JUZ 1 Question And Answers Darul Arqam

Juz 1 Question And Answers Darul Arqam-Free PDF

  • Date:01 May 2020
  • Views:116
  • Downloads:5
  • Pages:9
  • Size:874.84 KB

Share Pdf : Juz 1 Question And Answers Darul Arqam

Download and Preview : Juz 1 Question And Answers Darul Arqam


Report CopyRight/DMCA Form For : Juz 1 Question And Answers Darul Arqam


Transcription:

Surah 1 Surah Al Fatiha JUZ 1 Alif Laam Meem,Questions Answers. Juz 1 Surah Fatiha Surah Baqarah Ayath 1 141,Numbers in Red are ayah Numbers. Q1 Surah Fatiha Ke Aur Naam,A Saba Masani Al Kanz Ash Shifa. Q2 Quraan Padhne Se Pehle Aoozubillah Padhna Kyun Zaroori Hai. A Ye Allah Ka Hukm Hai Ham Allah Ki Panaah Me Aa Jaate Hai Aur Shaitaan Ke. Wasason Se Bach Jaate Hai,Q3 Aoozubillah Kab Kab Padhna Chahiye. A Jab Bhi Shaytaan Bhatkane Ki Koshish Kare Gussa Aaye Galat Kaam Ka Irada Ho. Q4 Bismillah Ko Kya Kehte Hai,A Tasmia Basmalah,Q5 Bismillah Padhne Ke Kya Fayde Hai.
A Kaam Me Barkat Hoti Hai Allah Ki Madad Shamil Ho Jaati Hai. Q6 Sirf Allah Hi Ibadat Ke Kyun Haqdaar Hai Aur Sab Tareefen Allah Hi Ke Liye. A Wo Rehmaan Hai Wo Tamaam Jahan Waalon Ka Rab Hai Yaumul Qiyamah Ka. Maalik Hai,Q7 Sabse Behtareen Dua,A Ihdinas Siraatul Mustaqeem. Q8 Kin Kin Par Inaam Hua,A Siddiqeen Shuhadaa Ambiya Saliheen. Q9 Kin Par Gazab Hua,A Yahood Qaume Nooh Aad Saleh Ec. Q10 Kaun Bhatke Hue Hai,A Isai Aur Tammam Gumraah Log. Q11 Ameen Kisne Sikhaya,A Jibrael As,www livequraneverymoment org Page 2.
Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem,Q12 Ameen Ka Matlab. A Yaa Allah Qubool Farma,Q13 Sure Baqarah Ka Naam Baqara Kyun Hai. A Kyun Ke Isme Gaay Ke Waaqeye Hai,Q14 Sure Baqarah Madani Soorat Hai. Q15 Sure Baqara Ko Aur Al Imran Ko Az Zehrawain Kehte Hai. Q16 Alif Laam Meem Ko Kya Kehte Hai,A Huroofe Muqat Tayaat. Q17 2 Quraan Kis Ke Liye Hidayat Hai,A Muttaqiyon Ke Liye.
Q18 Alkitaab Se Kya Muraad Hai,Q19 Muttaqeeen Ke Sifaat Likhiye. A Ghaib Par Imaan Rakhte hai Namaaz Qayam Karte Hai Jo Kuch Allah Ne Ataa Kiya. Wo Kharch Karte Hai Jo Kuch Allah Ne Mohd Saw Par Nazil Kiya Uspar Iman Laate. Hai Aur Jo Pehle Naazil Hua Yaane Pehle Ke Ambiya Par Nazil Hua Jaise Tauraat. Injeel Zuboor Uspar Imaan Rakhte,Q20 Kufr Ka Matlab. A Chipaana Inkaar Karna Nashukri Karna,Q20 2 Taqwaa Ke Mayne. A Allah Se Dar Kar Bure Kaamon Se Bachna Aur Allah Ki Mohabbat Me Ache Kaam. Q21 6 Kaafir Kyun Imaan Nahi Layenge, A Kyun Ke Un Ki Zid Ki Wajah Se Allah Ne Unke Dilon Par Mohar Laga Dee Hai. Q22 10 Kin Ke Dilon Me Maraz Hai,A Munafiqon, Q23 14 Imaan Waalon Ke Saath Munafiq Kya Karte Hai.
A Jab Unse Milte Hai To Kehte Hai Ki Wo Iman Laa Chuke Lekin Jab Unke Ulmaa Ke. Paas Hote Hai To Kehte Hai Ki Wo To Unse Mazaakh Kar Rahe The. Q24 Allah Taala Munafiqon Ke Saath Kaise Mazaakh Kar Rahe Hai. A Unko Unki Sarkashi Me Dheel De Kar,Q25 Muttaqiyon Ka Anjaam Kaamyaabi. Q26 Kaafiron Ka Anjaam Bada Azaab,www livequraneverymoment org Page 3. Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem,Q27 Munafiqon Ka Anjaam Dardnaak Azaab. Q28 16 Hidayat Ke Badle Gumrahi Ko Qareedne Ka Kya Matlab Hai. A Duniya Ki Zindagi Ko Aqirat Ke Badle Tarjee Dena. Q29 19 Is Aayat Me Andhere Kadak Bijli Aur Baarish Se Kya Muraad Hai Kaun. Apni Kaanon Me Ungliyaan Thos Rahe Hai Aur Kyun, A Is Ayat Me Ye sab Quran aur Shariat Ke Ehkamaat Hai. B Munafiq Apni Kaanon Me Ungliyaan Thos Rahe Hai Kyun Ki Shariat Ke. Ehkaamaat Unko Maut Lagti, Q30 20 Allah Ne Munaafiqon Ke Samaat Aur Basarat Kyun Nahi Li.
A Kyun Ke Unke Dilon Me Bimaari Hai Unhe Theek Hone Ki Mohlat Dee. 31 21 23 Allah Ki Ibaadat Kyun Karni Chahiye, A Usne Hame Paida Kiya Hamse Pehlon Ko Paida Kiya Zameen Ko Hamare Liye. Farsh Banaya Aasmaan Ko Chat Banaya Hamare Liye Phal Nikale. Q32 24 Jahannum Ka Indhan fuel Kya Hai,A Insaan Aur Pat Thar. Q33 25 Jannat Ki Tasweer Kya Hai, A Neeche Se Nehren Bahti Hai Rizq Duniya Ke Phalon Se Milte Jhulte Honge Lekin. Bahut Behtar Aur Umdaa Honge Paakeeza Biwiyan Honge Jannat Ki Zindagi. Hamesha Ki Hogi, Q34 Kya Sure Baqara Ke Alawa Matchar Ka Zikr Quran Me Kahin Aur Hai. Q35 26 Koi Misaal Sunkar Kuffaar Kya Karte Hai, A Kehte Hai Ki Allah Ka Irada Is Misaal Se Kya Hai.
Q36 27 Faasiqon Ke Sifaat, A Allah Ke Ahad Ko Todte Hai Rishton Ko Kaatte Hai Zameen Me Fasaad Karte Hai. Q37 27 Fasiqon Ka Anjaam Khasaara Paane Waale,Q38 28 29 Allah Hamse Kya Keh Rahe Hai. A Allah Keh Rahe Hai Ki Ham Allah Se Kaise Kufr Kar Sakte Hai Usne Paida Kiya Phir. Maut Dega Phir Maut Ke Baat Zinda Karega Zameen Me Jo Kuch Hai Sab Ka Sab. Paida Kiya 7 Aasmaan Hai,Q39 Khaleefa Ka Kya Matlab Hai. A Jan Nasheen Ek Ke Baad Ek Aane Waale,Q40 34 Aadam As Ko Farishton Par Tarjee Kyon Mili. A Ilm Ke Binaah Par,www livequraneverymoment org Page 4.
Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem,Q41 Iblees Kaun Tha Uske Inkaar Ki Wajah. A Wo Jinn Tha Takabbur,Q42 38 Me Hidayat Ka Matlab. A Apne Apne Waqt Me Allah Ke Paas Se Hidayat Jaise Hamare Liye Quraan Ke. Zariye Hidayat Aayi Hai, Q43 Sure Baqara Ke Shuru Me Bani Israel Ka Zikr Kyun Hai. A Kyun Ke Ye Madani Soorat Hai Aur Madine Me Aur Madine Ke Aas Paas Yahood. Q44 40 Bani Israel Par Kaunsi Nematen Hui, A Allah Ne Unko Chuna Aur Bahut Se Nabi Unki Qaum Me Aaye. Q45 41 42 43 Me Bani Israel Se Kya Kaha Jaa Raha Hai. A Quraan Par Imaan Lao Jo Tauraat Ki Tasdeeq Karne Waali Hai Aur Tauraat Ki. Aayaton Ko Duniya Ke Thode Se Paison Ke Liye Mat Becho Nabi Saw Ke Aane Ki Jo. Khabar Sach Hai Usko Apne Jhooth Se Mat Chipaao Namaaz Khayam Karo Zakaat. Do Aur Jamaat Se Namaaz Padho,Q46 Namaaz Kis Par Bhari Nahi.
A Khushoo Karne Waalon Par, Q47 Khashiyat Wo khauf hai jo Kisi Ki Azmat Ki Wajah Se Hota Hai. Q48 Israel Kiska Laqab Hai,A Yakoob As, Q49 47 Qayamat Ki Kya Tasweer Dikhayi Jaa Rahi Hai. A Koi Shaqs Kaam Nahi Aayega Kisi Ki Sifaarish Nahi Qubool Hogi Koi Badle Me. Nahi Choot Hogi Koi Madad Naa Di Jaayegi, Q50 49 Firaun Bani Israel Ko Kaise Azaab Deta Unko Allah Ne Kaise Najaat Di. A Wo Unke Beton Ko Qatl Kar Deta Kyon Ki Usne Khaab Me Dekha Ki Bani Israel Ki. Aulaad Me Se Ek Ladka Usko Khatm Karega Aur Betiyon Ko Chod Deta Allah Ne Use. Bahr Me Gharq Kar Diya,Q51 52 Allah Ne Unhe Kyun Maaf Kiya. A Taake Wo Allah Ka Shukr Ada Kare,Q 52 Kitaab Aur Furqan Se Muraad.
Tauraat Aur Maujuzaat,Q53 Tauraat Kahan Utari Gayi. A Kohe Toor,Q54 54 Unhone Kya Zulm Kiya,A Bachde Ko Mabood Banake. www livequraneverymoment org Page 5,Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem. Q55 54 Bani Israel Ki Taubaa Kaise Qubool Hui, A Jin Logon Ne Shirk Nahi Kiya Unko Hukm Hua Ki Wo Log Unka Qatl Kare Jinhone. Shirk Kiya, Q56 55 Bani Israel Ne Allah Par Iman Laane Ki Kya Shart Rakhi.
A Allah Ko Saamne Dekhna, Q57 57 Is Ayat Me Allah Ka Bani Israel Par Kaunsa Fazl Hai. A Allah Ne Unpar Mann Salwa Utaara, Q58 58 59 Unlogon Ne Hittatun Ke Badle Kya Kaha Ye Waqeya Kab Ka Hai. A Hintatun Yaa Habbatun, Hittatun Astaghfirullah Ye Waqeya Moosa As Ke Shagird Yoosha Bin Noon Ke Waqt. Habbatun Gandhum Ka Daana,Q59 Qaul Badalne Ki Saza. Unpar Asman Se Rijz Utra Rijz Ganda Azaab Sakt Paala Ya Depression Ya Ek. Hadees Ke Mutabikh Plague, Q60 Mannn Aur Salwa Kya Hai Kya Wo Doosre Khano Se Behtar Hai.
A Mann Ek Meethi Gond Ki Tarah Khane Ki Cheez Thi Aur Salwa Ek Batair Jaisa. Parinda Haan Wo Behtar Thi Kyun Ki Wo Allah Ki Taraf Se Utaari Hui Giza Thi. Q61 61 Bani Israel Par Zillat Kyun Maari Gayi, A Allah Ki Aayaton Ka Kufr Karte Baghair Haq Nabiyon Ka Qatl Karte Nafarmaani. Karte Had Se Nikalte, Q62 63 Is Aayat Me Bani Israel Ko Kya Diya Jaa Raha Hai. Q63 65 Sabt Waalon Ne Kya Nafarmani Ki Aur Unka Kya Anjaam Hua. A Unko Allah Ka Hukm Tha Ki Hafte Ke Din Machli Naa Pakdo Lekin Unlogon Ne Jaal. Ek Din Pehle Daal Kar Nafarmaani Ki Allah Ne Unko Bandar Bana Diya. Q64 66 Sabt Waala Waqaya Muttaqiyon Ke Liye Ibrat Hai Ye Ho Sakta Hai Ke. Dawood As Ke Waqt Ka Hai,Q65 67 Mazaakh Jahalat Hai. Q66 Bani Israel Gaay Ke Liye Kyun Mazeed Wazahat Chate. A Kyun Ki Gaay Ko Muqaddas Maante Usko Zubah Nahi Karna Chahte To Na Karne. Ke Liye Bahaane Talaash Karte, Q67 74 Unke Dil Kis Tarah Ho Gaye The Patharo ke bare me kya bataya gaya hai. Unke Dil Pathar Ki Tarah Sakt Ho Gaye The Kuch Pathar Allah Ke Khauf Se Gir. Padhte Hai Kuch Me Nehren Phoot Ti Hai Lekin Wo Unse Bhi Badtar The. www livequraneverymoment org Page 6,Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem.
Q68 75 Kaun Samjh Rahe Hai Ki Bani Israel Imaan Layenge. A Musalmaan Aur Sahabi Samajh Rahe The Ki Yahood Ke Paas Allah Ka Paighaam. Aur Taurat Hai To Wo Aasaani Se Aur Jaldi Imaan Layenge. Q69 Kaun Kisse Raaz Na Kholne Ko Keh Rahe Hai Aur Kyun. A Yahoodi Ulmaa Awaam Se Keh Rahe Hai Ki Tauraat Ki Khabren Musalmaanon Ko. Naa Do Taake Musalmaan Gawaah Ho Jaye Aur Rab Ke Paas Unko Pakde. Q70 74 Ummi Kaun Hai,A Yahoodi Awaam, Q71 Nabi Saw Ne Apne Rishtedaron Ko Bula Kar Kya Kaha. A Mere Maal Me Se Jo Chahe Le Lo Lekin Mera Nabi Hona Tumhare Koi Kaam Nahi. Q72 80 Yahoodiyon Ka Kya Aqeeda Hai, A Unko Jahannum Ki Aag Nahi Choo Sakti Kyon Ki Wo Chune Hue Hai Aur Agar. Chuyegi Bhi To Sirf Kuch Gine Chune Huye Dinon Ke Liye Hi. Q73 83 84 Bani Israel Se Kya Ahad Liye Gaye, A Sirf Allah Ki Ibaadat Karna Waaldain Kharaabad Daaron Yateemon Miskeenon. Ke Saath Ehsaan Karna Logon Se Bhali Baat Kehna Namaaz Qayam Karna Zakaat. Q74 Ehsaan Kya Hai, A Kisi Ko Uske Haq Se Zyada Dena Apne Haq Se Kam Lena Kaam Ko Khoobsoorti Se. Q75 83 Waaldain Se Ehsaan Ke Tareeke, A Unki Itaat Shukr Guzaari Uff Naa Bola Jaye Achi Guftagu Ec.
Q76 Guftagoo Me Husn Kaise Hoga, A Baat Ba Maqsad Ho Be Maqsad Naa Ho Saamne Waale Ko bhi bolne Ka Mauka. Diya Jaye Mukhtasar Ho Etc,Q77 89 Pehle Wo Nabi Ke Aane Ki Kyon Duaen Karte. A Wo Log Kaafiron Se Nabi Ki Madad Se Jang Karke Fatah Hasil Karna Chahte. Lekin Jab Nabi Bani Israel Se Naa Aakar Bani Ismael Se Aa Gaye To Unhone. Inkaar Kiya,Q78 Bachde Ko Pilaye Gaye Yaani,A Bachde Ki Mohabbat PIlaye Gaye. Q79 93 Jab Unko Tauraat Dee Gayi To Unhone Kya Kaha. A Hamne Sunaa Aur Hamne Naafarmaani Ki,www livequraneverymoment org Page 7. Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem, Q80 94 Jo Bani Israel Kehte Hai Ki Unke Liye Jannat Hai To Kya Kaha Jaa Raha.
A Unse Kaha Jaa Raha Hai Ki Maut Ki Tamanna Karo Lekin Wo Aisa Kabhi Nahi. Karenge Kyun Ki Wo Zindagi Ke Bahut Hareees Hai Aur Chahte Hai Ki Unko Hazaar. Saal Ki Umr Mile,Q81 Kya Maut Ki Tamanna Aur Dua Kar Sakte Hai. A Nahi Agar Karenge To Is Tarah Karenge Ke Agar Hamare Liye Zindagi Behtar Hai. To Zindagi De Aur Maut Behtar To Maut De,Q82 97 Wo Jibrael As Ke Dushman Kyun The. A Wo Samajhte Ki Jibrael As Ne Apni Marzi Se Bani Israel Par Nahi Bani Ismail Par. Wahi Laaye Lekin Ye Allah Ki Marzi Thi,Q83 Sihr Ka Matlab. A Lughwi Haqeeqat Ko Badalna,Istelaahi Jaadu, Q84 Sulemaan As Ki Qaum Ke Log Jadu Me Mubtalaa The. Q85 102 Haroot Maroot Kaun The, A Farishte Jo Allah Ki Taraf Se Jaadu Sikhakar Logon Ko Aazmaane Aaye.
Q86 104 Rayina Kehne Se Sahaba Ko Kyun Mana Kiya Jaa Raha Hai. A Kyun Ki Munaafiq Rayina Hamare Taraf Nazar Kijiye Ko Rayeeeena Charwaha Se. Badalkar Mohd Saw Ka Mazaakh Udate Isme Allah Sikha Rahe Hai Ki Bajai Behas. Aur Ladai Ke Aisi Cheezon Ko Hi Chod Do,Q87 102 Aayatein Kyun Mansooq Hoti. A Allah Unse Behtar Hukm Laaye, Q88 Moosa As Ko Allah Ne Kayi Maujooza Diye Kuch Batayiye. A Unki Asa Saanp Ban Jaati Unka Haath Raushan Hota Un Par Mann Aur Salwa Utri. Q89 Isa As Ke Mujuzat, A Jhoole Me Baat Ki Kodhi Andhe Par Haath Pherte To Wo Theek Ho Jaate Mitti Ke. Parinde Me Phoonk Maarte To Wo Zinda Ho Jaata Murde Ko Allah Ke Izn Se Zinda. Q90 109 Ahle Kitaab Kya Chahte Aur Kyun Allah Musalmaano Ko Kya Hukm De. A Ke Wo Musalmaanon Ko Unke Imaan Se Pher De Hasad Ki Wajah Se Musalmano. Ko Hukm Hai Ki Maaf Karo Aur Darguzar Karo,Q91 114 Kiske Liye Azaab Aur Ruswaayi Hai. A Allah Ki Masajido Se Logon Ko Rokne Waalo Ko,www livequraneverymoment org Page 8.
Surah 2 Surah Al Baqarah JUZ 1 Alif Laam Meem,Q92 Masajid Me Kaise Daakhil Hona Chahiye. A Khauf Ke Saath,Q93 116 Allah Ke Bete Kisne Banaye. Yahood Uzair As,Isai Isa As,Mushrikeen E Makkah Farishton Ko Allah Ki Betiyan. Q94 119 Nabi Ke Kya Sifaat Bataye Jaa Rahe Hai, A Khush Khabri Dene Waale Aur Khabardaar Karne Waale. Q95 120 Kab Tak Yahood Aur Nasara Ham Se Raazi Nahi Honge. Jab Tak Ham Unki Millat Ki Pairwi Na Karenge,Q96 121 Tilawat Ka Haq Kaise Ada Hoga.
A Tajweed Tarteel Samajh Kar Padhna Doosron Ko Sikhana Jo Padha Hai Usme Se. Kuch Naa Chipaana, Q97 Sab Logon Ke Imam Ibraheem As Yahood Isai Aur Musalmanon Ke. Q98 Ibrahim As Ki Aazmayash Kaise Li Gayi, A Wo Jis Mashere Me Paida Hue Wo Shirk Karta Aag Me Jalaane Ki Koshish Ki Gayi. Jiske Liye Unke Baap Ne Khud Lakdiyaan Dhoye Watan Se Nikaala Gaya Der Tak. Aulaad Na Huyi Biwi Aur Bete Ko Door Sehra Me Chodne Ka Hukm Hua Bete Ko. Zubah Karne Ka Hukm Hua,Q99 115 Allah Ke Liye Mashriq Aur Maghrib. Chahe Baitul Maqdis Ho Ya Kaabatullah Har Taraf Allah Ki Hai. Q100 Sabse Pehle Kaabe Ki Tameer Farishton Ne Adam As Shees As. Ibrahim As Amaleqa Banu Jurham Quraish Qusai Ibn Kilaab Jab Mohd Saw Ne. Hajre Aswaad Rakha Abdullah Bin Zubair Hajjaaj Bin Yusuf and so on. Q101 Ayat 129 Me Rasool Ki Kya Zimmedaariyaan Batai Gayi. A Allah Ki Aayaten Padhna Kitaab Ki Taleem Dena Hikmat Ki Taleem Dena Nafs Ka. Tazkiya Karna,Q102 138 Sibghatullah Se Muraad,A Allah Ka Rang. Apni Kaanon Me Ungliyaan Thos Rahe Hai Aur Kyun A Is Ayat Me Ye sab Quran aur Shariat Ke Ehkamaat Hai B Munafiq Apni Kaanon Me Ungliyaan Thos Rahe Hai Kyun Ki Shariat Ke Ehkaamaat Unko Maut Lagti Q30 20 Allah Ne Munaafiqon Ke Samaat Aur Basarat Kyun Nahi Li A Kyun Ke Unke Dilon Me Bimaari Hai Unhe Theek Hone Ki Mohlat Dee

Related Books