Ivo Andri IZABRANA PROZA WordPress com

Ivo Andri Izabrana Proza Wordpress Com-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:0
  • Downloads:0
  • Pages:116
  • Size:704.54 KB

Share Pdf : Ivo Andri Izabrana Proza Wordpress Com

Download and Preview : Ivo Andri Izabrana Proza Wordpress Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Ivo Andri Izabrana Proza Wordpress Com


Transcription:

ruskog ili iz skandinavskih knji evnosti koje su tada bile u velikoj modi. Uostalom za mene su bile sve jednake jer ni o jednoj nisam ni ta znao. Znao sam samo da su knjige da me svojom sjajnom opremom tajanstvenim. naslovima i nepoznatom sadr inom neodoljivo privla e i da ih strasno. Pred tim izlogom proveo sam u ranim a kim godinama mnoge. To je bio moj prvi i za dugo jedini prozor u svet moja veza sa. velikom svetskom knji evno u tako sam mislio o kojoj ja ni ta nisam. znao osim to da mora negde da postoji a o kojoj mi niko pa ni na. nastavnik knji evnosti koji nit je bio pravi nastavnik nit je imao mnogo veze. sa knji evno u nije ni tada ni docnije mogao ni ta da ka e. U ki nim popodnevima kad de aci mojih godina eznu za ne im. novim lepim i uzbudljivim tra e hranu duhu i ma ti hranu koja im je. potrebna isto kao hleb i voda a koju im u na im tada njim prilikama ni ku a. ni kola ni dru tvo nisu mogli da pru e ja sam esto napu tao na u neveselu. sobu i strmim sokacima po izlokanoj krupnoj kaldrmi slazio dole u ravni i. lep i deo grada I ao sam pravo do knji are i stajao dugo pred njenim izlo. gom koji sam tako dobro poznavao da sam prime ivao svaku i najmanju. promenu i radovao joj se kao li nom do ivljaju Po nekoliko puta sam. odlazio od tog izloga pa se opet vra ao sve tako dok ne stane da se spu ta. jesenje ve e i dok u izlogu ne plane svetlost i njen odsjaj ne padne po. mokrom asfaltu Tada je valjalo napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu. svom stvarnom ivotu Ali osvetljeni izlog nije bilo lako zaboraviti U. no nim de a kim snovima i polusnovima on je ble tao i kru io u fanta. sti nim preobra ajima to i nije bio vi e obi an gradski izlog sa knjigama. nego vasionska svetlost deo nekog sazve a kome sam te io sa silnom. eljom ali sa bolnim saznanjem da mi je nedosti no, I svakog dana tako Po stotinu puta sam itao meni nepoznata imena. pisaca i naslove tih knjiga Ne imaju i nikog da me obavesti i uputi ja sam. tim naslovima sam davao neki smisao i zna enje nalazio me u njima svoje. simpatije i antipatije Svaki od tih naslova izazivao je na svoj na in moju. ma tu da radi i da naga a ta bi moglo iza njega da se krije i da poslije. uzaludnog naga anja sama izmi lja sadr inu tih neprijatnih knjiga Tu su. negde nicale i tu odmah i propadale moje prve zamisli pripovedaka i. Tu su stala da svi u u meni i druga saznanja Kao toliki drugi de aci. moji drugovi vrlo rano sam po mnogo koje em osetio i nau io ta je to. sirotinja ta zna i imati i nemati i kakav je onaj neprelazni zid koji deli. mnoge ljude od onog to vole i ele ali ni po em tako jasno i o tro kao po. ovim knjigama u izlogu i mojoj prekoj potrebi i neostvarljivoj elji da ih. imam listam i itam, Mnogo je godina pro lo od tada Mnogo sam knjiga video u svom veku. dosta pro itao nekoliko i napisao ali knjige iz skromnog izloga provincijske. knji are u Sarajevu nisam nikad potpuno zaboravio Se anje na njih. zadr alo se u onim skrovitim predelima mo nih a neispunjenih detinjskih. elja koje i kad ovek pregori i prividno zaboravi ostaju i ive celog veka. pritajene negde duboko u nama i javljaju se udno i neo ekivano u no nim. snovima ili u nesvesnim postupcima dnevnog ivota, U doba moga detinjstva dakle vrlo davno u na grad je do la stalna. panorama U jednoj od glavnih ulica njen direktor mr av Austrijanac. iznajmio je prazan du an na uglednom mestu i u njemu otvorio tu radnju. Iznad vrata je bio solidan natpis zlatnim slovima na crnom staklu. Panorama svijeta, Velika prostorija je lepo ure ena i diskretno osvetljena Ni ta tu nije. li ilo na jevtine atre u kojima su dosad boravile prolazne panorame Sve je. odavalo trajnost i stalnost Unaokolo je i ao uzak crven ilim u uglovima su. bile ve ta ke palme ali najve i deo prostora celu sredinu zauzimala je. panorama To je bila drvena gra evina u obliku vi estrane prizme od finog. drveta koje je bilo tako obojeno da ostavlja utisak mahagonija Ta. poligonska zgradica li ila je na drveno turbe a krov joj je dopirao do ispod. du anskog plafona Na njoj su uokrug u pravilnim razmacima bili otvori za. gledanje po dva velika durbinska oka s naro itim staklima uokvirena crnim. kau ukom Pored svakog takvog otvora bila je mala stolica bez naslona. presvu ena crvenim pli em Svega petnaest otvora na svakoj strani poli. gona po jedan i isto toliko sedi ta, U nevidljivoj unutra njosti te zgrade bile su kru no raspore ene slike u.
boji pomo u naro ito postavljenih ogledala i jakog elektri nog osvetljenja. one su pred gledao evim o ima postajale uveli ane jarko osvetljene i veoma. ive i plasti ne Naro ita i opet nevidljiva ma inerija pokretala je ceo taj. pojas slika uokrug Svaka slika zadr avala se pred svakim gledaocem dva do. tri minuta a onda se kretala dalje udesno i na njeno mesto dolazila je nova. slika sleva Tako dok svaki gledalac ne vidi sve slike. Program se sastojao od petnaest slika jedne odre ene zemlje ili jednog. velikog grada i menjao se svake nedelje Jednom je to bio Rio de aneiro. drugi put Lisabon pa Cejlon i sve tako redom iz sedmice u sedmicu sve. daleke zemlje i nepoznati gradovi Cena ulaznice nije bila visoka pa ipak je. za siromaha aka tre eg razreda realne gimnazije predstavljala znatan novac. do koga nije bilo uvek lako do i Ali taj novac se morao na i Panorama je. za mene postala neka vrsta neophodne droge Dovijao sam se na sve mogu e. na ine kako da do em do niklenog novca koji otvara vrata Panorame. svijeta a im bih uspeo da ga dobijem tr ao sam pravo u glavnu ulicu u. predavao ga debeloj eni za kasom na ulazu u panoramu A kad bih jednom. seo na crveni tabure za mene je po injao pravi veliki i obasjani ivot. Sve to je dotle zna ilo moj stvarni ivot tonulo je u nepostojanje A. sve to sam itao u romanima ili eleo i gradio u ma ti sve se moglo. povezati sa ovim slikama Moje vidno polje a sa njim i cela svest bilo je. potpuno ispunjeno zemljama i gradovima koji su preda mnom klizili i u. kojima sam se gubio Ti ina je bila sve ana i potpuna samo je s vremena na. vreme fini de a ki sluh mogao da uhvati slab um jedva ujnu kripu me. hanizma koji pokre e ceo aparat panorame Ali to je meni dolazilo kao. daleka muzika sfera koja nu no prati hod zemlje i njenih predela kroz. Po tri i po etiri puta pro li bi ispred mojih za aranih o iju osvetljeni. predeli neke daleke zemlje a ja se nisam dizao i sedeo bih tu ko zna dokle. da nije bilo onog Austrijanca koji bi mi najposle pri ao i tiho me opomenuo. da je moje vreme davno isteklo i da treba da ustupim mesto drugom. Nikad nisam toliko alio to sam siromah i to nemam da jo jednom. platim ulaznicu koja bi mogla da produ i moju sre u Ovako sam grubo. probu en iz svog zanosa posti en i zbunjen ispadao iz panorame kao. izba en Izlazio sam u sumrak u kom je sve bilo poznato i nemilo tonuo u. stvarne ulice moga grada kao u ru an san ose aju i kako za mnom sve dalje. ostaje svet moje jedine svetle stvarnosti Na mahove mi se inilo da sam. oslepeo da ose am oko sebe um ulice i ljudske glasove i pokrete ali ne. vidim boje ni oblike, Ostajalo mi je da tako ubijen i obnevideo uporno tra im novac za. idu u nedelju a to zna i nov program novu zemlju koju e mi donesti slu aj. ili ta nije re eno preduze e koje snabdeva slikama te skromne panorame. po provincijskim gradovima Austro Ugarske, Tako sam svake nedelje iveo jedan sat o ima i ma tom u sre i i. savr enom bla enstvu Negdje u dnu te svetle sre e bio je jedan taman ton. strah da ona prolazi i da joj se bli i kraj A laki um podmazanog. mehanizma bio je zvu ni izraz toga strahovanja ali u isto vreme i dokaz da. svet u svojoj lepoti i prolaznosti jo ivi i traje I ja sam gutao o ima. predele i gradove sveta i njihove ljude gra evine i ivotinje sve u boji sve. osvetljeno ne pomi ljaju i ni jednog trenutka da bi to moglo i ne biti tako. da su to mrtve slike da je cela panorama pekulantsko preduze e stvoreno. da najprimitivnijim sredstvima izmami paru od ovakvih naivnih i radoznalih. gledalaca koji se dosa uju po palankama Nikad se takva pomisao nije. mogla roditi u mojoj glavi Sve to sam video u panorami ja sam primao. onako kako je bilo u namerama i predvi anjima onih koji su organizovali i. vodili preduze e Svjetskih panorama i koji su sa njima radili i zara ivali I. sve je to i lo jo daleko iznad fabrikantskih i trgova kih namera i ra una. Zlata je za mene vredela ova igra sre e i zanosa a ne sitnog niklenog novca. Jer u stvari sve to je potrebno za tu igru davao sam ja od sebe i vadio iz. sebe Za mnoge de ake tih godina svaka stvar i manja nego to je ova uboga. panorama mo e biti povod za takvu igru svako pa i najskromnije sredstvo. njima je dobrodo lo da bi mogli da rasprostru ispred sebe ono to ih. usre ava ili ti ti i ega su puni do grla jer raste zajedno s njima dok traju. godine rasta, Kako je izgledao jedan takav nedeljni program u mojim o ima i u. snovima koji su dolazili posle gledanja Evo na primer za ovu nedelju. crven oglas javlja Rio de aneiro sa svim svojim prirodnim lepotama. vidicima i gra evinama, Ve samo ime toga grada Ono je kao udesna raketa koja sukne uvis u. letnjoj no i i rasprskava se na tamnomodrom nebu u dvanaest raznobojnih. vatrenih kapi koje padaju lebde i kroz tamu dvanaest slova re i Rio de. To je pre nego to je ovek nogom stupio u panoramu A stvarno. gledanje daje vi e nego to je o ekivanje obe avalo. Park u Rio de aneiru udesna flora iroke iste aleje pod blagom. jednomernom svetlo u nevidljivog sunca eta i U prvom planu mu i. ena i njihova devoj ica od est sedam godina koja tera veliki drveni obru. Gospodin je sa tapom u ruci lepo odeven gospo a sa suncobranom. irokim e irom i duga kom suknjom kojoj se lep gordo vu e po zemlji. devoj ica je visoka na nogama u matroskoj haljinici sa kratkom suknjom. sva mila i nasmejana kao zasebna mala sre a u op toj velikoj sre i takvog. postojanja Ljudi koji imaju sve to im treba Da uvek sam mislio o tom o. takvom ivotu i takvim ljudima i misle i o sebi i svojima uvek sam alio to. nismo takvi i razmi ljao kako bismo to mogli postati I sad evo stoje takvi. ljudi preda mnom otac majka i erka kao da e sad prohodati i progovo. riti Po izrazu lica i pokretima uhva enim na slici meni nije te ko zamisliti. da oni i hodaju i govore iako su nemi i nepomi ni I ja zami ljam A tako je. bolje jer da stvarno imaju sposobnost hoda i dar govora oni bi brzo. izgovorili ono to imaju da ka u i pre li ovu sun anu aleju i celoj aroliji. bio bi kraj Ko zna kakav kraj A ovako oni hodaju kad ja ho u i govore ono. to ja elim i kad za elim I sve to bez kraja bez gorke pomisli na kraj. Sre a kao postojanje zadovoljstvo koje traje nepomu eno. Ja sam ne bih umeo ini mi se re i ta je bolje i lep e biti otac majka. i devoj ica na slici ili ja koji ih u ti ini panorame posmatram sve troje. kako etaju alejom sre nog grada, A onda se uz tihu kripu mehanizma cela slika sa gustim zelenim.
kro njama drve a bledoplavim nebom i eta ima u aleji odjednom pokrene. po ne da klizi udesno da nestaje Ali na njeno mesto dolazi druga Bogat je. svet irok i raznolik nema u njemu mesta praznini samo jedna slika. smenjuje drugu, Umesto parka i njegovih eta a u nedogled se pru a glavna ulica. trgova kog dela grada U urbani pe aci bezbrojna prevozna sredstva. nerazumljivi natpisi na radnjama Tu ima svega Sve ostavlja utisak bujnosti. i snage Tu se kupuje i prodaje A ja znam ta to zna i U skromnim. razmerama naravno ali znam, Mi imamo kuma Blagoja bakalina Ranijih godina dok sam i ao u. osnovnu kolu ta bakalska radnja bila je za mene prava strast Za vreme. kolskog raspusta odlazio sam svakog dana u njegovu radnju tu sam stajao. po strani i dugo gledao kako se kupuje i prodaje, Mrgodan ovek bez svoje dece kum Blagoje me ne goni ali me i ne. zadr ava trpi me tu ak ponekad zatra i da ga poslu am Se am se da bih. tada o iveo sav ispunjen va no u i samo gledao da to bolje izvr im sitni. posao koji mi je poveren a ini mi se da me ceo svet gleda i sudi Jednom je. Blagoje si ao u podrum i rekao mi da pripazim na sve dok se on ne vrati. Odmah sam stao za tezgu iza koje mi je virila samo glava Ali sam se setio. da podmetnem mali sanduk pod noge tako sam izgledao za dobar pedalj. vi i Stajao sam na tom sanduku kao komandant broda na svom mostu a. visina i va nost mog polo aja zanosila me ekao sam tako sa ivom eljom. da nai e kupac i da mu ja ponudim i zacenim robu Niko nije nai ao za tih. nekoliko minuta Vratio se Blagoje i ne pogledav i me preuzeo svoj posao. a ja sam si ao sa svog pijedestala i ostao u sumra noj radnji izli an i. smanjen ali od tada sam znao bolje ta zna i kupovati i prodavati. Ta de a ka strast me je brzo napustila Ja sam prestao da odlazim kod. kuma Blagoja jo pre nego to sam po ao u gimnaziju i zaboravio i njega i. Dok ja mislim o tome slika velike trgova ke ulice po inje da odlazi. Najpre jedva primetno zadrhti a zatim se izgubi udesno vuku i za sobom. novu sliku, Nova slika to je neka tvr ava na moru zidana od cigle i kamena U. prvom planu je visok isturen bastion koji nosi ime nekog sveca na njemu. mo an i velik starinski top njegova lepo izra ena cev pro arana je zelenom. patinom U daljini morska pu ina Sve obasjano suncem ali preliveno. nekom uzdr anom dostojanstvenom rado u naro ite vrste. Top U sre i postojanja koju za mene zna e ove slike to je tragi ni. akcent bez kojeg kako izgleda nema ni sre e ni postojanja Taj akcent. kazuje da se svaka sre a i svako postojanje mogu svakog trena pretvoriti u. ne to to je protivno od njih a to ih i ini tako nestalnim i tako divnim i. Naro ita i opet nevidljiva ma inerija pokretala je ceo taj pojas slika uokrug Svaka slika zadr avala se pred svakim gledaocem dva do tri minuta a onda se kretala dalje udesno i na njeno mesto dolazila je nova slika sleva Tako dok svaki gledalac ne vidi sve slike Program se sastojao od petnaest slika jedne odre ene zemlje ili jednog velikog grada i menjao se svake nedelje Jednom

Related Books