MATEMAT K L M T VE S REKL L K

Matemat K L M T Ve S Rekl L K-Free PDF

  • Date:24 Oct 2020
  • Views:3
  • Downloads:0
  • Pages:15
  • Size:1.41 MB

Share Pdf : Matemat K L M T Ve S Rekl L K

Download and Preview : Matemat K L M T Ve S Rekl L K


Report CopyRight/DMCA Form For : Matemat K L M T Ve S Rekl L K


Transcription:

N VERS TEYE HAZIRLIK,KONU ANLATIMLI,SORU BANKASI,ISBN Sevgili renciler. 978 605 7564 06 1, Gelecekteki hayat n z ekillendirmek d ledi iniz bir ya am kur. mak i in niversite s nav n ba ar yla atlatman z gerekti ini biliyorsu. Genel Yay n Koordinat r nuz Bu bilin le yo un bir ders al ma s recinden ge mektesiniz B y. O uz G M lesine nemli bir s nav ba ar yla atlatman n en temel artlar ndan biri. s nav n ruhunu anlamak ve bu izgide haz rlanm kitaplardan yeterince. Edit rler faydalanmakt r,Hazal ZNAR U urcan AYDIN, Bizlerde gayretlerinize destek olmak al malar n z daha verimli. h le getirmek amac yla s nav ruhuna uygun elinizdeki fasik lleri haz r. AP Dizgi Birimi, Kitaplar m z Talim Terbiye Kurulu nun en son yay mlad retim. Kapak Tasar m, program nda yer alan kazan mlar dikkate al narak haz rlanm t r zg n.
bir yakla m ve titiz bir al man n r n olan eserlerimizin ana yap s. zg r OFLAZ,u ekildedir, Kazan mlara ait bilgiler konu sayfas nda verilmi tir zet konu an. 1 Bask lat m ndan sonra rnek z mlerine ge ilmi ve bu b l m standart so. Ekim 2018 rular ve z mleri ile SYM tarz sorular ve z mleri olmak zere iki. k s mdan olu turulmu tur Buradaki amac m z konu ile ilgili soru e itle. rine h kim olduktan sonra SYM nin son y llarda sordu u ve s navlarda. kma olas l y ksek soru t rlerine yer vermektir rnek z mlerin. den sonra da peki tirme testleri bulunmaktad r B l m n tamam bitti. inde ise t m nitenin zetini bulabilirsiniz Konuyu zetledikten sonra. AP YAYINLARI, Acemi Amat r Uzman ve Profesyonel ad alt nda d rt farkl zorluk d. Ostim Mah 1207 Sokak No 3 C D, zeyinde oktan se meli sorular n bulundu u karma testlere yer verilmi. Ostim Ankara, tir Arkas ndan SYM den Se meler ad alt nda son y llarda niversite. Tel 0312 395 13 36, giri s navlar nda sorulmu se me sorular yer almaktad r.
Fax 0312 394 10 04, www capyayinlari com tr Kitab m zdaki testlerin tamam n V DEO Z ML haz rlad k. bilgi capyayinlari com tr Yay nevimize ait olan ak ll telefon uygulamas n App kullanarak. twitter com capyayinlari,video z mlerine ula abilirsiniz. facebook com capyayinlari Kitaplar m z n e itim retim faaliyetlerinizde sizlere faydal olmas. midiyle hepinize ba ar l sa l kl ve mutlu bir gelecek dileriz. AP YAYINLARI,Bu kitab n her hakk ap Yay nlar na,aittir 5846 ve 2936 say l Fikir ve. Sanat Eserleri Yasas na g re ap,Yay nlar n n yaz l izni olmaks z n. kitab n tamam veya bir k sm herhangi,bir y ntemle bas lamaz yay nlanamaz.
bilgisayarda depolanamaz,o alt lamaz ve da t m yap lamaz. K TABIMIZI TANIYALIM,Konuya ili kin bilgilerin zet. halinde verildi i Akl nda Olsun STANDART,Hat rlatma Uyar gibi pratik SORULAR VE. notlar n da oldu u alan,SYM den SE MELER Z MLER,lenen konuyla ilgili. SYM km s nav sorular ndan standart soru tiplerinin. se ilen ve i lenen konularla g r lebilece i z ml, paralel y l s ralamas na g re sorular n oldu u alan.
olu turulan alan,KARMA TESTLER SORULAR VE,D rt ayr zorluk d zeyine g re. d zenlenmi Acemi Amat r Son y llarda,Uzman ve Profesyonel SYM nin. seviyelerinde t m nite s navlar nda sordu u,ile ilgili karma zg n soru tarzlar s navlarda. sorular n oldu u kabilecek se ici ve ay rt,alan edici sorular n oldu u alan. N TE ZET PEK T RME TESTLER,Konunun tamam n n,Hem standart hem de SYM tarz sorulardan olu an.
zelliklerini form llerini,kendinizi s naman z sa layan konuyu iyice. zet halinde bir arada,kavraman za yard mc zg n sorular n. bulabilece iniz alan,oldu u alan,L M T VE S REKL L K 6. Bir Ba ms z De i kenin Verilen Bir Say ya Yakla mas 6. Standart Sorular ve z mleri 9,SYM Tarz Soru ve z mleri 12. Konu Peki tirme 1 2 13,Limit ile lgili zellikler ve Limit Teoremleri 17.
Standart Sorular ve z mleri 18,SYM Tarz Soru ve z mleri 19. Konu Peki tirme 3 4 20,Par al Fonksiyonlar n Limiti 24. Mutlak De er Fonksiyonunun Limiti 24,Standart Sorular ve z mleri 25. Konu Peki tirme 5 27,Bile ke Fonksiyonunun Limiti 29. SYM Tarz Soru ve z mleri 30,Konu Peki tirme 6 7 32.
Belirsizlikler 36,0 Belirsizli i 36,Standart Sorular ve z mleri 37. SYM Tarz Soru ve z mleri 38,Konu Peki tirme 8 39,Trigonometrik Fonksiyonlar n Limiti 41. Standart Sorular ve z mleri 42,Konu Peki tirme 9 10 45. Sonsuzda Limit 49,SYM Tarz Soru ve z mleri 50,Konu Peki tirme 11 51. S reklilik 53,Standart Sorular ve z mleri 55,SYM Tarz Soru ve z mleri 56.
Konu Peki tirme 12 13 57,nite zeti 61,Acemi Testleri 1 2 62. Amat r Testleri 1 2 3 66,Uzman Testleri 1 2 3 4 5 6 72. Profesyonel Testleri 1 2 3 4 5 84,SYM den Se meler 94. Kitab n haz rlanmas nda emeklerini esirgemeyen de erli ho. calar m z Haldun ZNAR Tevfik G RG N Halil KIRKDEVEL. G khan NDER Halil TOKG Z ve F rat ERDO AN a te ekk r. L M T VE S REKL L K KONUSUNUN,SYM SINAVLARINDAK SORU DA ILIMI. 2010 LYS 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS 2014 LYS 2015 LYS 2016 LYS 2017 LYS 2018 AYT. 1 2 3 2 1 2,Limit ve S reklilik, Bir Ba ms z De i kenin Verilen Bir Say ya Yakla mas.
A a daki tablo incelendi inde,1 s tun 2 s tun,4 999 5 001. 4 9999 5 0001, i 1 s tunda x de erlerinin artan de erler alarak 5 say s na yakla t s ylene. Bu durum x in 5 e soldan yakla mas olarak ifade edilir ve x 5 ile g sterilir. 5 e soldan,4 7 4 8 4 9, ii 2 s tunda x de erlerinin azalan de erler alarak 5 say s na yakla t s yle. Bu durum x in 5 e sa dan yakla mas olarak ifade edilir ve x 5 ile g sterilir. 5 1 5 2 5 3,Yukar da anlat lan durumlar genelleyecek olursak. a ya soldan C C UC FCP,CMNC OC CMNC OC, x de i keni a ya a dan k k de erlerle yakla yorsa bu t r yakla maya.
soldan yakla ma denir ve x a eklinde g sterilir, x de i keni a ya a dan b y k de erlerle yakla yorsa bu t r yakla maya. sa dan yakla ma denir ve x a eklinde g sterilir,Standart Sorular ve z mleri. x R say lar n n 1 e soldan yakla mas a a da A a da y f x fonksiyonunun grafi i verilmi tir. ki g sterimlerden hangisi ile ifade edilir y,A x 1 B x 1 C x 1 6. D x 1 E x 1,x de erlerinin bir a ger ek say s na sa dan yakla. mas x a eklinde g sterilir,Buna g re lim f x lim f x lim f x.
a ya soldan yakla mas ise x a eklinde g steri x 0 x 4 x 5. lir toplam n n sonucu ka t r,A 8 B 6 C 5 D 4 E 5,O h lde x say lar n n 1 e soldan yakla mas. x 1 eklinde g sterilir y, x de erleri s f ra sa dan yakla t k a y de erlerinin. 3 say s na yakla t g r lmektedir Bu y zden,lim f x 3 t r. Ayn ekilde x de erleri 4 say s na soldan yakla t k. a y de erlerinin de 5 say s na yakla t g r lmek,tedir O h lde. lim f x 5 olur,oldu una g re x de eri a a dakilerden hangisi x 4.
gibi d n lebilir x 5 de eri x ekseninde belirtilmemesine ra men. A 1 4 B 1 42 C 20, E 1 6 yakla k olarak yeri tespit edilir Hem sa dan hem de. soldan x de erlerinin 5 e yakla mas durumunda y,de erlerindeki de i im g zlenir. x de erleri 2 say s na soldan yakla t na g re,x 4 i in y 6 olup fonksiyon sabit fonksiyon oldu. 2 den k k ve 2 ye ok yak n bir say olabilir,undan lim f x 6 olur. 2 say s yakla k olarak 1 41 oldu u i in A se ene x 5. Limit de erleri topland nda da,indeki 1 4 say s olabilir.
Yan t A 3 5 6 4 bulunur,Limit ve S reklilik,SYM Tarz Sorular ve z mleri. IV Sa dan ve soldan,y f x fonksiyonu ile ilgili limit de erlerinin. I f x fonksiyonu x a noktas nda limitli ise tan ml farkl olmas fonksi. olmayabilir yonunun o noktada, II f x fonksiyonu x a noktas nda tan ml ise limit a tan ms z olmas n. lidir gerektirmez Yan, III f x fonksiyonunun limiti x in b t n de erleri i in l. ayn oluyorsa f x sabit fonksiyondur V y x a da fonksiyonun. IV lim f x lim f x ise f x fonksiyonu x a nok limit de eri olmas. na ra men bu nokta,tas nda tan ms zd r,daki de eri k dir.
V f x fonksiyonunun x a daki de eri ile bu nokta k. a Ayn olmak zorunda,ki limit de eri her zaman ayn d r de ildir Yanl. ifadelerinden hangileri her zaman do rudur Yan t B. A Yaln z I B I ve III C I II ve III,D I III ve V E III IV ve V 9. I Fonksiyon x a da,tan ms z olmas na,ra men xlim,x a da limit oldu undan do rudur. f x fonksiyonunun grafi i yukar da verilmi tir,II Fonksiyon x a da. g x0 min f x0 lim f x,tan ml olmas na ra x x0,bi iminde tan mlan yor.
men sa dan ve sol,dan limitleri farkl Buna g re g 4 ka t r. oldu undan bu nok A 1 B 2 C 3 D 4 E 5,tada limiti yoktur. g 4 min f 4 lim f x, oldu undan f 4 de eri ile lim f x limitinin de erini. Sabit fonksiyonlarda x 4,bulmak gerekir,her x R i in limit. Grafik incelendi inde f 4 5 oldu u g r l r,f x de erleri ayn d r.
x 4 say s na soldan yakla rken y de erlerinin 3,say s na yakla t g r l r. x Yani lim f x 3 t r,O h lde g 4 min 5 3 3 bulunur Yan t C. Konu Peki tirme 1,1 x 1 oldu una g re x in temsil edebilece i 5 y. en do ru say a a dakilerden hangisi olabilir,A 1 00001 B 1 001 C 1 111 4. D 1 E 0 99,0 1 2 3 4 5 x,Yukar daki ekilde f x in grafi i izilmi tir.
Buna g re f x in 1 2 3 4 5 apsisli noktalar n,2 x c m da var olan limitleri toplam ka t r. g sterimi i in a a dakilerden hangisi do ru A 7 B 8 C 9 D 10 E 11. A x B x 2 C x,D x 1 E x 3,3 x 5 ise x say s a a dakilerden hangisi ola. maz 0 1 2 3 4 5,ekilde grafi i verilen y f x fonksiyonunun. A 4 852 B 4 9 C 2 6 D 5 E 5, 10 5 1 2 3 4 5 apsisli noktalar nda var olan limitleri. toplam ka t r,A 9 B 10 C 11 D 12 E 13,0 1 2 3 4 5 x 4 2 0 3 4 x.
Yukar daki ekilde f x in grafi i verilmi tir, Buna g re f x fonksiyonunun 1 2 3 4 5 Yukar da grafi i verilen f x fonksiyonu i in. apsisli noktalar nda var olan limitleri toplam 4 2 0 3 4 noktalar nda var olan limitleri top. ka t r lam ka t r,A 3 B 4 C 5 D 6 E 7 A 3 B 4 C 5 D 6 E 7. Limit ve S reklilik, f x fonksiyonunun x c i in soldan ve sa dan limitleri ayn ise f fonksiyonunun x c i in limiti vard r. lim f x lim f x L ise lim f x L,x c x c x c,Limit le lgili zellikler. 1 E er lim f x L 1 ve lim g x L 2 ise,lim 6f x g x L 1 L 2.
lim 6f x g x L 1 L 2,lim e er L2 0,x c g x L2,lim 6f x n L 1 n e er n Z. 2 a 1 ise lim a x 0,lim sin x sin a lim cos x cos a. lim tan x tan a lim cot x cot a,S reklilik,f A R fonksiyonu veriliyor x0 A olmak zere. lim f x lim f x f x 0 ise,f x fonksiyonu x x0 noktas nda s reklidir. 1 Bir fonksiyon bir noktada limitsiz ise o noktada s reksizdir. 2 Bir fonksiyon bir noktada tan ml ve limitli ancak tan m de eri limit de erinden farkl ise bu noktada. s reksizdir,Limit ve S reklilik,5 5x 3 x 3,4 fonksiyonu reel say larda limitli oldu una g re.
1 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5,f x fonksiyonunun grafi i yukar da verilmi tir. x 3 5 a 0 olmak zere,oldu una g re lim f x limitinin de eri ax2 5x 2 0. ka t r denkleminin k kleri x1 ve x2 dir, A 5 B 4 C 3 D 2 E 1 x1 x2 olmak zere lim x 2 limitinin de eri. A B C 1 D E 2,Z 2x a x 2,f x 4x 1 x 2,fonksiyonu reel say larda limitli oldu una g re 6. a b arp m ka t r,A 16 B 12 C 10 D 9 E 6,f x fonksiyonunun grafi i yukar da verilmi tir.
lim f x lim f x m,2x 3 x 3 oldu una g re,x 2 x 3 lim f 2x 1. oldu una g re lim f x limitinin de eri ka t r limitinin de eri ka t r. A 1 B 3 C 4 D 9 E Yoktur A 2 B 0 C 1 D 3 E 6,cos 2 x sin 2 x 4 lim f x 4. 1 limr x 3,sin x cos x,oldu una g re,limitinin de eri ka t r. lim f 3 x 2 f x,A B C 3 D E,3 3 3 3 limitinin sonucu ka t r. A 48 B 59 C 60 D 64 E 72,5 lim f x 32,2 lim g x 16.
f x oldu una g re,lim 3 log f x 2 log g x h, f x ve g x fonksiyonlar n n grafikleri yukar da ve x 2 2 2. limitinin de eri ka t r,lim f x g x h 2a 4 A 5 B 8 C 7 D 4 E 3. lim f x g x h 7,oldu una g re a b arp m ka t r,A 12 B 16 C 18 D 24 E 30. limitinin de eri ka t r,A 2 B 1 C 0 D 1 E, 7 f x pozitif tan ml ve reel say larda limitli bir fonk. siyon olmak zere, f x fonksiyonunun grafi i yukar da verilmi tir Buna.
g re lim 3, x 3 log 2 x 2 7 oldu una g re lim f x limitinin de eri ka ola. limitinin de eri ka t r bilir,66 A 0 B 1 C 2 D,1 A 2 B 1 C 0 D 2 E 3. 1 2 sin x 5 a b c sayma say lar olmak zere,x cos 2x sin ax 2. limitinin de eri ka t r,3 x 0 sin cx 5,A 2 B C 1 D E 0. oldu una g re,I a b c toplam n n en k k de eri 25 tir.
II a b c toplam n n alabilece i 2 basamakl en,b y k de eri 99 dur. III c say s a b toplam ndan b y kt r,Z tan 3x ifadelerinden hangileri do rudur. A Yaln z I B I ve II C II ve III,a cos x b x 0,D I ve III E I II ve III. fonksiyonu x 0 noktas nda s rekli oldu una,g re a b toplam ka t r. A 3 B 2 C 1 D 0 E 1,x 1 x3 2x 1,limitinin de eri ka t r.
A 3 B 2 C 1 D 0 E 1,3 f x log3 x2 ax 5,fonksiyonunun reel say larda s rekli olmas. lim c x cos x m,i in a ka farkl tam say de eri almal d r 7. x 0 1 cos 2x,A 10 B 9 C 8 D 7 E 6 limitinin de eri ka t r. A 4 B 3 C 2 D 1 E 2,8 lim f xg f kg 6k R,oldu una g re f x a a dakilerden hangisi. ifadesinin sonucu ka t r olamaz,1 A 2x 3 B cos x r C 3.
4 b b b 2 b b x a,D x a E log3 x2 5,PROFESYONEL 1, 1 y f x fonksiyonunun grafi i a a da verilmi tir 4 y. f x fonksiyonunun grafi i yukar da verilmi tir,I lim 2 g x. x 3 x 2 3x 12,II g x0 xlim,fonksiyonuna g re,fonksiyonu i in g 3 8 dir. lim g x 1 lim g c m,III f x fonksiyonu reel say larda s reklidir. toplam n n de eri ka t r,ifadelerinden hangileri daima do rudur.
A 8 B 5 C 3 D 4 E 5,A Yaln z I B I ve II C II ve III. standart soru tiplerinin g r lebilece i z ml sorular n oldu u alan Son y llarda SYM nin s navlar nda sordu u soru tarzlar s navlarda kabilecek se ici ve ay rt edici sorular n oldu u alan Hem standart hem de SYM tarz sorulardan olu an kendinizi s naman z sa layan konuyu iyice

Related Books