KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4 Malaysian Ghost Research

Kssm Sains Sukan Tingkatan 4 Malaysian Ghost Research-Free PDF

  • Date:24 Sep 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:58
  • Size:857.76 KB

Share Pdf : Kssm Sains Sukan Tingkatan 4 Malaysian Ghost Research

Download and Preview : Kssm Sains Sukan Tingkatan 4 Malaysian Ghost Research


Report CopyRight/DMCA Form For : Kssm Sains Sukan Tingkatan 4 Malaysian Ghost Research


Transcription:

KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4,KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Sains Sukan,Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Tingkatan 4,Bahagian Pembangunan Kurikulum,SEPTEMBER 2016. KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4,Terbitan 2016,Kementerian Pendidikan Malaysia.
Hak Cipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana mana bahagian artikel ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga. bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik fotokopi mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran. bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4 8 Blok E9 Parcel E. KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya. Rukun Negara v,Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi,Definisi Kurikulum Kebangsaan vii. Kata Pengantar ix,Pendahuluan 1,Matlamat 2,Objektif 2. Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 3,Kemahiran Abad Ke 21 5. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 6,Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 7. Elemen Merentas Kurikulum 11,Pentaksiran Sekolah 14.
Organisasi Kandungan 18,Pengenalan Sains Sukan dan Pergurusan Sukan 21. Fungsi Sistem Tubuh dalam Pergerakan 27,Pengenalan Sains Pergerakan 35. Panel Penggubal 43,RUKUN NEGARA, BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita cita hendak. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Memelihara satu cara hidup demokratik, Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara. akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi tradisi. kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan.
sains dan teknologi moden, MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha. kami untuk mencapai cita cita tersebut berdasarkan prinsip prinsip yang berikut. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN,KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA. KELUHURAN PERLEMBAGAAN,KEDAULATAN UNDANG UNDANG,KESOPANAN DAN KESUSILAAN. KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4,FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan. potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan. harmonis dari segi intelek rohani emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan. kepatuhan kepada Tuhan Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia. yang berilmu pengetahuan berketerampilan berakhlak mulia bertanggungjawab dan. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap. keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. Sumber Akta Pendidikan 1996 Akta 550,KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4.
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN, 3 1 Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan. kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan kemahiran norma nilai unsur. kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan. sepenuhnya dari segi jasmani rohani mental dan emosi serta untuk menanam dan. mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Sumber Peraturan Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1996. PU A 531 97,KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4,KATA PENGANTAR. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang. dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM mengintegrasikan pengetahuan kemahiran dan. menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSM nilai serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke 21. yang mula dilaksanakan pada tahun 1989 KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT Penyepaduan. memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan. Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 2025 agar harmonis dari segi intelek rohani emosi dan jasmani. kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. setanding dengan standard antarabangsa Kurikulum berasaskan. standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM pengajaran dan. dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT. Kurikulum dan Pentaksiran DSKP untuk semua mata pelajaran dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran. yang mengandungi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek supaya. dan Standard Pentaksiran murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad. Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen. kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi tinggi. Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang. Kebangsaan Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSM Semoga pelaksanaan KSSM. untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan. pelajaran serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan. bagi mempertingkatkan pencapaian murid,Dr SARIAH BINTI ABD JALIL. Bahagian Pembangunan Kurikulum,KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4. PENDAHULUAN, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM Sains Sukan Pengajaran dan Pembelajaran PdP MPEI dilaksanakan dengan.
adalah satu Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas MPEI di dalam menggunakan pendekatan berorientasikan amalan perusahaan. kelompok Sains Teknologi Engineering dan Matematik STEM Amalan tersebut membantu murid memupuk budaya. yang digubal untuk murid Tingkatan 4 dan 5 MPEI memberi fokus keusahawanan serta mengukuhkan konsep pembelajaran sambil. kepada keperluan perubahan kurikulum dan pentaksiran melakukan dan belajar melalui pengalaman. berasaskan kompetensi yang merujuk standard industri badan. profesional serta badan pensijilan kebangsaan dan antarabangsa Penggubalan KSSM Sains Sukan adalah bertujuan memberikan. murid pendedahan dan pengenalan kepada pengetahuan. Pembangunan kurikulum MPEI merupakan satu inisiatif dalam kemahiran dan pengalaman asas Sains Sukan yang menjurus. usaha menyediakan modal insan yang menyeluruh seimbang kepada perkembangan dalam sukan Mata pelajaran ini sesuai. berakhlak mulia kritis kreatif inovatif serta mengamalkan budaya kepada murid yang aktif di dalam sukan sebagai atlet sekolah. profesional bagi menghadapi cabaran abad ke 21 seiring dengan kebangsaan dan antarabangsa Mata pelajaran ini memberi. perkembangan teknologi dalam industri ke arah mencapai matlamat penekanan kepada aplikasi sains dalam sukan. negara maju, KSSM Sains Sukan digubal untuk memberi kemahiran dan. MPEI tampil dengan fitur yang berasaskan standard badan pengalaman asas kepada murid berkaitan disiplin Sains Sukan. persijilan dan profesional untuk menyediakan asas yang kukuh bagi yang melibatkan anatomi dan fisiologi manusia kawalan motor. murid melanjutkan pelajaran dalam bidang yang sama ke peringkat perkembangan motor biomekanik persediaan fizikal kaedah. tertiari dan secara langsung menguasai kompetensi standard latihan pemakanan sukan psikologi sukan sosiologi sukan. industri pengukuran dan penilaian sukan dan kecederaan dalam sukan. Penguasaan di dalam disiplin Sains Sukan ini akan membantu. KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4, murid meningkatkan pengetahuan kemahiran dan prestasi dalam 3 Mengetahui dan memahami fungsi tubuh badan secara saintifik. sukan semasa melakukan pergerakan, 4 Mengetahui proses fisiologi yang memberikan kesan terhadap. KSSM Sains Sukan juga digubal berdasarkan kompentasi bagi prestasi sukan. menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta kepesatan 5 Mengaplikasi konsep kemahiran dan prinsip pergerakan bagi. ekonomi Kompetensi melibatkan komunikasi kerjasama meningkatkan prestasi atlet. penyelesaian masalah nilai sikap dan profesionalisme 6 Mengaplikasi prinsip latihan bagi meningkatkan tahap. perancangan dan pelaksanaan kemahiran TMK dan kecergasan mengikut komponen kecergasan. keusahawanan Kurikulum berdasarkan kompetensi dalam KSSM 7 Mengetahui instrumen pengukuran kecergasan fizikal mengikut. Sains Sukan dapat mengembangkan kemahiran pengetahuan dan komponen kecergasan. sikap murid melalui pengalaman pembelajaran yang terancang 8 Melaksanakan pengukuran kecergasan fizikal mengikut. komponen kecergasan secara sistematik, MATLAMAT 9 Merancang pemakanan yang sesuai berdasarkan keperluan. KSSM Sains Sukan bertujuan menghasilkan murid yang menguasai latihan pertandingan dan jenis sukan. pengetahuan kemahiran nilai dan pengalaman asas Sains Sukan 10 Mengaplikasi pengetahuan psikologi sukan dalam peningkatan. melalui amalan teori dan praktikal dalam bidang sukan bagi prestasi sukan. persediaan sebagai atlet pengajian peringkat tinggi dan kerjaya 11 Mengetahui impak sukan kepada individu masyarakat dan. dalam sukan negara, 12 Mengaplikasi prinsip asas mengurus kecederaan sukan.
OBJEKTIF 13 Mengendalikan peralatan Sains Sukan secara sistematik. KSSM Sains Sukan bertujuan untuk membolehkan murid mencapai. objektif berikut, 1 Mengetahui konsep dan sejarah perkembangan Sains Sukan. 2 Mengetahui pengurusan dan sistem pertandingan dalam sukan. KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4,KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Standard KSSM dibina berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi modal insan yang menghayati nilai nilai murni berteraskan. Kerohanian Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri keagamaan berpengetahuan berketerampilan berpemikiran kritis. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Sains dan Teknologi dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong Rajah 1 Kurikulum Sains Sukan digubal berdasarkan kerangka. antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis KSSM iaitu tunjang Sains dan Teknologi. kreatif dan inovatif Kesepaduan ini bertujuan membangunkan. Rajah 1 Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah. KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4, Fokus KSSM Sains Sukan adalah membina pengetahuan asas Jadual 1 Pemberatan berdasarkan bidang dalam kurikulum Sains. dalam Sains Sukan kemahiran asas Sains Sukan dan pengalaman Sukan. dalam Sains Sukan serta memupuk nilai dan etika dalam sukan. BIDANG PEMBERATAN, Fokus KSSM Sains Sukan Tingkatan 4 dan 5 diterjemahkan dalam. bidang bidang seperti dalam Jadual 1 Pengenalan Sains Sukan dan 10. Pengurusan Sukan,Fungsi Sistem Tubuh dalam 20,Pergerakan.
Pengenalan Sains Pergerakan 24,Kecergasan dan Persediaan Fizikal 18. Pemakanan Sukan 8,Asas Psikologi Sukan dan 10,Sosiologi Sukan. Kecederaan Sukan dan Langkah 10,Pencegahan,KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4. KEMAHIRAN ABAD KE 21,PROFIL MURID PENERANGAN, Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang lain Mereka berkeyakinan dan kreatif. mempunyai kemahiran abad ke 21 dengan memberi fokus kepada dalam menangani bidang pembelajaran. yang baharu, kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang.
berteraskan amalan nilai murni Kemahiran Abad Ke 21 Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan. Berkomunikasi fikiran idea dan maklumat dengan yakin. bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri ciri yang dan kreatif secara lisan dan bertulis. dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya menggunakan pelbagai media dan. berupaya bersaing di peringkat global Penguasaan SK dan SP. dalam kurikulum Sains Sukan menyumbang kepada pemerolehan Kerja Mereka boleh bekerjasama secara. Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain, Kemahiran Abad Ke 21 dalam kalangan murid Mereka mengalas tanggungjawab. bersama serta menghormati dan, Jadual 2 Profil Murid Abad Ke 21 menghargai sumbangan yang diberikan. oleh setiap ahli pasukan Mereka,memperoleh kemahiran interpersonal. PROFIL MURID PENERANGAN melalui aktiviti kolaboratif dan ini. menjadikan mereka pemimpin dan ahli, Berdaya Mereka mampu menghadapi dan pasukan yang lebih baik. Tahan mengatasi kesukaran mengatasi cabaran, dengan kebijaksanaan keyakinan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu.
toleransi dan empati Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan. idea baharu Mereka mempelajari, Pemikir Mereka berfikir secara kritikal kreatif dan kemahiran yang diperlukan untuk. inovatif mampu untuk menangani menjalankan inkuiri dan penyelidikan. masalah yang kompleks dan membuat serta menunjukkan sifat berdikari dalam. keputusan yang beretika Mereka berfikir pembelajaran Mereka menikmati. tentang pembelajaran dan diri mereka pengalaman pembelajaran sepanjang. sebagai pelajar Mereka menjana soalan hayat secara berterusan. dan bersifat terbuka kepada perspektif,nilai dan tradisi individu dan masyarakat. KSSM SAINS SUKAN TINGKATAN 4 3 KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Standard KSSM dibina berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Sains dan Teknologi Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis kreatif

Related Books