HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah-Free PDF

  • Date:29 Nov 2019
  • Views:48
  • Downloads:0
  • Pages:164
  • Size:485.17 KB

Share Pdf : Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Download and Preview : Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah


Report CopyRight/DMCA Form For : Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah


Transcription:

Diusahakan oleh,Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pendidikan Malaysia. Cetakan Pertama 2002,Kementerian Pendidikan Malay sia 2002. Hak Cipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana mana bahagian artikel dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama. ada secara elektronik f otokopi mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pesiaran Duta 50604. Kuala Lumpur Malay sia Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan. Malay sia Pusat Perkembangan Kurikulum, Pendidikan jasmani huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 9229 78 8, 1 Physical education and training Malaysia Outlines sy llabi etc. 2 Physical education and training Malaysia Study and teaching. Primary I Judul,372 860202,Dicetak oleh,Perniagaan Rita.
No 12 14 Jalan 12 10,Taman Koperasi Polis,68100 Batu Cav es. Rukun Negara v,Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii,Kata Pengantar ix. Pendahuluan xi, 1 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 1 1. 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2 23. 3 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3 45. 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 71. 5 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5 99. 6 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 127. 7 Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 153. dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5,RUKUN NEGARA. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita cita hendak mencapai perpaduan. yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya memelihara satu cara hidup. demokratik mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan. dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama menjamin satu cara hidup yang. liberal terhadap tradisi tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha. kami untuk mencapai cita cita tersebut berdasarkan atas prinsip prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan,Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
Keluhuran Perlembagaan,Kedaulatan Undang Undang,Kesopanan dan Kesusilaan. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan. bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. dari segi intelek rohani emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan. dan kepatuhan kepada Tuhan Usaha ini adalah bertujuan untuk. melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan berakhlak mulia bertanggungjawab dan berkeupayaan. mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap. keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. PENDIDIKAN JASMANI,KATA PENGANTAR, Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka t er h a da p t a ha p. me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a. b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a c i ta mu r n i da n k e s e pa d ua n i l mu n i la i da n a ma l a n Pe ng a j ar a n. s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n da n dan p e mb el a j ar a n d ir a nc a ng s u p ay a d a pa t. me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i me l a h i r ka n mu r id y an g bijak me n j ag a. s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d k e s e j ah t er a a n d ir i mas y ar a ka t d an n e gar a. Da l a m me n y e d ia k a n Hur a i an S u k at an Pe l a j a r a n. Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n ini b any a k p i ha k te r li b at ter u ta ma g ur u. p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv e r s i t i s er ta p eg aw a i. dan p en g gu n aa n s u mb er G ur u d ig a l a k ka n K e me n t er ia n Pe n d id i k an d a n in d iv id u y an g. me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h me ny us u n mew a k i l i b a da n ba da n t er te nt u. d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id. Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u K e p ad a s e mu a p i ha k y an g t e la h me mb e r i ka n. me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n s u mb an ga n k ep a ka r a n ma s a d an te n ag a. p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n s eh i ng g a t er has i l ny a Hur ai a n Su k a ta n Pe l a j ar a n. ini K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n. Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n s et i ng g i t in gg i p en gh ar ga a n d an uc ap an t er i ma. p e mb e l a jar a n g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i k a s ih. p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h i a it u. k e ma h i r a n b er f i k ir k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i. k e c er d as a n p e lb a ga i p e mb el a j ar a n mas ter i. p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l pe mb e l a ja r a n. s ec ar a ko ns t r u k t iv is me pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i. d a n k a j ia n mas a de pa n Di s a mp i n g it u n i l a i mur n i. d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p Dr SHARIFAH MAIMUNAH BT SYED ZIN. d i u ta ma k a n S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t Pengarah. me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n Pusat Perkembangan Kurikulum. d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an Kementerian Pendidikan Malaysia. PENDIDIKAN JASMANI,PENDAHULUAN,Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut. Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi tiga tunjang utama iaitu. cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan. kecergasan 1 Kecergasan,Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan.
Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan. tanpa merasa lesu, Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan. yang sihat dan aktif Pendekatan yang dicadangkan bagi fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan. Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting 2 Kemahiran. iaitu Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan. murid melakukan kemahiran daripada aspek, x Penglibatan murid secara aktif dan selamat pergerakan otot besar dan otot halus. x Interaksi yang kreatif dengan rakan bahan dan alat Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam. x Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti permainan olahraga gimnastik pergerakan kreatif. pembelajaran dan rekreasi, Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani 3 Kesukanan. Konsep tunjang ini menitikberatkan, Selain dokumen Sukatan Pelajaran guru juga perlu merujuk kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan. kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran Huraian amalan pendidikan jasmani dan sukan Tumpuan. Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi diberi kepada aspek keselamatan pengurusan. perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah kerjaya etika dan isu isu dalam pendidikan jasmani. Rendah KBSR Tahap I dan II serta KBSM dan sukan,PENDIDIKAN JASMANI.
PENDIDIKAN JASMANI,Kandungan Buku Ini, Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan. Pendidikan Jasmani untuk sekolah rendah subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut, Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid alatan dan persekitaran. merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. dengan lebih tepat dan berkesan Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu. Aras 1 2 dan 3, Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat. mengikut tiga lajur seperti berikut dilakukan oleh semua murid. x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi,sesetengah murid. Bidang Unit Hasil Cadangan Akti viti x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi lebih sukar dan. Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang. mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat,Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran.
pada Aras 1 Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan. keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2. dan Aras 3 Setiap aras yang dilalui oleh murid,menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan. kreativitinya, Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk. oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran Guru juga. boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau. menambah aktiviti mengikut kebolehan murid,PENDIDIKAN JASMANI. Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran,TAH AP I TAH AP II KEL TINGKATAN. TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER,PEMBELAJ AR AN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5.
WAKTU PENGAJ AR AN,Daya tahan kardiovaskular 6 6 5 3 3 2 4 4 3 3 5 6. Daya tahan otot 3 3 3 4 4 4 4 4 4,Kekuatan 3 2 2 3 4 4 4 5 5. Kelenturan 5 5 4 2 2 2 2 1,Kecergasan Komposisi badan 2 1 1 1. Kordinasi 5 5 4 3,Imbangan 5 5 5 2 2 2,Ketangkasan 5 5 5 3 3 3 1. Kuasa 2 3 1 3 3 3,Masa tindak balas 2 2 2,Kepantasan 1 3 3 2 4 3 3.
Konsep definisi prinsip dan kaedah 1 1 1 2 1 1 1,Pergerakan Asas 30 30 30. Permainan 14 14 14 16 15 15 15 15 15,Olahraga 6 6 6 6 6 9 8 8 9. Kemahiran Gimnastik 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10. Pergerakan Kreatif 10 10 10 2 2 2 2 4 4,Rekreasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Kesenggangan 2 2 2,Keselamatan 2 2 2 1 1 1 2 2,Pengurusan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2. Kesukanan Kerjaya 1 1, Isu isu Pendidikan Jasmani dan Sukan 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2.
Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 2,JUMLAH WAKTU 84 84 84 60 60 60 60 60 60 60 60 60. KEL PER Kelas Peralihan, Nota Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI,OBJ EKTIF AM. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1 murid dapat. 1 Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular kelenturan koordinasi imbangan dan. ketangkasan, 2 Melakukan pergerakan asas gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan yakin. 3 Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan. 4 Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri rakan dan kumpulan dan. 5 Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI,HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI.
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 KECERGASAN, BIDANG UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN. 1 Kecergasan Fizikal Murid dapat Guru boleh merujuk cadangan berikut. a Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran Guru. Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti, Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan. bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira murid. sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan. dengan baik kardiovaskular x Melakukan aktiviti daya tahan. x Melakukan sekurang kurangnya kardiovaskular secara individu dan. i Cadangan Aktiviti satu aktiviti daya tahan berpasangan. x Lari berterusan selama 2 3 kardiovaskular,minit x Menyebut aspek aspek. x Lari ulang alik 10 meter Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira. selama 2 3 minit x Melakukan sekurang kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan. x Lari berhalangan 2 3 minit aktiviti daya tahan kardiovaskular kardiovaskular. x Menyatakan perasaan semasa, ii Aspek Aspek Keselamatan melakukan aktiviti daya tahan x Melakar dan mew arnakan memek. x Mengenal pasti kardiovaskular muka untuk menyatakan perasaan. kemampuan tahap dan selepas melakukan aktiviti daya. kecergasan murid semasa Aras 3 tahan kardiovaskular. melakukan aktiviti x Melakukan tiga aktiviti daya tahan. x Kemudahan peralatan kardiovaskular x Melakar dan mew arnakan anggota. x Persekitaran atau tempat x Menyatakan anggota badan yang badan yang terlibat semasa. beraktiviti terlibat semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti daya tahan. x Penyeliaan arahan dan daya tahan kardiovaskular kardiovaskular. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 71 5 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5 99 6 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 127 7 Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5 153 iii v RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat

Related Books