ORTA RET M MATEMAT K DERS

Orta Ret M Matemat K Ders-Free PDF

  • Date:16 Sep 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:75
  • Size:570.45 KB

Share Pdf : Orta Ret M Matemat K Ders

Download and Preview : Orta Ret M Matemat K Ders


Report CopyRight/DMCA Form For : Orta Ret M Matemat K Ders


Transcription:

9 10 11 ve 12 S n flar Matematik Dersi retim Program. PROGRAMIN GENEL AMA LARI I,PROGRAMIN RENC LERE KAZANDIRMAYI HEDEFLED. MATEMAT KSEL YETERL L K VE BECER LER IV,PROGRAMIN L ME DE ERLEND RME YAKLA IMI XII. PROGRAMIN UYGULANMASINA L K N A IKLAMALAR XIV,9 SINIF MATEMAT K DERS RET M PROGRAMI 1. 10 SINIF MATEMAT K DERS RET M PROGRAMI 16, 11 SINIF MATEMAT K DERS LER D ZEY RET M PROGRAMI 31. 12 SINIF MATEMAT K DERS LER D ZEY RET M PROGRAMI 43. 11 SINIF MATEMAT K DERS TEMEL D ZEY RET M PROGRAMI 53. 12 SINIF MATEMAT K DERS TEMEL D ZEY RET M PROGRAMI 57. 9 10 11 ve 12 S n flar Matematik Dersi retim Program. PROGRAMIN GENEL AMA LARI, Orta retim Matematik Dersi 9 10 11 ve 12 S n flar retim Program 1739 say l Milli.
E itim Temel Kanunu nun 2 maddesinde ifade edilen T rk Milli E itiminin genel ama lar ile T rk. Milli E itiminin Temel lkeleri esas al narak haz rlanm t r. Toplumsal de i im ve geli imin giderek ivme kazand bilgi ve ileti im teknolojilerinin insan. hayat n n her an n etkiledi i bir a da ya amaktay z Yeni bilgiler f rsatlar ve ara lar matemati e. bak a m z matematikten beklentilerimizi matemati i kullanma bi imimizi ve hepsinden nem. lisi matematik renme ve retme s re lerimizi yeniden ekillendirmektedir Teknolojik geli me. lerle birlikte daha nceki ku aklar n kar la mad yeni problemlerle kar la lan g n m z d nya. s nda matemati e de er veren matematiksel d nme g c geli mi matemati i modelleme ve. problem zmede kullanabilen bireylere her zamankinden daha ok ihtiya duyulmaktad r Bu er. evede tasarlanan lise matematik retim program Say lar ve Cebir Geometri ve Veri Sayma. ve Olas l k tan olu an renme alanlar ndan hareketle rencileri ki isel sosyal ve mesleki hayata. haz rlamay ve y ksek renimde gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmay. ama lamaktad r Bu kapsamda lise matematik retim program ile rencilerin. Problem zme becerilerini geli tirmeleri,Matematiksel d nme becerisi kazanmalar. Matemati in kendine has dilini ve terminolojisini do ru ve etkili bir ekilde kullanabilmeleri. Matemati e ve matematik renimine de er vermelerinin sa lanmas. ama lanm t r, rencileri matematiksel d nme g c geli mi iyi birer problem z c olarak yeti tirmeyi. ama layan bu program matematiksel kavramlara bu kavramlar n kendi i lerindeki ili kilere temel. matematiksel i lemler ve bu i lemlerin bar nd rd matematiksel anlamlara vurgu yapmaktad r. lemsel ve bilgi odakl matematik retimi yerine matematiksel kavramlar n s n f ortam nda tart. malar y r t lerek yap land r ld i lemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir ekilde ele al nd bir. yakla m esas al nmakta rencilerin informel deneyimlerinden ve sezgilerinden yola karak mate. matiksel anlamlar olu turmalar na ve soyutlama yapabilmelerine yard mc olmak ama lanmakta. d r Program n uygulanmas nda matematik renme aktif bir s re olarak ele al nmal rencilere. ara t rma yapma matematiksel ili kileri ke fetme ve ispatlama modelleme ve problem zme. z m ve yakla mlar s n f ortam nda payla ma ve tart ma olanaklar sunulmal d r. renilen matemati in anlam n n vurgulanmad rencilere anlam olu turma f rsat ve ola. naklar n n sunulmad matematiksel kavram ve ili kilerin g nl k hayatla ili kilendirilmedi i. Tan m Teorem spat Uygulamalar Test yakla m gibi daha ok ezbere dayal uy. gulamalar renciye matematiksel ili kileri ke fetme ba ka kavramlarla ili kilendirme modelleme. ve problem zme gibi st d zey matematiksel beceri gerektiren f rsatlar sunamamaktad r Bu. retim program ile rencinin informel bir durumla kar la t r lmas ve bu informel durumdan for. mel bir matematiksel yap ya ula mas ama lanmaktad r Bu ama la program n benimsedi i genel. renme d ng s u ekildedir 1, Problem Ke fetme Hipotez Kurma Do rulama Genelleme li kilendirme kar m. Matemati in tarihsel geli imi hakk nda bilgi sahibi olmak rencilerin matemati e ve matematik renmeye kar olumlu tutum geli. tirmelerine olanak sa layabilir Matematik tarihi pek ok nemli ve bir o kadar da ilgin ki i ve anekdotlarla doludur Bu tarihsel ki ilikler. onlar n hayatlar eserleri ve matemati e yapt klar katk lar hakk nda bilgiler payla mak matematik derslerini renciler i in daha anlaml. k lacakt r rne in Antik Yunan n en nemli geometricilerinden klit in hayat n ve en nemli eseri Elementler i tan ma f rsat bulan. renciler bug n rendikleri geometri konular n n bundan en az 2500 y l nce ortaya kondu unu ve bu bilgilerin bir tarihi miras olarak. k lt rden k lt re aktar ld n g receklerdir nsanl k tarihine katk da bulunmu daha pek ok matematik i vard r Bu matematik progra. m rencilerin matemati e ve matematik dersine olumlu bakmalar i in ve matemati i daha iyi anlamalar na f rsat sa lamas a s ndan. matematik tarihinden nemli ayr nt lar n renciler ile payla lmas n nermektedir rne in Pisagor teoremini renen renciler ile. Pisagor un hayat ndan birka ilgin ayr nt n n payla lmas renme isteklerini artt rabilir. 9 10 11 ve 12 S n flar Matematik Dersi retim Program. Bu er evede program n kazan mlar n n renciler taraf ndan yap land r lmas s recinde a a. daki s re leri ya amalar g l ve derin matematiksel anlamlar geli tirmelerine yard mc olacakt r. Merak sebep sonu dahilinde sorgulama ve ke fetme,De i kenler aras ndaki ili kileri g zlemleme. zel durumlardan hareketle genellemelere ula ma, Matematiksel yap lar n ortak zelliklerinden yola karak soyutlama yapma.
Verileri s n fland rma analiz etme ve yorumlama, Matemati i modelleme ve problem zme s recinde aktif olarak kullanma. Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ili kilendirme, Ula lan sonu lar matematiksel dilde ifade etme gerek elendirme ve payla ma. Bilgi ve ileti im teknolojilerinden aktif olarak yararlanma. te yandan renciyi merkeze alan bu yakla mda renci kendi faaliyet ve abalar sonu. cunda bir problem durumu ile ba lad matematiksel al malar n ula t ve ili kilendirdi i bir. matematiksel durum ile sonland racakt r Bu s re te bilgi ve ileti im teknolojilerinin yerinde ve. etkili kullan m nemli olup bu program tamamlayan ve ba ar l bir ekilde uygulanmas n sa laya. cak olan bile enlerden biridir Bu nedenle retmen s n fa iyi yap land r lm etkinlikler planlayarak. gelmelidir Bu ba lamda e itim materyalleri kitap video yaz l m vb ve bunlar n kullan laca ma. tematik renme ortamlar etkinlikleri yap land r l rken a a daki hususlara dikkat edilmesi progra. m n yakla m n n hayata ge irilmesinde olduk a nemlidir. rencilerin seviyesine ve ilgilerine uygun aktif kat l mlar n sa layacak ger ek i prob. lem zme ve modelleme etkinliklerine dayal renme ortamlar tercih edilmelidir. rencilerin matematik renme s recinde bilgi ve ileti im teknolojilerinden aktif ola. rak yararlanmalar sa lanmal d r, Matematiksel bilginin olu turulmas nda veya olu turulan matematiksel bilginin kullan l. mas nda farkl disiplinlerle ili kilendirme nemsenmelidir. Bir insan r n olarak matemati in konu ve kavramlar n n tarihsel geli imi ve bu ba. lamda ne kan matematik ilerle ilgili sade a k ve rencinin bilgi seviyesine uygun. anekdotlar kullan lmal d r, Ger ek hayattan se ilmi problemler arac l ile rencileri formel matematiksel bilgiye. ula t racak st d zey d nme becerilerini geli tirecek renme ortamlar tasarlanma. rencilerin varsay mda bulunma ve genelleme gibi matematiksel d nme s re lerini. ya ayabilmeleri i in kendi aralar nda tart abilecekleri uygun ortamlar haz rlanmal d r. rencilerin matematiksel bilgiyi yap land rma s re leri oklu temsiller ve materyallerle. desteklenmelidir, rencilerin bilgilerini yap land rabilmelerinin yan nda yap land r lm bu bilgilerini yeni.
durumlara transfer edebilmeleri ve sentezler yapabilmeleri de nemsenmelidir. renmeyi destekleyici d n tler verilmelidir, lenecek konular n derinli i ve renme retme s re leri rencilerin haz r bulunu luk. d zeyleri alg ve motivasyonlar bireysel farkl l klar dikkate al narak yap land r lmal d r. 9 10 11 ve 12 S n flar Matematik Dersi retim Program. renme ve retme s recinde renciler aras nda yar ma ve rekabet gibi payla ma. ruhuna uygun olmayan bir anlay yerine i birli i ve dayan ma gibi olumlu yakla mlar. benimsenmeli rencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri demokratik renme. ortamlar olu turulmal d r, Soyutlama genelleme modelleme ve problem zme etkinlikleri ve genel olarak s n f. i i ileti im boyunca renciye sunulacak destek do rudan haz r bilgiyi sunan do ruyu. veya yanl dayatmaya al an bir anlay la de il ipu lar verme veya renciyi d n. meye y nlendirecek yard mlar eklinde olmal d r, 9 10 11 ve 12 S n flar Matematik Dersi retim Program. PROGRAMIN RENC LERE KAZANDIRMAYI HEDEFLED,MATEMAT KSEL YETERL L K VE BECER LER. Matematik retim program rencilerin hayata ve bir st renime haz rlanmalar nda ih. tiya duyabilecekleri bilgi beceri ve tutumlar n matematik ba lam nda nas l geli tirilebilece inin. yap ta lar n ve yol haritas n i ermektedir Bu ba lamda matematikte nelerin nemli oldu unun. ve l lmesi gerekti inin idareci kanun koyucu retmen renci veli taraf ndan anla lma. s nemlidir Matematik dersinin rencilere kavramsal anlaman n yan s ra i lemsel ak c l ka. zand rmas matematiksel bilgilerin matematiksel ileti imde ve problem durumlar n modelleme. ve zmede etkin kullan m n sa layacak ekilde yap land r lmas gereklidir 2 3 Bu ise ncelikle. rencilerin matemati i yararl u ra maya de er bulmalar yla ve zenle ve sebat ederek al. malar yla m mk nd r Bu nedenle rencilerin matematikle ilgili duyu sal geli imleri tutumlar. z g venleri ve kayg lar dikkate al nmal d r Bu er evede matematik retim program n n geli tir. meyi hedefledi i matematiksel beceri ve yeterlilikler unlard r. I Matematiksel modelleme ve problem zme, II Matematiksel s re becerileri Matematiksel dili ve terminolojiyi do ru ve etkin kullanma.
matematiksel ileti im matematiksel ak l y r tme ve ispat yapma matemati in kendi. i indeki konular kavramlar aras nda ve ba ka alanlarla ili kilendirme. III Matemati e ve renimine de er verme,IV Psikomotor becerilerde geli im sa lama. V Bilgi ve leti im Teknolojilerini B T yerinde ve etkin kullanma. retimin planlanmas na uygulanmas na ve l me de erlendirme etkinliklerine yol g stere. cek bu beceri ve yeterliliklerin baz g stergeleri u ekilde zetlenebilir. I Matematiksel Modelleme ve Problem zme, Matematiksel modelleme bir yandan rencilerin matematiksel d nme becerilerini geli ti. rirken di er yandan matemati in ger ek hayattaki rol n g rmelerini ve matemati e de er verme. lerini sa lar Matematiksel modelleme hayat n her alan ndaki problemlerin do as ndaki ili kileri. ok daha kolay g rebilmemizi matematik terimleriyle ifade edebilmemizi s n fland rabilmemizi. genelleyebilmemizi ve sonu karabilmemizi kolayla t ran dinamik bir y ntemdir Matematiksel. modelleme yoluyla rencilerin matemati i ger ek hayattan izole edilmi bir disiplin olarak g rme. e ilimleri giderilmi matemati in bir boyutunun da ger ek hayat problemlerine modelleme yo. luyla z m reten sistematik bir d nme tarz oldu unu fark etmeleri sa lanm olur Bu amaca. ula abilmek i in matematiksel modelleme s reci rutinle tirilmi kurallar b t n olarak de il uygun. de i ken ve sembolleri se me de i kenlerin birbirleri aras ndaki ili kileri tespit etme bunlar arac. l ile ger ek hayat durumunu modelleme ve bu modelin test edilmesini i eren dinamik bir s re. olarak ele al nmal d r Bu yolla ger ek d nya durumlar n a klamak ve gelece e y nelik tahminler. yapmak i in matemati in ne kadar kullan l bir dil sundu unu rencilerin g rmesi sa lanmal d r. Bir ger ek hayat problemi ile ba layan matematiksel modelleme problemin matematikselle tirilme. si ve ula lan sonucun ger ek hayat i in yorumlanmas ile tamamlanmaktad r A a da bu d ng sel. s re g r lmektedir, 9 10 11 ve 12 S n flar Matematik Dersi retim Program. Ger ek D nya Matematik D nyas,Ger ek Ya am D n t rme Matematiksel. Problemi Problem,z m Ger ek Yorumlama Matematiksel.
Ya ama Uyarlama z m, Bu kapsamda rencilerin hem modelleme hem de problem zme becerilerinin geli tirilebil. mesi i in retim program problem zmeye dayal renme ortamlar n n tasarlanmas na b y k. nem vermektedir Problem daha nce kar la lmayan bir zorluk a lmas gereken al lagelmedik. bir engel olarak tan mlanabilir Matematiksel problemler z m yolunun nceden bilinmedi i veya. z me nas l ula laca n n hemen o an a k olmad mevcut bilgilerin ve ak l y r tme becerile. rinin kullan lmas gereken durumlar olarak tan mlanabilir Bu er evede bir bireyin problem zme. yeterlili i bir problem durumunu anlama z m i in bir strateji geli tirme geli tirdi i stratejiyi uy. gulama ve elde etti i z m do rulama kapasitesi olarak ifade edilebilir Problem zme etkinli i. esnas nda rencilerin bir ok becerisi test edilirken ayn zamanda geli tirilir Bu becerilerden baz lar. unlard r matematiksel bilgiyi kullanma hipotez ortaya atma ve test etme elde edilen sonucun. do rulu unu kontrol ispat etme ele tirel d nme farkl z m yollar retme t mevar msal. t mdengelimsel d nme soyutlama ikna etme Problem ve problem zme bu y n yle gelenek. sel olarak kural temelli yakla mlar i eren al t rma soru ve daha ok bir konu gibi retilen rutin. s zel problemler ve bunlar n z mlerinden farkl d r renme ve retme s recinde kullan lacak. olan problemler m mk n olduk a rencilerin g nl k hayat nda gereksinim duydu u duyabilece i. konularla ilgili ilgin ve m mk n oldu unca ger ek i olmal d r Problem olarak sunulan bir durum. rencinin deneyimleri ve a inal er evesinde problem olmayabilir Di er bir deyi le bir renci. i in problem olan bir durum bu t r durumlarla daha nce kar la an ve z m nde deneyimli olan. bir ba ka renci i in problem olmayabilir Bu er evede rencilerin problem zme yeterlilikle. Program n uygulanmas nda matematik renme aktif bir s re olarak ele al nmal rencilere ara t rma yapma matematiksel ili kileri ke fetme ve ispatlama modelleme ve problem zme z m ve yakla mlar s n f ortam nda payla ma ve tart ma olanaklar sunulmal d r renilen matemati in anlam n n vurgulanmad rencilere anlam olu turma f rsat ve

Related Books