P RFITIMET Q TRAJTON INSITUTI I SIGURIMEVE SHOQ RORE

P Rfitimet Q Trajton Insituti I Sigurimeve Shoq Rore-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:51
  • Size:996.76 KB

Share Pdf : P Rfitimet Q Trajton Insituti I Sigurimeve Shoq Rore

Download and Preview : P Rfitimet Q Trajton Insituti I Sigurimeve Shoq Rore


Report CopyRight/DMCA Form For : P Rfitimet Q Trajton Insituti I Sigurimeve Shoq Rore


Transcription:

Instituti i Sigurimeve Shoq rore, Personat q kan periudha sigurimi kan t drejt n e p rfitimit t pensionit t plot t. pleq ris kur, a Plot sojn mosh n 65 vje p r burrat dhe 60 vje p r grat si dhe t ken plot suar. 35 vjet periudh sigurimi,T jen t rhequr nga veprimtaria ekonomike. b N nat q kan lindur 6 a m shum f mij t cil t jan mbi 8 vje kan t drejt t dalin. n pension kur mbushin mosh n 50 vje dhe kan 30 vjet periudh sigurimi. c P r periudh n e tranzicionit p r mosh n e daljes n pension zbatohet neni 92 i Ligjit nr. 7703 dat 11 05 1993 P r Sigurimet Shoq rore n Republik n e Shqip ris i ndryshuar. 3 Dokumentacioni 2, P r t p rfituar pension t plot pleq rie p rfituesi ose i autorizuari me prokur paraqitet n. Agjencin Lokale t Sigurimeve Shoq rore ALSSH t vendbanimit sipas regjistrimit n. gjendjen civile p r t b r k rkes n e p rfitimit t pensionit t pleq ris. P rfituesi p r pension t plot pleq rie ose i autorizuari me prokur s bashku me k rkes n. duhet t paraqes dhe dokumentat e m poshtme,a Dokumentat q v rtetojn mosh n dhe identitetin.
Fotokopje e let rnjoftimit elektronik ose ertifikat lindjeje me fotografi. ertifikat e gj ndjes familjare,ertifikat martese vet m p r aplikueset femra. Kur k rkohet pension si n n me shum f mij dhe n ertifikat n familjare nuk figurojn. t gjith f mij t duhet t paraqitet edhe ertifikat e ve ant lindjeje martese ose. vdekjeje p r f mij t q nuk figurojn n ertifikat n e gj ndjes familjare. Dy cop fotografi, b Dokumentat q v rtetojn periudhat e sigurimit dhe llojin e pun s jan. Libreza e pun s,V rtetim p r vjet rsin n pun dhe llojin e saj. V rtetim p r periudh n e sigurimit e l shuar nga zyra e arkivit pran Drejtoris Rajonale. t Sigurimeve Shoq rore p r pun dh n sit t pun suarit t vet pun suarit t. vet pun suarit n bujq si dhe t siguruarit n m nyr vullnetare si dhe t siguruarit sipas. Vendim gjykate p r njohje t vjet rsis n pun n se shikohet e arsyeshme. V rtetim i vjet rsis n pun p r ish an tar t e kooperativave bujq sore para vitit 1992. V rtetim i Deg s Ushtarake p r periudh n e kryerjes s sh rbimit t detyruesh m. ushtarak p r k rkuesit meshkuj,V rtetim tip i vjet rsis n pun p r ushtarak t. Fotokopje e noterizuar e diplom s s shkoll s s lart p r k rkueset femra kur kan. mbaruar studimet e larta me shk putje nga puna, c P r personat q p rfitojn nga Ligji nr 7514 dat 30 09 1991 P r pafaj sin amnistin.
dhe reabilitimin e ish t D nuarve dhe t P rndjekurve Politik duhen edhe. V rtetim i gjendjes gjyq sore, V rtetim p r koh n e vuajtjes s d nimit l shuar nga Ministria e Rendit Publik. V rtetim p r faktin e d nimit p r motive politike dhe koh n e vuajtjes s tij t l shuar. MANUAL P R P RFITIMET,Instituti i Sigurimeve Shoq rore. nga Komisioni i Ministris s Rendit Publik dhe Ministris s Drejt sis. do dokument tjet r justifikues q v rteton q nien n pun. d Dokumentat q v rtetojn t ardhurat e realizuara, V rtetim page sipas s cil s sht derdhur kontribut p r periudhat e sigurimit q nga. 01 01 1994 deri n momentin e shk putjes nga puna sipas formularit tip n se ka punuar. dhe ka derdhur kontribute p r periudhat pas dat s 01 01 1994. do dokument tjet r justifikues q v rteton pag n ose derdhjen e periudhave. kontributive,4 Masa e pensionit t plot t pleq ris, Masa mujore e pensionit t plot t pleq ris p rb het nga nj shum baz dhe nga nj shtes 3. Shuma baz e pensionit iu jepet t gjith personave t siguruar Shtesa q iu jepet personave t. pun suar sht 1 p r vit sigurimi shum zuar me baz n mesatare t vler sueshme q i. siguruari ka arritur n p rmjet kontributeve gjat gjith historis s tij kontributive Shuma e. p rgjithshme e pensionit do t jet jo m shume se dyfishi i shum s baz ose 75 e pag s neto. mesatare t 3 viteve rrjesht n 10 vitet e fundit t pun s t personit t siguruar cila t jet m. Pensioni baz p rcaktohet me VKM,I 2 PENSIONI I REDUKTUAR I PLEQ RIS.
1 Baza ligjore, a Ligji nr 7703 dat 11 05 1993 P r Sigurimet Shoq rore n Republik n e Shqip ris i. b Udh zimi nr 2 i ISSH s dat 05 10 2005 P r llogaritjen dhe indeksimin e baz s s. vler suar dhe pag s neto p r efekt pensioni, c Rregullore nr 1 e ISSH s dat 19 10 2009 Mbi administrimin dhe llogaritjen e. pensioneve,2 Kushtet e p rfitimit, Personat q kan periudha sigurimi kan t drejt p r pension pleq rie t reduktuar kur kan. plot suar jo m pak se,a 35 vjet periudh sigurimi, b T ken mbushur mosh n 62 vje p r burrat dhe 57 vje p r grat. c Nuk kryejn veprimtari ekonomike si t pun suar pun dh n s ose t vet pun suar. 3 Dokumentacioni, P r t p rfituar pension t reduktuar t pleq ris p rfituesi ose i autorizuari me prokur.
paraqitet n ALSSH t vendbanimit sipas rregjistrimit n gjendjen civile p r t b r k rkes n e. p rfitimit t pensionit t reduktuar t pleq ris, P rfituesi p r pension t reduktuar t pleq ris ose i autorizuari me prokur s bashku me. k rkes n duhet t paraqes dhe dokumentat si m posht. a Dokumentat q v rtetojn mosh n dhe identitetin, Fotokopje e let rnjoftimit elektronik ose ertifikat lindjeje me fotografi. ertifikat e gjendjes familjare,MANUAL P R P RFITIMET. Instituti i Sigurimeve Shoq rore,ertifikat martese vet m p r aplikueset femra. Dy cop fotografi, b Dokumentat q v rtetojn periudhat e sigurimit dhe llojin e pun s jan.
Libreza e pun s,V rtetim p r vjet rsin n pun dhe llojin e saj. V rtetim p r periudh n e sigurimit e l shuar nga zyra e arkivit pran Drejtoris Rajonale. t Sigurimeve Shoq rore p r pun dh n sit t pun suarit t vet pun suarit t. vet pun suarit n bujq si dhe t siguruarit n m nyr vullnetare si dhe t siguruarit sipas. Vendim gjykate p r njohje t vjet rsis n pun n se shikohet e ar syeshme 4. V rtetim i vjet rsis n pun p r ish an tar t e kooperativave bujq sore para vitit 1992. V rtetim i Deg s Ushtarake p r periudh n e kryerjes s sh rbimit t detyruesh m. ushtarak p r k rkuesit meshkuj,V rtetim tip i vjet rsis n pun p r ushtarak t. Fotokopje e noterizuar e diplom s s shkoll s s lart p r k rkueset femra kur kan. mbaruar studimet e larta me shk putje nga puna, c P r personat q p rfitojn nga Ligji nr 7514 dat 30 09 1991 P r pafaj sin amnistin. dhe reabilitimin e ish t D nuarve dhe t P rndjekurve Politik duhen edhe. V rtetim i gjendjes gjyq sore, V rtetim p r koh n e vuajtjes s d nimit l shuar nga Ministria e Rendit Publik. V rtetim p r faktin e d nimit p r motive politike dhe koh n e vuajtjes s tij t l shuar. nga Komisioni i Ministris s Rendit Publik dhe Ministris s Drejt sis. do dokument tjet r justifikues q v rteton q nien n pun. d Dokumentat q v rtetojn t ardhurat e realizuara, V rtetim page sipas s cil s sht derdhur kontribut p r periudhat e sigurimit q nga.
01 01 1994 deri n momentin e shk putjes nga puna sipas formularit tip n se ka punuar. dhe ka derdhur kontribute p r periudhat pas dat s 01 01 1994. do dokument tjet r justifikues q v rteton pag n ose derdhjen e periudhave. kontributive,4 Masa e pensionit t reduktuar t pleq ris. Masa e pensionit t reduktuar t pleq ris sht pjes e pensionit t plot t pleq ris dhe. mbetet i reduktuar gjat gjith koh s s p rfitimit Ky pension llogaritet duke zbritur nga. pensioni i plot shum n q del nga shum zimi i numrit t muajve t p rfitimit t pensionit para. mbushjes s mosh s me koeficientin mujor t reduktimit Koeficienti i reduktimit sht 0 6. Sh mbull N qoft se nj p rfitues k rkon pension t reduktuar 20 muaj para mbushjes s. mosh s p r pension t plot pleq rie nga pensioni i plot mujor i llogaritur q mund t i. caktohet 10 000 lek do t i zbritet 12 q del nga prodhimi i 20 muaj q e ka p rfituar m. shpejt pensionin e pleq ris me 06 q sht koeficienti i miratuar. MANUAL P R P RFITIMET,Instituti i Sigurimeve Shoq rore. I 3 PENSIONI I PJESSH M I PLEQ RIS,1 Baza ligjore, a Ligji nr 7703 dat 11 05 1993 P r Sigurimet Shoq rore n Republik n e Shqip ris i. b Udh zimi nr 2 i ISSH s dat 05 10 2005 P r llogaritjen dhe indeksimin e baz s s. vler suar dhe pag s neto p r efekt pensioni, c Rregullore nr 1 e ISSH s dat 19 10 2009 Mbi administrimin dhe llogaritjen e. pensioneve,2 Kushtet e p rfitimit 5, Personat q kan periudha sigurimi kan t drejt n e p rfitimit t pensionit t pjessh m t.
pleq ris kur, a Plot sojn mosh n 65 vje p r burrat dhe 60 vje p r grat. b T ken jo m pak se 15 vjet periudha sigurimi dhe jo m shum se 35 vjet periudha. c T jen t rhequr nga veprimtaria ekonomike, d P r periudh n e tranzicionit p r mosh n e daljes n pension zbatohet neni 92 i Ligjit nr. 7703 dat 11 05 1993 P r Sigurimet Shoq rore n Republik n e Shqip ris i ndryshuar. 3 Dokumentacioni, P r t p rfituar pension t pjessh m t pleq ris p rfituesi ose i autorizuari me prokur. paraqitet n ALSSH t vendbanimit sipas rregjistrimit n gjendjen civile p r t b r k rkes n e. p rfitimit t pensionit t pjessh m t pleq ris, P rfituesi p r pension t pjessh m t pleq ris ose i autorizuari me prokur s bashku me. k rkes n duhet t paraqes dhe dokumentat si m posht. a Dokumentat q v rtetojn mosh n dhe identitetin, Fotokopje e let rnjoftimit elektronik ose ertifikat lindjeje me fotografi.
ertifikat e gj ndjes familjare,ertifikat martese vet m p r aplikueset femra. Dy cop fotografi, b Dokumentat q v rtetojn periudhat e sigurimit dhe llojin e pun s jan. Libreza e pun s,V rtetim p r vjet rsin n pun dhe llojin e saj. V rtetim p r periudh n e sigurimit e l shuar nga zyra e arkivit pran Drejtoris Rajonale. t Sigurimeve Shoq rore p r pun dh n sit t pun suarit t vet pun suarit t. vet pun suarit n bujq si dhe t siguruarit n m nyr vullnetare si dhe t siguruarit sipas. Vendim gjykate p r njohje t vjet rsis n pun n se shikohet e arsyeshme. V rtetim i vjet rsis n pun p r ish an tar t e kooperativave bujq sore para vitit 1992. V rtetim i Deg s Ushtarake p r periudh n e kryerjes s sh rbimit t detyruesh m. ushtarak p r k rkuesit meshkuj,V rtetim tip i vjet rsis n pun p r ushtarak t. Fotokopje e noterizuar e diplom s s shkoll s s lart p r k rkueset femra kur kan. MANUAL P R P RFITIMET,Instituti i Sigurimeve Shoq rore.
mbaruar studimet e larta me shk putje nga puna, c P r personat q p rfitojn nga Ligji nr 7514 dat 30 09 1991 P r pafaj sin amnistin. dhe reabilitimin e ish t D nuarve dhe t P rndjekurve Politik duhen edhe. V rtetim i gjendjes gjyq sore, V rtetim p r koh n e vuajtjes s d nimit l shuar nga Ministria e Rendit Publik. V rtetim p r faktin e d nimit p r motive politike dhe koh n e vuajtjes s tij t l shuar. nga Komisioni i Ministris s Rendit Publik dhe Ministris s Drejt sis. do dokument tjet r justifikues q v rteton q nien n pun. d Dokumentat q v rtetojn t ardhurat e realizuara, V rtetim page sipas s cil s sht derdhur kontribut p r periudhat e sigurimit q nga 6. 01 01 1994 deri n momentin e shk putjes nga puna sipas formularit tip n se ka punuar. dhe ka derdhur kontribute p r periudhat pas dat s 01 01 1994. do dokument tjet r justifikues q v rteton pag n ose derdhjen e periudhave. kontributive,4 Masa e pensionit t pjessh m t pleq ris. Masa e pensionit t pjessh m t pleq ris caktohet si pjes e pensionit t plot t pleq ris. dhe llogaritet duke shum zuar shum n e pensionit t plot t pleq ris t llogaritur me koh n. e periudh s s sigurimit duke e v n n raport me periudh n e sigurimit p r 35 vjet. Shembull N qoft se p rfituesi ka nj periudh sigurimi prej 18 vjet sh dhe masa e pensionit. t plot t pleq ris sht caktuar 12 000 lek masa e pensionit t p rfituar do t jet 12 000. 18 muaj 35, I 4 PENSIONI I PLOT I PLEQ RIS SI N N ME SHUM F MIJ.
1 Baza ligjore, a Ligji nr 7703 dat 11 05 1993 P r Sigurimet Shoq rore n Republik n e Shqip ris i. b Udh zimi nr 2 i ISSH s dat 05 10 2005 P r llogaritjen dhe indeksimin e baz s s. vler suar dhe pag s neto p r efekt pensioni, c Rregullore nr 1 e ISSH s dat 19 10 2009 Mbi administrimin dhe llogaritjen e. pensioneve,2 Kushtet e p rfitimit, a Personat q kan periudha sigurimi kan t drejt n e p rfitimit t pensionit t plot t. pleq ris kur,b Plot sojn mosh n 50 vje,c Kan 30 vjet periudh sigurimi. d Jan t rhequr nga veprimtaria ekonomike, e Kan lindur 6 a m shum f mij t cil t jan t rritur mbi 8 vje.
f P r periudh n e tranzicionit p r mosh n e daljes n pension zbatohet neni 92 i Ligjit nr. 7703 dat 11 05 1993 P r Sigurimet Shoq rore n Republik n e Shqip ris i ndryshuar. 3 Dokumentacioni, P r t p rfituar pension t plot si n n me shum f mij p rfituesi ose i autorizuari me. MANUAL P R P RFITIMET,Instituti i Sigurimeve Shoq rore. prokur paraqitet n ALSSH t vendbanimit sipas rregjistrimit n gjendjen civile p r t b r. k rkes n e p rfitimit t pensionit si n n me shum f mij. P rfituesi p r pension si n n me shum f mij ose i autorizuari me prokur s bashku me. k rkes n duhet t paraqes dhe dokumentat si m posht. a Dokumentat q v rtetojn mosh n dhe identitetin, Fotokopje e let rnjoftimit elektronik ose ertifikat lindjeje me fotografi. ertifikat e gjendjes familjare,ertifikat martese vet m p r aplikueset femra. Kur k rkohet pension si n n me shum f mij dhe n ertifikat n familjare nuk figurojn. t gjith f mij t duhet t paraqitet edhe ertifikat e ve ant lindjeje martese ose 7. vdekjeje p r f mijet q nuk figurojn n ertifikat n e gj ndjes familjare. Dy cop fotografi, b Dokumentat q v rtetojn periudhat e sigurimit dhe llojin e pun s jan.
Libreza e pun s,V rtetim p r vjet rsin n pun dhe llojin e saj. V rtetim p r periudh n e sigurimit e l shuar nga zyra e arkivit pran Drejtoris Rajonale. t Sigurimeve Shoq rore p r pun dh n sit t pun suarit t vet pun suarit t. vet pun suarit n bujq si dhe t siguruarit n m nyr vullnetare si dhe t siguruarit sipas. Instituti i Sigurimeve Shoq rore MANUAL P R P RFITIMET 3 nga Komisioni i Ministris s Rendit Publik dhe Ministris s Drejt sis do dokument tjet r justifikues q v rteton q nien n pun d Dokumentat q v rtetojn t ardhurat e realizuara V rtetim page sipas s cil s sht derdhur kontribut p r periudhat e sigurimit q nga

Related Books