GRAAD 12 SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 MEMORANDUM

Graad 12 September 2014 Afrikaans Huistaal V2 Memorandum-Free PDF

  • Date:19 Jan 2020
  • Views:50
  • Downloads:0
  • Pages:25
  • Size:496.96 KB

Share Pdf : Graad 12 September 2014 Afrikaans Huistaal V2 Memorandum

Download and Preview : Graad 12 September 2014 Afrikaans Huistaal V2 Memorandum


Report CopyRight/DMCA Form For : Graad 12 September 2014 Afrikaans Huistaal V2 Memorandum


Transcription:

2 AFRIKAANS HUISTAAL V2 SEPTEMBER 2014,NASIENRIGLYNE. As kandidaat meer as die verlangde getal vrae gedoen het word net die. eerste antwoord respons nagesien Die kandidate mag nie die opstelvraag en. die kontekstuele vraag oor dieselfde genre beantwoord nie. As kandidaat in AFDELING A al vier vrae oor die gesiene gedigte gedoen het. word die eerste twee gedigte se vrae nagesien, As kandidaat in AFDELING B en C twee kontekstuele vrae of twee opstelvrae. gedoen het word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word. ge gnoreer As kandidaat al vier die vrae in AFDELING B en C beantwoord. het word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag. en een opstelvraag beantwoord is, As kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd maar. die tweede antwoord is reg word die eerste antwoord nagesien en die tweede. antwoord word ge gnoreer, As antwoorde verkeerd genommer is word die antwoorde volgens die. memorandum nagesien, As spelfout die betekenis van die antwoord be nvloed word dit verkeerd.
gemerk As die spelling nie die betekenis van die antwoord be nvloed nie word. dit as korrek beskou, Opstelvraag As die opstel korter as die verlangde lengte is word die kandidaat. nie gepenaliseer omdat hy sy hom haar self gepenaliseer het As die opstel te. lank is laat oorskryding van maksimum van 50 woorde toe en ignoreer die. res van die opstel, Kontekstuele vrae As kandidaat nie aanhalingstekens gebruik waar vraag. dit vereis nie word die kandidaat nie gepenaliseer nie. Geen punt word vir JA NEE of EK STEM SAAM EK STEM NIE SAAM NIE of. DIS GELOOFWAARDIG NIE GELOOFWAARDIG NIE gegee nie Die. motivering bepaal die punt,Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief. SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 3,AFDELING A GEDIGTE. VRAAG 1 OPSTELVRAAG Die huis luister, Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE NASIEN.
VAN DIE OPSTELVRAAG VIR GEDIGTE nagesien,Kode 7 7 gemotiveerde feite. Kode 6 6 gemotiveerde feite,Kode 5 5 gemotiveerde feite. Kode 4 4 gemotiveerde feite,Kode 3 3 gemotiveerde feite. Kode 2 2 gemotiveerde feite,Kode 1 1 gemotiveerde feit. Taal en styl,Beoordeel volgens die rubriek,Dis bre raamwerk van feite.
Al die feite hoef nie genoem te word nie, Geen subopskrifte in die opstel nie Indien wel penaliseer met een kategorie by. struktuur en taal, Vir volpunte by inhoud word die aantal feite by die subopskrif aangedui. Inleidingsparagraaf, Die kandidaat bied gepaste inleidingsparagraaf aan bv. Die volgehoue metafoor word suksesvol aangebied en duidelik progressie. kan in die woordgebruik gesien word om die verval van die huisgesin te. Beeldspraak en volgehoue aanwending, In die titel tref ons reeds personifikasie aan Die klem l op luister Die huis. gaan dus nie noodwendig oor tot aksie nie maar luister sonder om te. veroordeel, Hierdie beeld van die huis wat luister word regdeur aangetref Die huis vertel in.
die hele gedig van alles wat hy moet aanhoor En soos die inwoners ly ly die. huis deurdat sy fondasies kraak plafonne raak stukkend pleisterwerk bars en. Die slotwoord oorskulp sluit aan by die binne oor van die huis soos genoem. aan die begin van die gedig,Progressie, Oor is hol van binne maar dit het ook negatiewe betekenis van leeg van. binne soos hol beloftes woorde wat hol klink Dit suggereer dus dat die. binnekant van die huis nie vol liefde en toegeneentheid is nie Die woorde wat. gebruik word het negatiewe konnotasie hol roesemoes. Die emosionele aksies en reaksies is net so negatief en word erger verwyt. skoorsoek goor kibbel en dit is onophoudelike stroom van negatiwiteit soos. deur die woorde nooit en aanhou verbeeld word, Kon en sou en moes dui daarop dat daar aangehou hamer word op die foute. van die verlede,Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief. 4 AFRIKAANS HUISTAAL V2 SEPTEMBER 2014, In die tweede strofe is die verwoesting erger want as gevolg van die huis se. onderneming om die verlede te bewaar kraak sy fondamente onder die las. Die plafonne raak voos onder die woedeaanvalle en die pleisterwerk bars. onder die skeltaal en die trane laat die vensterrame roes. In die derde strofe word die skade na die inwoners oorgedra so word ons. saam verweer Soos die huis word die inwoners deur die elemente aangeval. en stelselmatig afgetakel, Die mens se versugting na geluk en beter toekoms word saamgevat in die.
woorde julle gebede Hierdie gebede om hulp word eers gefluister en dan. eggo dit al hoe harder maar dit bly ongehoord Niemand luister nie. Die sielkundige letsels hou egter nie op nie dit vererger fluister en knal al hoe. Nou kry die gebeure universele betekenis want al hierdie gebeure gebeur. oor en oor in baie huise,Tema en bundeltitel, Die tema is die feit dat die huis wat daar is om skuilte teen elemente te bied. juis die plek is waar daar nie geluister word en skuilte gebied word nie Die. inwoners kom dus voor Dooiemansdeur want niemand help nie. Die tema van die gedig en die bundeltitel Dooiemansdeur sluit dus pragtig. bymekaar aan,Slotparagraaf,Die kandidaat bied gepaste slot aan bv. Die volgehoue personifikasie is suksesvol aangewend en bring die tema net. sterker na vore Ook die bundeltitel sluit by die tema van die gedig aan 10. VRAAG 2 KONTEKSTUELE VRAAG Busrit in die aand,Vraag Antwoord Punt. 2 1 Vooropplasing van elk EN die gebruik van die kommas. Alliterasie s en m alliterasie 2,2 2 Hulle is moeg 1. 2 3 Morbiede 1,2 4 2 4 1 Alliterasie,s alliterasie y alliterasie 1.
2 4 2 Dit is funksioneel omdat jy die re n ouditief ervaar. die geleidelik verby gly ouditief ervaar 1,2 5 Polisindeton 1. 2 6 Hulle is vasgevang in geroetineerde bestaan 1, 2 7 Die volgehoue paarrym sluit aan by die idee van geroetineerdheid vas. gevangendheid 2,Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief. SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 5,VRAAG 3 KONTEKSTUELE VRAAG Safari. Vraag Antwoord Punt, 3 1 Dit lyk soos die beweging van optog stoet mense wat agter mekaar.
loop gekronkelde voetpaadjie 1,3 2 Deur die aandagstreep 1. 3 3 Dit is funksioneel want beide dui beweging aan en suggereer dus die. lewensvoortgang van die mens 1, 3 4 Die safari van die lewe bring jou dus in aanraking met verskillende. omstandighede goeie positiewe en slegte negatiewe omstandighede 1. 3 5 3 5 1 Dit verwys na die gaatjie in die grond die sirkeltjie aan die einde. van die gedig 1, 3 5 2 Dit impliseer ook die hele w reld niemand word uitgesluit nie. Dit kan ook moontlik wys op die siklus van die lewe 2. 3 6 Dit verwys dit na spesifieke gaatjie naamlik die graf. 3 7 Die sirkeltjie kringetjie aan die einde van die gedig verkleiningsvorm 1. 3 8 Alle mense moet doodgaan die graf wag vir almal 1. VRAAG 4 KONTEKSTUELE VRAAG Vroegherfs,Vraag Antwoord Punt. 4 1 Die seisoen het pas begin, Die natuurprosesse is nog nie voltooid nie Alles is besig om ryp te word 2.
4 2 Suiwering,Stroping 2, 4 3 Dit is funksioneel want dit beklemtoon die feit dat rypwording geleidelike. proses is Vorm van groei is 1, 4 4 Dit impliseer ook deurskynend soos water wat lig deurlaat wat suiwer. 4 5 Die laaste vrugte van die seisoen 1,4 6 Geweide stemming 1. 4 7 Nee suiwering het nog nie plaas gevind nie Hy bid juis tot God en vra dat. dit moet plaasvind en omdat suiwering nog nie plaasgevind het nie kon. rypwording dus ook nog nie plaasvind nie 2,Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief. 6 AFRIKAANS HUISTAAL V2 SEPTEMBER 2014,VRAAG 5 KONTEKSTUELE VRAAG Opstanding.
Vraag Antwoord Punt, 5 1 Die spreker se geliefde iemand naby aan hom haar iemand wat die. spreker sal onthou begrawe 1, 5 2 Hy sy s dat hy sy op Woensdag begrawe moet word. Daar moet kosmos op sy haar graf geplant word 1, 5 3 Daar is die moontlikheid dat die mense hom nie gaan wil onthou nie 1. 5 4 dit kos mos niks 1, 5 5 Niks gratis blomme kos mos niks op nikswerd mens nietige. gestorwene waarvan niks oorbly nie se graf 2,5 6 wat eendag vlesig weer moet blom 1.
5 7 Dit is funksioneel want dit rym met kom en so skakel dit met die. opstandingsgedagte 1, 5 8 Die morbiede hartseer stemming sluit aan by die begrafnis 2. TOTAAL AFDELING A 30,Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief. SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 7,AFDELING B ROMAN. Beantwoord EEN vraag,VRAAG 6 OPSTELVRAAG,DIE KWART VOOR SEWE LELIE Eleanor Baker. Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE NASIEN. VAN DIE OPSTELVRAAG VIR DIE ROMAN EN DRAMA nagesien. Dis bre raamwerk van feite,Al die feite hoef nie genoem te word nie.
Geen subopskrifte in opstel nie Indien wel penaliseer met een kategorie by. struktuur en taal, Vir volpunte by inhoud word die aantal feite by die subopskrif aangedui. Inleidingsparagraaf,Die kandidaat bied gepaste inleiding aan bv. Die Kwart voor sewe lelie is nie jou tradisionele liefdesroman nie. Hoofkarakter as heldin, Kandidate moet ten minste gemotiveerde feit hier noem Die ander 14 feite kan. uit die res van die opstel kom, Iris is die hoofkarakter daarom wil leser met vurige en sterk heldin identifiseer. Alhoewel Iris gesonde sin van ironie het om haarself as vrou te laat geld word. sy nie as vurig selfgeldend beskou nie Sy is gedurig in fantasiew reld. Sy word gesien as die tipiese buitestander want niemand luister na haar nie. omdat sy deurentyd as te jonk beskou word om geldige opinie te lug. Haar susters se lewe is baie meer opwindend as hare en dus is sy hierdie. aspoestertjiekarakter, Haar lewe is beskou met houding van d ja vu Hulle was al een keer daardeur.
en het nie krag gehad vir herhaling nie, Iris het nie die tradisionele beroepsambisie van die heldin nie Sy is tevrede om. by dr Anders te gaan werk t s v haar graad,Verhouding tussen die heldin en die held. Kandidate moet ten minste gemotiveerde feit hier noem Die ander 14 feite kan. uit die res van die opstel kom, Die verhouding tussen Peter en Iris is nie wat verwag word van held en heldin. nie Daar is geen romantiese aanloop nie Hulle ontmoet raak intiem en Peter. Anders as die tradisionele held verstaan Peter die sg held die heldin glad nie. Peter verstaan nie hoe haar kop werk nie En die enigste uitweg wat hy sien is. om Amerika toe te gaan, Alhoewel daar baie min uiterlike en emosionele konflik is bring hierdie onvermo. spanning mee Iris se beheptheid met haar naam en blom geleentheid en die. modelkontrak is die grootste botsende element,Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief.
8 AFRIKAANS HUISTAAL V2 SEPTEMBER 2014, Hulle het ook nie gereelde kontak met mekaar nie Na hulle eerste intieme. ontmoeting verloop daar byna drie weke voordat daar weer enige kontak is. Na sy vertrek Amerika toe besoek hy haar vir drie weke Tussenin is daar. feitlik geen kontak nie Glad nie wat mens van verliefde paartjie verwag. Emosie speel nie werklik rol in die verhouding nie Iris twyfel selfs tot haar. huweliksdag of Peter die man vir haar is Alles teenstrydig met liefdesroman. Gelukkige einde, Kandidate moet ten minste gemotiveerde feit hier noem Die ander 14 feite kan. uit die res van die opstel kom, Alhoewel die held en heldin trou is die troue nie die tradisionele hoogtepunt. van die verhouding nie Iris vra op haar troudag aan die Engel of sy die regte. Die Engel se nabyheid is steeds belangrik Die heldin verlaat haar dus nie. algeheel op haar held nie, Iris beweeg net van haar ongetroude status na getroude status Geen. wittebrood of sprokiestroue en trourok nie Dit is dus nie jou tradisionele. gelukkige einde nie, Sy was egter tog gelukkig want sy het Peter Johanna Polder en die lelie.
Daarby het Iris tot emosioneel volwasse vrou gegroei. Kommentaar op liefdesroman, Kandidate moet ten minste gemotiveerde feit hier noem Die ander 14 feite kan. uit die res van die opstel kom, Dit is beslis nie die tradisionele liefdesroman nie Hier is geen passie en. vreeslike hygtonele nie Die roman gaan maar hoofsaaklik oor Iris se soektog. na die volmaakte blomgeleentheid,Slotparagraaf,Die kandidaat bied gepaste slot aan bv. Ek sien Die Kwart voor sewe lelie definitief nie as die tradisionele liefdesroman. Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief,SEPTEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V2 9. VRAAG 7 Die kwart voor sewe lelie Eleanor Baker,KONTEKSTUELE VRAAG.
Vraag Antwoord Punt, 7 1 Dit is funksioneel want die gebeure kon net deur Iris self beleef gewees. 7 2 Niemand het nog ooit na my geluister nie 1, Haar familielede het haar altyd as te jonk beskou om na haar te luister. Wanneer iets opwindend met haar gebeur het het haar susters dit reeds. beleef en niemand was opgewonde nie,Hulle spreek haar aan asof sy nie daar is nie 1. 7 3 Johanna 1, 7 4 Sy was by geboorte perserig en haar arms en bene het oor die hande. van die suster geflap 2,7 5 Sonder opwinding onbelangstellend.
Dit het aanleiding tot haar fantasie gegee die skep van fiktiewe. karakters 2,7 6 Sy kon nie die wasmasjien regmaak nie. Sy praat met die stofsuier, Ma sou dus iemand nodig h om haar altyd op te pas te help. Ma sluit aan by groep wat glo in re nkarnasie en spiritualisme 3. 7 7 In Vermont, Die karakters is morbied depressief aangesien dit sneeu en koud bly. Niemand het geluister toe Iris haar enkel in die sneeu gebreek het nie 3. 7 8 Die aanbod in Parys en die huweliksaanbod van Frederik 2. 7 9 Sorgsaamheid, Brian hou daarvan om bederf te word dus kan hy moontlik met Bettie. Die slotwoord oorskulp sluit aan by die binne oor van die huis soos genoem aan die begin van die gedig Progressie Oor is hol van binne maar dit het ook negatiewe betekenis van leeg van binne soos hol beloftes woorde wat hol klink Dit suggereer dus dat die binnekant van die huis nie vol liefde en toegeneentheid is nie Die woorde wat

Related Books