Okul ncesi ocuk Oyuncaklar nda Malzeme Kullan m ve 4 6

Okul Ncesi Ocuk Oyuncaklar Nda Malzeme Kullan M Ve 4 6-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:10
  • Size:232.28 KB

Share Pdf : Okul Ncesi Ocuk Oyuncaklar Nda Malzeme Kullan M Ve 4 6

Download and Preview : Okul Ncesi Ocuk Oyuncaklar Nda Malzeme Kullan M Ve 4 6


Report CopyRight/DMCA Form For : Okul Ncesi Ocuk Oyuncaklar Nda Malzeme Kullan M Ve 4 6


Transcription:

Aile ve Toplum Y l 8 Cilt 3 Say 9 Ocak ubat Mart 2006. ISSN 1303 0256, 1 G R cinsiyetin etkili oldu u saptanm ve bundan sonra. Oyun d nemi ya da okul ncesi a ad verilen ile konu ile ilgili yap lacak olan al malarda g zlem yo. alt ya aras ocuklu un en renkli d nemlerinden lu ile ocuklar n da ara t rmalara dahil edilmelerini. biridir Bu d nem ocuklar n bedensel ve zihinsel uygun g r lm t r Ayr ca iyi bir oyunca n nitelikle. geli imlerinin yan s ra kimlik geli imi y n nden de ri ve oyuncak se imindeki kriterler de belirlenmi tir. b y me a n n en nemli d nemlerindendir ocu Erden 2001. un etraf ndaki nesneleri malzemeleri ve renkleri in ocuklar n tercihlerini etkileyecek bir ok fakt r n. celedi i ve tercih yapmak zere fikir y r tmeye ba i inde en geni pay genellikle oyunca n d g r. lad bu d nem bir ok se imin ba lang noktas n n belirleyen zelliklere ait olmaktad r Oyun. d r Bu se imlerin arac s oyun ve oyuncakt r eli malzemelerinin g r n zelliklerini belirleyen en. ko lu ve Aksoy 1990 nemli kriterler ise malzeme ve renktir ocuklar i in. Oyun zerinde inceleme yapan ara t rmac lar ocu nemli rol oynayan e itli boyut ve renkteki oyun. un duygu d nce ve geli me d zeyini anlaman n malzemeleri ocuklar n oyun esnas nda hem e len. en iyi yolunun onu oyun s ras nda g zlemek oldu u melerini hem de renk boyut ekil gibi kavramlar. nu kabul etmektedirler ocu un oynad oyun k renmelerini sa lar Bedensel ve zihinsel geli im es. eleri ald roller kulland materyaller e itimciler nas nda ocuklar n be eni ve tercihlerinin belirgin. ve anne babalar i in onu tan ma konusunda en iyi le mesi ile birlikte renk konusunda da g r ve an. ipu lar d r Oyun ocu un kendi yeteneklerinin fark lay lar ortaya kmaya ba lamaktad r evrelerinde. na vard yarat c potansiyelini kullanabilece i dil bulunmas n istedikleri renkler kendi i d nyalar n. zihin motor ve duygusal geli imini destekleyen en yans tmakta ve ocu un psikolojik durumunu ortaya. etkili ortamd r Geli im basamaklar boyunca ocu d kmektedir denilebilir. un hareketlerine d zen getiren zihinsel bedensel ocu un evresini alg lamas nda doku form ve. ve psiko sosyal geli imlerinde yard mc olan hayal renk temel de i kenlerdendir Mekan n ve mobilya. g c n ve yarat c yeteneklerini geli tiren t m oyun n n tasarlanmas nda bu e birlikte g z n ne. malzemeleri oyuncak olarak tan mlanabilir ocuk al nmal d r 3 6 ya aras ndaki ocuklar evrelerini al. oyunlar ve oyuncaklar yard m yla kendini yeti kin g larken formdan ziyade rengi n plana karmakta. hayat na ve bu hayatta kendine d ecek g revlere d r Konrot 1989. haz rlar ocukta se me ve de erlendirme duygusu Renk tercihinde ya nemli bir etkendir ve renk ter. nu da geli tiren oyuncaklar bu i levleriyle ocu un cihi ya ve olgunlukla de i im g stermektedir o. kendi kendine karar verebilmesine ve belirli bir alan cukta ya ndan nce renk tercihinde bir tutarl l k. da beceri kazanmas na da olanak haz rlarlar Tezel g r lmemekte 3 15 ya aras nda ise renk tercihle. ahin 1993 ocu un bu tercihleri belirlemesinde rinde de i im olmamaktad r Curao lu 1994. ya cinsiyet ve ebeveyn gibi fakt rler de etkili ol Renk insan zerindeki psikolojik etkisi nedeniyle ta. maktad r 3 6 ya aras ocuklar n oyuncak tercihle sar mda zerinde durulmas gereken bir unsurdur. rinde cinsiyet nemli bir fakt rd r 3 5 4 ya lar nda ocuklar n kullanaca oyuncak ve mekan donat. cinsiyet fakt r etkili olmaya ba lamakta ve bu etki elemanlar nda da bu etki son derece nemlidir Fizik. ya la orant l olarak artmaktad r eliko lu ve Aksoy sel ve ruhsal bir tetikleyici olan k rm z y hiperaktif bir. 1990 ocu un evresinde kullanmak yanl ken bu rengi, 3 6 ya grubu ocuklar n n anne babalar n n ocuk ve tonlar n egzersize ihtiyac olan ocuk odalar nda. oyun ve oyuncaklar hakk ndaki g r lerinin incelen kullanmak do ru bir se enek olacakt r Hem uyku. di i al mada ocuklar n ya lar na g re oyuncak d zenleyici hem de sakinle tirici etkisiyle mavi o. tercihlerinde ve cinsiyet ayr m yapmalar nda genel cuk odalar i in ok uygunken laciverte alan mavi. likle anne babalar n etkili olduklar ortaya km t r tonu depresyon yaratt i in k t bir se im olacak. Bunun yan nda oyunca n ocuk geli imindeki yeri t r ocu un spora y nlendirilmesi isteniyorsa en. ve oyunca n ocu un geli im basamaklar ndaki g zel renk turuncu olup sevgi belirtisi olan renk de. farkl rolleri incelenmi tir Tezel ahin 1993 pembedir S mer 2004. ocuklar n oynamay tercih ettikleri oyuncaklarda Ebeveynler okul ncesi d nemdeki ocuklar i in. 36 Ocak ubat Mart 2006, Aile ve Toplum Y l 8 Cilt 3 Say 9 Ocak ubat Mart 2006. ISSN 1303 0256, kullanacaklar mobilya y zeylerinde di er y zey g lek llerinin elde edilmesine yol a an reaksiyonlara. r n mlerine oranla metal plastik lake boyal vb ah ise polimerizasyon reaksiyonlar denir Baysal 1994. ap y zey g r n m n daha ok tercih etmekte Bir ok polimer karbon oksijen ve hidrojenin birle i. olup bu y zeylerde pembe sar ve mavi renkler en mi ile olu an zincirlerin farkl olu umlarla ba kurma. ok tercih edilen renklerdir Burdurlu vd 2004 s yla meydana gelmektedir Polimer molek l n n ya. p s ve b y kl plasti in zelliklerini belirler Bu, 2 OYUNCAK YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER etkile ime polimerizasyon ad verilir Tepkimenin so.
nucunda olu an madde polimerdir Bu maddeler,Oyuncak fiziksel kimyasal ve mekanik a lardan o. p sk rtme enjeksiyon ya da s k t rma gibi teknik,cu a uygun zellikler ta mal d r Oyuncak ok y n. lerle toz taneli ya da hamur halindeki plastik malze. l kullan labilecek nitelikte dayan kl ocu un geli,melere d n t r l r Yap ya kat lan maddelerin de. im d zeyi ve fiziksel boyutlar na uygun anla l r ilgi. i mesi nedeniyle ok say da e idi bulunan plas,ekici ve sa l a zarars z olmal d r Oyuncak se er. tiklere her ge en g n yenisi eklenmektedir Yap lar. ken baz fakt rlere de dikkat edilmelidir rne in,na g re termoset veya termoplastik olabilen bu.
oyuncak karma k olmay p ocu un tek ba na da,maddeler g n m zde bir ok alanda kullan m yeri. kullanabilece i zellikte olmal d r Bunun yan nda,bulmaktad r Oyuncak retimi de bu alanlardand r. beceriyi artt rmas merak uyand rmas hem tek hem,Ancak her malzemede oldu u gibi plastiklerde de. ortak kullan ma uygun olmas bir oyuncakta aranan, g venlik ve sa l kl kullan m kriterlerinin yan nda za. ortak zelliklerdendir Ayn zamanda ocuklar elleri,rarl etkiler da dikkate al nmal d r.
ne ge en oyuncaklar bozarak k rarak par alara, ay r p birle tirerek hem meraklar n giderir hem de Termoplastik esasl polimerler tekrar kullan ma ge. nesnelerin zelliklerini inceler ve ke federler Ancak nellikle uygun olan malzemelerdir ekil verilmi olan. t m bunlar yaparken ocuklar oyunca a dokuna termoplastik malzemeler kimyasal yap lar nedeniy. rak o u zaman da oyunca a z na alarak zellik le s t larak yeniden ekillendirilebilmektedir Oda s. le ya alt ocuklar zellikle sa l k problemleri ol cakl nda kat halde bulunan termoplastikler y ksek. mak zere e itli tehlikelerle de kar kar ya kalabi sertlik ve arpma dayan m zelli ine de sahiptirler. lir Bu sebeple oyunca n retildi i malzeme ve kul Termoset polimerlerin polimerizasyon s re leri ter. lan lan boya sa l k a s ndan daha nemli hale gelir moplastiklerden farkl d r Bu durum da geri d n. Ucuz ve i lenmesi daha kolay hammaddelere ilginin olmayan bir malzeme meydana getirir Termoset. artmas yla birlikte oyuncak yap m nda plastik mal plastikler y ksek s cakl klarda dahi yumu amazlar. zeme kullan m di er malzemelerin n ne ge mi tir Polietilen PE polipropilen PP ve Polietilentetrafta. Nispeten ucuz olmas kal p d k mc l e uygun ol lat PET ve polivinilklor r PVC gibi plastikler geri. mas nedeniyle retim kolayl sa lamas geli mi d n ml poli retan PU polistiren PS polikar. makine kullan m na olanak sa lamas baz t rlerinin bonatlar PC gibi plastikler ise geri d n t r leme. geri d n ml olmas ve zelliklerinin istenen y n yen plastiklerdir. de kolayl kla de i tirilebilmesi plasti i oyuncak yap Yeniden ekillendirilmeleri m mk n olmayan termo. m nda en ok kullan lan malzeme durumuna getir set plastikler ok dayan kl ve sert olabilecekleri gi. mi tir Bir ok t ketim alan nda olduk a yararl kulla bi olduk a k r lgan yap da da bulunabilmektedirler. n m olan plastik oyuncak tasar m nda di er malze Bu nedenle oyuncaklarda k r lma par alara ayr l. melerle birlikte kullan ld nda daha olumlu sonu lar ma keskin k eler meydana getirme gibi kullan m. vermektedir g venli ini olumsuz etkileyebilecek durumlar yarata. Plastikler petrol k m r ve e itli tuzlar gibi do al bilmektedirler Bu durumda genellikle daha yumu. kaynaklardan elde edilir Terim olarak plastik iki yada ak yap da bulunan termoplastik malzemeler tercih. daha fazla k k molek l n daha b y k bir molek l edilmelidir Ayr ca termoplastiklerin o u zaman geri. olu turmak zere kimyasal tepkimeye u rat lmas d n ml olmalar da avantaj olmaktad r T ketici. sonucu olu an maddedir K saca monomerlerin kim taraf ndan malzemenin tam olarak belirlenemedi i. yasal ba larla polimere d n mesi ile meydana ge durumlarda k t koku yayan birle im yerleri d zg n. lirler Monomer birimlerinden ba layarak polimer mo olmayan homojen renk da l m yakalanamam. Ocak ubat Mart 2006 37, Aile ve Toplum Y l 8 Cilt 3 Say 9 Ocak ubat Mart 2006. ISSN 1303 0256, malzemelerden yap lm oyuncaklar tercih edilme anemi anosmi ve akci er kanseri g r lebilmektedir. melidir Plasti in yap sal gev eme s cakl k de erinin Uzun s reli kullan m sa l a zarar veren di er bir. y ksek olmas na dikkat edilmeli plastik oyuncaklar madde olan c van n en nemli kullan m yerleri termo. direkt g ne n n etkisi alt nda uzun s reli bekle metre barometre kontrol cihazlar pil ve elektrikli ci. tilmemelidir hazlard r Bu cihazlarla ba lant l oyuncaklarda kulla. Metal ise genellikle okul ncesi d nemden sonra n m g venli i g z n nde tutulmal d r norganik c va. kullan lacak oyuncaklar i in uygun bulunmaktad r bile iklerine uzun s reli maruz kalma sonucu ki ilik. Bunun sebeplerinden biri metallerin z k tlelerinin bozuklu u haf za azalmas emosyonel labilite gibi. fazla olmas dolay s yla k k hacimlerde dahi fazla n ropsikiyatrik belirtiler ve b brek yetmezli i g r le. a rl klara kabilmesidir Bir di er sebep de metal bilmektedir Organik c vaya uzun s reli maruz kalma. lerin di er malzemelere g re daha sert olmalar ve bu sonucunda motor koordinasyon kayb ve g rme. y zden herhangi bir olumsuzluk an nda ocu a zarar alan n n k s tlanmas g r lebilmektedir Deri inhalas. verme riskinin y ksek olmas d r Ayr ca baz metal yon solunum ve sindirim yollar yla b nyeye girebi. lerle uzun s reli temas kimyasal yap kaynakl olarak len bir di er madde olan selenyum ise cam ve plas. insan sa l na zararl olabilmektedir www cevrehe tik retiminde kullan labilmektedir Bu nedenle oyun. kim org tr cak retiminde yer alabilen selenyuma kronik maruz. kalma sonucu yorgunluk bulant haz ms zl k der,Sa l a zararl metallerden olan kur un t m evrede. matit deride renk de i ikli i g r lebilir Otomotiv en. ve zellikle kent havas nda bulunan ileri derecede,d strisinde elektrikli gere ler oyuncak ve makine.
toksik bir a r metaldir Pil yap m nda benzin katk s. retiminde kullan lan inkonun da uzun s reli kulla,olarak bas mda kablo yal t m nda boyalarda lehim. n mda deri ve ak i er rahats zl klar gibi etkiler g r. de folyolarda ve say s z ala m i inde kullan lmakta. lebilmektedir www cevrehekim org tr Bu nedenle,d r Kur un biyolojik olarak par alanamad gibi. metal malzeme kullan lm r nlerde i eri e dikkat,nontoksik forma da evrilememektedir Kur unun in. edilmeli sa l a zarars z malzemelerin kullan lmas,halasyon solunum ya da sindirim yoluyla al nmas. tercih edilmelidir, ileri derecede toksik etkilidir ocuklar kur unun tok.
sik etkisinden zellikle etkilenmekte ve kur un etki Oyuncak yap m nda kullan labilen di er bir malzeme. sine maruz kalm ocuklarda bili sel ve davran sal de ka tt r Sa l kl olmas na ra men dayan ks z bir. bozukluklar g r lmektedir ocukluk d neminde malzemedir Oyun esnas nda plastik ah ap ve boya. uzun s reli maruz kalma obeziteye yol a abilmekte gibi malzemelerle desteklenmedikleri s rece abuk. dir www cevrehekim org tr Yap malzemeleri boya deforme olup kullan lmaz hale gelebilmektedir Ge. duvar ka d ve yal t m malzemeleri gibi malzemeler nelde ka tlar kesilerek ekillendirildiklerinden kesim. de yer alan kur un sosyal ya am alanlar nda kullan esnas nda toz yapmayan z k tleleri y ksek kaliteli. lan bir ok malzemede de genellikle bulunmaktad r ka tlar tercih edilmelidir Aksi durumda solunum yo. M rekkep ve kuma boyalar da bunlar aras nda ol luyla v cuda al nan ka t tozlar i erisinde bulunan. du undan ocuk oyuncaklar nda kullan lmas sak n ka t yap m nda kullan lan kimyasallar ocuk sa l. ca do urmaktad r zerinde etkili olabilir, Bir ok kullan m alan na sahip olan al minyuma kro Kuma e itleri de uygun malzeme ve boyalarla bir. nik maruz kal nmas ile akci er kanseri ast m KO le tirilerek kullan l bir oyun malzemesi olabilmekte. AH pulmoner fibrozis g r lebilmektedir Al minyum dir Bu malzemelerin do al olanlar n n tercih edilme. kullan m n n Alzheimer hastal ile ili kisi vard r Bo si insan sa l a s ndan nemlidir Do aya ve insa. ya seramik lastik tekstil makine aksam gibi en na uyumlu geri d n ml zarars z malzemeler kul. d striyel r nlerde kullan lan kadmiyum da ocuk lan m esnas nda olumlu sonu lar do uracakt r. sa l n tehdit eden maddelerdendir Piller ve PVC Eskisi kadar olmasa da oyuncak yap m nda aranan. de kadmiyumun retim alanlar d r Oyuncaklarda kul ve ok kullan lan malzemelerden bir di eri de ah ap. lan lacak olan piller ve boyalar bu maddeden ar nd t r Boyanmad nda sa l a zarars z i lenmesi ko. ya cinsiyet ve ebeveyn gibi fakt rler de etkili ol maktad r 3 6 ya aras ocuklar n oyuncak tercihle rinde cinsiyet nemli bir fakt rd r 3 5 4 yalar nda cinsiyet fakt r etkili olmaya balamakta ve bu etki yala orant l olarak artmaktad r elikolu ve Aksoy 1990 3 6 ya grubu ocuklar n n anne babalar n n ocuk oyun ve oyuncaklar hakk ndaki g r lerinin incelen dii al mada

Related Books