HDD amp DVD VIDEO CASSETTE RECORDER TD6D M101 M100

Hdd Amp Dvd Video Cassette Recorder Td6d M101 M100-Free PDF

  • Date:15 Oct 2020
  • Views:0
  • Downloads:0
  • Pages:84
  • Size:3.41 MB

Share Pdf : Hdd Amp Dvd Video Cassette Recorder Td6d M101 M100

Download and Preview : Hdd Amp Dvd Video Cassette Recorder Td6d M101 M100


Report CopyRight/DMCA Form For : Hdd Amp Dvd Video Cassette Recorder Td6d M101 M100


Transcription:

Introductie,Veiligheidsmaatregelen, WAARSCHUWING VOORKOM BLOOTSTELLING AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO. OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE REDUCEREN,Het symbool van de bliksemflits met pijl binnen. CAUTION een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de. gebruiker te waarschuwen voor de, RISK OF ELECTRIC SHOCK aanwezigheid van niet ge soleerd gevaarlijk. voltage binnenin het apparaat dat krachtig, DO NOT OPEN genoeg kan zijn om een elektrische schok bij. personen te veroorzaken,WAARSCHUWING VERWIJDER HET DEKSEL OF.
DE ACHTERKANT NIET OM HET RISICO OP EEN Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige. ELEKTRISCHE SCHOK TE REDUCEREN driehoek is bedoeld om de gebruiker te. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE waarschuwen voor de aanwezigheid van. DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN belangrijke bedienings en. WORDEN LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND onderhoudsinstructies. PERSONEEL OVER,Het symbool voot CLASS II dubbele isolatie. De belangrijke opmerkingen en classificatie bevinden zich aan de. achter of onderkant van de behuizing,Laser Veiligheid Pas Op. Dit apparaat is een klasse 1 LASERPRODUKT Het apparaat 1 Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de. gebruikt een laser Enkel bevoegd personeel behoort het gebruiker onderhouden kunnen worden Laat het. apparaat te openen voor onderhoud in verband met het risico onderhoud aan erkend personeel over. voor oogletsel 2 Zorg dat u de ventilatieopeningen en gaten niet afsluit. Als de ventilatieopeningen en gaten worden afgesloten. LET OP ANDER GEBRUIK ALS HIERIN, door bijvoorbeeld papier of een doek kan er hitte in het. GESPECIFICEERD KAN RESULTEREN IN apparaat worden opgebouwd. BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE 3 Houd het apparaat bij radiatoren en andere hittebronnen. STRALING vandaan, LET OP KLASSE 2M ZICHT EN ONZICHTBARE 4 Voorkom gebruik nabij sterke magnetische velden. LASER RADIATIE WANNEER OPEN STAAR 5 Steek geen enkel voorwerk door de gaten in de behuizing. NIET DIRECT IN DE STRAAL MET OPTISCHE deze kunnen elektrisch geladen objecten of circuits. INSTRUMENTEN aanraken en een elektrische schok veroorzaken. LOCATIE BINNENIN DICHTBIJ HET 6 Voorkom blootstelling van het apparaat aan spat en drup. AFSPEELMECHANISME water plaats geen objecten gevuld met water zoals. vazen op het apparaat, 7 Plaats het apparaat niet in een verticale houding gebruik.
Voeding enkel horizontaal, De voeding is aangesloten en het apparaat staat wanneer het 8 Zorg voor gebruik dat de timer recording modus. netsnoer is aangesloten op een 220 240 V 50 Hz uitgeschakeld is. stopcontact Om het apparaat te bedienen drukt u op 9 Dit apparaat is in standy modus wanneer uitgeschakeld. STANDBY ON met het lichtnet nog aangesloten Het paneel op de. LET OP WERKENDE ONDERDELEN BINNENIN voorkant zal niet oplichten Dit is een. Stroombesparende ECO standby modus,VERWIJDER GEEN SCHROEVEN. 10 Plaats geen brandbare objecten op het apparaat,kaarsen etc. 11 Voor het verplaatsen van het apparaat controleer of discs. en kabels verwijderd zijn, 12 Ontkoppel lichtnetkabel om het apparaat uit te zetten. wanneer deze niet goed functioneert of niet gebruikt. 13 De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn, 14 Lees de instructies in de handleiding voor correcte en.
veilige installatie en aansluiting van het apparaat in. multimedia systemen, 15 Verzeker een ruimte van 20 cm rond het apparaat voor de. ventilatie openingen,Introduction,Introductie,Een notitie over recyclen. Introductie enAansluitingen, De verpakkingsmaterialen van dit product zijn recyclebaar Voor de veiligheid en optimale prestaties van dit toestel. en kunnen hergebruikt worden Gooi alle gebruikte Installeer het toestel in een horizontale en stabiele positie. materialen gelieve weg in overeenstemming met de,Houd het apparaat uit de buurt van elektronische. gemeentelijke voorschriften voor recycling, apparatuur zoals een versterker TV enz om kromtrekken.
schade brand te voorkomen en storing,d Aansluitingen. Dit product bestaat uit materialen die gerecycled en Zet niets direct op de bovenkant van het apparaat. opnieuw gebruikt kunnen worden door een Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht en houd het uit. Connections,gespecialiseerd bedrijf, de buurt van bronnen van intense hitte Vermijd stoffige of. vochtige plaatsen Vermijd plaatsen met onvoldoende. ventilatie voor geschikte warmteafvoer De ventilatiegaten. aan de zijkanten van het toestel mogen niet geblokkeerd. De volgende infomatie is alleen voor EU lidstaten worden Vermijd plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen. Het gebruik van het symbool geeft aan dat of sterke magnetische velden. dit product niet mag worden behandeld als,Basisinstellingen. TV View Operation,Basisinstellingen,huishoudelijk afval Door dit product correct. Voorkom de gevaren van elektirsche schok,TVBediening.
te verwijderen voorkomt u mogelijke,negatieve gevolgen voor het milieu en de. menselijke gezondheid die anders zouden Raak het netsnoer niet met natte handen. kunnen worden veroorzaakt door onjuiste Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het AC. afvalverwerking van dit product Voor meer stopcontact Pak aan de stekker. gedetailleerde informatie over recycling van dit product Als er per ongeluk water wordt gemorst op het apparaat. kunt u contact opnemen met uw gemeente uw trek direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op. afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt. met een geautoriseerd service center voor onderhoud. Waarschuwing Condensvorming, Following information is only valid EU member States Er kan condens ontstaan in het toestel wanneer het wordt. Disposal of batteries and or accumulators verplaatst van een koude naar een warme omgeving na het. The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that verwarmen van een koude kamer of onder omstandigheden. batteries and or accumulators must be collected and van hoge luchtvochtigheid Gebruik het apparaat niet voor. disposed of separately from household waste If the battery minstens 2 uur om de binnenkant te drogen. or accumulator contains more than the specified values of. lead Pb mercury Hg and or cadmium Cd defined in, the Battery Directive 2006 66 EC then the chemical. symbols for lead Pb mercury Hg and or cadmium Cd Het zonder toestemming kopi ren uitzenden openbare. will appear below the crossed out wheeled dust bin uitvoering en uitlenen van discs is verboden Dit artikel bevat. symbol By participating in separate collection of batteries een kopie technologie die wordt beschermd door. you will help to assure the proper disposal of products and Amerikaanse octrooien en andere intellectuele. eigendomsrechten van Rovi Corporation Reverse, batteries and thus help to prevent potential negative. consequences for the environment and engineering en demontage zijn verboden. human health For more detailed, information about the collection and Mededeling M B T Progressive Scan.
recycling programmes available in your,country please contact your local city office. or the shop where you purchased the Consumenten moeten er rekening mee dat niet alle high. product definition televisies volledig compatibel zijn met dit product en Function. de afbeelding correct kunnen weergeven In geval van. problemen met het beeld met 480 of 576 progressive scan. Instellingen,Maak uw bijdrage aan een goed milieu,Instellingen. Lege batterijen horen niet in de vuilnisbak uitgang is het aanbevolen de verbinding met de standard. U kunt lege batterijen inleveren bij een definition output in te schakelen Als u vragen hebt over uw. verzamelpunt of bij speciaal afval TV compatibiliteit met dit 480p of 576p product neem dan. Neem contact op met uw gemeente voor meer contact op met onze klantenservice. informatie,VCRFunctions,Geproduceerd onder licentie van Dolby. Plaats het apparaat niet op meubilair dat kan kantelen Laboratories Dolby en het dubbele D. door leunen trekken op staan of beklimmen door een. symbool zijn handelsmerken van Dolby, kind of een volwassene Een vallend apparaat kan ernstig Laboratories. letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben, Dolby Digital Recording stelt consumenten in staat om.
Gebruik nooit compressiegas op dit toestel gevangen gas. kwalitatief hoogwaardige video met stereogeluid te. aan de binnenkant van het toestel kan ontbranding en. branden Wanneer deze technologie in plaats van PCM. explosie veroorzaken,opname wordt gebruikt bespaart het schijf ruimte. resulterende in een hogere videoresolutie of verlengde. opnametijd op elke DVD DVD s gemaakt met Dolby,Digital zijn compitabel voor alle DVD spelers. Dit is het geval wanneer de spelers zijn compatibel. met de opname DVD,De termen HDMI en HDMI,High Definition Multimedia SCHOONMAKEN. Interface en het HDMI logo zijn Gebruik een zachte vochtige doek en een mild. handelsmerken of schoonmaakmiddel Gebruik geen oplossingen die alcohol. geregistreerde handelsmerken spiritus ammoniak of schuurmiddelen. van HDMI Licensing LLC in de,Verenigde Staten en andere DISCS REINIGEN. landen Als een disc vuil is reinig deze dan met een zachte doek. Veeg de disc vanuit het midden naar buiten Veeg niet in een. cirkelvormige beweging Gebruik geen oplosmiddelen zoals. DivX DivX Certified en de benzine thinner reinigingsmiddelen detergent schurende. bijbehorende logo s zijn schoonmaakmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn. handelsmerken van Rovi Corporation voor analoge platen. of zijn dochterondernemingen en,worden onder licentie gebruikt DISC BEHANDELING.
Probeer in omgang met de schijven vingerafdrukken te. voorkomen en zorg dat er geen stof op de schijf beland. Kodak en de KODAK Picture CD Bewaar de schijf in het daarvoor bedoelde hoesje wanneer. Compatibel logo zijn handelsmerken deze niet in gebruik is. van Kodak worden onder licentie HDD is een precisie apparaat dat gevoelig is voor trillingen. gebruikt harde stoten of vuil Afhankelijk van de installatie omgeving. of de behandeling kan het toestel worden beschadigd. gedeeltelijk of in het ergste geval kan het opnemen of. DVB is een geregistreerd handelsmerk herspelen niet beschikbaar zijn Vooral wanneer de HDD in. van het DVB Project beweging is vibratie of harde stoten uit de weg en trek de. stekker niet uit het stopcontact Als er een stroomstoring. optreedt kan de inhoud van de opname herspelen, is een handelsmerk van DVD Format Logo Licensing programma verloren gaan. Corporation HDD draait met hoge snelheid zorg ervoor dat u het. apparaat pas verplaatst wanneer deze gestopt is met. draaien Voorkom hevige trillingen of stoten bij verplaatsing. MPEG Layer 3 audio codering technologie is gelicenseerd. van Fraunhofer IIS and Thomson ONDERHOUD, Probeert U problemen zelf te verhelpen als het apparaat niet. meer werkt Er zijn geen te onderhouden onderdelen Zet het. DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE MPEG,apparaat uit haal het van het net en raadpleeg uw. 4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENTIE VOOR,leverancier of een erkend servicecentrum. PERSOONLIJK EN NIET COMMERCIEEL GEBRUIK, DOOR EEN CONSUMENT VOOR I CODERING VAN SCHOONMAKEN VAN DISC LENS.
VIDEO VOLGENS AAN DE MPEG 4 VISUAL Als het apparaat niet correct functioneert zelfs na het. STANDAARD MPEG 4 VIDEO EN OF II raadplegen van Problemen oplossen en de relevante. DECODEREN VAN MPEG 4 VIDEO DIE IS paragrafen in de handleiding kan de optische eenheid vuil. GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN EEN zijn Raadpleeg uw leverancier of een erkend servicecentrum. PERSOONLIJKE EN NIET COMMERCI LE ACTIVITEIT voor inspectie en reiniging van de optische eenheid van het. EN OF IS VERKREGEN VAN EEN apparaat,VIDEOLEVERANCIER DOOR MPEG LA MPEG 4. VIDEO GEEN LICENTIE VERLEEND OF VOOR ANDER AUTO KOPPEN SCHOONMAKEN. GEBRUIK de videoknoppen worden automatisch gereinigd vbij het. AANVULLENDE INLICHTINGEN WAARONDER plaatsen of verwijderen zodat van een casette zodat u een. BETREKKING PROMOTIONELE DOELEINDEN INTERN duidelijk beeld zien krijgt. EN COMMERCIEEL GEBRUIK LICENTI RING IS Het weergegeven beeld kan wazig of onderbroken wordt. VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA LLC terwijl de ontvangst van het televisieprogramma is duidelijk. ZIE HTTP WWW MPEGLA COM is Verzameld vuil op de videokoppen na een lange periode. van gebruik of het gebruik van huur of versleten banden. kan de oorzaak zijn van dit probleem Wanneer een, MP3 SURROUND en het bijbehorende logo zijn streperig beeld of sneeuw verschijnt tijdens het afspelen. handelsmerken van Thomson SA kan het nodig zijn de videokoppen in het apparaat te. Opmerking De levering van dit product is een licentie en reinigen. geeft geen enkel recht de inhoud te verspreiden in 1 Ga naar uw plaatselijke audio video winkel en koop een. inkomsten genererende omroepsystemen aards satelliet goede kwaliteit VHS Video Head Cleaner. kabel en of andere distributiekanalen streaming 2 Indien een Video Head Cleaner het probleem niet oplost. toepassingen via internet intranet en of andere neem dan contact op met uw leverancier of een erkend. netwerken andere inhoud distributiesystemen pay audio servicecentrum. of audio on demand toepassingen en dergelijke of op. fysieke media cd s digitale veelzijdige schijven Notitie. halfgeleider chips harde schijven geheugenkaarten en Vergeet niet om de instructies te lezen samen met de video. dergelijke Een aparte licentie voor dergelijk gebruik is hoofd reiniger voor gebruik. noodzakelijk Voor meer informatie kunt u terecht op Reinig de videokoppen alleen wanneer zich problemen. TD6D M101 M100 Gebruikershandleiding Introduction Connections Playback Editing Others Function Setup Recording VCR Functions Basic Setup TV View Operation Introductie Aansluitingen Afspelen Bewerken Overig Functie Instellingen Opnemen VCR Functies Basisinstellingen TV Bediening LET OP De volgende Nederlandse gebruikershandleiding is geschreven voor het Engelse menu De Engelse termen

Related Books