i BAHAN BANTU MENGAJAR BBM DALAM PENGAJARAN DAN

I Bahan Bantu Mengajar Bbm Dalam Pengajaran Dan-Free PDF

  • Date:26 Sep 2020
  • Views:4
  • Downloads:1
  • Pages:48
  • Size:1.10 MB

Share Pdf : I Bahan Bantu Mengajar Bbm Dalam Pengajaran Dan

Download and Preview : I Bahan Bantu Mengajar Bbm Dalam Pengajaran Dan


Report CopyRight/DMCA Form For : I Bahan Bantu Mengajar Bbm Dalam Pengajaran Dan


Transcription:

Untuk bonda dan keluarga tercinta, Tiada terbalas budi dan jasa pengorbanan yang dicurahkan selama ini. Hanya Allah yang akan membalasnya,Tidak lupa juga kepada penyelia projek. Terima kasih tidak terhingga di atas ilmu yang dicurahkan serta tahan melayan I. kerenah anak didiknya,N Bin Long,Kepada suami tercinta Mohammad Radzi. T dan restumu,Terima kasih di atas doa pengorbanan. A sekalian yang sentiasa memberikan semangat,Serta rakan rakan seperjuangan.
R Pkasih kerana sudi membantu dan beri tunjuk ajar. Segala doa harapan dan pengorbanan kalian akan ku balas dengan segunung. kejayaan Anggaplah kejayaan ku ini sebagai pendorong kepada kecemerlangan anda. di masa depan kelak, Semoga diberkati Allah S W T dan berbahagia selalu. PENGHARGAAN, Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Selawat dan. salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S A W Di kesempatan ini setinggi. tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penyelia projek kajian ini. Dr Noorazman Bin Abdul Samad di atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang. berterusan dan tidak berbelah bahagi Tanpa bimbingan yang diberikan tidak. mungkin kajian ini akan berjaya dihasilkan Ucapan terima kasih yang tidak. terhingga juga ditujukan kepada pensyarah pensyarah dan juga kepada semua pihak I. yang terlibat secara langsung yang turut memberi panduan pandangan serta. jasa kalian amat berharga Kepada kaum keluarga terutamaU. ajar dalam usaha menyiapkan dan merealisasikan kajian ini Segala tunjuk ajar dan. N K bonda tercinta Zaharah, Binti Mahadi dan insan teristimewa Mohammad Radzi Bin Long serta anak anak. TRizqi terima kasih di atas segala,N serta dorongan yang menguatkan. Muhammad Faizul Zaim dan Muhammad Faeeq,Aputus asa Akhir sekali ribuan terima kasih buat.
pengorbanan dan pengertian yang diberikan,A pendapat dorongan tunjuk ajar nasihat serta. semangat untuk terus berusaha tanpa,teman teman di atas pandangan. sokongan moral P, R yang telah diberikan sepanjang usaha saya untuk menyiapkan. PEsarjana ini,laporan projek, Semoga laporan projek sarjana ini dapat memberi sumbangan dan manfaat kepada. Insya Allah Sekian, Penggunaan Bahan Bantu Mengajar BBM dalam proses Pengajaran dan.
Pembelajaran P P adalah amat penting bagi guru memastikan penyampaian. maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar adalah lebih jelas dan. sistematik serta dapat diikuti oleh pelajar dengan lebih baik Kajian ini bertujuan. untuk mengkaji sejauhmana tahap penggunaan guru terhadap BBM dalam P P di. empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK daerah Pontian dari aspek. amalan kemahiran dan sikap serta perbezaan berdasarkan jantina guru terhadap. ketiga tiga aspek tersebut Kajian ini melibatkan 198 orang responden iaitu. daripada guru guru SMK Sri Tanjung SMK Benut SMK Ayer Baloi. T dan SMK Parit,U tinjauan Kajian ini, Betak di daerah Pontian Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk. dijalankan dengan menggunakan borang soal selidikN. data dianalisis secara deskriptif dan inferensi T,U sebagai instrumen kajian dan. Data analisis diproses menggunakan, perisian Statistical Packages for Social Sciences for Windows Version 17 0 SPSS. dan hasil dapatan kajian dilaporkan dalam bentuk min sisihan piawaian peratusan. dan Ujian t Independent S TSamples T Test Dapatan kajian menunjukkan bahawa. penggunaan guru P U, R terhadap BBM dalam P P dari ketiga tiga aspek berada pada tahap. tinggi iaitu aspek amalan skor min 3 89 aspek kemahiran skor min 3 86 dan. aspek sikap skor min 3 86 Manakala dapatan kajian Ujian t Independent Samples. T Test menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina. dari aspek amalan p 0 05 0 803 aspek kemahiran p 0 05 0 518 dan aspek sikap. p 0 05 0 447 guru terhadap penggunaan BBM dalam proses P P Secara. keseluruhannya guru guru perlu sedar bahawa penggunaan BBM dalam P P adalah. penting untuk menarik minat dan meningkatkan prestasi pelajar serta mencapai. objektif pengajaran guru terhadap sesuatu mata pelajaran. The use of teaching aids BBM in Teaching and Learning P P processes is very. important for teachers to ensure that the delivery of information related to the. subjects taught is more clear systematic and better for students to follow The. purpose of this study was to examine the extent of teachers use of BBM in P P in. four secondary schools of the Pontian district in terms of practice skills and attitudes. and differences based on teachers gender in these three aspects The study involvedN. 198 respondents consist teachers of SMK Sri Tanjung SMK Benut SMK M. Baloi and SMK Parit Betak in the Pontian district The design of this study. T instrument and,U is processed using, survey This study was carried out using a questionnaire as a research.
the data were analyzed descriptively and inferred DataK. the Statistical Packages for Social Sciences forU,T Windows Version 17 0 SPSS. software and the findings are reported in N form of mean standard deviation. percentage and T Test IndependentA, K tests The findings show that the use of teachers. Aaspects is at high level in the practice aspect mean. to BBM in P P from all three, S mean score 3 86 and attitude aspect mean score 3 86. score 3 89 skill aspect,While T Test R,differenceP. E Independent tests results showed that there was no significant. base on teachers gender towards the use of BBM in the P P process in. the practice aspect P 0 05 0 803 skill aspect p 0 05 0 518 and attitude. aspect p 0 05 0 447 Overall teachers need to realize that the use of BBM in P P. is important to attract and improve student performance as well as achieve the. teaching objectives of a subject,PENGAKUAN ii,DEDIKASI iii.
PENGHARGAAN iv,ABSTRACT vi,KANDUNGAN vii,SENARAI JADUAL. SENARAI RAJAH,SENARAI SINGKATAN,SENARAI LAMPIRAN,BAB 1 PENDAHULUAN. 1 1 Pengenalan A,AMasalah 1,Latar Belakang 3,1 3 Pernyataan 5. 1 4P Objektif Kajian,PE1 5 Persoalan Kajian 7,1 6 Hipotesis Kajian 7. 1 7 Kepentingan Kajian 7,1 7 1 Guru 8,1 7 2 Pelajar 8.
1 7 3 Pentadbir Sekolah 8,1 8 Skop Kajian 9,1 9 Batasan Kajian 9. 1 10 Kerangka Konseptual 9,1 11 Definisi Istilah dan Pengoperasian 11. 1 11 1 Amalan 11,1 11 2 Sikap 12,1 11 3 Kemahiran 12. 1 11 4 Guru 12,1 11 5 Bahan Bantu Mengajar BBM 13,1 11 6 Pengajaran dan Pembelajaran P P 13. 1 11 7 Sekolah 13,1 12 Rumusan 14,BAB 2 KAJIAN LITERATUR.
2 1 Pengenalan 15,2 2 Bahan Bantu Mengajar BBM 15,2 2 1 Jenis jenis Bahan Bantu Mengajar BBM 16. 2 2 2 Bahan Bantu Mengajar BBM dalam,Pengajaran dan Pembelajaran P P 17. 2 2 3 Objektif Proses Pengajaran dan Pembelajaran,P P dalam Teknologi Maklumat ICT. 2 3 Amalan Pengajaran,2 3 1 Kualiti Pengajaran,2 3 2 Kesesuaian Aras Pengajaran 21. 2 3 3 Insentif 21,2 4 Kemahiran A,A Mempelbagaikan Strategi 23.
2 4 1 Kemahiran,S Pengajaran,R P2 4 2 Kemahiran Penilaian Pembelajaran 25. PE 2 4 3 Kemahiran Penggunaan Teknologi,Maklumat ICT 25. 2 5 Sikap 26,2 5 1 Sikap Dari Aspek Keyakinan 27,2 5 2 Sikap Dari Aspek Kepercayaan 28. 2 5 3 Sikap Dari Aspek Motivasi 28,2 6 Kajian Kajian Lepas 29. 2 7 Rumusan 31,BAB 3 METODOLOGI KAJIAN,3 1 Pengenalan 32.
3 2 Reka Bentuk Kajian 32,3 3 Kerangka Operasi Kajian 33. 3 4 Populasi dan Sampel Kajian 35,3 5 Lokasi Kajian 36. 3 6 Instrumen Kajian 37,3 6 1 Borang Soal Selidik 37. 3 6 2 Kesahan 38,3 6 3 Kebolehpercayaan 39,3 7 Prosuder Pengumpulan Data 42. 3 8 Kaedah Analisis Data 42,3 8 1 Analisis Deskriptif 43.
3 8 2 Analisis Inferensi 43,3 9 Rumusan 44,BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. 4 1 Pengenalan 45,4 2 Analisis Pulangan Soal Selidik. 4 3 Analisis Demografi Responden,4 3 1 Analisis Responden MengikutU. NKBangsa 48,4 3 2 Analisis Responden Mengikut,N Mengikut Mata. 4 3 3 Analisis Responden Mengikut Sekolah 49,4 3 4 Analisis Responden.
Pelajaran 50,S TPersoalan Kajian Pertama,4 4 Analisis 51. 4 5P Analisis Persoalan Kajian Kedua,PE4 6 Analisis Persoalan Kajian Ketiga 55. 4 7 Analisis Skor Min Keseluruhan 57,4 8 Ujian Normaliti 57. 4 9 Analisis Persoalan Kajian Keempat 59,4 10 Rumusan 61. BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN,5 1 Pengenalan 62.
5 2 Perbincangan 63,5 2 1 Amalan Guru Terhadap Penggunaan. BBM dalam P P 63,5 2 2 Kemahiran Guru Terhadap Penggunaan. BBM dalam P P 65,5 2 3 Sikap Guru Terhadap Penggunaan. BBM dalam P P 67,5 2 4 Perbezaan Jantina dari Aspek Amalan. Kemahiran dan Sikap Guru Terhadap,Penggunaan BBM dalam P P 69.
5 3 Kesimpulan 70,5 4 Cadangan 71,5 5 Cadangan Kajian Lanjutan 72. 5 6 Penutup 73,RUJUKAN 75,LAMPIRAN 86,SENARAI JADUAL. 3 1 Bilangan Sampel Dari Setiap Sekolah 36,3 2 Pemarkahan Item Item Skala Likert 38. 3 3 Borang Soal Selidik Yang Digunakan,Dalam Kajian 38. 3 4 Tahap Kebolehpercayaan Skor Alpah Cronbach 40,3 5 Skor Alpha Cronbach 41.
3 6 Nilai Kebolehpercayaan Instrumen,3 7 Tafsiran Nilai Julat Min. 4 1 Analisis Pulangan Soal Selidik,Analisis Keseluruhan Demografi Responden. Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut,TMengikut Bangsa. 4 4 Bilangan dan Peratusan Responden 49,Bilangan dan Peratusan A. K AResponden Mengikut,Responden Mengikut Sekolah 49.
Bilangan dan Peratusan,Mata Pelajaran 50,R P Guru Terhadap Penggunaan BBM dalam P P. 4 8PEKemahiran Guru Terhadap Penggunaan BBM dalam P P 54. 4 9 Sikap Guru Terhadap Penggunaan BBM dalam P P 56. 4 10 Analisis Skor Min Keseluruhan 57, 4 11 Nilai Skewness dan Kurtosis bagi setiap Aspek 58. 4 12 Ujian t Independent Samples Test Perbezaan,Jantina dari Aspek Amalan 59. 4 13 Ujian t Independent Samples Test Perbezaan,Jantina dari Aspek Kemahiran 60. 4 14 Ujian t Independent Samples Test Perbezaan,Jantina dari Aspek Sikap 60.
SENARAI RAJAH,1 1 Kerangka Konseptual 11,3 1 Kerangka Operasi Kajian 34. SENARAI SINGKATAN,BBM Bahan Bantu Mengajar,ICT Teknologi Maklumat dan Komunikasi. KPM Kementerian Pelajaran Malaysia,LDP Latihan Dalam Perkhidmatan. P P Pengajaran dan Pembelajaran,PPD Pejabat Pendidikan Daerah. SMK Sekolah Menengah Kebangsaan,SPSS Statistical Package For Social Science.
SENARAI LAMPIRAN,A Surat Kebenaran 86,B Pengesahan Pakar 90. C Borang Soal Selidik 98,D Analisis Kebolehpercayaan Kajian Rintis 105. E Analisis Kebolehpercayaan Kajian Sebenar 107,F Analisis Data 109. G Jadual Krejcie dan Morgan 118,H Carta Gantt 119,PENDHULUAN. 1 1 Pengenalan, Dalam sesebuah institusi pendidikan proses pengajaran dan pembelajaran P P.
dapat dilihat sebagai satu kuasa atau pendorong yang penting bagi mencorakkan. modal insan yang dilahirkan Pengurusan P P yang dinamis dan sistematik. mengembangkan pembudayaan saintifik pengetahuan baru U. N K pencetusan idea kreatif,maklumat Jantan 2016 Menurut Hamdan T. dan inovatif pembangunan potensi manusia yang lebih mampan serta penyebaran. Mohd Yasin 2010 menyatakan guru,sewajarnya menjalankan tanggungjawab A. Apelajar dapat menguasai pembelajaran yang,mereka sebagai pendidik dengan mendidik. A BBM adalah amat penting dalam proses P P,pelajar dengan sebaik baiknya supaya. diajar oleh guru Oleh itu penggunaan, bagi menarik minatPpelajar serta meningkatkan prestasi pelajar Justeru itu guru guru.
PE peranan penting dalam proses P P bagi melaksanakan pengajaran. harus memainkan, abad ke 21 seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian serta menyahut hasrat. Negara untuk menjadi Negara maju menjelang 2020, Pelbagai faedah dan manfaat yang diperolehi jika guru guru menggunakan. BBM dalam P P dan bukan hanya kepada pelajar sahaja bahkan kepada guru itu. sendiri Oleh yang demikian pelbagai maklumat yang berguna diperolehi serta dapat. meningkatkan pengetahuan semasa penyediaan BBM terhadap sesuatu topik yang. akan diajari di dalam kelas Oleh itu guru dapat menghasilkan pelbagai BBM yang. sesuai dan menarik serta dapat menjana idea yang bernas untuk menentukan aktiviti. yang lebih kreatif di dalam P P Noordin Zainal Abiden 2010 Di samping itu. dengan menggunakan BBM yang betul praktikal dan berinovasi akan dapat. meningkatkan lagi pengetahuan dan kefahaman pelajar pelajar Manakala guru. guru juga dapat menyampaikan idea idea yang bernas serta lebih berkesan terhadap. Proses P P yang menggunakan BBM sangatlah memberi kesan yang positif. kepada diri pelajar Menurut Mohd Yasin et al 2013 dalam dapatan kajian beliau. menyatakan bahawa BBM responden masih lagi tidak mencukupi terutama BBM. yang melibatkan ICT yang terkini Pengkaji juga berpendapat penggunaan BBM. adalah satu cara untuk meningkatkan pencapaian dan kejayaan bagi pelajar pelajar. kerana tanpa BBM proses P P akan kurang kualiti dan efektif serta pencapaian. akademik akan menurun Oleh itu semua guru perlu melaksanakan penggunaan. BBM dalam P P mereka bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dari pelbagai. aspek Selain itu penggunaan BBM dalam P P di sekolah memerlukan kesediaan. guru dari aspek amalan kemahiran dan sikap mereka supaya penggunaan BBM. dalam P P berjalan dengan berkesan dan berkualiti, Walau bagaimanapun masih ada lagi di kalangan guru guru yangA. berminat menggunakan BBM dalam P P Oleh itu guru kurangU. T prestasi,percaya dengan, amalan menggunakan BBM boleh menarik minat pelajar serta meningkatkan. N sikap bermaksud lakuan,pelajar dalam proses P P Menurut Kamus Dewan 2015.
Penggunaan Bahan Bantu Mengajar BBM dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran P amp P adalah amat penting bagi guru memastikan penyampaian maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar adalah lebih jelas dan sistematik serta dapat diikuti oleh pelajar dengan lebih baik Kajian ini bertujuan

Related Books