Innovasjonsprosesser NOVN

Innovasjonsprosesser Novn-Free PDF

  • Date:11 Sep 2020
  • Views:9
  • Downloads:0
  • Pages:120
  • Size:1.02 MB

Share Pdf : Innovasjonsprosesser Novn

Download and Preview : Innovasjonsprosesser Novn


Report CopyRight/DMCA Form For : Innovasjonsprosesser Novn


Transcription:

Denne masteroppgaven er en studie i organisasjon og ledelse med fokus p innovasjons. prosesser i National Oilwell Varco Norge NOVN Oppgaven er skrevet med utgangpunkt i. egen bedrift Masteroppgaven avslutter masterstudiet i organisasjon og ledelse med. spesialisering innen organisasjon teknologi og nyskapning ved fakultet for samfunnsvitenskap. og teknologiledelse ved NTNU Oppgaven har et omfag p 30 studiepoeng. Intervjuene som ble gjennomf rt p flere lokasjoner innen NOVN har gitt med en unik kunnskap. og forst else av hvordan innovasjonsprosessene i NOVN fungerer Alle vurderinger og analyser. som gj res i oppgaven er basert p empiriske prim rdata samlet inn gjennom interjuer. Presentasjon av disse dataene er basert p min tolkning av informasjon gitt av informantene. Jeg vil rette en stor takk til Kjell Magne Stangeland og Odd Leon Bjerga begge ledere i NOV. som har gitt meg muligheten til gjennomf re mastergradstudiet ved NTNU Jeg vil ogs takke. alle informantene i NOV som alle velvillig stilte opp til intervju. Min kone Rachel fortjener ogs en stor takk for sin st tte til min videreutdanning som har. holdt fortet og driftet v r store familie i mitt frav r. Til slutt vil jeg takke min faglige veileder forskningsleder Tone Merethe Berg Aasen NTNU. Samfunnsforskning AS for en meget god veiledning under mitt arbeid med masteroppgaven. Sandnes den 1 juni 2011,Charles Holst Sandnes, Note Forsidebildet viser et typisk boreskip med NOV utstyr. Sammendrag, Utgangspunktet for masteroppgaven er National Oilwell Varco Norge NOVN sin visjon som. sier Vi skal v re den ledende og mest innovative leverand ren av bore h ndteringsutstyr og. tjenester til olje og gass industrien Jeg er selv ansatt i selskapet og nsket se n rmere p. hvilket forhold ansatte har til NOVN sin visjon Masteroppgaven har lagt vekt p sp rsm l. knyttet til innovasjonsprosessen i NOVN og hvordan innovasjonsarbeid utf res i praksis. Min hypotese var at organisasjonen har for ensidig fokus p produktivitet det vil si evnen til. levere et godt resultat i dag og at dette g r p bekostning av innovasjon som kan sies v re. evnen til levere et godt resultat i fremtiden, NOVN er en stor organisasjon og lokalisert p mange steder For tilegne meg kunnskap om. innovasjosarbeid og prosesser i NOVN ble det gjennomf rt en rekke intervju p de fire st rste. lokasjonene Jeg valgte selv ut informanter hvor jeg la vekt p at det skulle v re ansatt ledere. tillitsvalgte eller personer i posisjoner som var antatt v re viktig for NOVN sin innovasjons. evne Unders kelsen har gitt meg unik innsikt i hvordan lokasjonene jobber med innovasjon. I teoridelen gjennomgikk jeg teori om organisering av innovasjon Sentralt i denne delen er. definisjoner knyttet til innovasjon hvordan innovative organisasjoner organiseres hva som. kjennetegner innovative organisasjoner forskjellen p organisering for operasjon og innovasjon. hvordan involvere medarbeidere i innovasjon evaluering av ideer planlegging og oppf lgning. av innovasjonsaktiviteter og hva som p virker en organisasjons innovasjonsevne. I metode delen beskrev jeg mitt forskningsdesign avgrenset oppgaven og beskrev detaljer rundt. kvalitative intervju, Etter ha gjennomf rt intervjuene satt jeg med en masse r data I resultatdelene ble de. viktigste funnene fra empirien presentert Her ble det blant annet presentert hvordan ansatte. forst r og forholder seg til innovasjon hvordan innovasjonsprosessene i NOVN fungerer hvor vi. finner engasjement for innovasjon hvordan egen innovasjon p virkes av internt og eksternt. samarbeid og konkurranse og til slutt hvilke framtidsperspektiv informantene mener NOVN har. Resultatene fra empirien ble analysert med utgangspunkt i teori som ble trukket fram i andre. kapittel Sentralt i denne analysen stod innovative kjennetegn organisering av virksomheten. innovasjonsprosesser og muligheter og hindringer for NOVN. Basert p analysen s har jeg trukket konklusjon p min problemstilling og delsp rsm l for. masteroppgaven Her har jeg identifisert kjennetegn p innovative organisasjoner Hvor det kort. kan sies at innovasjon ikke er noen hemmelighet men er basert p godt lederskap hvor. tydelighet organisasjonstruktur n kkelpersonell effektivitet medarbeiderinvolvering kreativ. kultur samarbeid og nettverksbygging er sv rt viktig Det er ogs identifisert en rekke kulturelle. kjennetegn som alle er sentrale for bygge en innvativ organisasjon Hvordan en organiserer en. virksomhet har stor betydning for bedriftens evne til v re innovativ For bygge opp en. innovativ organisasjon m det organiseres og fasiliteres til st tte for de innovative kjennetegn. som er identifisert Det ble ogs identifisert at innovasjonsaktiviteter m organiseres p en. speseill m te og det m v re en del av den daglige aktivitet i en bedrift Til slutt ble det. konkludert med at NOVN har store muligheter for kunne v re innovativ i framtiden med det. er en del hindringer som det m finnes en l sning for. Jeg avslutter masteroppgaven med anbefalinger til bedriften for videre arbeid Essensen her er at. NOVN b r etabler et eget prosjekt eller iniativ som tar utgangspunkt i de organisatoriske og. kulturelle kjennetegnene som er identifisert NOVN m gj re noen valg bestemme retning og. deretter fasilitere og organisere bedriften slik at de underliggende kravene som f lger de. identifiserte kjennetegnene l ses NOVN har ingen absolutte hindringer men mange muligheter. 1 Innledning 1,1 1 Innovasjon en del av v r visjon 1.
1 2 Case National Oilwell Varco Norge 1,1 3 Problemstilling 5. 1 3 1 Utgangspunkt for valg av problemstilling 5,1 3 2 Faglig begrensning av oppgaven 6. 1 3 3 Oppbygging av oppgaven 6,2 1 Innovasjon definisjoner 7. 2 1 1 Inkrementell innovasjon 8,2 1 2 Radikal innovasjon 8. 2 1 3 Disruptiv innovasjon 9,2 2 Omr der for innovasjon 10.
2 2 1 Produkt innovasjon 10,2 2 2 Prosess innovasjon 11. 2 2 3 Innovasjon innenfor service og tjenesteytelse 11. 2 3 Organisering av innovasjon i virksomheten 12,2 3 1 Grunnleggende organisasjons prinsipper 12. 2 3 2 Organisering av operasjon fabrikasjon og prosjektgjennomf ring 14. 2 3 3 Organisering av innovasjons aktiviteter 15,2 3 4 Stram eller l s organisasjon 19. 2 3 5 High Involvement in Innovation 20,2 3 6 Medarbeiderdrevet innovasjon 23. 2 3 7 Stage Gate en evalueringsprosesser for innovasjons aktiviteter 29. 2 4 Hva p virker en bedrifts innovasjons egenskap 31. 2 4 1 Egenskaper hos gode og d rlige innovat rer 32. 2 4 2 Samarbeid og intern konkurranse 34,2 4 3 Brukerdrevet innovasjon 36.
2 4 4 Organisasjons kultur 36,2 4 5 Lederskap 38,2 4 6 Innovasjons system 38. 3 Metode 39,3 1 Forskningsdesign 39,3 2 Avgrensning av studien 40. 3 2 1 Hvilke deler av bedriften er oppgaven begrenset til 40. 3 3 Kvalitative intervju 41,3 3 1 Utvalg 41,3 3 2 Datainnsamling 42. 3 3 3 Reliabilitet validitet og generaliserbarhet 42. 3 3 4 Analysen 43,3 3 5 Refleksjoner 43,4 Resultat 44. 4 1 Forst else og egen betydning av begrepet innovasjon 44. 4 2 Viktighet av innovasjon 45,4 3 Lever vi opp til v r visjon 46.
4 4 NOV s innovasjonsprosess 49,4 4 1 QIR systemet 49. 4 4 2 NOVel 51,4 4 3 Beslutningsniv p innovasjons aktiviteter 53. 4 4 4 Grad av medarbeider involvering i innovasjons aktiviteter 55. 4 4 5 Lederes tilrettelegging og stimulering av innovasjons aktiviteter 56. 4 5 Hvor finner vi engasjement for drive med innovasjon 57. 4 6 Internt og eksternt samarbeid konkurranse og innovasjon 58. 4 6 1 Internt samarbeid 58,4 6 2 Eksternt samarbeid 60. 4 7 Framtids perspektiv 61, 4 7 1 Hva er NOVN spesielt gode til i forhold til innovasjon 61. 4 7 2 Hva er NOVN spesielt d rlige til 61, 4 7 3 Hvordan oppfattes NOVN sin evne til v re innovativ i framtiden 62.
4 7 4 Konkrete forslag p hvor NOVN kan forbedre seg 63. 5 Analyse 65,5 1 Innovative kjennetegn 65,5 1 1 Kulturelle kjennetegn og egenskaper 68. 5 2 Organisering av virksomheten 69,5 2 1 Visjon strategi m l m lhierarki 69. 5 2 2 Lederskap 72,5 2 3 Innovasjonsledelse 74, 5 2 4 Organisering av operasjon fabrikasjon og prosjektgjennomf ring 77. 5 2 5 Organisering av innovasjon 78,5 2 6 Stram eller l s organisering 80. 5 2 7 Samarbeid intern konkurranse og ansvarsomr der 82. 5 3 Innovasjonsprosessen 84,5 3 1 Innovasjonssystem 84.
5 3 2 Organisering av innovasjons aktiviteter 88, 5 3 3 Evalueringsprosesser for innovasjons aktiviteter 89. 5 3 4 Lederes tilrettelegging og stimulering av innovasjons aktiviteter 90. 5 3 5 Grad av medarbeider involvering og engasjement i innovasjons aktiviteter 91. 5 4 Mulighet og hindring 94,5 4 1 Muligheter 94,5 4 2 Hindringer 95. 5 4 3 Konkrete forslag p hvor NOVN kan forbedre seg 97. 6 Konklusjon 100, 6 1 Hvilke egenskaper kjennetegner innovative organisasjoner. og hvordan kan denne forst elsen brukes for dr fte innovasjonsprosesser i egen bedrift 100. 6 2 P hvilke m ter kan organisering p virke NOVN sin evne til v re innovativ 101. 6 3 B r innovasjonsaktiviteter organiseres p en spesiell m te. eller kan de betraktes som del av ordin rt arbeid 101. 6 4 Hvilke muligheter og hindringer har NOVN i forhold til lykkes med innovasjon 101. 7 Anbefalinger til bedriften 102,8 Litteraturliste 103. 9 Tabell og figurliste 109,10 Vedlegg 110,10 1 Typisk m teinnkalling til intervju 110.
10 2 Sp rreskjema brukt under intervju 111,1 Innledning. Jeg har som student ved NTNU Videre sitt videreutdanningsprogram gjennomf rt en. utdanning innen organisasjon teknologi og nyskapning I mitt valg av masteroppgave var det. derfor naturlig velge en problemstilling som er knyttet tett opp mot mitt daglige arbeid For. meg har oppgaven to viktige m l som begge m oppfylles Jeg nsker komplettere min. videreutdanning med en relevant og interessant oppgave samt at jeg nsker bruke oppgaven til. skaffe meg ny kunnskap om bedriften jeg jobber i og bidra til kunne utvikle denne videre. 1 1 Innovasjon en del av v r visjon, P v r hjemmeside www nov com s st r f lgende National Oilwell Varco is. committed to providing value to our customers through leadership in technological innovation. National Oilwell Varco Norge NOVN har en visjon som sier at Vi skal v re den ledende og. mest innovative leverand ren av bore h ndteringsutstyr og tjenester til olje og gass. industrien Innovasjon st r sentralt som begrep i v r visjon Det er med dette som utgangspunkt. at jeg har valgt min problemstilling og gjennomf rt en forskningsoppgave som ser p hvordan vi. forholder oss til v r visjon hvordan vi organiserer innovasjonsarbeid og jeg vil ogs pr ve. svare p hvordan dette er vektlagt i v rt daglige arbeid. 1 2 Case National Oilwell Varco Norge, National Oilwell Varco NOV er et internasjonalt konsern med aktivitet i alle. verdensdeler NOV world wide har ca 41 000 ansatte og er i stadig vekst National Oilwell. Varco Norge NOVN best r av ca 3000 medarbeidere NOVN er satt sammen av kontorer ved. flere lokasjoner De st rste lokasjonene er Kristiansand hovedkontor Stavanger Molde og. Asker Alle lokasjonene har en operasjonell del som leverer nye produkt som deler av. prosjektleveranser I tillegg har alle en aftermarked avdeling som levere oppl ring installasjon. igangkj ring og service p levert utstyr Definisjon p levert utstyr er utstyr sendt fra. produksjonssted Selskapet leverer bore og h ndteringsutstyr samt tjenester til olje og. gassindustrien Hovedandelen av v r omsetning er eksport Konsernet har en egen. produktutviklings team som gjennomf rer store og komplekse utviklingsprosjekter samt ser p. helt ny teknologi P g ende innovasjonsaktiviteter m i stor grad konkurrere med leveranse. prosjekt om ressursene Prioritering av ressurser gj res etter f lgende retningslinjer. 1 rigg p nedetid 2 salgsst tte 3 prosjekt leveranse og 4 utviklingsarbeid Det utf res en del. inkrementell innovasjon i bedriften, I Kristiansand er det ca 2000 medarbeidere NOV Kristiansand leverer maskiner for. horisontal horisontal til vertikal og vertikal r rh ndtering Videre levererr de kompenserings. system for drilling riser tensioner system skipskraner og vinsjer Felles for de fleste produktene. er at de inkluderer flere disipliner som mekanisk konstruksjon hydraulikk pneumatikk elektro. instrumentering og kontroll system Avdelingene er i hovedsak bygd opp som produktavdelinger. med n dvendig kompetanse I tillegg kommer test fasiliteter innkj psavdeling og. prosjektledelse samt mange andre mindre st tte funksjoner De som skiller seg ut er elektro og. kontroll som g r p tvers av produktene, I Stavanger er det ca 600 medarbeidere NOV Stavanger leverer kontroll systemer.
monitorerings og beslutningsst tte systemer produkter som brukes i forbindelse med en. boreprosess Det bygges borekabiner krankabiner utstyrsrom operat rstoler samt at det bygges. kontrollskap for de fleste produktene som leveres fra Norge NOV Stavanger har i tillegg til. NOVN visjonen to tilleggs visjoner som brukes som ledesnor i det daglige arbeid Vi skal. forbedre forholdet mellom menneske maskin og milj og Vi skal v re den foretrukne. leverand r av integrerte l sninger og oppgraderinger Det er opprettet en produktorganisasjon. som i varierende grad fungerer I tillegg er det en prosjektorganisasjon som er ansvarlig for. levere alt som er solgt Prosjektene henter ressurser fra hele organisasjonen og setter de sammen. som et prosjekt Prosjektene har varighet fra noen m neder til flere r. I Molde er det ca 300 medarbeidere NOV Molde leverer plattformkraner Mye g r til det. committed to providing value to our customers through leadership in technological innovation National Oilwell Varco NOV er et internasjonalt konsern med aktivitet i alle verdensdeler NOV world wide har ca 41 000 ansatte og er i stadig vekst National Oilwell Varco Norge NOVN best r av ca 3000 medarbeidere NOVN er satt sammen av kontorer ved flere lokasjoner De st rste

Related Books