MODUL PEMBELAJARAN TINGKATAN 3

Modul Pembelajaran Tingkatan 3-Free PDF

  • Date:24 Sep 2020
  • Views:1
  • Downloads:1
  • Pages:80
  • Size:2.60 MB

Share Pdf : Modul Pembelajaran Tingkatan 3

Download and Preview : Modul Pembelajaran Tingkatan 3


Report CopyRight/DMCA Form For : Modul Pembelajaran Tingkatan 3


Transcription:

MODUL PEMBELAJARAN,PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL,MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL. TINGKATAN 3,BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM,Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia,Aras 4 8 Blok E9 Kompleks E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62600 Putrajaya. Cetakan Pertama 2013, Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana mana bahagian artikel ilustrasi dan isi.
kandungan buku ini dalam apa apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada. secara elektronik fotokopi mekanik rakaman atau lain lain sebelum mendapat. kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4 8 Blok E9 Kompleks E Pusat Pentadbiran. Kerajaan Persekutuan 62604 WP Putrajaya,1 RUKUN NEGARA vi. 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii,3 PENDAHULUAN. a Objektif Modul 1,b Kandungan Modul 2,4 MODUL PEMBELAJARAN. UNIT 1 SAINS HAYAT 1,UNIT 2 SAINS HAYAT 10,UNIT 3 SAINS FIZIKAL 35. UNIT 4 SAINS BAHAN 49,UNIT 5 SAINS BAHAN 62,UNIT 6 SAINS BAHAN 71.
UNIT 7 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 79,UNIT 8 SAINS BUMI DAN ANGKASA 87. RUKUN NEGARA, BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita cita hendak mencapai. perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya memelihara satu cara. hidup demokratik mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan. dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama menjamin satu cara yang liberal. terhadap tradisi tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai bagai corak membina satu. masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha. kami untuk mencapai cita cita tersebut berdasarkan prinsip prinsip berikut. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN,KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA. KELUHURAN PERLEMBAGAAN,KEDAULATAN UNDANG UNDANG,KESOPANAN DAN KESUSILAAN. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan.
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang. seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani emosi dan jasmani berdasarkan. kepercayaan kepada Tuhan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang. berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab dan. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap. keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara,UNIT 2 SAINS HAYAT. STANDARD KANDUNGAN,1 0 Memahami pembiakan tumbuhan. STANDARD PEMBELAJARAN,1 1 Mengenal pasti struktur dan fungsi bunga. OBJEKTIF KHUSUS,Pada akhir pembelajaran ini murid boleh. 1 1 1 Mengenal pasti dan melabel struktur bunga,1 1 2 Memadankan struktur bunga dengan fungsinya.
1 1 3 Mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan bahagian pembiakan betina bunga. MAKLUMAT RUJUKAN,PENGENALAN, Organ pembiakan tumbuhan ialah bunga Empat bahagian utama bunga ialah sepal ranggi. stamen dan pistil Sepal dan ranggi bukan bahagian pembiakan bunga manakala stamen. dan pistil adalah merupakan organ pembiakan bunga Stamen merupakan bahagian. pembiakan jantan yang terdiri daripada anter dan filamen Anter terdiri daripada pundi. debunga yang mengandungi butir debunga Pistil merupakan bahagian pembiakan betina. yang terdiri daripada stigma stil dan ovari,PANDUAN KERJA. BAHAN DAN PERALATAN,Bunga raya kanta pembesar pisau lipat. SENARAI TUGASAN, Tugasan 1 Mengenal pasti dan melabel struktur bunga. Tugasan 2 Memadankan struktur bunga dengan fungsinya. Tugasan 3 Mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan bahagian pembiakan betina. LANGKAH KERJA, Tugasan 1 Mengenal pasti dan melabel struktur bunga.
Aktiviti 1, 1 Buat keratan rentas bunga menggunakan pisau lipat. 2 Kenal pasti struktur bunga menggunakan kanta pembesar dengan bantuan guru. 3 Pelajar melabel struktur bunga berpandukan rajah yang disediakan oleh guru. Ranggi Stigma Anter Pistil Ovul,Struktur bunga,LANGKAH KERJA. Tugasan 2 Memadankan struktur bunga dengan fungsinya. Aktiviti 1, Padankan struktur bunga dengan fungsinya yang betul. Struktur bunga Fungsi,Sepal Bahagian pembiakan jantan bunga. Ranggi Melindungi ovul,Stamen Menarik perhatian serangga dan haiwan.
Menyokong stigma dan bersambung ke,Anter Bahagian pembiakan betina. Pistil Menyokong anter,Ovari Mengandungi butir debunga. Ovul Melindungi bunga semasa kudup,Stil Mengandungi gamet betina. Stigma Menerima dan memerangkap debunga,LANGKAH KERJA. Tugasan 3 Mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan bahagian pembiakan betina. Aktiviti 1, 1 Bincang bersama guru anda untuk mengenal pasti bahagian bahagian jantan dan.
betina bunga, 2 Padankan struktur bunga berikut dengan bahagiannya yang betul. Struktur bunga Bahagian,Pistil Bahagian pembiakan jantan bunga. Stamen Bahagian pembiakan betina bunga, 1 Bahagian pembiakan jantan bunga terdiri daripada dua bahagian Nyatakan. bahagian bahagian tersebut, 2 Bahagian pembiakan betina bunga terdiri daripada empat bahagian Nyatakan. bahagian bahagian tersebut,PENILAIAN PENCAPAIAN STANDARD.
NAMA MURID,NO K PENGENALAN,NAMA SEKOLAH,TINGKATAN TAHUN. NO MODUL UNIT 2,TAJUK Mengenalpasti struktur dan fungsi bunga. BIL PERKARA YANG DINILAI CATATAN,1 Mengenalpasti dan melabel struktur. 2 Memadankan struktur bunga dengan,3 Mengenalpasti bahagian pembiakan. jantan dan bahagian pembiakan betina,NAMA GURU Tandatangan Tarikh.
DISAHKAN OLEH Tandatangan Tarikh,STANDARD PEMBELAJARAN. 1 2 Mengenal pasti pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. OBJEKTIF KHUSUS,Pada akhir pembelajaran ini murid boleh. 1 2 1 Menyatakan maksud pendebungaan, 1 2 2 Membanding beza antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk melalui. persembahan multimedia, 1 2 3 Memerihalkan kebaikan pendebungaan kacuk dengan memberikan contoh. MAKLUMAT RUJUKAN,PENGENALAN, Pendebungaan sangat penting untuk pembiakan tumbuhan Pendebungaan berlaku di.
bahagian bunga Pendebungaan selalunya dibantu beberapa agen pendebungaan seperti. haiwan angin dan air,PANDUAN KERJA,BAHAN DAN PERALATAN. SENARAI TUGASAN,Tugasan 1 Menyatakan maksud pendebungaan. Tugasan 2 Membanding beza antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. melalui persembahan multimedia, Tugasan 3 Memerihalkan kebaikan pendebungaan kacuk dengan memberikan contoh. LANGKAH KERJA,Tugasan 1 Menyatakan maksud pendebungaan. Aktiviti 1,Jalankan aktiviti berikut dalam kumpulan.
1 Padankan pendebungaan dengan maksud yang betul,Pemindahan bunga dari. bahagian jantan ke bahagian,Pendebungaan,Pemindahan debunga dari. bahagian jantan ke bahagian, Tugasan 2 Membanding beza antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. melalui persembahan multimedia,Aktiviti 1, 1 Gunting gambar rajah yang disediakan dalam lampiran A. 2 Bincang dalam kumpulan anda dan kenal pasti jenis pendebungaan bagi setiap. gambar rajah tersebut, 3 Tampalkan gambarah tersebut dalam ruangan yang betul di bawah.
4 Bentang dan terangkan hasil kerja anda, Tampalkan hasil kerja anda yang betul dalam ruangan di bawah. modul pembelajaran pendidikan asas vokasional pav modul teknologi vokasional sains tingkatan 3 bahagian pembangunan kurikulum iii

Related Books