Richtlijn aansluiting bouwbesluit

Richtlijn Aansluiting Bouwbesluit-Free PDF

  • Date:17 Oct 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:24
  • Size:560.19 KB

Share Pdf : Richtlijn Aansluiting Bouwbesluit

Download and Preview : Richtlijn Aansluiting Bouwbesluit


Report CopyRight/DMCA Form For : Richtlijn Aansluiting Bouwbesluit


Transcription:

Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden. BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 2 van 24,SKG IKOB certificatie. Poppenbouwing 56,Postbus 202,4190 CE Geldermalsen,Tel 088 244 01 00. Fax 088 244 01 01,Info skgikob nl,www skgikob nl,2015 SKG IKOB. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd opgeslagen in een. geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch. mechanisch door fotokopie n opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. van de uitgever Het gebruik van deze Richtlijn door derden voor welk doel dan ook is uitsluitend toegestaan. nadat een schriftelijke overeenkomst met SKG IKOB is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden. BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 3 van 24,Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4,1 1 Algemeen 4,1 2 Toepassingsgebied 4.
1 3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten CPR EU 305 2011 4. 1 4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit 4, 1 5 Eisen te stellen aan conformiteitsbeoordelende instellingen 5. 1 5 1 ONDERZOEK UITGEVOERD TEN BEHOEVE ESSENTI LE KENMERKEN 5. 1 5 2 ONDERZOEK UITGEVOERD TEN BEHOEVE VAN OVERIGE KENMERKEN 5. 1 6 BB aansluitdocument 5,2 Toetsingsonderzoek 6,2 1 Start van het onderzoek 6. 2 2 Toetsingsonderzoek 6,2 3 Verlening BB aansluitdocument 6. 2 4 Geldigheidsduur BB aansluitdocument 7,3 Prestaties in de toepassing 8. 3 1 Aansluittabel Bouwbesluit 8, 3 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 8.
3 2 1 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE BB AFD 2 1 8. 3 2 2 STERKTE BIJ BRAND BB AFD 2 2 10, 3 2 3 BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE BB AFD 2 8 FACULTATIEF 11. 3 2 4 BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK BB AFD 2 9 11. 3 2 5 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND BB AFD 2 10 FACULTATIEF 12. 3 2 6 VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK. BB AFD 2 11 FACULTATIEF 13, 3 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 14. 3 3 1 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN NIEUWBOUW BB AFD 3 1 FACULTATIEF 14. 3 3 2 BEPERKING VAN GALM NIEUWBOUW BB AFD 3 3 FACULTATIEF 15. 3 3 3 GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN VAN VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES NIEUWBOUW BB AFD. 3 4 FACULTATIEF 16,3 3 4 W ERING VAN VOCHT BB AFD 3 5 FACULTATIEF 17. 3 3 5 BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN BB AFD 3 10 FACULTATIEF 17. 3 4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu. nieuwbouw 18, 3 4 1 ENERGIEZUINIGHEID NIEUWBOUW BB AFD 5 1 FACULTATIEF 18. 4 Eisen aan de certificatie instelling 20,4 1 Algemeen 20.
4 2 Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek 20. 4 3 Kwalificatie Eisen 20,5 Documenten lijst 21,BIJLAGE A Bouwbesluit aansluittabel 23. Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden. BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 4 van 24,1 Inleiding,1 1 Algemeen. Deze richtlijn heeft tot doel om op verzoek van de producent en of leverancier van. dragende binnen en buitenwanden vast te stellen of het door hem geleverde product. voldoet aan de prestatie eisen die het Bouwbesluit stelt aan dragende binnen en. buitenwanden, De toetsing aan deze richtlijn resulteert in het opstellen van een BB. aansluitingsdocument van de beoordeelde dragende binnen en buitenwanden Dit. document stelt de producent en of leverancier in staat om aan zijn afnemers aan te. tonen dat mits toegepast volgens de voorwaarden zoals vermeld in het BB. aansluitdocument de door hem geleverde dragende binnen en buitenwanden voldoen. aan het Bouwbesluit, Daar waar sprake is van CE markering van producten of bouwsystemen wordt voor het. vaststellen van de aansluiting met het Bouwbesluit gebruik gemaakt van waarden zoals. opgenomen in de Prestatieverklaring van de betreffende producent. Tevens vermeld deze richtlijn de eisen die gesteld worden aan de certificatie. instellingen die voor het toepassingsgebied van deze richtlijn beschikken over een. accreditatie door de Raad voor Accreditatie en de procedure die gevolgd moet worden. voor de behandeling van een aanvraag c q instandhouding van het BB. aansluitdocument, Naast de eisen die in deze richtlijn zijn vastgesteld stelt de certificatie instellingen.
aanvullende eisen in de zin van algemene procedure eisen zoals vastgelegd in het. reglement van de certificatie instelling,De techniekgebieden van de richtlijn zijn. E8 Bouwsystemen houtachtige Houtskeletbouw binnenspouwbladen. Wandelelementen vloerelementen dakelementen dakkapellen. E9 Bouwsystemen Permanente systemen beton metaal holle blokken etc. 1 2 Toepassingsgebied, Deze richtlijn aansluiting Bouwbesluit en het BB aansluitdocument hebben betrekking. op dragende binnen en buitenwanden voor toepassing in gebruiksfuncties zoals. omschreven in het Bouwbesluit BB art 1 1, In het BB aansluitdocument zal zo nodig het toepassingsgebied nader worden. omschreven inclusief eventuele beperkingen en of toepassingsvoorwaarden. 1 3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten CPR EU 305 2011. Voor bouwproducten waarmee dragende binnen en buitenwanden zijn opgebouwd. kunnen geharmoniseerde Europese productnormen van kracht zijn. Indien een certificaathouder voor zijn dragende binnen en buitenwanden gebruikt. maakt van materialen en of componenten onder een geharmoniseerde Europese. productnorm dan dient voor de aansluiting gemaakt met het Bouwbesluit indien van. toepassing voor de waarden van de Essenti le Kenmerken gebruik te worden. gemaakt van de Prestatieverklaring van desbetreffende bouwproduct. 1 4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit, Op basis van deze richtlijn worden erkende BB aansluitdocumenten afgegeven. Erkende BB aansluitdocumenten vallen conform Bouwbesluit art 1 11 onder de. erkende kwaliteitsverklaringen, Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden.
BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 5 van 24, 1 5 Eisen te stellen aan conformiteitsbeoordelende instellingen. 1 5 1 ONDERZOEK UITGEVOERD TEN BEHOEVE ESSENTI LE KENMERKEN. Ten aanzien van de essenti le kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de. geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen. in de Prestatieverklaring van de betreffende producent. 1 5 2 ONDERZOEK UITGEVOERD TEN BEHOEVE VAN OVERIGE KENMERKEN. Ten aanzien van de overige kenmerken dienen door een aanvrager. producent leverancier in het kader van externe controle rapporten van. onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden overlegd om aan te tonen dat aan de. eisen van deze richtlijn wordt voldaan Er zal moeten worden aangetoond dat deze. rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet. aan de van toepassing zijnde accreditatienorm te weten. NEN EN ISO IEC 17025 voor laboratoria, NEN EN ISO IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten certificeren. Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie. certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd afgegeven door de. Raad voor Accreditatie RvA of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een. overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten Indien geen accreditatie. certificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de. accreditatiecriteria is voldaan,1 6 BB aansluitdocument. Op basis van deze richtlijn worden erkende BB aansluitdocument afgegeven De. uitspraken in deze documenten zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 van deze richtlijn. Op de website van de SKG IKOB www SKG IKOB nl staat het model van de af te. geven BB aansluitdocument vermeld die voor deze richtlijn van toepassing is De af te. geven BB aansluitdocumenten moeten met dit model overeenkomen. Indien wijzigingen van de indeling en of teksten van de erkende BB. aansluitdocumenten worden afgestemd met de HCB wordt voor die documenten. tevens voldaan aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting. Bouwkwaliteit www bouwkwaliteit nl, Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden. BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 6 van 24,2 Toetsingsonderzoek.
Voor afgifte van het BB aansluitdocument wordt een toetsingsonderzoek uitgevoerd. 2 1 Start van het onderzoek, De aanvrager geeft de prestaties van zijn product systeem aan voor het opstellen van. het BB aansluitdocument en levert de daarvoor benodigde documenten en. onderbouwing aan Waar van toepassing verstrekt hij de nodige gegevens ten behoeve. van het opstellen van de technische specificatie zoals die wordt opgenomen in het af. te geven BB aansluitdocument,2 2 Toetsingsonderzoek. Ten behoeve van het opstellen van het BB aansluitdocument voert de certificatie. instelling onderzoek uit Tot het toetsingsonderzoek behoren. Nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de Essenti le Kenmerken. zoals vermeld in de door de aanvrager versterkte prestatieverklaring minimaal. gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals vastgelegd in hoofdstuk 3. van deze richtlijn, De certificatie instelling beoordeeld in hoeverre de onderbouwingen van de. overige productkenmerken voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in. paragraaf 1 5 2 en of de overige productkenmerken minimaal gelijkwaardig zijn. aan de relevante voorwaarden zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze. Op basis van bovenstaande documenten en onderbouwingen van de. productkenmerken bepaald en of beoordeeld de certificatie instelling de. prestaties in de toepassing in relatie tot het Bouwbesluit. Vaststelling van de toepassingsvoorwaarden,2 3 Verlening BB aansluitdocument. De resultaten van het toetsingsonderzoek worden door de certificatie instelling. vastgelegd in een dossier Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen. Volledigheid het dossier doet een uitspraak over alle in de richtlijn gestelde eisen. Traceerbaarheid de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten. traceerbaar zijn vastgelegd, De beslissing over verlening van een BB aansluitdocument moet plaats vinden door.
een daartoe gekwalificeerde beslisser die niet zelf bij het toetsingsonderzoek. betrokken is geweest Op basis van de beoordeling wordt door de beslisser besloten of. het BB aansluitdocument kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en of. onderzoeken vereist zijn voordat het BB aansluitdocument kan worden verleend De. beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd, Door het verlenen van het BB aansluitdocument spreekt de certificatie instelling het. gerechtvaardigd vertrouwen uit dat, De dragende binnen en buitenwanden de prestaties in de toepasing leveren. zoals opgenomen in het BB aansluitdocument mits wordt voldaan aan de in het. BB aansluitdocument omschreven voorwaarden en daarmee voldoen aan de. eisen in het Bouwbesluit, Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden. BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 7 van 24,2 4 Geldigheidsduur BB aansluitdocument. Zolang het BB aansluitdocument geldig is mag de producent hiervan gebruik maken. om aan te tonen dat het product systeem voldoet aan de in het BB aansluitdocument. opgenomen bepalingen van het Bouwbesluit, De geldigheidsduur van het BB aansluitdocument wordt geregeld in de reglementen.
van de certificatie instelling maar is niet langer dan 5 jaar Na be indiging van de. geldigheid van het BB aansluitdocument vindt door de certificatie instelling een. herbeoordeling van het product en de aansluiting met het Bouwbesluit plaats Bij. tussentijdse wijziging van het Bouwbesluit beoordeelt de certificatie instelling de. gevlogen ervan en past daar waar nodig het BB aansluitdocument daarop aan. Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor de toepassing van dragende binnen en buitenwanden. BRL 7503 d d 18 04 2016 pag 8 van 24,3 Prestaties in de toepassing. In dit hoofdstuk zijn de prestatie eisen opgenomen waaraan een dragende binnen en. buitenwand moet voldoen evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan. de eisen wordt voldaan,3 1 Aansluittabel Bouwbesluit. In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit opgenomen die aan. bouwdelen waarin het product is verwerkt worden gesteld In het af te geven BB. aansluitdocument dient de aansluittabel te worden overgenomen zoals is opgenomen. in bijlage A van deze richtlijn,Aansluittabel nieuwbouw. Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit Afdeling Artikel Leden. Algemene sterkte van de bouwconstructie 2 1 2 2 2 3 en 2 4 1a t m e 2. Sterkte bij brand 2 2 2 10 2 t m 7 en 9 2 11, Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke 2 8 2 57. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 2 9 2 67 2 68 1 2 en 3 en. Beperking van uitbreiding van brand 2 10 2 84 1 t m 4. Verdere beperking van uitbreiding van brand en 2 11 2 94. beperking van verspreiding van rook, Bescherming tegen geluid van buiten nieuwbouw 3 1 3 2 3 3 en 3 4.
facultatief,Beperking van galm facultatief 3 3 3 13. Geluidwering tussen ruimten nieuwbouw facultatief 3 4 3 16 3 17 en 3 17a. Wering van vocht facultatief 3 5 3 21 1 t m 3 3 22 en. Bescherming tegen ratten en muizen facultatief 3 10 3 69 en 3 70. Energiezuiniheid nieuwbouw facultatief 5 1 5 3 1 2 3 en 5 en 5 5. 3 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid. BIJLAGE A Bouwbesluit aansluittabel De geldigheidsduur van het BB aansluitdocument wordt geregeld in de reglementen van de certificatie instelling maar is niet langer dan 5 jaar Na be indiging van de geldigheid van het BB aansluitdocument vindt door de certificatie instelling een herbeoordeling van het product en de aansluiting met het Bouwbesluit plaats Bij tussentijdse wijziging van

Related Books