Interpretarea rapida a Ekg Urilor Dale Dubin

Interpretarea Rapida A Ekg Urilor Dale Dubin-Free PDF

  • Date:17 Dec 2019
  • Views:325
  • Downloads:86
  • Pages:12
  • Size:2.84 MB

Share Pdf : Interpretarea Rapida A Ekg Urilor Dale Dubin

Download and Preview : Interpretarea Rapida A Ekg Urilor Dale Dubin


Report CopyRight/DMCA Form For : Interpretarea Rapida A Ekg Urilor Dale Dubin


Transcription:

Tabla de materii,Capitolul Pagina,l Principii debazil 1. 2 Cum se EKG,inregistreazi 31,3 Sistemul nervos autonom 55. 5 Ritmul partea I aritmiile focale 97,Ritmurileneregulate 107. Fenomenuldescdpare ll2,B6t ilepremature 122,Tahiaritmiile 146. 6 Ritmul parteall blocurile 173,Bloculsinusal 174,BloculAvl 177.
Blocul V2 179,BloculAv3 186,Blocrnilederamurd 191,Hemiblocurile vezi Capitolul 9 Infarctul. 7 Axu1 203,8 Hipertrofia 24,g Infarctul include Hemiblocurile 259. Hemiblocuri1e 295,lQ Diverse 309,Traseedepemonitoarecardiace 329. P QRS lersonal Quick R eference heets,Foi de Referin Personald Rapid6 333. TraseeEKG 347, Dat fiind ci aceastd carte este o referinld care vd va insoli toatd viala ar fi bine s5 puneli semne de.
identificare la prima pagind a fiecbrui capitol marcat cu. Capitolul l Principiile de bazi,simplificati,4 inaglnea viz uald. ltre ele concepte, In 1790 un auditoriu format din oameni de qtiin 6 de obicei reJinuli a izbucnit in. exclamafii de neincredere atunci c6nd Luigi Galvani care avea mult sim al specta. colului a ficut si danseze prin stimulare electrici picioarele unei broa te moarte. Galvani gtia c furchiderea prin picioarele unei broaqte moaxte recent. a unui circuit care conecteazd doud metale diferite va da nagtere unui. curent de stimulare electric, Curentul electric rezultat stimuleazd tresdriri ale picioarelor broagtei. iar prin repetarea stimulirilor Galvani putea face ca picioarele. chiar sd danseze, Not6 Pe atunci readucerea la via 5 a unei broagte moarte era un lucru. qocant qi infricogAtor de supranatural i foarte amuzant pentru Galvani. ocititor meticulos al,oare un cititor perceptiy,Fdceli vi o cani de cafea relaxali vd sa urali.
are aten e Aventurile resflrl texh rlui este la fel de ugor gi de captivant. Capitolul 1 Principiile de bazd,Kot icQer y tolueffer 1855. in timpul unor cercetAri fundamentale pe la 1855 Kollicker qi Mueller au sonstatat. ci atunci cAnd un nerv motor al piciorului de broasci este agezat peste o inimd. izolati care bate piciorul tresare la fiecare bdtaie a inimii. Ewica qi au spus ei inseamn cd acelagi impuls electric care provoaci. treslririle piciorului de broasci lace s6 qi inima batd. A fost logic sl presupund cd betAile inimii ftebuie si se datorezE descdrcdrii. ritmice a unor stimuli electrici, Notl i astfel a fost stabilitl qtiintific legltura dintre bitnile inimii qi. fenomenele electrice No iune extrem de fundamental. 9i deosebit de,imporlantd,Capitolul 1 Principiile de bazd. Lufwig yhlatter fa mijfocufanifor 1880,ller au constatat. este o inimd La mijlocul anilor 1880 in timp ce foloseau un electrometru capilar Ludwig qi. Waller au descoperit ci stimulii electdci ritmici ai inimii pot fi monitoriza i de la. suprafata pielii, Dispozitilul pe care l au folosit a constat din electrozi senzori.
bati aplicati pe persoanei respective gi conectaji la un pielea. electrometru capilar Lipmann care folosea un tub capilar in cdmp. electric pentru a detecta activitatea electric slabd. ie icarcarll,Nivelul de lichid din tub se miqca in ritmul. bAtdilor subiectului foarle interesant lnlmlt, sebit de Dispozitir ul era pulin cam prea rudimentar penfirr aplicarea. clinici sau chiar pentru exploatarea comerciali,dar era interesant foarte. Notl Aceastl realizare deosebit de importantd a deschis calea inregistrlrii. activitetii electrice a inimii de 1a suprafa a tegumentelor. Capitolul l Principiile de bazi,Cercetdrik Ar Wiffem. Intrd in scend un om de gtiin 6 excep ional Dr Willem Einthoven care suspend6 un. conductor argintat intre polii unui magnet, Dupd aceasta la capetele firului argintat care trecea.
printre polii se conecteazd doi magnetului,senzori electrozi amplasali pe piele. argintat din cdmpul magnetic se miqc Firul,in ritmul bdtlilor inimii subiectului. i acesta a fost un lucru foarte interesant dar Einthoven. dorea o inregislrare in timp,Capitolul 1 Principiile de bazd. t sslr ndd un i atunci prin orificii in polii magnetului Einthoven a proiectat o raz6 sublire de. luminl peste fuu1 argintat care se migca Migcdrile ritnice ale conductorului se lnregis. trat ca unde pe cere le a numit P QRS gi T pe rm sul de h6rtie fotograficI in derulare. Foarte ingenios acest Eintloven Deplasdrile ritrnice. ale firului reprezentlind bdtiile inimii,magnettilui produceau o rrmbri mi cdtoare. care se inregisfa ca serii de unde distincte ritrnice. in cicluri repetate,Einthoven a denumit rurdele,fiecdrui ciclu in ordine alfabeticd R QRS Si.
Eintloven WF Acum qi a spus ingeniosul Einthoven putem sd inregistrlm activitatea. electricd anormald a irllrrii gi si o compardm cu normalul Aga a apirut pe. la 1901 un instrument diagnostic de prim rang pe care Einthoven l a numit. elektrokardiogram lectroKardioGram Sd vedem cum func tioneazi. Capitolul I Principiile de bazi, Electrocardiograma EKG inregistreazi activitatea electricd a inimii fumizdnd. o inregistrare a activitd ii electrice cardiace precum gi informalii prelioase despre. funcjionarea gi structura inimii, Electrocardiograma se prescurteazi prin trei litere EKG. ea ne pune la dispozilie inregistrarea activita ii electrice a cordului. qi informalii de valoare cu privire la Iiurc ionarea qi shuctura cordului. Notd De la electrokardiograma lui Einthoven gi pdnd acum profesiunea. medicali a folosit literele EKG pentru a reprezenta electrocardiograma Unii. spun ci abrevierea ECG este mai corecti i s ar putea sA constata ca. se foloseqte in unele texte Cu toate acestea Medicina onoreazd tradi ia gi. prescurtarea EKG se foloseqte de multi ani De asemenea ECG se pronunli. asemdnitor cu EEG care este iffegistrarea undelor cerebrale acest lucru. putand genera neinlelegeri gi confuzie NT in limba romAnl unii incepdtori. scriu ECG dar toatd lumea pronunli ecaghe i nu eceghe sau ecege. suslinem utilizarea prescufifuii EKG in limba romdni nu este o chestirme de. lingvistic ci de respect fali de valorile tradiliei medicale NT. EKG se inregistreaz pe o roli de hArlie constituind. permanentd a activitilii cardiace gi a stdrii inregistrarea. de sinttate a cordului Monitoarele cardiace i telemetria. cardiacd fumizeazd aceeaqi informa ie dar in timp real. Capitolul l Principiile de baz6, EKG inregisfeaz activitatea electricd a contrac iilor mugchiului cardiac. affid miocardul,lnformaliile inregistrate pe EKG reprezinld. E activitatea a inimii electrice,Cele mai multe informalii de pe EKG reprezint.
activitatea electrica a miocardului contractiilor,lrrne Unii. Grepmm lib EKG fumizeazd de asemenea informalii prefoase. despre frecvenja qi ritmul cardiac,nm incepaori,r o cfrestiune de. Atunci cdnd mio card ul mio mnqch cardium inim,este stimulat electric el se contracte. N i Ilustra tia doregte sd vd familiarizeze cu secliunea transversall. ioregisharea, simplificatd a inimii Sunt identificate camerele inimii pe care trebuie sd 1e. qtili bine fiindcd aceasti diagtamd va fi folositd des. Capitolul 1 Principiile de bazd,re na9s fartel interioard a celulelor mugchiului.
ll polarizatd dar atunci,cardiac miocitele este negativa. cand se dep olafizeazi interiorul devine pozitiv iar mioc. itele se contracta,In stare de repaos miocitele stnl polarizate. interiorul fiecirei celule fiind incbrcat negativ, Min sensul cel mai strict o celuld polarizatl in stare de repaos are. interiorul inclrcat negativ qi suprafala exterioard incircati pozitiv dar. pentru simplificare nu vom lua in considerare decdt interiorul negativ. Interioarele miocitelor in repaos sunt n egative dar. atunci cdnd aceste celule se depolarizeazd inteioarcle lor. devin gi celulele se contracla pozitive, Depolarizarea se deplaseazd prin miocard ca o undi. Pe mdsurd ce acest val de depolarizare stimuleazd miocitele. acestea devir pozitive gi se,Aga cum mugchiul, cardiacse mrmegte z iocard ce tlele sale se ltmesc niocite.
Capitolul 1 Principiile de bazi, l crE degative Pe mdsur ce unda de depolarizare inainteaz prin iniml ea produce contraclia. fivirmioc miocardului,Depolarizarea poate fi consideratd un val de. sarcini carc irai te zd prin miocitele inimii pozitive. NoJ6 Unda de depolatizare lrnliazd confraclia miocitelor in repaos pe. lFat mdsurd ce sarcina fiecbrei celule se modificE gi devine pozitivi. Unda de depolarizare care lnainteazd produce contracfia progresiv. a miocardului pe mdsurd ce unda de sarcini trece pozitive. prin interiorul miocitelor, Notdi Conducerea prin miocard de la o celuld la alta a depolarizirii se. efectueazd de citre ioni rapizi de sodiu Na semnele din ilustrafa. hlui de mai sus,l0 Capitolul 1 Principiile de bazd. Unda de depolarizare interioarele celulelor devin pozitwe qi faza de depolarizare. care urmeazi interioarele celulelor redevin negative sunt iffegistrate pe. cum se vede mai sus, Aceastl undl de depolarizare stimulatoare face ca interioarele.
miocitelor sA devind,qi le stimuleaz pozitive,sa se contracte. in continuare interioarele miocitelor igi recapdtd sarcina de. repaos negativd in cursul fazei de care urmeazd repolarizare. Notd Repolarizarea este un fenomen electric care in realitate incepe imediat. dup depolarizare Cocoaga largl pe care o vedem pe EKG este faza cea mat. activa a repolarizArii,Contraclia miocardului este produsd de. miocitelor depolarizarea, care se inregistreaza pe EKG ca in figura de mai sus. Faza de recuperare care umeazA dupi depolarizare,se numeste vezi ilustralia repolarizare. INTtrRPRtrTAREA RAPIDA EKG urilor curs interactiv Edilia a qasea Dale Dubin MD 1 I 1E nm Editura lvledicali Bucuretti 2018 A ffi ll COVER Publishing

Related Books