HUBUNGAN PENGUASAAN KONSEP FIZIK DENGAN MINAT DAN

Hubungan Penguasaan Konsep Fizik Dengan Minat Dan-Free PDF

  • Date:06 Nov 2019
  • Views:61
  • Downloads:0
  • Pages:24
  • Size:864.39 KB

Share Pdf : Hubungan Penguasaan Konsep Fizik Dengan Minat Dan

Download and Preview : Hubungan Penguasaan Konsep Fizik Dengan Minat Dan


Report CopyRight/DMCA Form For : Hubungan Penguasaan Konsep Fizik Dengan Minat Dan


Transcription:

HUBUNGAN PENGUASAAN KONSEP FIZIK DENGAN MINAT DAN. PENGAJARAN PENSYARAH DALAM KALANGAN PELAJAR FIZIK DI. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, MASREEN BINTI HUSIN. Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat. penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains serta, Pendidikan Fizik . Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. MEI 2008, ii, iii, DEDIKASI, Sekalung budi buat bonda dan ayahanda. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kerana telah banyak memberi. dorongan dan sokongan sejak kaki ini mula menjejak ke alam persekolahan. sehinggalah sekarang , Sudi berkongsi susah senang walau apa jua terjadi .
Ucapan terima kasih atas doa nasihat dan sokongan moral yang diberikan. sepanjang andakanda menuntut ilmu di Universiti Teknologi Malaysia. Untuk adikku , semoga kejayaanku ini menjadi semangat untukmu terus maju di masa. hadapan , Buat teman teman jasa dan dorongan kalian terlalu besar sepanjang. penulisan dan ketika menjalani kehidupanku di UTM ini Dan kepada. semua rakan dan orang perseorangan yang terlibat secara langsung dan. tidak langsung , Terima kasih semoga jasa anda diberkati Allah S W T . iv, PENGHARGAAN, Segala puji pujian bagi Allah S W T kerana dengan limpah kurnia taufiq dan. hidayahNYA penulis dapat disiapkan juga akhirnya . Dikesempatan ini penulis ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak. terhingga kepada semua yang telibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. dalam menyiapkan kajian ini termasuk yang telah memberi sokongan kepada penulis. serta memberi kekuatan dalam menyiapkan Projek Sarjana Muda ini dengan jayanya . Setinggi penghargaan yang tidak terhingga khas kepada penyelia tesis saya iaitu. Encik Mohd Ali Bin Ibrahim atas bimbingan tunjuk ajar dan dorongan beliau dalam. sepanjang masa saya untuk menyiapkan tesis ini , Ucapan penghargaan juga dirakamkan buat emak abah dan adik.
yang menjadi sumber inspirasi dan sentiasa berkorban untuk saya bagi. menyempurnakan kerja kerja penyelidikan dan pembelajaran sepanjang tahun Jasa. dan pengorbanan kalian sentiasa dikenang , Jutaan terima kasih juga kepada . Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor . Pelajar pelajar Fakulti Pendidikan dan Fakulti Sains di UTM yang. terlibat di dalam kajian ini , Dengan kerjasama semua maka projek ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat. disiapkan dengan sempurna Semoga Allah S W T membalas segala jasa baik. kalian , v, ABSTRAK, Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan penguasaan konsep Fizik. dengan minat dan pengajaran pensyarah dalam kalangan pelajar Fizik Bahan dan. Pendidikan Fizik Seramai 139 orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri. daripada pelajar pelajar Universiti Teknologi Malaysia program Sarjana Muda Sains. Serta Pendidikan Fizik dan program Sarjana Muda Sains Fizik Bahan Alat kajian. yang digunakan ialah set borang soal selidik yang mengandungi 18 item soalan. menggunakan Skala Likert dan 14 soalan ujian penguasaan konsep Fizik Pekali. kebolehpercayaan soal selidik ialah 0 76 Kajian mendapati wujud hubungan yang. signifikan antara minat dan persepsi pelajar terhadap pengajaran pensyarah r 38 . dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan penguasaan konsep. Fizik r 12 dalam kalangan pelajar Fizik Bahan dan Pendidikan Fizik Kajian. juga mendapati bahawa terdapat perbezaan signifikan penguasaan konsep Fizik. antara kumpulan pelajar berdasarkan PNGK p 01 p 05 dan antara kumpulan. pelajar berdasarkan program p 00 p 05 Namun begitu tidak terdapat. perbezaan yang signifikan persepsi pelajar terhadap pengajaran pensyarah Fizik. antara kumpulan pelajar berdasarkan PNGK p 11 p 05 dan antara kumpulan. pelajar berdasarkan program p 53 p 05 , vi, ABSTRACT. The purpose of this research is to investigate the relationship between the mastery of. physics concepts with interest and teaching method of the lecturers among Material. and Education Physics student 139 respondent were involved in this reseach and. they were consists of Universiti Teknologi Malaysia students from Sarjana Muda. Sains Serta Pendidikan Fizik and Sarjana Muda Sains Fizik Bahan The. instrument used was a set of questionnaire that had 18 items using the likert scale and. 14 items testing the mastery level of the physics concepts The cronbach alpha. coefficient of questionnaire is 0 76 Research shows significant relationship between. the interest and perception of students towards the teaching method of physics. lecturers r 38 and there is no significant relationship between the interest and the. mastery of physics concepts among Material and Education Physics students r . 12 The result also show that there is a significant difference the mastery of physics. concepts between student based on CPA Cumulative Grade Point Average . achievement p 01 p 05 and between student based on programme of study p. 00 p 05 However it is found that there is no significant difference the. perception of students towards the teaching method of their physics lecturers between. student based on CPA achievement p 11 p 05 and between student based on. programme of study p 53 p 05 , vii, KANDUNGAN,BAB PERKARA MUKA SURAT.
JUDUL i, PENGAKUAN ii, DEDIKASI iii, PENGHARGAAN iv. ABSTRAK v, ABSTRACT vi, KANDUNGAN vii, SENARAI JADUAL xi. SENARAI SINGKATAN xiii, SENARAI LAMPIRAN xiv,1 PENGENALAN. 1 1 Pendahuluan 1, 1 2 Latar Belakang Masalah 2, 1 2 1 Program Sarjana Muda Sains dan. Sarjana Muda Sains serta Pendidikan 3, 1 2 2 Faktor faktor Yang Mempengaruhi.
Tahap Penguasaan Konsep Fizik 5, 1 2 2 1 Faktor Minat 5. 1 2 2 2 Faktor Pengajaran Pensyarah 6, 1 3 Penyataan Masalah 7. 1 4 Objektif Kajian 8, 1 5 Persoalan Kajian 9, viii. 1 6 Hipotesis Kajian 9, 1 7 Kepentingan Kajian 10. 1 8 Skop Kajian 11, 1 9 Batasan Kajian 12, 1 10 Definisi Istilah 12.
1 11 Penutup 14,2 SOROTAN KAJIAN, 2 1 Pendahuluan 15. 2 2 Pembelajaran Konsep 15, 2 3 Pengajaran Sains 17. 2 4 Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Konsep Fizik 19. 2 4 1 Faktor Minat 19, 2 4 2 Pengajaran Pensyarah 20. 2 5 Kajian Dalam Negara 22, 2 6 Kajian Luar Negara 25. 2 7 Kesimpulan 27,3 METODOLOGI KAJIAN, 3 1 Pendahuluan 28.
3 2 Reka Bentuk Kajian 28, 3 3 Responden Kajian 29. 3 4 Instrumen Kajian 29, 3 5 Kajian Rintis 32, 3 6 Analisis Data 33. 3 7 Analisis Korelasi Pearson 34, 3 8 Rumusan 35, ix. 4 DAPATAN KAJIAN, 4 1 Pengenalan 36, 4 2 Latar Belakang Responden 37. 4 2 1 Bilangan Responden Mengikut Tahun 37, 4 2 2 Bilangan Responden Mengikut Program 38.
4 2 3 Bilangan Responden Mengikut Pencapaian PNGK 39. 4 3 Analisis Inferensi Hipotesis 39, 4 3 1 Korelasi Antara Minat Terhadap Fizik dengan. Penguasaan Konsep Fizik Dalam Kalangan, Pelajar Fizik Bahan dan Pendidikan Fizik 39. 4 3 2 Korelasi Antara Minat Terhadap Fizik dengan. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah, Fizik Dalam Kalangan Pelajar Fizik Bahan dan. Pendidikan Fizik 40, 4 3 3 Perbandingan Penguasaan Konsep Fizik. Antara Kumpulan Pelajar Berdasarkan PNGK 41, 4 3 4 Perbandingan Penguasaan Konsep Fizik.
Antara Kumpulan Pelajar Berdasarkan Program 42, 4 3 5 Perbandingan Persepsi Pelajar Terhadap. Pengajaran Pensyarah Fizik Antara Kumpulan Pelajar. Berdasarkan PNGK 43, 4 3 6 Perbandingan Persepsi Pelajar Terhadap. Pengajaran Pensyarah Fizik Antara Kumpulan Pelajar. Berdasarkan Program 44, 4 4 Kesimpulan 45,5 PERBINCANGAN RUMUSAN DAN CADANGAN. 5 1 Pendahuluan 46, 5 2 Perbincangan Dapatan Kajian 46. 5 2 1 Hubungan Antara Minat Terhadap Fizik, dengan Penguasaan Konsep Fizik Dalam Kalangan.
x, Pelajar Fizik Bahan dan Pendidikan Fizik 47, 5 2 2 Hubungan Antara Minat Terhadap Fizik. dengan Pengajaran Pensyarah Fizik Dalam Kalangan, Pelajar Fizik Bahan dan Pendidikan Fizik 48. 5 2 3 Perbezaan Penguasaan Konsep Fizik Antara, Kumpulan Pelajar Berdasarkan PNGK 49. 5 2 4 Perbezaan Penguasaan Konsep Fizik Antara, Kumpulan Pelajar Berdasarkan Program 50. 5 2 5 Perbezaan Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran. Pensyarah Fizik Antara Kumpulan Pelajar, Berdasarkan PNGK 51.
5 2 6 Perbezaan Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran. Pensyarah Fizik Antara Kumpulan Pelajar, Berdasarkan Program 53. 5 3 Rumusan Dapatan Kajian 54,5 4 Cadangan Kajian 55. 5 5 Cadangan Kajian Lanjutan 57,5 6 Penutup 57,RUJUKAN 58. LAMPIRAN 63, xi, SENARAI JADUAL,NO JADUAL PERKARA HALAMAN. 1 1 Taburan Kredit bagi Kursus Sarjana, Muda Sains Fizik Bahan 4.
1 2 Taburan Kredit bagi Kursus Sarjana, Muda Sains serta Pendidikan Fizik 4. 3 1 Hubungan Persoalan Kajian dengan, Bilangan Item Dalam Soal Selidik 30. 3 2 Skala Likert Empat Peringkat 31, 3 3 Skala Likert Lima Peringkat 31. 3 4 Min Skor Bagi Faktor Pengajaran Pensyarah 33, 3 5 Tahap Penguasaan Konsep Fizik 34. 3 6 Kekuatan Korelasi 34, 4 1 Taburan Responden Mengikut Tahun 37.
4 2 Taburan Responden Mengikut Program 38, 4 3 Taburan Responden Mengikut Pencapaian PNGK 39. 4 4 Korelasi Antara Minat Terhadap Fizik dengan, Penguasaan Konsep Fizik Dalam Kalangan. Pelajar Fizik Bahan dan Pendidikan Fizik 39, 4 5 Korelasi Antara Minat Terhadap Fizik dengan. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Pensyarah, Fizik Dalam Kalangan Pelajar Fizik Bahan dan. Pendidikan Fizik 40, xii,4 6 Analisis Ujian t Perbandingan Penguasaan.
Konsep Fizik Antara Kumpulan Pelajar, Berdasarkan PNGK 41. 4 7 Analisis Ujian t Perbandingan Penguasaan, Konsep Fizik Antara Kumpulan Pelajar. Berdasarkan Program 42, 4 8 Analisis Ujian t Perbandingan Persepsi Pelajar. Terhadap Pengajaran Pensyarah Fizik Antara, Kumpulan Pelajar Berdasarkan PNGK 43. 4 9 Analisis Ujian t Perbandingan Persepsi Pelajar. Terhadap Pengajaran Pensyarah Fizik Antara, Kumpulan Pelajar Berdasarkan Program 44.
xiii, SENARAI SINGKATAN, Dan, Peratus,No Nombor,Bil Bilangan. KPM Kementerian Pelajaran Malaysia,SPSS Statical Package For Social Sciences. UTM Universiti Teknologi Malaysia,SPM Sijil Pelajaran Malaysia. SPE Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Elektrik . PTV Pendidikan Teknik dan Vokasional, SPF Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan Fizik Matematik . SPP Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan Fizik Komputer . PNGK Purata Nilai Gred Keseluruhan,CPA Cummulative Grade Point Average.
serta memberi kekuatan dalam menyiapkan Projek Sarjana Muda ini dengan jayanya Setinggi penghargaan yang tidak terhingga khas kepada penyelia tesis saya iaitu Encik Mohd Ali Bin Ibrahim atas bimbingan tunjuk ajar dan dorongan beliau dalam sepanjang masa saya untuk menyiapkan tesis ini Ucapan penghargaan juga dirakamkan buat emak abah dan adik

Related Books