SES 2014 RU ses ikso net

Ses 2014 Ru Ses Ikso Net-Free PDF

  • Date:23 Mar 2020
  • Views:29
  • Downloads:0
  • Pages:24
  • Size:3.34 MB

Share Pdf : Ses 2014 Ru Ses Ikso Net

Download and Preview : Ses 2014 Ru Ses Ikso Net


Report CopyRight/DMCA Form For : Ses 2014 Ru Ses Ikso Net


Transcription:

Salutvorto de organizantoj,Saluto de SES organizanto. Estas tre agrable konstati ke jam na an fojon ni havas la eblon kaj honoron. okazigi SES kaj i foje e unikan unuan fojon ekster Slovakio en Rusio dua. SES en unu jaro La aran o dum la jaroj evoluas kaj kio anka organizantojn. tre ojigas kreskas Ni strebas okazigi aran on kiu estu samtempe eduka kaj. amuza ja ne facilas tasko Tamen via partopreno konfirmas ke ekzistas. intereso pri i speca aran o Ni elkore dankas al vi ke vi decidis veni ri igi tiel. la aran on kaj efektive ja entute ebligi ties okazigon Ni anka esperas ke la. aran o plu evoluos pliboni os kvalite enhave kvante pri tio ni bezonas. vian helpon partoprenu aktive la aran on helpu al ni informi pri i. kontribuu al la programo venigu anka viajn konatojn ktp. Persone mi atus tre danki efe al instruistoj kiuj estas la plej grava parto de la instruista parto de SES. kaj iuj aliaj helpantoj organizantoj artistoj ktp kiuj kunkreas kaj ebligas tiun i aran on Mi anka. certas ke la i foja okazigo de SES en Rusio havos siajn specifajn trajtojn kiuj ja povas ri igi la aran on. kaj etosigi in en rusa maniero, Fine nur deziro uu la aran on lernu Esperanton kaj uzu in por tio i ja estis kreita. Peter Bal Petro,E I kunordiganto SES RU kunorganizanto. E I SES RU,Saluto de loka organizanto,Karaj partoprenantoj. Mi kore salutas vin en la nova por Rusio internacia Esperanto aran o la Somera. Esperanta Studado Mi gratulas vin okaze de via elekto veni i tien vi partoprenos. la eventon apriore historian ja la rusa SES da rigas la jam tre faman kaj gloran. vicon de SES jam dum 8 jaroj okazantaj en Slovakio Tio estas la lernejoj kiuj. allogas la plej elstarajn E instruistojn kaj artistojn la plej grandan kvanton da. kursanoj kaj kiuj sendube firme evoluigis la E edukadon en la tuta mondo Mi. fieras ke la slovakaj SES organizantoj elektis uste la Moskvan Esperanto Asocion MASI kiel la unuan. eksterslovakian lokan kunorganizanton de la Studado Ni kredas ke post Rus io venos anka aliaj landoj. eble e pli foraj de la centra E ropo Tial nia SES estas la sekva grava pa o por anta igi la Esperantan. studadon tra la tuta mondo, Mi multe dankas al iuj homoj kiuj kontribuas nian programon speciale al niaj elstare bona j instruistoj.
kaj prelegantoj Tamen la vera sukceso estas via sukceso karaj studantoj i multe dependas de via. fervoro lerni kura e kaj obstine iam kaj ie paroli en Esperanto aktive partopreni nian ri an. programon ue kunagadi amiki i kaj gaje pasigi la tempon. Mi kredas ke la unua SES en Rusio pasos sukcese i os evento utila kleriga interesa amika distra kaj. festa por ni iuj Mi esperas ke i i os grava bazo por disvolvo de Esperanto edukado kaj Esperanto. movado en Rusio de internacia kunagado inter esperantistoj helpos altigi konscion kaj respondecon de. iu partoprenanto pri la evoluo de Esperanto en nia lando kaj en la mondo kreos la novan terenon por. interkompreno kaj amikeco,Irina Gon arova Mirina,kunordiganto de MEA MASI. loka organizanto de SES 2014 RU,SES 2014 RU,Saluto de la lernu teamo. Ni ojas ke vi venis por studi Esperanton en la unua rusa SES. i tie vi ne nur plibonigos viajn kapablojn en Esperanto sed. anka renkonti os kun la varma kaj amikema komunumo de. Esperanto parolantoj Kiel vi eble jam a dis ni nun pretigas. novan version de la pa aro lernu net kaj pro tio ser as. volontulojn por helpi nin en tiu grava laboro teknika sperto. kaj alta nivelo de Esperanto ne estas necesaj Ni invitas vin. ali i al nia teamo i semajne lernu amuzi u kaj parolu. Esperanton kun viaj novaj amikoj ni esperas ke la bela sperto. i tie inspiros vin kontribui al la lernu komunumo kaj fari i. volontulo e lernu, Skribu al teamo lernu net por ekhavi pli da detaloj pri tio. kiel vi povas helpi nin,Bonan lernadon,Jevgenij Neringa kaj Erinja. la teamo de lernu net,teamo lernu net,Jevgenij Neringa Erinja.
Organiza teamo, SES kaj ia organizado estas tute nova afero por rusiaj esperantistoj tial la loka teamo estas. ankora ne sufi e forta Sed ni ja neniam estas solaj nin subtenas la spertaj SES organizantoj de. E I Ni kredas ke kune ni sukcesos bone plenumi iujn taskojn des pli se nin subtenos vi la. partoprenantoj eble helpante organize kaj nepre estante lernemaj disciplinemaj ne tro. kritikemaj pardonemaj kaj bonhumoraj, Peter Bal SK Mirina RU Dorota Rodzianko Julia Samsonova RU. eforanizanto loka organizanto PL financoj tagordo ekskursoj. programo informado administrado aspektigo, Svetlana Smetanina Leon Schneldorfer Jekaterina Lozina. RU Moskvaj Darja Zelenina RU SK sporta RU majstroklasoj. Tagoj vizoj novula programo programo man oj, Matthieu Desplantes Artur Gtigorjev RU Aleksandr Lebedev. FR kinejo ludejo RU pa aro,retpa aro teknika oj studado ru.
E I http ikso net, Moskva Esperanto Asocio MASI http www ek masi weebly com. Oficiala pa aro de SES http ses ikso net 2014 ru,SES 2014 RU Vkontakte http vk com ses rusio. Retejo por lerni Esperanton www lernu net,Lingva studado. Aleksandr Blinov,u eboksari, Junulara Esperanta Asocio de uva a Respubliko JEA R. Aleksandr Blinov estas elstara esperantisto kaj sociaganto por la uva a lingvo kaj kulturo lan inta la movadon de. Lingvaj Festivaloj en Sovetunio Li estis fondinto kaj enspiranto de la Esperanta Asocio de uva a Respubliko. EA R ka nun estras la propran firmaon estas tradukisto kaj instruisto en privata lernejo pri la franca la itala la. uva a kaj Esperanto I inte esperantisto en 1986 li multe kaj sukcese instruis Esperanton la la a tora interaktiva. metodo Voja o al Afriko, Tiu i kurso estas por tiuj kiuj faras nur la unuajn pa ojn en ekposedo de Esperanto Tamen ni tuj multe.
interkomuniki os praktikante la lingvon dum parolado pri diversaj temoj Speciale ni atentos la temojn ligitajn kun. lingvoj Dum la lecionoj ni ludos iom aktorumos e gimnastiketos. Szabolcs Szilva,Hungario Pollando, Szabolcs Szilva konata kiel Sabi estas hungaro lo anta en la pola efur bo Varsovio. En 2011 li finis Instr uistan Trejnadon en la Universitato de Adam Mickiewicz en. Poznano PL kie li anka studas pri Interlingvistiko kaj speciali as pri instruado En. Varsovia Universitato li magistri as pri finnugra filologio Sabi instr uas Esperanton jam. 5 jarojn en la plej diversaj kursoj, En SES Rusio Sabi gvidos la kurson por tiuj kiuj jam scias la bazon de la esperanta. gramatiko kaj kapablas iom paroli sed ankora sentas sin malcerte Neevitenla rekta. metodo multe da seriozaj klarigoj kaj amuzaj trejnekzercoj kreas amikan sen enigan. etoson kaj garantias sukcesojn al iuj lernantoj de Sabi. Darja Zelenina,u eljabinsk, Darja Zelenina u elabinsko profesie estas specialisto pri ermanaj lingvoj kaj. interkultura komunikado dum kelkaj jaroj laboris kiel tradukisto kaj lingvoinstr uisto kaj. nun or ganizas fremdlingvajn parolkluboj n kaj skribas por la pa aro pri lingvaj eventoj en la urbo podkastas pri. lingvoj i esperantisti is anta kvin jaroj kaj ekde tiam aktive par toprenis E aran oj n En SES R Darja gvidas. novulan programon, u vi jam parolas Esperanton sed mankas al vi vortoj por pli precize a bunte vin esprimi Venu al la kurso por la. nivelo B2 kiu helpos al vi perfektigi vian gramatikon kaj pligrandigi vian vortprovizon por senlime regi la Lingvon. Internacian Ni ludos solvos enigmoj n ver kos aktoros debatos kaj pridiskutos plej diversajn temojn sole en. Aleksandro S Melnikov d ro hab membro de la Akademio de Eo. u Rostov na Donu, Esperanto lingvokulturologia kaj instru metodika aliroj.
Melnikov Aleksandro S 1951 esperantisto ekde 1965 elstara movadano. diplomita e instruisto doktori is per interlingvistika diser tacio 1990 habilit aci i is 2004 per diser tacio kiu. montris kial kaj kiel en Eo eblas produkti konser vi kaj transigi kultura ojn kio similigas la E komunumon al etno. kiujn specifa ojn havas lingvopersoneco de tipa esperantisto ktp La reato de akad Paul Ariste premio pro. interlingvistikaj meritoj 2009 En 2013 elekti is kiel membro de la Akademio de Esperanto En la r usa kaj Eo. Aleksandr o kun ver kis dekon da libroj kaj centon da artikoloj Ekde 1968 gvidis E kursojn ekde 1986 la la propra. metodo Instruado sen turmentado kaj seminariojn en pluraj urboj de Rusio kaj la mondo lekciis e la. Postdiplomaj Interlingvistikaj Kursoj de la Poznana Universitato Pollando prelegis pri eneralaj interlingvistikaj. esperantologiaj E movadaj kaj E metodikaj temoj en dudeko da landoj de 4 kontinentoj. iu kiu profesie laboras kun etnaj fremdaj lingvoj scias ke por plena posedo ne sufi as e super bona elparolado. de la sonoj parkera ellerno de la tuta gramatiko por la esperantistoj PAG a PMEG kun siaj centoj da pa oj kaj. senescepta memorfikso de la tuta leksikono por ni N PIV kun 17 mil radikoj Restas ankora frazeologio. parol etiketo stilaj specifa oj kaj multo alia Aparte gravas ke adekvata kompreno de ajna lingvo ne eblas i a sen. kulturaj fonaj scioj specifaj por la koncerna etno ar iu kulturo respeguli as en la koncerna lingv a o. En nia kurso ni analizos kial kaj kiel en Eo eblas produkti konservi kaj transigi kultura ojn kio rilatas al la specifaj. fonaj scioj de tipaj esperantistoj kio estas aparta oj de la esperantista lingva personeco kio estas. esperantonimoj kaj kiel ili formi as, Plia specifa o de profesia esperantisto estas ke li i ofte rolas kiel instruanto Tial estos prezentitaj kelkaj. elementoj de Instruado sen turmentado A Kiel instrui teda ojn distre. Specialaj kursoj, Mikaelo Bron tejn estas elstara movadano konata bardo poeto kaj verkisto En. sovetia tempo li estis aktiva membro poste anka kungvidanto de SEJM Sovetia. Esperantista Junulara Movado kaj nun restas senlaca populariganto de E kulturo. en Rusio kaj eksterlande Krome Li originale verkis kaj tradukis pli ol 40 librojn. estas a toro de kelkcent poemoj kaj kantoj en Esperanto Li estas la reato de. presti a literatura premio Antoni Grabowski 2003 Dum tuta sia E aktivado. Mikaelo gvidas diversnivelajn E kursojn inkluzive tiujn por la tradukistoj el diversaj. landoj de la mondo,Vagado en la tradukarbaro, Kvarseria kurso meditado pri areto da problemoj turmentantaj. espajn tradukemulojn,irka la artikolo,Tiuj teruraj verboj. Metamorfozoj de insektoj,A Pu kin Pu kin,Tradukista leksiko stiloj kaj niveloj.
u indas traduki kantojn,kaj tiel plu,Speciala kurso la rusa lingvo. La rusa estas facila,De la alfabeto is la kultura oj. Instruisto Natalja Lazi,18 25 de a gusto 9 30 13 30. Por komencantoj kaj progresantoj en la studado de la rusa. Natalja Lazi en la jaro 2008 finlernis urnalistikon en la Moskva tata universitato kaj. en la sama universitato ricevis la specialecon Instruisto de la rusa lingvo kiel fremda. Ekde tiam jam dum 6 jaroj i instruas la r usan lingvon al eksterlandanoj homoj de diversaj nacioj a oj kaj. profesioj Preska 4 jarojn Natalja vivis kaj instruis la rusan en Serbio en la Academy Language Centre urbo Novi. Sad Partopreninte en la pasinta jaro la Moskvan Lingvan Festivalon kiel prezentanto de la ser ba lingvo Natalja. ekinteresi is pri Esperanto kaj sukcese finis la bazan paroligan kurson. u vi neniam lernis la rusan lingvon Eble vi scias kiel diri dankon saluton vi scias ke la rusa alfabeto estas. cirila A vi opinias ke vi ne povas paroli kvankam iam lernis la rusan konas la alfabeton kaj la bazon de la. gramatiko A vi jam povas paroleti sed volas scii pli Dum la kurso ni kantos ludos kaj kompreneble parolos en. la rusa Vi ekpovos konati i rakonti pri vi demandi pri la vojo mendi man a ojn en restoracio Vi ekscios multon. novan pri Rusio pri la rusa kulturo Sed plej gravas ke vi ekkredos ke la rusa lingvo ne estas tiom malfacila. Prelegoj kaj prezentadoj,Kiel artefarita lingvo naturan kvaza etnon kreis. Aleksandro S Melnikov, Membro de la Akademio de Eo d ro hab Rostov na Donu.
u Esperanto estas nur artefarita lingvo u la esperantista komunumo. estas nova tipo de sociero u i similas al etno u ekzista s tipa. esperantisto u vi mem estas tipa esperantisto a normalulo. malgranda testo por dezirantoj, Esperanto kia oni vidas in en referenc libroj enciklopedioj. kaj sciencistaj rondoj kaj kia i estas fakte,Aleksandro S Melnikov. Kion faru homo kiu unuafoje renkontis la vorton Esperanto Estus plej. logike se li i konsultus fidindan enciklopedion a legus en renoma. lingvistika libro Tiam li ricevus aron da misgvidaj informoj Kiuj Vi. ekscios dum la prelego, Reflekti o de la specifa esperanto kulturo en publicistiko. Aleksandro S Melnikov, Adekvata percepto de publicistikaj tekstoj anta vidas komprenon de senco. kion diris la a toro kromsenco kaj pragmataj aspektoj kion li al dis kiun. asocion atendas u li parolis serioze a humure satire ironie parodie por. kio li diris tion k s kaj pritakson de la estetika emocia konsistero. esprimecon io i ofte ne eblas sen havo de specifaj fonaj scioj el la sfero. de la Esperanto kulturo inkluzive sciojn pri la Esperanto kulturaj scenaroj. konceptoj idealoj kondut specimenoj k s Apartan gravecon havas en. publicistikaj Esperanto tekstoj esperantonimoj vortoj kaj vortkunoj kiuj. respegulas ekskluzive la Esperanto kulturon kaj kiujn ne eblas simple traduki sen kulturologia komento. E esperantistoj kapablas erci,pri vortludoj en Esperanto.
Aleksandro S Melnikov, Vortludoj nura amuza o a grava atributo de viva lingvo kaj reala. komunikado Kio en Esperanto kiel lingvo ebligas vor tludojn Kiuj tipoj de. vortludoj en Esperanto entute 40 ekzistas Prezento de la libro. ke i i os grava bazo por disvolvo de Esperanto edukado kaj Esperanto http ikso net Moskva Esperanto Asocio MASI Neevitenla rekta metodo

Related Books