Grignard reaksjon Syntese av trifenylmetanol

Grignard Reaksjon Syntese Av Trifenylmetanol-Free PDF

  • Date:16 Sep 2020
  • Views:3
  • Downloads:0
  • Pages:7
  • Size:647.96 KB

Share Pdf : Grignard Reaksjon Syntese Av Trifenylmetanol

Download and Preview : Grignard Reaksjon Syntese Av Trifenylmetanol


Report CopyRight/DMCA Form For : Grignard Reaksjon Syntese Av Trifenylmetanol


Transcription:

Anders Leirpoll 09 11 2011 1,Lab 3 Plass 18B Eksperiment 14. 1 Form l 2,3 Reaksjonsligning og reaksjonsmekanisme 4. 4 Eksperimentelt 5,5 Resultater 5,6 Diskusjon 5,7 Referanser 6. Anders Leirpoll 09 11 2011 2,Lab 3 Plass 18B Eksperiment 14. Fors kets form l er foreta en Grignard reaksjon av trifenylmetanol fra brombenzen og etyl. benzoat via fenyl magnesiumbromid, I dette fors ket skal vi foreta en Grignard reaksjon Dette er viktige reaksjoner fordi det blir dannet C.
C bindinger fra et Grignardreagens med en C Mg binding i en organometallisk forbindelse 1. Ved reagere alkylhalider arylhalider eller vinylhalider med magnesium spon i et stabiliserende. l semiddel kan vi f dannet Grignardreagenset I dette fors ket bruker vi brombenzen med dietyleter. som l semiddel Grignardreagenset er sterkt basisk og veldig ustabilt i n rheten av br nstedsyrer. P grunn av lavere elektronegativitet p Mg enn C vil Mg C bindingen v re polar med p Mg og. p C Dette gj r karbonatomet til en nukleofil som vil reagere med andre substrater i en l sning. eksempelvis karbonylgrupper I dette fors ket vil vi reagere en dannet Grignardreagens med etyl. Grignardreagenser vil danne sekund re alkoholer med aldehyder og terti re alkoholer med ketoner. og karboksylsyrederivater 1,Tabell 1 Relevante fysikalske data 2. Navn Formel,Tabell 2 HMS data 2,Navn R setninger S setninger. Brannfarlig Irriterer huden Unng utslipp til milj et Se. Giftig for vannlevende helse milj og sikkerhets, organismer kan for rsake HMS datablad for ytterligere. u nskede langtidsvirkninger i informasjon,vannmilj et. Ekstremt brannfarlig Kan Oppbevares p et godt ventilert. danne eksplosive peroksider sted Holdes vekk fra, Farlig ved svelging Gjentatt antennelseskilder R yking.
eksponering kan gi t rr eller forbudt M ikke t mmes i. sprukket hud Damp kan kloakkavl p Ta forholdsregler. for rsake d sighet og mot utladning av statisk,svimmelhet elektrisitet. 3 Irriterer hud og yne,Anders Leirpoll 09 11 2011 3. Lab 3 Plass 18B Eksperiment 14, Kan skade forplantningsevnen Oppbevares utilgjengelig for. Meget brannfarlig Irriterer barn Unng direkte kontakt. huden Farlig alvorlig innhent spesielle opplysninger. helsefare ved lengre tids f r bruk Oppbevares p et godt. p virkning ved inn nding ventilert sted Holdes vekk fra. Farlig Kan for rsake antennelseskilder R yking,lungeskade ved svelging forbudt Unng kontakt med. Damp kan for rsake d sighet huden og ynene M ikke, og svimmelhet Giftig for t mmes i kloakkavl p M bare.
vannlevende organismer kan anvendes p godt ventilerte. for rsake u nskede steder Ved uhell eller,langtidsvirkninger i illebefinnende er omg ende. vannmilj et legebehandling n dvendig vis,etiketten om mulig Unng. utslipp til milj et Se HMS,datablad for ytterligere. informasjon Ved svelging m,ikke brekning fremkalles. Kontakt lege omg ende og vis,denne etikett eller beholder.
Skadelig for hud yne og Ikke pust inn damp Unng,luftveiene For rsaker yekontakt F r man stoffet i. brannskader Giftig Veldig ynene skyll straks grundig. giftig for vannmilj et med store mengder vann og,kontakt lege. Irriterer ynene Unng inn nding av st v Unng,hudkontakt. Meget brannfarlig Reagerer med Emballasjen skal holdes tett lukket. vann under dannelse av ekstremt og oppbevares t rt Ved. brannfarlige gasser brannslukning bruk sand Bruk, Etsende Irriterer luftveiene Oppbevares innel st og. utilgjengelig for barn F r man,stoffet i ynene skyll straks.
grundig med store mengder,vann og kontakt lege Ved uhell. eller illebefinnende er,omg ende legebehandling,n dvendig vis etiketten om. 4 Irriterer hud yne og Ved yekontakt rens,ndedrettssystem umiddelbart med betydelige. mengder vann s k legehjelp,Anders Leirpoll 09 11 2011 4. Lab 3 Plass 18B Eksperiment 14,3 Reaksjonsligning og reaksjonsmekanisme.
Reaksjonsligning 1 Dannelse av fenyl magnesiumbromid. Reaksjonsligning 2 Dannelse av C C binding, Reaksjonsmekanisme 1 Grignard syntese av trifenylmetanol. Anders Leirpoll 09 11 2011 5,Lab 3 Plass 18B Eksperiment 14. 4 Eksperimentelt, Det ble tatt ut magnesiumspon 0 960 g og dietyleter 5 mL som ble tilsatt i en 50 mL tohalset. rundkolbe med r remagnet Kolben ble festet til kj ler og dryppetrakt fyllet med brombenzen 4 63. g i dietyleter 20 mL Blandingen ble r rt i 1 minutt og da ble det tilsatt brombenzen 1 mL fra. skilletrakten Da reaksjonen gikk ble det fortsatt r ring mens brombenzen ble tilsatt dr pevis slik at. blandingen reflukserte jevnt Etter all brombenzen var tilsatt ble blandingen refluksert i ytterligere 15. minutt Blandingen ble kj lt ned til romtemperatur og det ble tilsatt etylbenzoat 1 48g og dietyleter. 10 mL til dryppetrakten Blandingen ble f rst f rt over i isbad deretter tilsatt etylbenzoat dr pevis. mens den ble holdt kald ved hjelp av isbad Den resulterende blandingen ble varmet til refluks i 30. minutter Blandingen ble helt over i 100 mL erlenmeyerkolbe med is 10 g Det ble tilsatt saltsyre 3. M til vannlaget ble m lt til v re surt med pH papir Fasene ble ekstrahert ytterligere to ganger. med dietyleter 15 mL De samlede eterfasene ble t rket med natriumkloridl sning vannfritt. magnesiumsulfat filtrert og fordampet under lavt trykk R produktet ble vasket med heksan og. produktet ble omkrystallisert i isopropylalkohol Utbytte og smeltepunkt ble bestemt. 5 Resultater,Begrensende reaktant er etylbenzoat dette gir. Formel 1 Teoretisk utbytte,Tabell 3 Resultater,Objekt Vekt g Utbytte Smeltepunktintervall.
Produkt 0 22 8 160 7 161 0, Det ble observert at reaksjonen enkelt startet med godt mortet Mg spon og I2 krystall Det ferdige. produkt var fargel st og l sningen dette ble ekstrahert fra var gul. 6 Diskusjon, Fargeobservasjonene stemmer godt med det som er gitt i oppgaven 1 i l sning danner produktet. en likevekt mellom gul og hvit farge Utbytte er meget lavt noe som kan tyde p at en av. reaksjonene ikke er g tt fullstendig Selv om det ikke ble brukt kalsiumklorid r r i oppgaven skulle. ikke fuktighet fra luften gi et s stort tap Det er grunn til tro at det er det andre trinnet som har. g tt galt da det f rste trinnet med dannelse av Grignard reagens gikk helt etter boken Derimot ble. det observert mindre varme enn man skulle forvente i den andre delen av fors ket Ekstraksjonen. viste likevel riktig farge i forhold til det som var gitt 1 og fargen p det omkrystalliserte produkt var. ogs god Det er som alltid grunn til tro at mye produkt ble tapt under omkrystalliseringen i. moderluten Smeltepunktintervallet i Tabell 3 stemmer ogs godt overens med tabellverdien i Tabell. 1 noe som tilsier at produktet er veldig rent etter omkrystalliseringen. Anders Leirpoll 09 11 2011 6,Lab 3 Plass 18B Eksperiment 14. 7 Referanser, 1 P Carlsen og R Eliason Laboratorieeksperimenter i Organisk kjemi Marshall Frontier Chemistry. 2002 pp 85 87, 2 EcoOnline EcoOnline Stoffkartotek 2011 Internett Available.
http www ntnu no adm hms stoffkartotek Funnet 7 November 2011. 3 Sigma Aldrich Sigma Aldrich Safety Data Sheet Ethyl Benzoate 5 august 2008 Internett. Available https www sigmaaldrich com catalog DisplayMSDSContent do Funnet 3 november. 4 S O i P C a O University Safety MSDS data for triphenylmethanol 6 september 2005. Internett Available http msds chem ox ac uk TR triphenylmethanol html Funnet 3. november 2011, 5 F A Carey og R M Guiliano Organic Chemistry New York McGraw Hill Education 2011 pp. ikke fuktighet fra luften gi et s stort tap Det er grunn til tro at det er det andre trinnet som har g tt galt da det f rste trinnet med dannelse av Grignard reagens gikk helt etter boken Derimot ble det observert mindre varme enn man skulle forvente i den andre delen av fors ket Ekstraksjonen viste likevel riktig farge i forhold til det som var gitt 1 og fargen p det

Related Books