M atu mi z i y a l u gh a Teacher co ke

M Atu Mi Z I Y A L U Gh A Teacher Co Ke-Free PDF

  • Date:15 Apr 2020
  • Views:120
  • Downloads:5
  • Pages:18
  • Size:248.35 KB

Share Pdf : M Atu Mi Z I Y A L U Gh A Teacher Co Ke

Download and Preview : M Atu Mi Z I Y A L U Gh A Teacher Co Ke


Report CopyRight/DMCA Form For : M Atu Mi Z I Y A L U Gh A Teacher Co Ke


Transcription:

p Bainisha matumizi viambishi ku na Ji katika sentensi zifuatazo. i Mwanafunzi hu ku soma kwa bidii,ii Ata ku piga,iii Ame ji kata. iv Mcheza ji huyu ni hodari, q Andika sentensi ifuatayo kwa ukubwa huku ukikanusha. Kijibwa changu ni kikali sana,2 a Jaza mapengo,Kutenda Kutendesha. b Taja sauti moja ya,i King ong o,ii Kiyeyusho,c Tumia neno shujaa katika sentensi kama. i Kivumishi,ii Kielezi, d Tambua vitenzi katika sentensi hii kwa kuvipigia mistari.
Sisi tulikwisha kutambua alikuwa na nia mbaya Yeye ndiye mwizi. e Andika wingi wa sentensi hii katika hali ya ukubwa. Kichinjio hiki kilikarabatiwa kwa pesa nyingi, f Eleza maana zinazojitokeza katika vifungu vifuatavyo. i Jambazi kutoka dukani liliiba,ii Liliiba jambazi kutoka dukani. iii Kutoka dukani jambazi liliiba,iv Jambazi liliiba kutoka dukani. g Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi. i Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi,ii Bomba hili l imeziba mwite fundi aweze. h Unganisha sentensi hii kwa kutumia O rejeshi,Wavu umekatika Wavu ni wao.
i Eleza matumizi mawili ya ka na utunge sentensi kwa kila mojawapo. j Yakinisha sentensi hii,Sijafahamu kwa nini hawamkaribishi mpwa wao. k Andika katika usemi halisi, Mama aliwahimiza warudi siku hiyo la sivyo wangekosa tuzo. l Akifisha sentensi ifuatayo, Sijaona kitabu kizuri kama mayai waziri wa maradhi utaniazima siku ngapi bashiri. alimwuliza rita,m Changnanua kwa njia ya mishale,Mama anapika na baba akisoma gazeti. n Tunga sentensi moja na uonyeshe kwa mstari,i Shamirisho kipozi.
ii Shamirisho kitondo,iii Shamirisho ala kitumizi, o Tungia vitenzi vifuatavyo sentensi katika hali zilizobanwa. i Fa mazoea,ii La kutendeka,iii Pa kutendea,p Tambulisha kishazi tegemezi na kishazi huru. Wanafunzi walifoanya vyema walituzwa jana, q Pambanua viambishi mbalimbali katika sentensi ifuatayo. Waliwapendezea, 3 a Onyesha viwakilishi katika sentensi zifuatazo kisha ueleze ni vya aina gani. i Unamjua vyema kweli,ii Hicho wanachokitaka hakipo.
b Tumia viunganishi vifuatavyo katika sentensi,i Minghairi ya. c Yakinisha sentensi ifuatayo,Chakula hakipikiki vizuri. d Jibu kulingana na maagizo kwenye mabano,i Hatujui ambako alitorokea tumia O rejeshi. ii Angekuwa na pete angekupatia ibadilishe katika wingi kisha uikanishe. e Bainisha shamirisho kipozi kitondo na ala katika sentensi ifuatayo. Maksuudi alimjengea Tamima Kasri kwa matofali mazuri. f Changanua sentensi ifuatayo kwa njia ya mishale mistari. Watoto wote wameamka mapema na wazazi wanatayarisha staftahi. g Unda nomino moja moja kwa kila kitenzi, h Eleza maana ya jinsi kama inavyojitokeza katika sentensi zifuatazo. i Naomba unionyeshe jinsi ya kuendesha gari, ii Wakenya hawapendezwi na jinsi viongozi wanavyoendeleza ufisadi.
i Bainisha aina za nomino zilizopigiwa mistari katika sentensi hii. Uhodari wa wanariadha wa Kenya unahitajika kote duniani. j Tunga sentensi ukitumia mzizi choyo kama,ii Kivumishi. iii Kiwakilishi, k Eleza matumizi mawili ya kila mojawapo wa alama za uakifishaji zifuatazo. ii Parandesi, l Geuza zentensi zifuatazo katika kauli kwenye mabano. i Fundi ameharibu saa kutendea,ii Umemwona mgeni kutendewa. m Andika kwa udogo, Gari la Mzee Maritu limegonga ng ombe wa jirani wake.
4 a Andika sifa bainifu za sauti,b Eleza maana ya, c Tunga sentensi moja moja kudhihirisha ngeli zifuatazo. ii Pokomo Pa ku mu,d Unda kitenzi kimoja kutokana na nomino Mtubia. c Eleza matumizi mawili ya kiambishi ku, f Tunga sentensi ya maneno manne ambayo ina sehemu zifuatazo Kielezi cha namna. kivumishi kitenzi na jina,g Changanua sentensi ifuatayo kwa kutumia matawi. Ng ombe aliyeletwa juzi ameuzwa leo jioni, h Onyesha matumizi mawili mawili ya alama zifuatazo.
a Alama ya mshangao,b Mshazari, i Tunga sentensi sahihi ukitumia wa katika kauli ya kutendeana. j Andika udogo wa sentensi,Ndama wa ng ombe yule ameuzwa. k Onyesha tofauti ya vitate vifuatavyo kwakuvitungia sentensi. ii Thamani,l Kanusha sentensi ifuatayo katika wingi. Ningalikuwa na pesa ningalinunua gari, m Ainisha shamirisho yambwa katika sentensi ifuatayo. Mchezaji alimpigia mwenzake mpira kwa mguu wa kushoto. n Huku ukitumia mifano mwafaka eleza tofauti ya sentensi sahili na ambatano. o Onyesha aina za viambishi katika sentensi hii,Nitajisomea.
p Andika katika usemi wa taarifa, Tutaanza mashindano kesho Mwalimu alimwambia mwanafunzi. q Eleza maana mbili ya sentensi,Tumetengeneza barabara. e Tumia mifano mwafaka kueleza aina za mofimu, 5 a Unda nomino za lm k dhahania kutokana na maneno yafuatayo. ii Himarisha, b Huku ukitoa mifano eleza miundo mitatu ya silabi za Kiswahili. c Tunga sentensi ukitumia kinyume cha kitenzi umba. d Andika katika,Meza ii hii ndiyo aliyotumia kulia.
e Nyambua vitenzi vifuatavyo katika kauli ya kutendewa. f Ainisha viambishi katika neno lifuatalo,atakuajiri. g Sisi tunajua sheria ingawa tu wafisadi,h Ainisha vielezi katika sentensi zifuatazo. i Wanafunzi wote wameingia darasani,ii Jaribu kujitahidi kisabuni usianguke mtihani. i Changanua sentensi ifuatayo ukitumia njia ya matawi. Amekuja kuwatembelea manusura waliopata ajali ya ndege. j Taja sifa mbalimbali za sauti zifuatazo, k Huku ukitumia mifano ya sentensi eleza matumizi mawili ya kiambishi ji. l Andika udogo wa, Magari yote yaliyobakia yatauzwa na mzee yule mwembamba.
m Sahihisha,i Kila mwanafunzi alipewa ndazi na mayai moja. ii Nipee huo mkoba nitoemo vitabu zangu,n Tumia ako katika sentensi kama. i Kivumishi,ii Kiwakilishi,iii Kitenzi, o Bainisha aina mbili za vishazi katika sentensi hii. Shamba lile kubwa litauzwa kesho,p Andika katika usemi wa taarifa. Karibu Rahma tafadhali kaa Musa akasema Ahsante je habari za hapa Rahma. q Tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi tofauti ya neno somo. 6 a Taja sauti mbili ambazo hutamkwa nyuma ya ulimi kati ya hizi. h o y u kh g, b Ng oa kisiki hiki haraka askari akaamrisha mahabusu.
Andika kwa msemo halisi, c Badili sentensi zifuatazo katika kauli iliyoonyeshwa kwenye mabano. i Si vizuri mwanafunzi kumwibia mwenzake pesa Kutendeana. ii Mpishi aliharibu mchuzi huu kwa kuongeza chumvi nyingi tendeka. d Bainisha matumizi ya po katika sentensi ifuatayo. Alipowasili alionyeshwa walipo,e Andika kwa usemi wa taarifa. Wasichana wakielimishwa wataweza kuwa bora kuliko wavulana Naibu wa. wa chuo Kikuu aliwaambia mahafala, f Tunga sentensi ambayo ina aina za maneno uliyopewa. g Tumia O rejeshi ya kati,Lisemwalo silo liwalo, h Msipokuwa wenye bidii hamtayapata mafanikio maishani Yakinisha katika umoja. i Changanua kwa kutumia mishale,Mimi sikumwona wala Mwenda hakumwona.
j Tunga sentensi ukitumia maneno haya katika kinyume. a afikiana, k Unda nomino mbili mbili kutokana na vitenzi vifuatavyo. l Andika katika hali ya ukubwa,Mwanamke huyu amezaa watoto wanne. m Bainisha matumizi ya maneno yaliyopigwa mstari,i Mbio hizi hazitakufikisha mbali. ii Mwambie Abedi asifanye mbio kuhusu hiyo kazi,n Onyesha kishazi huru na kishazi tegemezi. Msichana aliyeitwa alikuwa mkorofi, o Eleza dhana zinazowakilishwa na viambishi awali katika sentensi zifuatazo.
ii Hakupata, p Tunga sentensi mbili kubainisha maana tofauti ya maneno yafuatayo. q Taja mianzo mitatu tofauti ya ngeli ya U ZI,r Eleza maana ya semi hizi. i Kunja jamvi,ii Piga kambi,7 a Andika sentensi ifuatayo bila kutumia amba. i Jitu ambalo linatusumbua sharti liadhibiwe vikali. ii Weka sentensi ifuatayo katika hali ya mazoea, Mmea ambao unapandwa katika msimu wa masika unamea. b Badilisha sentensi hizi hadi usemi wa taarifa, i Nitarudi tu ikiwa mtakubali kuomba msamaha Juma alisema.
ii Elezeni vile mlivyokuja hapa na namna mtakavyokwenda Mwalimu mkuu alisema. c Fuata maagizo uliyopewa baada ya kila sentensi ili kujibu maswali haya. i Aliogopa kumwangalia simba aliyekula mzoga Tumia neno Ogofya bila ya. kubadililsha ya sentensi, ii Mti wa zambarau ni rahisi kukatwa ukiwa unatumia msumeno Anza Ni rahisi. d Andika maana mbili zinazojitokeza katika sentensi hii. Alimlilia mwanawe,e i Kanusha sentensi hii,Tungewalaki kama tungejua watakuja. ii Sahihisha sentensi ifuatayo na uiweke katika wingi. Ningalifanya kazi ningekuwa tajiri, f Tunga sentensi nne kuonyesha matumizi na maana nne za kijineno ki. g Tumia kivumishi kilichoko kwenye mabano kukamilisha sentensi. i Bibi yule alinunua gari pya,ii Mti ingine uliangushwa badala ya ule wa kwanza. h Unda majina mawili mawili kutoka vitenzi hivi na utumie katika sentensi ili. kubainisha maana,i Akifisha kifungu hiki, Yohana na Emanueli walifunga safari wakielekea mashariki kusini na hatimaye.
walifikia huko novemba mwaka jana walipokuwa wakirudi walimkuta mwalimu. mkuu njiani ambaye alishtuka kuwaona pale,j Geuza sentensi hii hadi udogo. Nyoka yule mrefu alifukuzwa na watu wengi, k Andika upya sentensi hii kwa kuandika kinyume cha kila neno lilipigwa mstari. Wifi alipovaa nguo na kusimama ajuza yule alikaa,l Sauti hizi ni za aina gani na hutamkwa wapi. m Mahabusu walifyeka uwanja vizuri, Andika sentensi hiyo upya ukimaliza kwa neno mahabusu. 8 a Onyesha maneno yaliyokopwa toka lugha za kigeni na kuswahilishwa kwa. kuyaongezea,irabu k m Bint Kiarabu Binti,Toa mifano minne.
b Andika sentensi ifuatayo kwa usemi halisi, Mwalimu alipoingia darasani aliuliza kitabu chake kilipokuwa. c Tunga sentensi ukitumia kiwakilishi nafsi huru umoja. d Kanusha sentensi hizi kwa wingi,i Mtoto huenda shuleni kila siku. ii Mwalimu amemfunza mwanafunzi vizuri,e Eleza maana mbili ya sentensi ifuatayo. Wanafunzi waliandikiana barua, f Ziandike sentensi hizi bila maneno yaliyopigiwa mstari. i Mwanafunzi ambaye alituzwa ni wa shule yetu, ii Sikuziona nyuzi ambazo huzitengeneza ngoma ambayo huiona pale.
g Changanua sentensi ifuatayo kwa kutumia vielelezo vya vishale. Kiarie ni mwanafunzi mtiifu,h Bainisha ngeli za nomino hizi. i Ainisha viambishi katika neno lifuatalo,Kilichokikata. j Nyambua kitenzi oa katika hali tatu zifuatazo tendewa tendwa tendea. k Eleza matumizi manne ya nukta, l Onyesha shamirisho kipozi kitondo na ala katika sentensi ifuatayo. Kamau alimlimia mamake shamba kwa trekta,m Unda nomino kutokana na vitenzi hivi. i Chapa ii Goma, n Tambua kishazi huru na kishazi tegemezi katika sentensi hii.
Chakula ambacho ni muhimu huweza kujenga au kobomoa mwili wako. o Sahihisha sentensi ifuatayo,Ukienda mle pao atakuweko. p Andika sentensi ifuatayo katika udogo,Mbwa mdogo amekanyagwa na gari. 9 a Andika katika usemi halisi, Mama aliwahimiza warudi siku hiyo la sivyo wangekosa tuzo. b Andika kwa umoja,Uovu waliotuonyesha hautasahaulika. c Tunga sentensi moja moja kuonyesha tofauti kati ya vitate vifuatavyo. d Sauti zifuatazo hutamkiwa wapi,e Onyesha matumizi manne ya kistari kifupi.
f Tunga sentensi ya neno moja yenye mofimu zifuatazo. i Nafsi ya tatu umoja,ii Wakati uliopita,iii O rejeshi. iv kitendwa,vi kiishio, g Tambulisha aina za vitenzi vilivyotumika katika asentensi hizi. i Kazi hii ni nzuri,ii Mazingira yamekuwa yakihifadhiwa. h Pigia mistari chini ya viwakilishi katika sentensi zifuatazo. i Ambaye ni mjinga hatafaa kwa shughuli hizi,ii Nani anaye huzunisha. i Ngeli ya LI YA hujumulisha nomino za vitu vya aina mbalimbali Toa mifano minne. ambayo ni tofauti na uelezee, j Ainisha shamirisho katika sentensi ifuatayo na ueleze ni shamirisho ya aina gani.
Wazazi wanalipia watoto karo kwa hundi, k Neno tikiti hupatikana katika ngeli mbili tofauti Taja ngeli hizo na utunge sentensi. l Changanua sentensi ifuatayo kwa njia ya mishale,Hakimu alimwadhibu kinyama. m Nyambua vitenzi hivi kulingna na kauli ya kutendua na kutenda. Kutenda Kutendua Kutendama,n Ni nini maana ya neno kirai. 10 a Kati ya nomino za Kiswahili taja ngeli mbili ambazo nomino zake hazibadiliki. katika umoja, na katika wingi Kisha utoe mfano mmoja kwa kila ngeli. b Yakinisha Waumini wale hawaimbi wala hawaombi,c Andika kwa umoja.
Nguo zile uzionazo zilinunuliwa Ulaya, d Taja na kutolea mifano aina nne za silabi za Kiswahili. e Unda nomino moja kutokana na nomino hizi,i Mtu ii Mhasibu. f Andika kwa ukubwa, Kipaka hiki hakitosheki kwa maziwa haya kimezoea kipanya. g Onyesha shamirisho kipozi na shamirisho kidondo katika sentensi hii. Mama amempikia moto chakula kizuri, h Tunga sentensi ya neno moja inayoonyesha sehemu zifuatazo. i Kiambishi kikanushi nafsi,ii Kiambishi kiwakilishi cha hali timilifu.
iii Kiambishi kiwakilishi cha kitendwa nafsi,i Sahihisha sentensi hii kwa njia tatu tofauti. Mtoto mwenye alicheza ameteguka,j Andika visawe vya maneno haya. i Rabsha ii Damu,k Jaza mchoro ufuatao kwa irabu inayofaa. l Tunga sentensi ukitumia ni kama,i kitenzi ii kielezi. m Andika katika msemo halisi, Johana alisema kuwa angepata alama zote katika majaribu ya wiki iliyotangulia.
n Tumia O Rejeshi ya mazoea katika sentensi ifuatayo. Jembe ambalo lilinunuliwa limepotea,o Changanua ukitumia mtindo wa mishale. Mtoto anayelia sana ameadhibiwa leo asubuhi, p Onyesha matumizi mawili katika sentensi ya alama. q Wafuatao wana ulemavu upi,i Toinyo ii Huntha, 11 a Andika vinyume vya vitensi vilivyopigwa mistari. i Alikashifiwa kwa kazi aliyofanya,ii Kuimba kulifurahisha hadhira. Sijaona kitabu kizuri kama mayai waziri wa maradhi utaniazima siku ngapi bashiri alimwuliza rita

Related Books