Javni zavod RTV Slovenija

Javni Zavod Rtv Slovenija-Free PDF

  • Date:15 Jun 2020
  • Views:27
  • Downloads:0
  • Pages:82
  • Size:3.56 MB

Share Pdf : Javni Zavod Rtv Slovenija

Download and Preview : Javni Zavod Rtv Slovenija


Report CopyRight/DMCA Form For : Javni Zavod Rtv Slovenija


Transcription:

Javni zavod RTV Slovenija,Letno poro ilo 2004, Programska ponudba RTV Slovenija je na voljo po naslednjih poteh. po prizemeljskih brez i nih valovih v Sloveniji, v kabelskih omre jih v Sloveniji in v tistih tujih dr avah ki so podpisale pogodbo o reemitiranju. v Avstriji Bosni in Hercegovini Franciji Makedoniji Srbiji in rni gori na Hrva kem Poljskem Slova kem vedskem e kem. Mad arskem, prek satelita Hot Bird 3 13 stopinj vzhodno 12 30288 ghZ y polarizacija 27 500 Wide Beam. na spletnem naslovu www rtvslo si, oddaje za tujino redno objavljajo tudi v kabelskih sistemih v Nem iji ZDA Kanadi Argentini Avstraliji. na satelitskem kanalu 3 sat satelitskem kanalu Europe by Satellite in satelitskem kanalu Scuola. Izdala RTV Slovenija junij 2005, Uredila slu ba za odnose z javnostjo RTV Slovenija.
Kreativna zasnova in oblikovanje Darja Grabner,Izvedbeno oblikovanje Studio DTS. Fotografije Stane Sr en Darko Koren foto arhiv RTV Slovenija. Tisk DZS d d,Koristni naslovi,Javni zavod RTV Slovenija. Kolodvorska 2,1550 Ljubljana,Telefon 01 475 21 11,www rtvslo si. Generalni direktor,Aleks takul,Telefon 01 475 21 22. Faks 01 475 21 20,E po ta aleks stakul rtvslo si,Direktorica televizijskih programov.
Mojca Menart,Telefon 01 475 21 62,Faks 01 475 21 60. E po ta mojca menart rtvslo si,Direktor radijskih programov. Miha Lampreht,Telefon 01 475 24 36,Faks 01 475 24 40. E po ta miha lampreht rtvslo si, Direktor RTV programov za italijansko narodno skupnost. Antonio Rocco,Telefon 05 668 54 84,E po ta antonio rocco rtvslo si.
Direktor RTV programov za mad arsko narodno skupnost. dr Albert Hal sz,Telefon 02 429 97 10,Faks 02 429 97 12. E po ta albert halasz rtvslo si, Pomo nik generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje. Boris Bergant,Telefon 01 475 21 53,Faks 01 475 21 50. E po ta boris bergant rtvslo si, Pomo nica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja. mag Irma Gubanec,Telefon 01 475 21 74,Faks 01 475 21 20.
E po ta irma gubanec rtvslo si, Pomo nik generalnega direktorja za tr enje in odnose z javnostjo. mag Iztok Mala i,Telefon 01 475 21 75,Faks 01 475 21 40. E po ta iztok malacic rtvslo si, Pomo nik generalnega direktorja za organizacijo kadre in informatiko. Janez Sajovic,Telefon 01 475 21 76,Faks 01 475 21 78. E po ta janez sajovic rtvslo si,Pomo nica generalnega direktorja za pravne zadeve.
Irena Urbanc,Telefon 01 475 21 39,Faks 01 475 21 30. E po ta irena urbanc rtvslo si, Pomo nik generalnega direktorja za tehniko investicije razvoj in produkcijo. Jo e Vesel,Telefon 01 475 21 32,Faks 01 475 21 30,E po ta joze vesel rtvslo si. 6 Upravljalsko programska vodstvena shema RTV Slovenija. 8 Predstavitev RTV Slovenija,9 Organi upravljanja,11 Poro ilo generalnega direktorja RTV Slovenija. 13 Poro ilo predsednika sveta RTV Slovenija, 14 Poro ilo predsednika nadzornega odbora RTV Slovenija.
15 Revizorjevo poro ilo,17 Programska enota Televizija Slovenija. 35 Programska enota Radio Slovenija, 45 Programi za mad arsko in italijansko narodno skupnost. 49 Organizacijske enote,50 Organizacijska enota Glasbena produkcija. 54 Organizacijska enota Zalo ba kaset in plo,55 Organizacijska enota Oddajniki in zveze. 57 Skupne dejavnosti,58 Kadri organizacija izobra evanje informatika.
61 Tr enje in odnosi z javnostjo,63 Nalo be,64 Multimedijski center. 65 Mednarodno sodelovanje,67 Finan no poro ilo,73 Nagrade in priznanja v letu 2004. 75 Kdo je kdo,Nikola Damjani,predsednik nadzornega. odbora RTV SLO,mag Irma Gubanec,pomo nica generalnega direktorja za. ekonomiko poslovanja,mag Iztok Mala i,pomo nik generalnega direktorja.
za tr enje in odnose z javnostjo,Zvezdan Marti,mag Janez Kocijan i. predsednik sveta RTV SLO,Antonio Rocco dr Albert Hal sz. direktor direktor,RTV programov RTV programov,za italijansko za mad arsko. narodno skupnost narodno skupnost,Jo ef V gi,odg urednik. RA programa,za mad arsko,narodno skupnost,Bo o Zorko.
odg urednik reg,TV programa,v Regionalnem,RTV centru Maribor. Nadzorni svet OE,Oddajniki in zveze,Predstavitev RTV Slovenija. RTV Slovenija je javna neprofitna radiotelevizijska organizacija odstotkov ozemlja kjer ivijo pripadniki italijanske in mad arske. ki opravlja radijsko televizijsko in druge dejavnosti zaradi narodne skupnosti kadar gre za narodnostni program 5 len. zadovoljevanja z zakonom dolo enih dru benih potreb lex specialis. Deluje na podlagi Zakona o RTV Slovenija Uradni list RS t Lastna produkcija koprodukcija in naro ena produkcija morajo. 18 1994 ter ve popravkov ki sta jih sprejela zakonodajalec obsegati najmanj 50 odstotkov asa programov RTV Slovenija. in Ustavno sodi e Republike Slovenije da bi zavarovala ali oziroma najmanj dve uri na dan e gre za narodnostni radijski. dodatno opredelila javni servis RTV Slovenija je javnopravna program oziroma najmanj 30 minut e gre za narodnostni. ustanova Deluje tudi v skladu z Zakonom o medijih Republike televizijski program 6 len lex specialis Skladno z. Slovenije Uradni list RS t 35 2001 direktivami Sveta Evrope oziroma s konvencijo Sveta Evrope. o ezmejni televiziji zagotavlja RTV Slovenija predpisano kvoto. Skladno z lex specialis o javnem servisu mora Javni zavod RTV produkcij neodvisnih producentov in avdio vizualnih produkcij. Slovenija pripravljati dva nacionalna televizijska programa Celotna zakonodaja je tudi sicer skladna z obema temeljnima. tri nacionalne radijske programe po en radijski in televizijski evropskima dokumentoma. program za italijansko in mad arsko narodno skupnost v V programih RTV Slovenija ni dovoljena verska propaganda. Sloveniji radijske in televizijske programe za slovenske 7 len zakona o RTV Slovenija ali politi na propaganda. narodne manj ine v sosednjih dr avah radijske in televizijske 8 len istega zakona razen v asu volilnih kampanj ki jih. programe regionalnih RTV centrov v Kopru in Mariboru pri prav tako natan no opredeljujejo zakonske dolo be. tem pa zagotavljati kakovostne in raznovrstne informativne Javni RTV servis se financira iz ve virov in sicer iz RTV prispevka. kulturne izobra evalne in razvedrilne vsebine ustvarjanje ter komercialnih prihodkov drugih komercialnih prihodkov in. poustvarjanje in posredovanje kulturno umetni kih del oddaje iz prihodkov od sofinanciranja vlade Republike Slovenije po. za slovenske narodne manj ine v sosednjih dr avah izseljence zakonu o RTV Slovenija Zavezanci za pla ilo RTV prispevka. in zdomce so vsi ki imajo radijski ali televizijski sprejemnik na obmo ju. Poleg tega mora RTV Slovenija spo tovati lovekovo osebnost Republike Slovenije kjer so zagotovljeni tehni ni pogoji za. in dostojanstvo na ela nepristranskosti in resni nosti informacij sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija Kot alternativni. mnenjskega svetovnonazorskega in verskega pluralizma ter na in dolo anja zavezancev pa je sprememba Zakona o RTV. politi ne neodvisnosti in avtonomnosti zagotavljati celovito Slovenija Uradni list RS t 88 99 uvedla tudi predpostavko. in nepristransko obve enost ter svobodo oblikovanja da ima vsak odjemalec oziroma pla nik elektri ne energije. mnenj promovirati slovensko kulturo spodbujati kulturno radijski oziroma televizijski sprejemnik in je zato zavezanec. ustvarjalnost in svobodo umetni kega ustvarjanja izobra evati za pla ilo RTV prispevka razen e poda izjavo predpisano v. in razvijati jezikovno kulturo varovati otroke in mladino pred zakonu Vseh aktivnih zavezancev za pla ilo RTV prispevka je. vsebinami ki bi lahko kodljivo vplivale na njihov du evni in ve kot 600 000 Kar zadeva komercialne prihodke je obseg. telesni razvoj ogla evanja omejen na 12 minut na uro oziroma 9 minut v. Nacionalni program mora pokrivati ozemlje kjer ivi najmanj osrednjem ve ernem asu. 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije oziroma 90 Ustanovitelj RTV Slovenija je Dr avni zbor Republike Slovenije. Organi upravljanja, A Svet RTV Slovenija teje 25 lanov sestavljen pa je po Peter KOL EK. civilnodru benem modelu Pet predstavnikov izvoli dr avni Dru tvo slovenskih filmskih ustvarjalcev. zbor po proporcionalni zastopanosti politi nih strank pri. Mitja BERVAR, tem pa svetniki ne morejo biti poslanci oziroma dr avni. Dru tvo slovenskih glasbenikov in Dru tvo slovenskih skladateljev. funkcionarji po enega lana avtonomno delegirata italijanska. in mad arska narodna skupnost po enega lana pa prav tako Vlado ABOT. avtonomno in brez arbitra e 15 civilnodru benih organizacij ali Ale BERGER do decembra 2003. ustanov njihovi predstavniki tudi ne morejo biti poslanci lani Dru tvo slovenskih pisateljev in Zdru enje dramskih umetnikov. dr avnega sveta dr avni funkcionarji ali lani vodstev politi nih. strank ali osebe zaposlene na RTV Slovenija Tri lane organa Fran ek RUDOLF. Zveza kulturnih dru tev Slovenije, volijo zaposleni v RTV Slovenija s podro ja informativne.
kulturno umetni ke dejavnosti ter tehnike,Peter JAN I. Dru tvo novinarjev Slovenije, Svet RTV Slovenija s tiriletnim mandatom od junija 2002. mag Aljo a RED EPOVI,Predsednik Svet invalidskih organizacij Slovenije. mag Janez KOCIJAN I, Olimpijski komite Slovenije Zdru enje portnih zvez Janez BOHORI. Stojan BINDER do decembra 2002, Namestnik predsednika Zdru enje delodajalcev Slovenije.
dr Tone PLOJ, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru Marjan KOVA. Zadru na zveza Slovenije in Slovenska kme ka zveza. dr Anton JEGLI Marjan SEDMAK, Dr avni zbor Republike Slovenije koordinacijski odbor organizacij in strank upokojencev Slovenije. dr France ARHAR Lojze ADAMLJE, Jo ef JERAJ do decembra 2002 Sre ko ATER do septembra 2004. Dr avni zbor Republike Slovenije reprezentativni sindikati kot organizacije delojemalcev. dr Vladimir MIHELJAK Slavko GEGI, Dr avni zbor Republike Slovenije Mladinski svet Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije. Jo e OSTERMAN dr Hubert PO ARNIK,Dr avni zbor Republike Slovenije verske skupnosti.
Petra KOFIC Neva ZAJC, Dr avni zbor Republike Slovenije mag Rosvita PESEK do decembra 2003. zaposleni na RTV Slovenija informativna dejavnost,Dario APOLLONIO. italijanska narodna skupnost Ale JAN,Milan DEKLEVA do decembra 2003. Jo ef KOCON zaposleni na RTV Slovenija kulturno umetni ka dejavnost. mad arska narodna skupnost,Tom ZALAZNIK, dr Jo e TOPORI I zaposleni na RTV Slovenija tehni na dejavnost. mag Rudi ELIGO do decembra 2002,Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
B Nadzorni odbor RTV Slovenija teje sedem lanov Dr avni urednike programov pa po poprej njem mnenju direktorjev. zbor imenuje tri lane vlada Republike Slovenija dva lana delavci programov in mnenju predstavni tva zaposlenih v uredni tvu. RTV Slovenija na neposrednih volitvah pa preostala dva lana Generalni direktor samostojno imenuje vodstvene delavce ki. zagotavljajo delovanje poslovodnega sistema, Nadzorni odbor RTV Slovenija s tiriletnim mandatom od Mandat vseh traja tiri leta. julija 2002, Ustavno sodi e Republike Slovenije je z razsodbo t 106 01. Predsednik 27 z dne 5 februarja 2004 razsodilo o pobudi RTV Slovenija. Nikola DAMJANI glede ustavnosti popravka zakona o izlo anju sredstev ki. imenoval ga je Dr avni zbor Republike Slovenije jih pridobiva javni servis iz RTV prispevka za druge potrebe. financiranje nekomercialnih lokalnih programov, Namestnik predsednika Razsodba je doslej najpomembnej i sklep ustavnega sodi a v. Alfred ARLAH podporo poslanstvu javnega RTV servisa za njegovo politi no in. imenoval ga je Dr avni zbor Republike Slovenije gospodarsko neodvisnost in jo je mogo e primerjati s podobno. razsodbo nem kega ustavnega sodi a iz Karlsruheja v 80 letih. lani prej njega stoletja,dr Janez JEROV EK, dr Alja BRGLEZ do aprila 2004 Izbrani mejniki v razvoju RTV Slovenija. imenoval ga je Dr avni zbor Republike Slovenije na predlog. vlade 1928 ustanovitev Radia Ljubljana,1957 prvo televizijsko oddajanje.
Ven eslav RADI 1965 prvo radijsko oddajanje v stereo tehniki. imenoval ga je Dr avni zbor Republike Slovenije na predlog 1966 prvo televizijsko oddajanje v barvah. vlade 1975 postavitev novega RTV centra v Ljubljani. 1984 uvedba teleteksta, Alfred KILLER 1986 za etek uvajanja digitalizacije. imenoval ga je Dr avni zbor Republike Slovenije 1993 postavitev prve zemeljske satelitske postaje v Ljubljani. 1997 prvi preizkus DAB Digital Audio Broadcasting,Toma RANC 1998 uvedba digitalizacije radia DALET. predstavnik zaposlenih RTV Slovenija za etek rednega oddajanja programov RTV Slovenija. prek satelita Hot Bird 3, Rajko GERI 1999 uvajanje digitalizacije na televiziji. predstavnik zaposlenih RTV Slovenija 2000 postavitev druge zemeljske satelitske postaje v. C Poslovodno in programsko vodstvo RTV Slovenija voli 2002 za etek multimedijskih dejavnosti uvedba spletnih. svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa strani www rtvslo si iritev ponudbe interneta prek. Generalnega direktorja po izvolitvi v svetu potrjuje e dr avni zbor mobilne telefonije posodobitev teleteksta. Programske direktorje dokon no izvoli svet RTV Slovenija 2004 odprtje novega RTV studia v Lendavi za potrebe. ob upo tevanju mnenja generalnega direktorja odgovorne mad arske narodne skupnosti. Poro ilo generalnega direktorja RTV Slovenija, Programsko poslovno leto 2004 je bilo za RTV Slovenija 1998 odpla ala 1 julija 2004 v vi ini 5 5 milijarde tolarjev.

Related Books