ISU ISU FIQAH WANITA DALAM BUKU FIQH IBADAT HAJI UMRAH

Isu Isu Fiqah Wanita Dalam Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah-Free PDF

  • Date:03 Dec 2019
  • Views:99
  • Downloads:2
  • Pages:9
  • Size:879.92 KB

Share Pdf : Isu Isu Fiqah Wanita Dalam Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah

Download and Preview : Isu Isu Fiqah Wanita Dalam Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah


Report CopyRight/DMCA Form For : Isu Isu Fiqah Wanita Dalam Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah


Transcription:

Prosiding Seminar Antarabangsa al Quran dalam Masyarakat Kontemporari 2018 15 16 September 2018. Antara topik terpenting yang dibincangkan ialah isu isu fiqah haji dan umrah yang. berkaitan dengan wanita Hal ini disebabkan jemaah haji wanita mewakili nisbah yang. agak besar yang mengerjakan ibadat tersebut saban tahun Pelbagai masalah dan isu yang. kompleks melibatkan mereka dan perlu diselesaikan dengan sebaik mungkin demi. maslahah ibadat mereka, Sehubungan dengan itu kertas ini bertujuan menyorot isu isu fiqah haji dan umrah. yang memfokuskan permasalahan wanita yang dibincangkan dalam Buku Fiqh Ibadat. Haji Umrah Dan Ziarah Ini kerana buku ini merupakan salah satu medium terpenting. penyampaian hukum haji dan umrah oleh Lembaga Tabung Haji kepada para jemaah haji. Pemilihan ini dibuat bagi melihat kepekaan Lembaga Tabung Haji terhadap isu isu hukum. yang melibatkan jemaah haji wanita seperti yang dibincangkan oleh buku tersebut di. samping pengaruh mazhab Syafie dan mazhab lain terhadap pemilihan hukum yang. dibincangkan Penulis menggunakan metode dokumentasi atau analisis dokumen dalam. mengumpulkan data data yang berkaitan Dalam sesetengah keadaan metode temu bual. akan turut dilakukan terutamanya bagi data yang tidak diperolehi melalui dokumentasi Ia. seterusnya akan dianalisis menggunakan metode analisis kandungan dan perbandingan. dalam menghasilkan dapatan dan rumusan yang sesuai Dalam metode penyelidikan. pengajian Islam ia secara khususnya dikenali sebagai manhaj ta siliyy menganalisis. sesuatu fakta sehingga ke sumber asalnya dan istiqra iyy meneliti satu persatu data. sebelum dibuat rumusan Kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan sedikit saham. dalam mengenengahkan isu isu yang dilontarkan di samping cuba membawa pembaca. menganalisis sesuatu permasalahan hukum yang dipersembahkan dalam penulisan tersebut. secara ilmiah dan kritis berpandukan al Quran al Karim. LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU,Tujuan Penulisan, Tujuan penulisan ini telah dinyatakan dalam ucapan alu aluan Pengarah Urusan Kumpulan. dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji Datuk Seri Johan Abdullah. Buku ini telah disusun bersesuaian dengan tajuk kursus haji agar mudah. difahami isi kandungannya Saya percaya versi baru yang lebih kemas dan. mudah difahami ini akan membantu para jemaah haji ketika melaksanakan. ibadat haji dan umrah mereka sepanjang berada di Tanah Suci Saya berharap. agar buku ini menjadi sumber rujukan berguna dalam memberi pemahaman. yang lebih mendalam kepada pada jemaah haji dalam usaha mereka mencapai. kesempurnaan haji dan memperolehi haji yang mabrur in sya Allah Juanda. Jaya 2017 xii xiii, Hasrat ini tampak relevan dan realistik dengan peranan penting yang dimainkan oleh. buku ini Ia jelas sangat bermanfaat dan menjadi rujukan utama bukan sahaja buat para. jemaah haji malah turut dirujuk oleh para pembimbing haji dalam menyelesaikan. permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah haji yang dibimbing oleh mereka. Kepengarangan, Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah dan Ziarah tidak dihasilkan secara bersendirian Terdapat. dua jawatankuasa dan panel penyediaan khas yang dilantik bagi memastikan ia mampu. mencapai matlamat dan tujuan yang telah digariskan Jawatankuasa yang dimaksudkan. International Seminar on al Quran in Contemporary Society 2018 15 16 September 2018. pertamanya ialah Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji JAKIM Mereka. terdiri daripada, i Dato Seri Haji Hassan Ahmad mantan Pengerusi JPIH Tempat beliau kini telah.
digantikan oleh SS Datuk Dr Zulkifli Mohamad al Bakri. ii Dato Haji Nooh Gadut,iii Dato Haji Fadzil Haji Awang. iv Dato Haji Wan Mohamad Dato Sheikh Abdul Aziz,v SS Datuk Dr Zulkifli Mohamad al Bakri. vi Prof Madya Dr Hajah Raihanah Haji Azahari,vii Dr Anisah Abdul Ghani. viii Dr Shamsiah Mohamad,ix YM Tengku Aziz Raja Abdullah Setiausaha. Jawatankuasa yang kedua ialah Panel Penyediaan Buku yang diketuai oleh Dr. Juanda bin Jaya manakala ahli ahlinya terdiri daripada. i Haji Mohd Sirajuddin Siswadi Putera bin Haji Mohamed Shith. ii Haji Rosli bin Othman,iii Haji Jamalluddin bin Hashim.
iv Haji Che Kamarudin Kamel bin Che Muhammad,v Haji Zaini bin Zair. Isi Kandungan Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah dan Ziarah Sepintas Lalu. Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah dan Ziarah ditulis dan disusun mengikut bahagian. bahagian bab bab dan topik topik tertentu Terdapat dua bahagian utama yang terdapat. dalam buku ini Berikut dinyatakan bahagian bahagian tersebut berserta bab bab yang. terkandung di dalamnya secara ringkas, Bahagian 1 Menceritakan tentang Ibadat Haji Terdapat 9 bab utama di dalam. bahagian ini seperti berikut, Bab 1 Pengenalan Ibadat Haji Ia merangkumi definisi haji hukum dan dalil wajib haji. kelebihan menunaikan haji dan amalan haji Rasulullah SAW Turut dibincangkan ialah. Adab adab sebelum dan semasa menunaikan haji syarat wajib haji jenis jenis haji dan. cara mengerjakan haji, Bab 2 Rukun Haji Ia meliputi definisi dan rukun haji yang enam iaitu niat haji wuquf. tawaf haji dan jenis jenisnya saie haji bercukur atau bergunting dan tertib pada. kebanyakan rukun haji, Bab 3 Wajib Haji yang membincangkan definisi wajib haji dan perkara perkara yang.
terkandung dalamnya iaitu Berniat ihram di miqat meninggalkan larangan ihram mabit. Mudzalifah mabit di Mina melontar di Jamrah Kubra dan melontar di ketiga tiga jamrah. Bab 4 Tahallul dan Nafar, Bab 5 Cara mengerjakan ibadat haji menurut jenis jenisnya iaitu Tamattu Ifrad dan. Bab 6 Dam dan pembahagiannya Membicarakan definisi dam dan jenis jenisnya yang. Bab 7 Permasalahan Wanita dalam ibadat haji dan umrah Akan diperincikan dalam sub. topik akan datang, Prosiding Seminar Antarabangsa al Quran dalam Masyarakat Kontemporari 2018 15 16 September 2018. Bab 8 Taharah dan solat Mengandungi topik topik seperti wuduk tayamum wuduk. sahibul jabirah dan isu isu solat yang berkaitan di tanah suci atau semasa dalam. perjalanan, Bab 9 Adab dan cara mengekalkan haji mabrur Merupakan bab pelengkap kepada ibadat. haji yang juga perlu diberikan perhatian, Bahagian 2 Membahaskan Ibadat Umrah dan Ziarah Terdapat 5 bab utama di dalam. bahagian ini seperti berikut, Bab 1 Pengenalan Ibadat Umrah Ia merangkumi definisi umrah hukum dan dalil wajib.
haji adab adab sebelum dan semasa menunaikan umrah dan syarat wajib umrah. Bab 2 Rukun Umrah Ia meliputi definisi dan rukun umrah yang lima iaitu niat umrah. tawaf umrah saie umrah bercukur atau bergunting dan tertib pada kesemua rukun. Bab 3 Wajib Umrah yang membincangkan definisi wajib umrah dan perkara perkara. yang terkandung dalamnya iaitu berniat ihram di miqat dan meninggalkan larangan ihram. Bab 4 Makkah al Mukarramah Menceritakan kedudukan geografi Makkah sejarahnya. Masjidil Haram Kaabah mas a air zamzam kelebihan dan kehormatan tanah suci. Makkah Masya ir Haram dan lokasi lokasi ziarah sekitar Makkah. Bab 5 Al Madinah al Munawwarah Menceritakan kedudukan geografi Madinah. sejarahnya kelebihan bumi Madinah ziarah Madinah yang merangkumi Masjid Nabawi. dan tempat sejarah Madinah serta adab ketika ziarah. Kesemua topik dalam buku ini berjaya dikupas dengan jayanya oleh panel penyedia. buku dengan sokongan dalil dalil daripada al Quran hadis dan pendapat para ulama. Gambar ilustrasi dan rajah yang menarik dan sesuai turut dilampirkan untuk memudahkan. kefahaman para pembaca Hal ini menjadikan buku ini sebagai rujukan wajib dan utama. bagi jemaah Malaysia yang ingin melakukan ibadat haji dan umrah dalam masa terdekat. ataupun akan datang, ISI KANDUNGAN BUKU FIQH IBADAT HAJI UMRAH DAN ZIARAH YANG. BERKAITAN DENGAN ISU ISU FIQAH WANITA DAN ANALISIS. BERDASARKAN AL QURAN AL KARIM, Kandungan buku Fiqh Ibadat Haji Umrah dan Ziarah yang berkaitan dengan isu isu fiqah. wanita telah disentuh secara ringkas dalam subtopik sebelum ini Ia dinyatakan dalam. Bahagian Satu Bab yang Ketujuh iaitu ketika perbincangan tentang ibadat haji Terdapat. lapan subtopik yang berkenaan dalam bab ini Perinciannya akan dikemukakan selepas ini. Buku Fiqh Ibadat Haji Umrah dan Ziarah ditulis dan disusun berdasarkan kepada. beberapa buah rujukan terutamanya buku buku fiqah yang dikarang oleh ulama ulama. mazhab al Shafi i serta sedikit rujukan tambahan daripada mazhab lain Mazhab al Shafi i. ini mempunyai manhaj yang tersendiri dalam mengemukakan pendalilan dalam. perbahasan perbahasan fiqahnya Antaranya penulisan penulisan tersebut didapati kurang. dikemukakan dalil dalil daripada al Quran hadis al ijma al qiyas dan dalil dalil lain. bagi membincangkan sesuatu permasalahan Ia banyak diisi dengan pendapat pendapat. ulama dalam mazhab dan dilakukan perbincangan dengan membandingkan pendapat. pendapat tersebut seterusnya dipilih pendapat yang rajih Hal ini dilakukan seperti ilmu. fiqah perbandingan tetapi dalam skop lingkungan mazhab al Shafi i sahaja Jamalluddin. 2011 109 110, Pendekatan yang sama turut dilakukan dalam buku ini dari sudut kurang. menyertakan dalil dalil terutamanya daripada al Quran Hal ini bertepatan dengan tujuan. asal penulisan buku iaitu untuk memberikan ilmu dan kefahaman kepada masyarakat. International Seminar on al Quran in Contemporary Society 2018 15 16 September 2018. awam yang ingin menunaikan haji dan umrah Mereka tidak memerlukan sokongan dalil. yang lengkap memadai dengan mengetahui sedikit hukum dan perinciannya sahaja. Walau bagaimanapun kertas ini akan cuba menganalisis permasalahan ibadat haji. dan umrah yang melibatkan jemaah wanita berdasarkan al Quran al Karim untuk. memberikan nilai tambah kepada penulisan buku ini Ini kerana segelintir jemaah. terutamanya yang berpendidikan agama memerlukan dalil dalil ini untuk menenangkan. hati mereka di samping boleh membuat rujukan lanjut kepada dalil tersebut jika. berkemampuan, Perbincangan tentang mahram dimulakan dengan hadis yang menegaskan tuntutan. terhadap wanita agar mengambil mahram sebagai teman perjalanannya yang melebihi dua. marhalah termasuklah mengerjakan haji dan umrah Walau bagaimanapun mazhab Shafi e. melonggarkan hukum ini jika wanita tersebut ditemani oleh jemaah wanita yang thiqah. serta yakin dengan keselamatan dirinya Turut disertakan ialah gambarajah mahram bagi. seorang wanita agar dia dapat menyediakan teman yang betul apabila diperlukan. Tuntutan agar jemaah haji wanita menyediakan mahram sebagai teman sebenarnya. termasuk dalam syarat kemampuan melakukan haji iaitu salah satu syarat wajib haji Allah. SWT berfirman, Mafhum Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan.
mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadaNya dan. sesiapa yang kufur ingkarkan kewajipan ibadat haji itu maka Sesungguhnya. Allah Maha kaya tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk Ali. Ayat ini telah menguatkan sokongan terhadap hadis yang dibawa oleh buku ini Ini. kerana mana mana wanita yang tiada bersamanya mahram sebagai teman perjalannya. maka syarat kemampuan adalah gugur daripadanya Abd al Karim Zaydan 2000 2 169. Keizinan suami atau wali, Dijelaskan hukum meminta izin suami atau wali bagi wanita yang ingin menunaikan ibadat. haji atau umrah Juga sikap yang sepatutnya diambil oleh suami atau wali jika diminta izin. oleh isteri atau wanita di bawah jagaannya, Ayat al Quran yang berkait ialah sama seperti di atas Ini kerana keizinan suami. atau wali merupakan syarat tambahan bagi kemampuan seseorang wanita untuk. mengerjakan haji,Wanita dalam idah, Terdapat dua idah yang dibincangkan iaitu idah kematian suami dan idah raj ie Setiap idah. ini mempunyai hukum yang khusus berkaitan keharusan untuk pergi menunaikan haji. Dalam menjelaskan hukum beridah bagi wanita kematian suaminya Allah SWT. Prosiding Seminar Antarabangsa al Quran dalam Masyarakat Kontemporari 2018 15 16 September 2018. Mafhum Orang orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka. meninggalkan isteri isteri hendaklah isteri isteri itu menahan diri mereka. beridah selama empat bulan sepuluh hari Kemudian apabila telah habis masa. idahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan. mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Ingatlah Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang. kamu lakukan al Baqarah 234, Bagi isteri yang diceraikan secara raj ie Allah SWT menegaskan. Mafhum Isteri isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan. menahan diri mereka dari berkahwin selama tiga kali suci dari haid Dan. tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan tidak memberitahu tentang anak. yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka. beriman kepada Allah dan hari akhirat al Baqarah 228. Keselamatan wanita, Oleh kerana bermusafir ke tempat yang jauh dan penuh sesak jemaah wanita perlu.
memastikan keselamatan dirinya setiap kali keluar dari tempat penginapannya Langkah. langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi tujuan tersebut. Dalam mengelakkan perkara yang boleh mengundang mudarat Allah SWT telah. Mafhum Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan. agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam. bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil dan baikilah dengan sebaik. baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah. mengasihi orang orang yang berusaha memperbaiki amalannya al Baqarah. Pergaulan jemaah wanita, Sama seperti kehidupan seharian jemaah wanita perlu menjaga adab dan batasan. pergaulan aurat dan tingkah laku mereka supaya tidak menimbulkan fitnah. Sebelum itu buku panduan haji dan umrah secara umum telah sejak sekian lama Isi kandungannya membicarakan hukum hakam berkaitan ibadah haji dan umrah berdasarkan mazhab Syafie dan keputusan Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Walaupun saiznya agak kecil buku ini dijadikan rujukan terpenting kepada bakal jemaah haji Malaysia selain buku Soal Jawab Haji dan Umrah yang juga telah diterbitkan

Related Books