ICT en mediabeheer

Ict En Mediabeheer-Free PDF

  • Date:29 Mar 2020
  • Views:38
  • Downloads:0
  • Pages:26
  • Size:370.29 KB

Share Pdf : Ict En Mediabeheer

Download and Preview : Ict En Mediabeheer


Report CopyRight/DMCA Form For : Ict En Mediabeheer


Transcription:

Penvoerder ECABO,Ontwikkeld door Kenniscentrum ECABO. Gelegitimeerd door Het bestuur van ECABO op advies van de Paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Op 19 02 2014,Inhoudsopgave,Leeswijzer 4,Overzicht van het kwalificatiedossier 5. Basisdeel 6,1 Beroepsspecifieke onderdelen 6, B1 K1 Ontwikkelen van onderdelen van informatiesystemen 6. B1 K1 W1 Stelt de vraag en of informatie mediabehoefte van de opdrachtgever vast 8. B1 K1 W2 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp 8. B1 K1 W3 Maakt een technisch ontwerp 9,B1 K1 W4 Realiseert een testomgeving 10. B1 K2 Implementeren van onderdelen van informatiesystemen 12. B1 K2 W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan 13. B1 K2 W2 Implementeert een deel van het informatiesysteem 14. B1 K2 W3 Evalueert de implementatie 15, B1 K3 Beheren van onderdelen van informatiesystemen 16.
B1 K3 W1 Voorkomt ver storingen in het informatiesysteem 17. B1 K3 W2 Lokaliseert en verhelpt ver storingen in het informatiesysteem 17. B1 K3 W3 Stelt procedures op t b v het informatiesysteem en bewaakt deze 18. B1 K3 W4 Beveiligt het informatiesysteem 19,2 Generieke onderdelen 20. Profieldeel 21,P1 ICT beheerder 21,P1 K1 Ondersteunen van systeemgebruikers 21. P1 K1 W1 Behandelt en handelt incidentmeldingen af 22. P1 K1 W2 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest 22. P1 K2 Organiseren van een bestaande servicedesk 23. P1 K2 W1 Onderhoudt een servicedesk 23,P1 K2 W2 Beheert een servicedesk 24. P1 K2 W3 Stelt gebruikersinstructies op 24,P2 Netwerk en mediabeheerder 25. Keuzedeel 26,Leeswijzer, Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet.
kennen en kunnen aan het einde van de mbo opleiding. Opbouw dossier, Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie eisen voor n of meerdere mbo beroepen en bestaat uit. 1 Het basisdeel B dat gevormd wordt door, a De beroepsspecifieke onderdelen Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele. kwalificatie dossier met eventueel aanvullende eisen per profiel. b De generieke onderdelen De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd Het betreft de. onderdelen,Nederlandse taal,loopbaan en burgerschap en. voor zover het niveau 4 betreft Engels, 2 Het profieldeel P Profielen bestaan uit kerntaken K en werkprocessen W waarop de kwalificaties in dit. kwalificatiedossier van elkaar verschillen, Het kwalificatiedossier bevat een verwijzing naar het keuzedeel D Het keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen.
van de mbo student of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie Het vormt als het ware een plus op. het diploma Het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de kwalificatie eis maar wordt wel op het diploma. Taal en rekenen, De generieke eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel Als sprake is van beroepsspecifieke taal en. rekeneisen is dit aangegeven in de kolom vakkennis en vaardigheden Daarnaast kan in de kolom gedrag een extra. verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal en rekeneisen worden ingezet in een werkproces. Verantwoordingsinformatie, Aanvullende verantwoordings informatie bij dit kwalificatiedossier is te vinden op www kwalificatiesmbo nl Deze. informatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier. Overzicht van het kwalificatiedossier, Naam profiel Mbo niveau Wettelijke Typering van de Studieduur van. EQF niveau beroepsvereisten kwalificatie de kwalificatie. P1 ICT beheerder 4 Nee middenkaderopleiding, P2 Netwerk en mediabeheerder 4 Nee middenkaderopleiding. De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende. beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen, B1 K1 Ontwikkelen van onderdelen van B1 K1 W1 Stelt de vraag en of informatie mediabehoefte van de.
informatiesystemen opdrachtgever vast, B1 K1 W2 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel. B1 K1 W3 Maakt een technisch ontwerp,B1 K1 W4 Realiseert een testomgeving. B1 K2 Implementeren van onderdelen van B1 K2 W1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan. informatiesystemen, B1 K2 W2 Implementeert een deel van het informatiesysteem. B1 K2 W3 Evalueert de implementatie, B1 K3 Beheren van onderdelen van B1 K3 W1 Voorkomt ver storingen in het informatiesysteem. informatiesystemen, B1 K3 W2 Lokaliseert en verhelpt ver storingen in het.
informatiesysteem, B1 K3 W3 Stelt procedures op t b v het informatiesysteem en. bewaakt deze,B1 K3 W4 Beveiligt het informatiesysteem. Profieldeel, De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen. P1 ICT beheerder, P1 K1 Ondersteunen van systeemgebruikers P1 K1 W1 Behandelt en handelt incidentmeldingen af. P1 K1 W2 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest. P1 K2 Organiseren van een bestaande P1 K2 W1 Onderhoudt een servicedesk. servicedesk,P1 K2 W2 Beheert een servicedesk,P1 K2 W3 Stelt gebruikersinstructies op.
P2 Netwerk en mediabeheerder,Geen extra kerntaken en werkprocessen. 1 Beroepsspecifieke onderdelen,Typering van de beroepengroep. De beheerder werkt in de ICT en mediasector Zo speelt het ICT en mediabeheer zich vooral af bij ICT. dienstverlenende bedrijven bedrijven in de mediabranche of de ICT media afdeling van overige bedrijven Ook komt. het regelmatig voor dat de beheerder vanuit ICT dienstverlenende bedrijven wordt gedetacheerd De beheerder. krijgt in toenemende mate te maken met koppelingen tussen diverse netwerken informatie en mediasystemen. De term informatiesysteem kan zowel grootschalig als kleinschalig worden ge nterpreteerd Het kan gaan om het. ontwikkelen van een compleet informatiesysteem t b v een gehele afdeling binnen een organisatie maar het kan. ook gaan om het volledig inrichten van een specifieke werkplek Uiteraard gaat het dan om ICT gerelateerde. apparatuur zoals netwerken servers mobiele telefoons werkstations tablets etcetera Het informatiesysteem is. een combinatie van hardware software en de gebruiker s hiervan. Onder informatiesystemen worden in voorkomende gevallen ook mediasystemen verstaan De term mediasysteem. omvat dat deel van de informatietechnologie dat zich richt op de integratie van verschillende informatietypen. bijvoorbeeld data tekst videobeeld geluid en foto s kortom systemen die ervoor zorgen dat. mediaproductieprocessen goed verlopen Het mediaproductieproces bestaat uit twee stromen de digitale. content informatie flow en het fysieke productieproces Er wordt gebruik gemaakt van mediaspecifieke systemen. apparatuur en software,Typerende beroepshouding, De beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende netwerk. mediainfrastructuur en of informatie en of mediasysteem en voor het documenteren van en het rapporteren over. zijn werkzaamheden De beheerder zal al zijn werkzaamheden moeten benaderen met een proactieve houding. waarbij oog voor bedrijfsprocessen een pr is De beheerder is creatief in het zoeken naar oplossingen voor. technologische vraagstukken Hij zorgt dat hij voortdurend bijblijft op zijn vakgebied. Daarnaast stelt hij zich klantgericht kritisch en flexibel op Hij kan goed samenwerken werkt nauwkeurig heeft. doorzettingsvermogen kan goed omgaan met tijdsdruk en heeft geen 9 to 5 mentaliteit Ook wordt van hem. verwacht dat hij kan werken volgens kwaliteitscriteria en procedures en dat hij hier ook een bijdrage aan levert. Tenslotte is hij er zich van bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft t o v de eindgebruikers en zijn collega s. Kenmerkend is ook dat de beheerder de Engelse taal beheerst en kan toepassen binnen zijn werkzaamheden ICT is. wereldwijd,Resultaat van de beroepengroep, Het beheer en gebruik van de netwerk mediainfrastructuur het informatie en of mediasysteem en de zorg voor de. continu teit ervan, B1 K1 Ontwikkelen van onderdelen van informatiesystemen 2.
Complexiteit, De beheerder hanteert een gestructureerde werkwijze bij het ontwikkelen van onderdelen van. informatiesystemen Zijn werkomgeving is in de meeste gevallen lokaal Zijn werkzaamheden zijn complex en hij. dient daarom te beschikken over brede kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkeling van. informatiesystemen Bovendien dient hij bij zijn werkzaamheden in voorkomende gevallen de Engelse taal te. kunnen toepassen Een complicerende factor is dat eisen en wensen van de opdrachtgever en of de organisatie niet. altijd overeen komen met technische mogelijkheden Ook complicerend is dat de medewerker de consequenties van. verandertrajecten moet kunnen overzien Dit geldt zowel richting de gebruikers in de organisatie als voor het. inschatten van de gevolgend van verandertrajecten en of innovaties voor het beheer. Voor ICT beheerder geldt aanvullend Voor Netwerk en mediabeheerder geldt aanvullend. De ICT beheerder heeft brede kennis van zaken die in de. organisatie spelen en de mogelijke invloed hiervan op de. B1 K1 Ontwikkelen van onderdelen van informatiesystemen 2. ontwikkeling van informatiesystemen Hij past zijn De netwerk en mediabeheerder beschikt over. adviesvaardigheden toe binnen multidisciplinaire teams specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van. De ICT beheerder houdt gedurende het ontwikkelen van netwerk en mediabeheer. informatiesystemen het globale overzicht over de,werkzaamheden en delegeert waar nodig. werkzaamheden aan collega s,Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De beheerder heeft vooral een uitvoerende en controlerende rol Vanuit zijn specialisme adviseert hij collega s en of. opdrachtgevers Het is bovendien cruciaal dat hij tot overeenstemming komt met zijn opdrachtgever Hij is. verantwoordelijk voor de technische inrichting en hij wordt beoordeeld op de resultaten De beheerder werkt veelal. zelfstandig maar ook samen met collega s Hij is dan ook vooral verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden. maar in geval van teamwerk kan de verantwoording gedeeld worden. Voor ICT beheerder geldt aanvullend Voor Netwerk en mediabeheerder geldt aanvullend. De ICT beheerder heeft ook een adviserende rol naar de De netwerk en mediabeheerder heeft door zijn. opdrachtgever en collega s toe door zijn kennis en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van. vaardigheden op het gebied van ICT Hij is netwerk mediabeheer een adviserende rol De netwerk. mede verantwoordelijk voor de uitvoering van en mediabeheerder draagt de verantwoordelijkheid over. gedelegeerde taken door anderen en daarmee vaak zijn deel van het informatiesysteem de netwerk. eindverantwoordelijk Deze verantwoordelijkheid is mediainfrastructuur De netwerk en mediabeheerder is. behoorlijk hoog het betreft namelijk het beheer en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de technische. gebruik van het informatiesysteem en de zorg voor de inrichting voor een optimaal functionerend netwerk. continu teit ervan,Vakkennis en Vaardigheden,De beginnend beroepsbeoefenaar. Heeft kennis van binnen de organisatie geldende regels en procedures. Kan brede kennis van open source closed source software en open standaarden toepassen. Kan actuele en op de toekomst gerichte ontwikkelingen binnen het vakgebied toepassen. Kan gesprekstechnieken zoals LSD luisteren samenvatten en doorvragen toepassen ook in het Engels. Kan basis interviewtechnieken toepassen bij de verheldering van de behoefte van de opdrachtgever ook in het. Kan basispresentatietechnieken toepassen bij de presentaties aan de opdrachtgever of het team ook in het. Voor ICT beheerder geldt aanvullend Voor Netwerk en mediabeheerder geldt aanvullend. Heeft brede kennis van de informatiestromen en Heeft kennis van de informatiestromen en. bedrijfsprocessen binnen de organisatie bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Kan brede kennis van hardware randapparatuur en Heeft diepgaande specialistische technische kennis. bekabeling en de werking daarvan toepassen van netwerken media of een netwerk. Kan brede kennis van wireless verbindingen en mediainfrastructuur. bijbehorende security toepassen Kan specialistische kennis van hardware. Kan brede kennis en inzicht in het beveiligen van het randapparatuur en bekabeling en de werking daarvan. informatiesysteem toepassen toepassen, Kan brede kennis van informatie mediasystemen en Kan specialistische kennis van wireless verbindingen.
netwerken bij zijn werkzaamheden toepassen en bijbehorende security toepassen. Kan organisatorisch inzicht toepassen Kan specialistische kennis en inzicht in het beveiligen. Kan communiceren met alle betrokkenen zoals van het informatiesysteem toepassen. opdrachtgevers ICT collega s eindgebruikers Kan voornamelijk ICT technisch inhoudelijk. leveranciers ook in het Engels communiceren met o a de opdrachtgever ICT. collega s eindgebruikers en leveranciers ook in het. Kan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van netwerk. security bijhouden en toepassen, B1 K1 W1 Stelt de vraag en of informatie mediabehoefte van de opdrachtgever vast. Omschrijving, De beheerder inventariseert de informatie mediabehoefte binnen een afdeling of delen van een organisatie door. het verzamelen van informatie Hij overlegt met de klant of opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden. inventariseert de eisen en wensen en bepaalt wat de mogelijkheden zijn Hij vertaalt de uitkomsten naar een eigen. werkplanning Hij legt gedurende de werkzaamheden zijn plannen en idee n voor aan anderen om bevestigd te. Ook complicerend is dat de medewerker de consequenties van verandertrajecten moet kunnen overzien Dit geldt zowel richting de gebruikers in de organisatie als voor het inschatten van de gevolgend van verandertrajecten en of innovaties voor het beheer Voor ICT beheerder geldt aanvullend De ICT beheerder heeft brede kennis van zaken die in de

Related Books