MAGANDANG TANONG MAGANDANG SAGOT Isinulat ni Ven S Dhammika

Magandang Tanong Magandang Sagot Isinulat Ni Ven S Dhammika-Free PDF

  • Date:19 Dec 2019
  • Views:116
  • Downloads:0
  • Pages:47
  • Size:262.36 KB

Share Pdf : Magandang Tanong Magandang Sagot Isinulat Ni Ven S Dhammika

Download and Preview : Magandang Tanong Magandang Sagot Isinulat Ni Ven S Dhammika


Report CopyRight/DMCA Form For : Magandang Tanong Magandang Sagot Isinulat Ni Ven S Dhammika


Transcription:

ANO ANG BUDDHISMO,TANONG Ano ang Buddhismo, SAGOT Ang Buddhismo ay nagmula sa salitang budhi na ang ibig sabihin ay pagkagising at dahil. diyan masasabing ang Buddhismo ay isang pilosopiya ng paggising Nag ugat ito sa karanasan ng isang. tao si Siddhattha Gotama kilala bilang ang Buddha na nagising noong siya ay 35 taong gulang Mahigit. 2 500 taon na ang Buddhismo at mayroong 380 milyong tagasunod sa buong mundo Dati ang. Buddhismo ay ang pangunahing pilosopiyang Asyano ngunit nitong nakaraang halos isang dantaon. nagkaroon na rin ito ng mga tagasunod sa Europa Australia at Amerika. TANONG Ang Buddhismo ay isang pilosopiya, SAGOT Ang salitang pilosopiya ay nagmula sa dalawang salita philo na ang ibig sabihin ay. pagmamahal at sophia na ang ibig sabihin ay dunong Samakatuwid ang pilosopiya ay pagmamahal. sa dunong o pagmamahal at dunong Ang mga kahulugang ito ay ganap na tumutukoy sa Buddhismo. Itinuturo ng Buddhismo na dapat nating sikaping palaguin ang ating talino sa abot ng ating kakayahan. upang mas makaunawa tayo Itinuturo din nito na palaguin ang pagmamahal at kabaitan upang tayo ay. maging tunay na kaibigan ng lahat Kaya ang Buddhismo ay isang pilosopiya pero hindi lamang isang. pilosopiya Ito ay isang mataas na pilosopiya,TANONG Sino ang Buddha. SAGOT Noong 563 BCE Before Christian Era may isang sanggol na ipinanganak mula sa isang. marangal na angkan sa hilagang India Lumaki siya sa yaman at luho ngunit sa huli ay napagtanto din. niyang ang mga makamundong bagay ay hindi makititiyak sa kaligayahan Lubha siyang nabagabag ng. mga pagdurusang kanyang nasaksihan at nangakong hahanap ng kasagutan sa kaligayahan Noong siya ay. 29 taong gulang iniwan niya ang kanyang asawa at anak at nagtungo sa mga mahuhusay na guro ng. kanyang panahon upang matuto sa kanila Marami ang naituro sa kanya subalit walang makapagturo kung. ano ang dahilan ng pagdurusa at kung paano ito mapapawi Nang lumaon pagkatapos ng anim na taong. pag aaral pakikibaka at pagninilay ay naranasan niyang mawala ang lahat ng kanyang kamangmangan at. noon din ay naunawaan din niya Mula noon tinawag siyang Buddha ang Tanging Naliwanagan. Nabuhay siya ng mga 45 taon kung kailan naglakbay din siya sa hilagang India upang turuan ang iba sa. kanyang natuklasan Maalamat ang kanyang pagmamalasakit at pagtitiyaga at nagkaron siya ng libo. libong tagasunod Namatay siya noong siya ay 80 taong gulang matanda na at may sakit ngunit. nananatiling marangal at payapa, TANONG Kung tinawag siyang Buddha pagkatapos ng kanyang kaliwanagan ano ang kanyang. pangalan noon, SAGOT Ang angkan ng Buddha ay mga Gotama na ang ibig sabihin ay pinakamainam na baka Ang.
baka ay isang natatanging kayamanan at katanyagan noong mga panahong iyon Ang kanyang pangalan. ay Siddhatha na ang ibig sabihin ay katuparan ng mga pangarap isang uri ng pangalang maaaring. ibigay ng isang pinuno sa kanyang anak, TANONG Hindi ba naging iresponsable ang Buddha noong lisanin niya ang kanyang asawa t. SAGOT Maaaring hindi ganoong kadali iyon para sa Buddha na lisanin ang kanyang pamilya Maaaring. matagal muna siyang nag alala at nag alinlangan bago siya lumisan Ngunit nasa kanyang pasya kung. itutuon niya ang kanyang buhay sa pamilya o sa daigidig Sa huli ang kanyang dakilang pagmamalasakit. ay naging dahilan upang ibigay niya ang kanyang sarili para sa daigdig Hanggang ngayon ay. nakikinabang pa rin ang buong daigdig sa kanyang pagsasakripisyo Hindi ito pagiging iresponsable Ito. na marahil ang pinakamahalagang sakripisyo, TANONG Kung namatay na ang Buddha paano pa rin niya tayo matutulungan. SAGOT Si Faraday na nakatuklas ng kuryente ay namatay na rin ngunit ang kanyang natuklasan ay. nakatutulong pa rin sa atin Si Louis Pasteur na nakatagpo ng lunas para sa maraming sakit ay namatay na. rin ngunit ang mga natuklasan niya ay nakapagliligtas pa rin ng mga buhay Si Leonardo Da Vinci na. lumikha ng maraming obra maestra ay namatay na rin ngunit ang kanyang mga nilikha ay nagpapataba. ng puso at nagbibigay ng kasiyahan Maraming mga dakilang bayani ang namatay na paglipas ng daang. daang taon ngunit kung mababasa natin ang kanilang mga nagawa at mga tagumpay pinasisigla pa rin. nila tayong kumilos ng tulad sa kanila Tama namatay na ang Buddha 2 500 taon ang nakararaan ngunit. ang kanyang mga turo ay nakatutulong sa marami ang kanyang halimbawa ay pumupukaw sa marami. ang kanyang mga salita ay nagpapabago sa buhay ng marami Tanging ang Buddha ang may ganitong uri. ng kapangyarihan kahit pumanaw na siya sa paglipas ng daang taon. TANONG Diyos ba ang Buddha, SAGOT Hindi Hindi niya inakong siya ay isang diyos o anak ng diyos o sugo ng diyos Siya isang. taong naging ganap ang sarili at itinuro sa iba ang kanyang halimbawa kung paano maging ganap ang. ating mga buhay, TANONG Kung hindi diyos ang Buddha bakit sinasamba siya ng mga tao. SAGOT Maraming uri ng pagsamba Kung may sumasamba sa isang diyos pinupuri niya ito nag aalay. humihingi ng mga pabor sa paniniwalang tutugunin ng diyos ang kanilang mga papuri tatanggapin ang. kanilang mga alay at didinggin ang kanilang mga panalangin Hindi isinasagawa ng mga Buddhist ang. ganitong pagsamba Ang isa pang uri ng pagsamba ay ang pagpapakita ng paggalang sa sinomang ating. hinahangaan Kung may isang gurong pumapasok sa isang silid tumatayo tayo kung may nakilala. tayong kagalang galang nakikipagkamay tayo kung pinatutugtog ang pambansang awit sumasaludo. tayo Ito ay mga pagkilos na may paggalang at pagsamba at nagpapakita ng ating paghanga para sa isang. tao o bagay Ito ang uri ng pagsamba sa Buddhismo Ang rebulto ng Buddha na nakapatong ang kamay sa. kanyang kandungan at may ngiting mapagmalasakit ay nagpapaalala na dapat tayong magsikap na. palaguin ang kapayapaan at pagmamahal sa ating mga sarili Ang halimuyak ng insenso ay. nagpapapaalala sa impluwensya ng kanyang kabutihan samantalang ang lampara ay nagpapaalala ng. liwanag ng kaalaman At ang mga bulakalak na lalaon ay maglalaho at mamamatay ay nagpapaalala ng. pagparam Kapag tayo ay yumukod ipinapahayag natin ang ating pagpapasalamat sa Buddha sa kanyang. mga turong ibinigay niya sa atin Ito ang ibig sabihin ng pagsamba sa Buddhismo. TANONG Sinasabi ng iba na sumasamba sa mga idolo ang mga Buddhist. SAGOT Ang mga ganyang pahayag ay nagpapatunay lamang ng kakulangan sa pang unawa ng mga. taong lumilikha niyan Sinasabi sa diksyunaryo na ang idolo ay isang imahe o rebulto na sinasamba. bilang diyos Gaya ng ating nasaksihan hindi naniniwala ang mga Buddhist na ang Buddha ay isang. diyos kaya paanong ang isang kapirasong kahoy o bakal ay magiging diyos Lahat ng relihiyon ay. gumagamit ng simbolo upang ipakita ang kanilang paniniwala Sa Taoismo ang diagram na yin yang ay. ginagamit na simbolo ng kaayusan sa pagitan ng mga magkasalungat Sa Sikhismo ang espada ay. sumisimbolo sa ispiritwal na pakikibaka Sa Kristiyanismo ang isda ay sumisimbolo kay Kristo at ang. krus naman ay sumisimbolo sa kanyang sakripisyo Sa Buddhismo ang rebulto ng Buddha ay. nagpapaalala sa mga turo ng Buddha na nauukol sa tao At dahil sa nakasentro sa tao at hindi sa diyos ang. mga turo ng Buddha dapat tayong tumingin sa ating kalooban at hindi sa labas upang makahanap ng. kaganapan at pang unawa Samakatuwid kapag sinasabing sumasamba ang mga Buddhist sa mga idolo. ay isang kahangalan tulad nang kung sasabihin nating ang mga Kristiyano ay sumasamba sa isda o sa. kung anumang hugis, TANONG Bakit kung ano anong kakaiba ang ginagawa ng mga tao sa mga templong Buddhist.
SAGOT Maraming mga bagay ang kakaiba sa atin kung hindi natin nauunawaan Sa halip na. ipagsawalang bahala ang mga ito nararapat lamang na maghanap tayo ng kahulugan Bagaman totoo na. maraming mga bagay ang ginagawa ng mga Buddhist ay nag uugat sa mga pamahiin at maling pang. unawa kaysa sa mga turo ng Buddha Ang mga maling pang unawa na ito ay hindi lamang matatagpuan. sa Buddhismo maging sa ibang mga relihiyon Nagturo ang Buddha ng may kalinawan at kung sakaling. nabigo ang mga tao na maunawaan siya hindi siya ang dapat sisihin May kasabihan sa kasulatang. Buddhist ang nagsasabing, Kung ang isang taong nagdurusa sa isang sakit ay hindi maghahanap ng lunas kahit pa mayroong. manggagamot hindi ito pagkakamali ng manggagamot Gayundin naman kung ang isang tao ay. nililibak at inaapi ng mga sakit ng mga karumhan ngunit hindi hinanap ang pagkalinga ng Buddha hindi. ito pagkakamali ng Buddha Jn 28 9, Hindi rin naman dapat husgahan ang Buddhismo at kahit anong relihiyon ng mga taong hindi. nagsasabuhay nito Kung nais mong maunawaan ang tunay na turo ng Buddhismo basahin mo ang mga. salita ng Buddha o kaya naman ay kausapin ang mga taong talagang nakauunawa nito. TANONG Mayroon bang katumbas ang Pasko sa Buddhismo. SAGOT Ayon sa tradisyon si Prinsipe Siddhattha ay isinilang naging Buddha at pumanaw noong. kabilugan ng buwan ng araw ng Vesakha ang ikalawang buwan ng kalendaryong Indian kasabay ng. Abril Mayo ng Kalendaryong Kanluranin Sa araw na iyon ang mga Buddhist ay nagdiriwang sa mga. templo nakikilahok sa anomang seremonya o kaya naman ay nagninilay sa buong araw. TANONG Kung napakainam ng Buddhismo bakit naghihirap pa rin ang mga bansang Buddhist. SAGOT Kung ang tinutukoy mo ay mahirap sa pamantayang ekonomiya totoong naghihirap ang mga. bansang Buddhist Ngunit kung ang tinutukoy mo ay naghihirap ang kalidad ng buhay marahil ay. mayayaman din ang mga bansang Buddhist Halimbawa ang Amerika ay lubhang mayaman sa. ekonomiya at isa ring makapangyarihang bansa ngunit ang tala ng mga krimen ang siyang pinakamataas. sa buong mundo milyon milyong mga matatanda ang napababayaan ng kanilang mga anak at namamatay. sa lungkot sa loob ng mga bahay ampunan para sa matatanda karahasan sa tahanan pang aabuso sa mga. bata pagkagumon sa droga ay mga pangunahing suliranin at isa sa tatlong mag asawa ay nagdidiborsyo. Mayaman sa pera ngunit marahil ay mahirap sa kalidad ng buhay Makikita mo na sa ibang tradisyunal na. bansang Buddhist ay ibang iba ang sitwasyon, Iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang mababa ang tala ng krimen bihira ang. diborsyo at pagpapatiwakal at ang mga asal na tulad ng kabaitan pagbibigay pagmamagandang loob. pagpapaubaya at paggalang para sa iba ay patuloy na matatag Mahina ang ekonomiya ngunit mataas. ang kalidad ng buhay hindi tulad sa isang bansang gaya ng Amerika Gayunpaman kung huhusgahan. natin ang mga bansang Buddhist dahil lamang sa ekonomiya isa sa mga pinakamayaman at. pinakamaunlad na bansa ay ang Japan na mayroong malaking bilang ng mga Buddhist. TANONG Bakit wala tayong naririnig na mga kawang gawa ng mga Buddhist. SAGOT Marahil ay hindi na hinahangad pa ng mga Buddhist na ipagmalaki kung anomang kabutihan. ang kanilang nagagawa Ilang taon din ang nakalipas noong ang isang Hapones na gurong Buddhist na si. Nikkyo Nirwano ay nakatanggap ng parangal mula sa Templeton Prize dahil sa kanyang mga gawain. upang ipalaganap ang kaayusan sa pagitan ng mga relihiyon Isang Thai na mongheng Buddhist ang. nakatanggap naman ng parangal mula as Magsaysay Prize dahil sa kanyang natatanging gawain para sa. mga nagumon sa droga Noong 1987 isa pang Thai na monghe si Ven Kantayapiwat ay naparangalan. ng Norwegian Children s Peace Prize dahil sa kanyang mga gawain upang tulungan ang mga batang. walang tahanan sa mga lalawigan At gayun din ang mga malakihang gawain upang suportahan ang mga. paaralan ampunan pagamutan at maliliit na negosyo Ang pagtulong ng mga Buddhist sa iba ay. pagpapahayag ng pagsasabuhay ng kanilang relihiyon katulad din sa ibang relihiyon ngunit naniniwala. silang dapat itong isagawa ng tahimik at walang pagtataguyod sa sarili. TANONG Bakit napakaraming uri ng Buddhismo, SAGOT Maraming uri ng asukal pulang asukal puting asukal buo buong asukal arnibal at asukal na. icing ngunit lahat ng ito ay asukal at lahat ay matamis Nalikha ito sa iba t ibang uri upang magamit sa. iba t ibang paraan Gayun din ang Buddhismo may Buddhismong Theravada Buddhismong Zen. Buddhismong Pure Land Buddhismong Yogacara at Buddhismong Vajrayana ngunit lahat sila ay mga. turo ng Buddha at iisa ang lasa ang lasa ng kalayaan Nagbago ang Buddhismo sa maraming anyo nito. upang magkaron ng kaugnayan sa mga kulturang kinagisnan nito Naipaliwanang na ito sa maraming tao. at nananatiling may kaugnayan sa bagong salinlahi Sa panlabas maaaring labis na magkakaiba ang mga. uri ng Buddhismo ngunit sa pinakapusod nila naroroon ang Apat na Dakilang Katotohanan at Walong. Dakilang Daan Halos lahat ng mga pangunahing relihiyon sa buong mundo ay nahati sa iba t ibang sekta. Marahil ang pinagkaiba lang ng Buddhismo at ng iba pang relihiyon ay ang pagpapaubaya at. pagkakasundo ng bawat sekta sa isa t isa, TANONG Napakatayog ng pagtingin mo sa Buddhismo Marahil tinitingnan mo na ito lamang.
ang natatanging relihiyon at lahat ng relihiyon ay mali. SAGOT Walang Buddhist na nakauunawa ng turo ng Buddha ang mag iisip na ang ibang relihiyon ay. mali Wala pang ring tao na ganap na sumubok na suriin ang ibang relihiyon nang bukas ang isip ang. makapag iisip ng kagaya niyan Ang una mong mapapansin kapag sinuri mo ang ibang relihiyon ay kung. paanong lahat sila ay may pagkakapareho Nauunawaan ng mga relihiyon na ang kasalukuyang kalagayan. ng sangkatauhan ay hindi kalugod lugod Naniniwala ang lahat ng relihiyon na ang pagbabago ng. pananaw at pag aasal ay kinakailangan upang bumuti ang kalagayan ng tao Lahat ng relihiyon ay. nagtuturo ng tamang etikang kinabibilangan ng pag ibig kabaitan pagtitiyaga pagbibigay at. pananagutan Lahat sa kanila ay tumatanggap sa pag iral. Iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang mababa ang tala ng krimen bihira ang diborsyo at pagpapatiwakal at ang mga asal na tulad ng kabaitan pagbibigay pagmamagandang loob pagpapaubaya at paggalang para sa iba ay patuloy na matatag Mahina ang ekonomiya ngunit mataas ang kalidad ng buhay hindi tulad sa isang bansang gaya ng

Related Books