri verilen X Y ve Z el,ementlerinden hangileri farkl y kseltgenme ba. bile iklerinde hangi y kseltgenme basama na samaklar nda bile ik olu turabilir. ula mam t r 8O,A Yaln z X B X ve Y C Y ve Z,A 2 B 3 C 4 D 6 E 7.
D X ve Z E X Y ve Z, 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 14 16 09 2019 15 52. K MYA SINIF,Gazlar n zellikleri ve Gaz Yasalar I, 7 S rt nmesiz S rt nmesiz 9 A a dakilerden hangisi gaz bas nc n ifade ede. piston piston bilece imiz bir birim de ildir,A Bar B Pascal C Atmosfer. X g Y g D Fahrenheit E Torr, ekildeki gibi s rt nmesiz hareketli pistonla kapal X. ve Y gazlar n n s cakl klar ve mol say lar e ittir. 10 Deney t p,X ve Y gazlar n n bulundu u kaplar ayn ortamda.
oldu una g re PO h, lll Molek llerinin ortalama kinetik enerjileri Civa. zelliklerinden hangileri e ittir, A Yaln z l B Yaln z ll C Yaln z lll Yukar daki sistemle ilgili. D ll ve lll E l ll ve lll l C va yerine su kullan ld nda h y ksekli i aza. ll PO a k hava bas nc artarsa h y ksekli i artar,lll Daha k k apl deney t p kullan l rsa h y k. sekli i de i mez,yarg lar ndan hangileri do rudur,dsu 1 g cm3 dciva 13 6 g cm3. A Yaln z l B l ve ll C l ve lll,D ll ve lll E l ll ve lll.
11 Gazlar ile ilgili a a daki ifadelerden hangisi yan. 1 cm y ksekli indeki civa ile deney t p ne hapsedil l t r. mi X gaz ayn ortamda ekildeki gibi farkl konu, A Sabit s cakl kta hacimleri azalt l rsa bas n lar. ma getirilip bas n l m yap l yor, Buna g re X gaz n n durumda bas n lar ara B Tanecikleri birbirine ve bulunduklar kab n y ze. s ndaki ili ki a a dakilerden hangisinde do ru yine arpar. verilmi tir C Sabit bas n alt nda s t ld klar nda hacimleri ar. A Plll Pl Pll B Pl Pll Plll tar, D Sabit bas n alt nda tanecik say s artt r l rsa ha. C Pl Pll Plll D Pl Pll Plll,cimleri artar,E P Plll Pll. E S cakl klar artt k a d zensizlikleri azal r, 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 16 16 09 2019 15 52.
deal Gaz Yasas I TEST NO, 1 Yandaki ekilde verilen Helyum gaz 4 Sabit hacimli bir kapta bulunan 193 C s cakl k ve 2. Helyum dolu elastik balonun hacmi 4L ve s cak atm bas n taki X gaz n n s cakl 47 C a kar l yor. 8g l ise 0 C dir,Buna g re X gaz n n bas nc ka kat artar. Buna g re balonun bulundu u orta,A 2 B 4 C 7 D 8 E 10. m n bas nc ka atm dir He 4,A 5 6 B 11 2 C 22 4 D 44 8 E 56. 2 Hacim Hacim,5 ideal piston,T 2T 3T S cakl k n 2n 3n Mol C C.
P ve n sabit P ve T sabit say s B B,2 mol He n mol CH4. deal bir gaz i in izilen yukar daki iki grafi in,1 kap 2 kap. ili kili oldu u gaz yasalar hangi se enekte bir,ekildeki kaplar ayn ortamda bulunmakta ve her. arada verilmi tir,b lme e it hacimle ayr lmaktad r. l kapta bulunan T s cakl ndaki Helyum gaz pisto,A Boyle Avogadro nu E noktas na kadar iterken.
B Gay Lussac Avogadro ll kapta bulunan n mol CH4 gaz 2T s cakl kta pistonu. C noktas nda tutmaktad r,C Charles Avogadro,Buna g re ll kapta ka gram CH4 gaz vard r. D Gay Lussac Boyle,E Charles Boyle,A 0 6 B 3 2 C 6 4. D 9 6 E 10 2, 3 273 C s cakl kta 5 6 litrelik sabit hacimli bir kab n. i inde bulunan SO2 gaz n n kab n eperlerine uygu, lad bas n 0 4 atm dir 6 deal gaz denkleminden a a daki e itliklerden. hangisi t retilemez,Buna g re kapta ka gram SO2 gaz vard r.
m R T P MA P V,A M A B d C R,SO2 64 P V R T n T,A 3 2 B 2 8 C 1 6 P V m R T. R T V P MA,D 1 2 E 0 8, 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 19 16 09 2019 15 52. K MYA SINIF,Gaz Kar mlar I, 5 8 2 mol SO3 gaz ile 4 mol CO2 gaz kar m n n 3 litre. lik sabit hacimli kaptaki bas nc 3 6 atm dir,3 atm 2 atm. X gaz Y gaz SO3 n k smi bas nc ka atm dir,1 kap 2 kap A 1 2 B 1 4 C 1 6 D 2 4 E 2 8.
ekildeki sistemde 1 kab n hacmi 2 kab n hac, minin iki kat d r K vanas sabit s cakl kta a larak. X ve Y gazlar tepkime olmaks z n kar t r l yor,Buna g re sistemin son bas nc ka atm olur. A 8 B 7 C 3 D 2 E 4,X gaz Y gaz,ekildeki sistemde K vanas a ld nda gazlar n ka. r t ancak pistonun hareket etmedi i g zlemleni,yor Bas n atm. Buna g re ba lang ta A kab nda bulunan X ga 218,z n n bas nc ka atm dir.
A 2 B 4 C 3 D 1 E 2 A,S cakl k C,CH4 Yukar daki suyun faz diyagram yla ilgili. 10 mol 3 mol I Kritik s cakl n 374 3 C st ndeki fiziksel h li. bas n la s v la t r lamaz,0 C II h linin bir arada bulundu u nokta A noktas. M muslu u yard m yla 18 06 1023 tane CH4 molek l III B noktas kaynama noktas d r. II kaba aktar l yor yarg lar ndan hangileri do rudur. Son durumda II kaptaki bas n ka atm dir A Yaln z I B I ve II C I ve III. A 2 B 4 C 6 D 8 E 10 D II ve III E I II ve III, 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 26 16 09 2019 15 52. K MYA SINIF,Ger ek Gazlar, 6 CH4 ve SO2 ger ek gazlar ile ilgili 8 Bir x gaz na ait oldu u bilinen zelliklerden baz lar. n n zaman i erisindeki de i imlerini g steren grafik. I Molek ller aras ekim kuvveti CH4 molek lleri,ler a a da verilmi tir.
aras nda daha b y kt r,Buna g re hangi grafikteki de i im x gaz n n za. II Ayn ko ullarda e it say da tanecik i eren gaz,manla ideal gaz zelliklerini kaybetti i yorumunu. lardan CH4 n hacmi SO2 nin hacminden daha,yapmaya elveri lidir. A Bas n B Hacim,III Ayn hacim ve ayn s cakl kta e it mol say da. gazlardan CH4 n bas nc SO2 nin bas nc ndan,yarg lar ndan hangileri do rudur.
A Yaln z I B Yaln z II C Yaln z III,Zaman Zaman,D I ve II E I II ve III. C S cakl k D zk tle,Zaman Zaman, 9 Ayn ortamda bulunan hareketli pistonla kapal iki. kaba e it mol say da X ve Y gazlar konuyor Gaz,lar n her ikisinin molek lleri aras nda da London. 7 Ger ek gaz i in kuvvetlerinin etkili oldu u biliniyor Ancak kaplardaki. PV hacimler farkl l l yor,I nRT oran 1 e e ittir, II S cakl k iki kat na kar l p bas n sabit tutuldu Buna g re X ve Y gazlar n n. unda hacmi de iki kat na kar I zhacim, III Sabit s cakl kta hacmi yar ya d r l rse bas n II Molek l k tlesi.
c iki kat na kar,yarg lar ndan hangileri yanl t r,zelliklerinden hangileri kesinlikle farkl d r. A Yaln z I B I ve II C I ve III,A Yaln z I B Yaln z II C Yaln z III. D II ve III E I II ve III,D II ve III E I II ve III. 11 s n f Yaprak Test 1 20 indd 30 16 09 2019 15 52. Deri im Birimleri TEST NO, 1 K tlece 20 lik 160 gram tuz NaCl sulu zeltisine 5 Hacimce 15 lik etil alkol CH3 CH2 OH sulu. 40 gram daha su ekleniyor zeltisinden 140 ml al n yor. Olu an yeni zeltinin k tlece deri imi ka t r Bu zelti ka mL etil alkol i erir. SINIF K MYA 11 s n f Yaprak Test 21 40 indd 81 16 09 2019 15 53 11 SINIF K MYA TEST NO 01 1 Orbitallerle ilgili a a daki yarg lardan hangisi yanl t r A T m enerji seviyelerinde s orbitali bulunur B f orbitali 14 elektron olabilir C 2 enerji seviyesinde en fazla 8 elektron bulunur D 3 enerji seviyesinden itibaren f orbitali bulunur E En d k enerjili orbital 1s

Related Books