Jarida la kilimo endelevu Afrika Mashariki Habari njema

Jarida La Kilimo Endelevu Afrika Mashariki Habari Njema-Free PDF

  • Date:17 Nov 2019
  • Views:595
  • Downloads:2
  • Pages:8
  • Size:1.95 MB

Share Pdf : Jarida La Kilimo Endelevu Afrika Mashariki Habari Njema

Download and Preview : Jarida La Kilimo Endelevu Afrika Mashariki Habari Njema


Report CopyRight/DMCA Form For : Jarida La Kilimo Endelevu Afrika Mashariki Habari Njema


Transcription:

Toleo la 16 Januari 2014,Fuga kondoo kisasa uboreshe pato lako. Katika eneo letu idadi ya wafugaji,wa kondoo imepungua sana wakati. idadi ya wanohitaji imeongezeka hasa,raia wa kigeni na bei iko juu Naomba. maelezo namna ya ufugaji bora wa,kondoo Ester Qwang msomaji wa. MkM Babati,Msuya Amani,Kwa siku za nyuma jumla ya idadi.
ya kondoo wanaofugwa hapa nchini,Tanzania ilikaribiana kuwa sawa na. idadi ya mbuzi nchini kote Kwa sasa ,idadi ya kondoo imepungua kwa. kiasi kikubwa ukilinganisha na idadi, Kwa kawaida kondoo hupenda kujilisha kwenye makundi. ya mbuzi Hii imetokana na wafu , gaji kuhamishia mapenzi yao kwenye kuezekwa vizuri skwea mita 2 Kuchunga. ufugaji wa mbuzi , Kwa kawaida kondoo wanapenda, Kama walivyo mbuzi kondoo pia kufanya malisho kuwa safi na kupun kulisha kwa kula ardhini lakini.
wanaweza kufugwa na wafugaji guza uharibifu wanakula aina tofauti za majani . wadogo wadogo na kwenye eneo dogo , Kondoo na ng ombe wanakuwa na. ambalo hutumika kwa kilimo pia kondoo kutembea Tenga walau skwea muunganiko na kundi zuri la kujilisha. Kinachotakiwa ni namna ya kuongeza mita 3 kwa kila kondoo Kila mwana kwa kula majani yaliyomo ardhini Hii. mazao na kuwa na ufanisi Kwa kuz kondoo anahitaji eneo la kutosha kwa inatokana na kuwa wanyama hawa. ingatia yafuatayo mfugaji wa kondoo ajili ya kukimbia na kucheza hushambuliwa na wadudu na magon . ataweza kuwa na ufanisi mzuri , , jwa tofauti na hakuna anayedhuru. jika kuwepo wakati wote mwingine Kondoo hawaogopi mvua. Banda la kondoo , kama walivyo mbuzi lakini kusimama. Banda na malazi ni lazima yawe ama kwa muda kwa ajili ya kondoo kwenye matope husababisha ugonjwa. mazuri na lenye nafasi ya kupitisha wenye mimba kuzalia na kwa ajili wa miguu na kuoza kwato . hewa vizuri linaloweza kuwakinga ya wanakondoo Pia kwa kondoo Ili kuepuka kulisha kupitiliza katika. mifugo dhidi ya mvua jua na upepo wanaoumwa eneo moja jambo linaloweza kuten . Sakafu iliyo nyanyuka ni nzuri zaidi , , geneza na kusababisha vimelea usi . Lakini sehemu ya mbele ya banda iwe unaweza kuwa rahisi zaidi kwa kuwa waache kondoo wako kula sehemu. na uwazi Inashauriwa sakafu iwe na kondoo hawaruki wala kupanda juu moja kwa muda mrefu zaidi ya wiki 2 . mwinuko kidogo Kila kipande cha uwanda kinat , Virutubisho kwa ajili ya kondoo akiwa kuachwa bila kulishiwa kondoo.
Usafi Kondoo hutumia muda mwingi wakati au mbuzi kwa kipindi cha wiki sita . Ni lazima kinyesi kiondolewe kila siku, wa mchana kula majani na baadaye . ili kuweka banda katika hali ya usafi, hucheua na kutafuna Wanapendelea vya uwanda kwa ajili ya kuchungia. na ukavu kila wakati Hii itasaidiazaidi kula majani na vichaka ambavyo kwa mzunguko . kuzuia magonjwa ambayo hushambu vina mchanganyiko wa madawa ya Hekari moja yenye malisho mazuri ni. lia kondoo mara kwa mara kama vile asili Wanakondoo hujifunza kutoka lazima itoe malisho ya kutosha walau. Pneumonia na kuoza kwato pamoja kwa mama zao ni nini chakula Kama kwa kondoo wanne na watoto wao . na kupunguza uwezekano wa kuwepo unawaanzishia aina mpya ya chakula Gawanya eneo unalohitaji kwa ajili ya. wadudu nyemelezi lisha kwa kiasi kidogo na uweke kondoo wako mara nne kisha ulishe. Kwa kondoo wanaochungwa wakati kwenye sehemu walikozoea kulishiwa kwa mzunguko katika eneo hilo . wa mchana banda la kawaida lili Kuwa makini na ukumbuke kuwa Kwenye eneo lenye malisho duni. loezekwa linatosha kuwasitiri kondoowanyama wanaopata lishe duni ni unahitaji kuwapatia kondoo eneo. nyakati za usiku Tenga walau skwea rahisi kushambuliwa na magonjwa kubwa zaidi na pengine kuwaongezea. mita 1 5 kwa kila mnyama ili kuzui na hawana uwezo wa kukabiliana chakula chenye virutubisho . uwezekano wa magonjwa yanayoto na vimelea vya magonjwa Kondoo Tumia majani ya malisho yanayozidi. kana na msongamano wakati wa mvua kutengeneza hay kwa. jike asiyelishwa vizuri hawezi kubeba ajili ya kulishia wakati wa kiangazi . Kwa kondoo wanaolishwa huwa kidogo kiasi cha kufanya watoto. ndani inatakiwa wake kuwa dhaifu na kukua kwa Itaendelea toleo lijalo Feb 2014. , Mkulima Mbunifu ni jarida huru kwa jamii ya wakulima Sustainable Agriculture Tanzania SAT Mpangilio I A V k 254 720 419 584. Afrika Mashariki Jarida hili linaeneza habari za www kilimo org Morogoro Wahariri Ayubu S Nnko John Cheburet . kilimo hai na kuruhusu Jarida hili linasambazwa kwa wakulima Caroline Nyakundi. majadiliano katika nyanja bila malipo Anuani Mkulima Mbunifu. zote za kilimo endelevu Mkulima Mbunifu linafadhiliwa na Biovision Makongoro Street S L P 14402 Arusha . Jarida hili linatayarishwa www biovision ch Swiss Development. Agency SDC www swiss corporation , kila mwezi na Mkulima Ujumbe Mfupi Pekee 0785 496 036 0753. admin ch na USAID TAPP www fintrac com ,Mbunifu Arusha ni moja 963 165.
Wachapishaji African Insect Science for Food,wapo ya mradi wa mawasiliano ya. and Health icipe S L P 30772 00100 Piga Simu 0717 266 007 0785 133 005. wakulima unaotekelezwa na Biovision Nairobi KENYA Simu 254 20 863 2000 Barua pepe info mkulimambunifu org . www biovision ch kwa ushirikiano na icipe icipe org www icipe org www mkulimambunifu org. Toleo la 16 Januari 2014,Dhibiti visumbufu vya mimea kiasili. Kilimo hai ni njia iliyo sahihi zaidi lipenda Hii ni kwa sababu wata . kwa sababu huipa dunia uwezo wa likosa kwa msimu unaofuata Mfano . kuwa na afya njema Hii inamaani msimu huu ukiotesha kabichi msimu. sha mimea mazingira wanyama na unaofuata otesha karoti Wadudu. binadamu wanaoshambulia kabichi hawasham , bulii karoti Hivyo wadudu wengi wa. Ayubu Nnko kabichi watakufa katika msimu wa, Kilimo hai ni mfumo usiotumia kemi c Usafi wa shamba. kali za viwandani katika uzalishaji Wadudu walio wengi hukamilisha. Hali hii hufanya mazingira yetu na mzunguko wao wa maisha katika. vyakula kuwa salama zaidi Kuna mabaki ya mazao baada ya kuvuna . sababu nyingi zinazotufanya tufikirie Bangi mwitu Hivyo ni vyema mabaki ya mazao. kutumia mbinu za kilimo hai yakafukiwa ardhini au kutumika. Miongoni mwa sababu hizo ni katika kutengeneza mbolea vunde . pamoja na Mazingira, Hii ni mbinu ya kuweka vikwazo.
Wakulima wadogo walio wengi vipingamizi au vizuizi vya kuzuia. wanashindwa kumudu gharama za wadudu ,pembejeo hizo Mfano . , , , kuwa kubwa huku eneo linalofaa ya miti kwa ajili ya wadudu wanaot . kwa kilimo likizidi kupungua Ni ambaa ,wazi kuwa tunapaswa kuangalia ni . mfumo gani tutumie ili kukidhi mahi , ,taji ya ongezeko kubwa la watu Njia. kuzuia wadudu wanaotoboa matunda ,moja ni kuwa na mashamba ambayo Maji moto.
yataweza kuzalisha chakula kingi na , , kwa muda mrefu ili kutosheleza mahi kama vivutio vya kuvuta wadudu. taji hayo Njia hii ni kilimo hai kwa marafiki watakaoshambulia wadudu. kuwa hufanya udongo kuwa na rutuba waharibifu ,muda wote . , , pamoja na mazao Wadudu wengi, Katika maeneo mengi nchini Tanzania hawapendi harufu kali mfano mibangi. na duniani kwa ujumla kilimo kime mwitu Marigold na kadhalika . kuwa chanzo cha uharibifu wa mazin , gira Madawa na mbolea za viwandani Kutumia wanyama wadudu. vinapotumika mashambani vinaha marafiki, ribu mazingira na hata kuhatarisha pilipili kali Mbinu hii ni ya asili na ilikuwepo.
maisha ya watu na wanyama Nchi tangu zamani Kuna aina ya wadudu . zilizoendelea hawatumii tena madawa bali za asili zinazotumika katika kuzuia wanyama ambao wameumbwa kujili . ya viwandani kwa wingi katika visumbufu vya mimea Mbinu hizo ni sha kwa kupitia wadudu wengine . mashamba yao ingawa wana dawa , Jambo lililo muhimu hapa ni. nyingi wanazoendelea kutengeneza Mbinu za kilimo kuweka mazingira ambayo yatawa . , Hizi ni mbinu za kawaida zinazotu vutia wanyama wadudu hao marafiki. tukila vitu vingi visivyohitajika mika ili kuzuia wadudu na magonjwa kuwemo shambani Marafiki hao. mwilini Matokeo yake ni kukumbwa ambazo hazihitaji vifaa au mbinu za ni pamoja na ndege chura nyoka . na magonjwa hatari kama vile kensa ziada buibui mijusi vunjajungu nyigu na. pumu shinikizo la damu kisukari na Mbinu itakayotumika itasababisha wadudu kobe . kadhalika mazingira kutoruhusu kukamilika kwa, mzungunguko wa maisha ya wadudu Dawa za asili. Zifuatazo ni nguzo za kilimo hai ukuaji wao na pia kuwanyima chakula Hizi ni dawa zinazotokana na mimea. zinazoweza kusaidia kupambana Mbinu hizi ni kama ambayo hupatikana katika maeneo ya. na visumbufu vya mazao a Muda wa kuotesha wakulima Matumizi ya dawa hizi ni. , Kuc , , njia moja wapo ya kuepuka matu , pale wadudu wanapowahi kujitokeza mizi ya dawa za viwandani ambazo. matuta ya kina kirefu wakati wa msimu Kwa njia hii wadudu huathiri udongo mazingira afya za. , watakufa kwa kukosa chakula binadamu na wanyama .
mazuri ya mimea na wanyama Mimea , , , Ni muhimu kutengeneza dawa. inayosaidiana na mzunguko wa mazao wanaochelewa kujitokeza wakati hizi vizuri na kutumiwa inavyo . , , takiwa kwani zisipotengenezwa na, kulitatua kwa njia za asili mimea itakuwa imekuwa mikubwa kutumiwa vizuri zinaweza zisifanye. , kiasi kwamba wadudu watashindwa kazi ipasavyo Hivyo kuwa vigumu. visumbufu kwa njia za asilia kufanya mashambulizi hivyo wadudu kuwashawishi wakulima kuzitumia . wengi hufa Inashauriwa kutumia dawa hizi kama, kutunza kumbukumbu b Kubadili mazao kinga kabla mimea hayajashamiri Ifa . , Zoezi la kubadilisha mazao shambani hamike kuwa dawa za asili zinafanya.
Mbinu za kilimo hai dhidi ya visum kutoka msimu mmoja kwenda mwing kazi taratibu lakini zikianza kutumika. bufu vya mimea ine husaidia kutoruhusu wadudu na, Katika kilimo hai kuna mbinu mbalim magonjwa kushambulia zao wanalo Inaendelea Uk 6. Toleo la 16 Januari 2014,Kuweka kumbukumbu ni muhimu kwa ufu. Inaendelea kutoka toleo lililopita Jedwali 3 Kumbukumbu za chakula. Katika jedwali hili kutakua na kumbukumbu za chakula cha kuku kila. Huu ni mwendelezo wa taarifa kinapochanganywa Hivyo basi ni vizuri kuandika jedwali jipya unapochang . muhimu tulizoanza katika toleo anya chakula Pia andika kulingana na makundi ya kuku ulio nao . la Novemba mwaka jana juu ya Tarehe Aina ya chakula Kiasi kg kg Jumla. umuhimu wa kutunza kumbukumbu Tsh ,katika ufugaji wa kuku . 01 01 2014 Mashudu 10 250 2 500,Ayubu Nnko na Mwangoko Milamo. Pumba ya mahindi 20 200 4 000,Katika toleo lililopita tuligusia namna.
Chenga za nafaka 10 600 6 000,ya ufugaji kibiashara namna ya kufa . hamu gharama na jinsi ya kutunza Dagaa 5 1800 9 000. kumbukumbu Katika toleo hili , tunahitimisha namna ya utunzaji wa Chokaa 2 5 150 375. kumbukumbu Na hapa tunaanza na,jedwali namba 3 Mifupa 2 500 1 000. Jumla ya gharama katika jedwali hili Premix 0 25 1500 375. hamishia katika jedwali la mapato na, matumizi Katika upande wa matu Chumvi 0 25 600 150. Kwa wafugaji ambao wananunua Usafiri 1 500,chakula kilicho changanywa kabisa .
Bei ya mashineni kwa 50 20 1 000,hao wataandika gharama katika. jedwali la mapato na matumizi moja kuchanganya chakula. kwa moja upande wa matumizi Jumla 50 25 900, Manufaa yatokanayo na Zingatia kuwa hii si gharama halisi kwa kuwa gharama hutofautiana kulingana. kumbukumbu hizi na mahali ulipo , fadhika kwa muda mrefu . chakula kinahitajika na kwa muda upi ni bora kwa kuku wako . gani , Ni muhimu kuwa mwangalifu dhidi, 8 , kununua chakula kwa wingi mfano ya dawa za kuzuia wadudu kwenye. hununuliwa kwa bei ndogo na wakati mahindi pumba na mashudu bei mahindi kwani yakitumika kabla ya. gani huwa juu inapokua chini na inawezekana kuhi muda wake kwisha itawadhuru kuku . Ni muhimu kuzingatia utunzaji wa vifaranga, Kwa karne na miaka mingi ufugaji yokuwa na vimelea .
wa kuku imekuwa ni kazi muhimu na , inayokubalika katika jamii nyingi Ni chanjo ya mahepe mareks siku ya. kazi isiyohitaji gharama kubwa sana kwanza ,ambayo imekuwa na mafanikio kwa . kiasi kikubwa kwa wanaiofanya kibi dhidi ya ugonjwa wa kideri . ashara 9 , , Tatizo ambalo limekuwa sugu na wachanjwe dhidi ya ugonjwa wa. kusababisha hasara kwa wafugaji walio gumboro ,wengi ni kutofahamu namna bora ya . kuwatunza vifaranga kuanzia siku ya ya ishirini na moja . kwanza wanapoanguliwa hadi kuwa , ,kuku wakubwa Hali hii imekuwa chanjo ya gumboro.
ikiwasababishia wafugaji hasara na , kuwakatisha tamaa vifaranga wako wanapata chanjo ya. Hii inatokana na wafugaji kuzingatia ndui , kuwa na banda na chakula tu bila Vifaranga wanapotunzwa vizuri kama Kwa kuzingatia mtiririko huo . kuzingatia aina nyingine ya matunzo hawa juu hukua vizuri na kuku wenye utakuwa na uhakika kuwa kuku. muhimu yanayohitajika kwa ajili afya kama hawa chini wako ni salama Watakuwa bila tatizo . ya kuwafanya vifaranga waishi na jambo ambalo litakupa uhakika wa. kukua wakiwa na afya kuwa na mazao bora na hatimaye. Haya ni baadhi ya mambo muhimu kupata faida , kuanzia siku ya kwanza ili vifaranga Pamoja na hayo hakikisha kuwa. wako wasipate madhara na hatimaye unazingatia lishe bora Hii itasaidia. kuwapa kuku afya njema na kuzali , ada ya kuanguliwa vifa sha kwa kiwango kinachotakiwa . ranga wawekwe sehemu yenye joto Kamwe usiwape kuku vyakula vilivyo. kwa wastani unaohitajika oza Hii inaweza kusababisha madhara. , makubwa kwa kuku na kusababishia,owaweka vifaranga ni kavu na isi hasara .
Toleo la 16 Januari 2014,ugaji wa kuku, Ili kujua kama umepata faida ama utaweza kupanga bei ya mazao yako. Kilimo cha ufuta 7 Heri ya mwaka mpya wa 2014 Ni jambo la kushukuru na kufurahia kuwa tumeweza kuwa tena katika mwaka huu Ni wazi kuwa kila mmoja pia ameanza akiwa na mipango mipya au kuen deleza ile ambayo alikwisha iweka tangu mwaka uliopita Kwako wewe ambaye utakuwa umeanza bila kuwa na mipango itakuwa ni jambo la kusikiti

Related Books