GRAAD 11 NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

Graad 11 November 2013 Rekenaartoepassingstegnologie V1-Free PDF

  • Date:11 Dec 2019
  • Views:104
  • Downloads:1
  • Pages:17
  • Size:1.19 MB

Share Pdf : Graad 11 November 2013 Rekenaartoepassingstegnologie V1

Download and Preview : Graad 11 November 2013 Rekenaartoepassingstegnologie V1


Report CopyRight/DMCA Form For : Graad 11 November 2013 Rekenaartoepassingstegnologie V1


Transcription:

2 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2013,INSTRUKSIES EN INLIGTING. 1 As gevolg van die aard van hierdie drie uur eksamen is dit belangrik om daarop. te let dat jy NIE toegelaat sal word om die eksamenlokaal voor die einde van die. eksamensessie te verlaat NIE, 2 Tik jou naam en van in die bladsyboskrif header van elke dokument wat jy. skep of stoor, 3 Die toesighouer sal AL die l ers wat vir die eksamen benodig word aan jou gee. of jy sal ingelig word waar die l ers op die netwerk of rekenaar gevind kan word. Indien jy op die netwerk werk moet jy die instruksies van die toesighouer volg. 4 Kopie van die meesterl ers master files sal by die toesighouer beskikbaar. wees Indien daar enige probleme met l er is mag jy die toesighouer vir. ander kopie vra, 5 Maak seker dat jy elke dokument stoor deur die l ernaam wat in die vraestel. gegee word te gebruik Stoor jou werk gereeld as voorsorgmaatre l teen. moontlike kragonderbrekings, 6 Lees deur ELKE vraag voordat jy dit beantwoord of die probleem oplos.
MOENIE meer doen as wat deur die vraag vereis word NIE. 7 Aan die einde van die eksamen moet jy AL die l ers inlewer of jy moet seker. maak dat AL die l ers op die netwerk gestoor is soos deur die. toesighouer onderwyser aan jou verduidelik is Maak absoluut seker dat AL die. l ers gelees kan word,8 Let daarop dat GEEN drukwerk vereis word nie. 9 Gedurende die eksamen mag jy van die program wat jy gebruik se hulpfunksie. gebruik maak Jy mag GEEN ander hulpbronmateriaal gebruik nie. 10 Indien data afgelei is uit vorige vraag wat jy nie kon beantwoord nie moet jy. steeds voortgaan met die vrae wat volg, 11 Formules en of funksies moet vir ALLE berekenings in sigbladvrae. spread sheets gebruik word tensy anders aangedui Absolute selverwysing. moet slegs waar nodig gebruik word om te verseker dat die formules korrek is. wanneer hulle na ander selle in die sigblad gekopieer word. 12 In ALLE woordverwerkingsvrae moet die taal op English South Africa gestel. word Die papiergrootte word as A4 portret Portrait aangeneem tensy anders. 13 Alle meeteenhede moet op sentimeter gestel word. 14 Hierdie vraestel bestaan uit sewe vrae Beantwoord AL die vrae. NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 3, Die eksmenl ergids wat jy saam met hierdie vraestel ontvang bevat die l ergids en al. die l ers soos hieronder aangedui Maak seker dat jy die l ergids en AL die l ers het. voordat jy met die eksamen begin, L ergids genaamd EXAM DATA met l ers en sub l ergids genaamd. q1Form Woordverwerkingsl er,q2Letter Woordverwerkingsl er.
q2Address Databasisl er,q2Table Sigbladl er,q3Incredible Sigbladl er. Upload Teksl er,q4Statistics Sigbladl er,q5Stock Databasisl er. q5Table Sigbladl er,q6Web L ergids,q6Digital HTML l er binne die q6Web l ergids. q6Computer Prentl er binne die q6Web l ergids,q7Answers Woordverwerkingsl er. q7Computers Woordverwerkingsl er,Group Prentl er, Tegnologie het groot invloed op ons land Jou skool se Bestuurspan het besluit om.
RTT as skoolvak aan te moedig aangesien hulle glo dat dit van groot opvoedkundige. waarde is Hul doelwit is om die digitale kloof digital divide in jou gemeenskap te. verhoed Hulle wil ook Internet gebaseerde leer en onderrig in die klaskamers. Die skool se Bestuurspan wil die leerlinge betrokke maak by die ontwikkeling van die. nuwe Rekenaarlaboratorium Die Leerlingraad het jou gevra om hulle by te staan met. van die dokumente aangesien jy baie rekenaarvaardig is. Dokument genaamd q1Form is in jou EXAM DATA l ergids gestoor Hierdie. dokument sal aan die ouers per epos gestuur word Die laaste bladsy van die. dokument is elektroniese opname wat deur die ouers voltooi moet word Die skool. se Bestuurspan het gevra dat jy die volgende veranderings by die dokument aanbring. Maak die l er q1Form oop, 1 1 Vervang die huidige dekblad cover page met die Alphabet dekblad 1. 1 2 Pas volinlynstelling Justify op die hele dokument toe 1. 1 3 Verander die taal van die hele dokument na English South Africa 1. 1 4 Korrigeer al die spelfoute in die dokument 1,4 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2013. 1 5 Pas outomatiese woordafbreking hyphenation op die hele dokument toe 1. 1 6 Pas die Title styl op die hoofopskrif COMPUTERS IN THE CLASSROOM. USES ABUSES AND POLITICAL REALITIES wat boaan bladsy 3 van die. dokument voorkom toe 1, 1 7 Voeg outomatiese Inhoudsopgawe Table of Contents onder die opskrif. Table of Content Slegs opskrifte met die Heading 1 styl moet in die. Inhoudsopgawe vertoon word 2, 1 8 Verander die uitgeligte highlighted paragraaf op bladsy 3 in twee gelyke. kolomme met 1 cm 0 39 duim spasie tussen die twee kolomme. 1 9 Verander die kolpunte van rekenaar prentjie in die uitgeligte highlighted. teks op bladsy 4 na Wingdings 56 kolpunte wat 14 pt groot is. 1 10 Vervang alle gevalle waar daar twee spasies tussen woorde voorkom met slegs. een spasie 1,NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 5.
1 11 Formateer die WordArt opskrif How to avoid digital divide soos hieronder. in die voorbeeld aangedui, Vul die WordArt met die waterdruppel Water droplets tekstuur. Die WordArt en prent moet Horisontaal gesentreer word. Pas die spasie tussen die letters van die WordArt aan sodat dit verder. van mekaar vertoon Very Loose 3, 1 12 Verwyder die linker paragraaf inkeping van die teks wat in blou uitgelig is op. bladsy 5 van die dokument 1, 1 13 Vind die volgende woorde in die dokument Web Based learning en voeg. genommerde voetnota footnote op dieselfde bladsy in met die volgende. beskrywing van die woorde Online Education 2, 1 14 Voeg die volgende in die bladsyvoetskrif van jou dokument in. Voeg outomatiese bladsynommer in die voetskrif van die onewe bladsye. odd pages in Let daarop dat die bladsynommer nie op die eerste. bladsy sal vertoon word nie, Plaas veld met die l ernaam in die bladsyvoetskrif van die ewe bladsye.
even pages 4,6 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2013. 1 15 Voeg die volgende naslaanbron Reference Source by die dokument se. bronnelys en skep dan outomatiese bibliografie Bibliography onder die. opskrif Bibliography wat op die tweede laaste bladsy verskyn Gebruik al die. bronne sources vir jou Bibliografie, 1 16 Formateer die elektroniese vorm aan die einde van die dokument sodat dit as. volg vertoon,LET WEL Maak gebruik van die Legacy Form velde. 1 16 1 Skakel die outomatiese skadu van vormvelde Form Field Shading. funksie van die applikasieprogram aan 1, 1 16 2 Voeg aftuimel vormveld Drop down Form Field aan die. regterkant van die woord Title met die volgende opsies in die lys. Mr Mrs Ms en Dr 2,NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 7.
1 16 3 Voeg keuseblok vormvelde Check Box Form Fields aan die. linkerkant van die woorde CAT en Tourism in 2, 1 16 4 Formateer die teks vormveld Text Form Field langs die opskrif. Today s date as volg,verander die tipe Type na Current date en die. formaat na yyyy MM dd 2, 1 16 5 Verander die eienskappe van die teks vormveld Text Form Field. vir Child s Name sodat die naam outomaties in bokas Uppercase. sal vertoon as die gebruiker naam in die veld invoeg 1. 1 16 6 Voeg tabel vir die ID nommer in langs die opskrif ID Number Die. tabel moet 13 kolomme en 1 ry h Die kolomme moet 0 5 cm wyd. 1 16 7 Voeg tabelstopposisies langs die woord Signature in Die gidsstop. stelling moet by 6 cm begin en by 14 cm eindig Gebruik soliede lyn. vir gidslyn 2, 1 17 Plaas 3 pt wye dubbellyn bladsyraam om slegs die tweede laaste bladsy 3. 1 18 Voeg jou naam as outeur by die eienskappe van die dokument in 1. Voeg jou Naam en Van in die kopskrif van die dokument in en stoor en maak dit. 8 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2013, Die skool se Bestuurspan moet possamevoegingsdokument Mail Merge saamstel.
wat gebruik kan word om briewe aan ouers te stuur wat nie e pos adresse het nie. Hulle sal die databasis op latere geleentheid heeltemal voltooi aangesien baie van. die rekords nog nie tot op datum ingevoer is nie,Maak die dokument q2Letter oop. 2 1 Redigeer die vergrote hoofletter effek drop cap effect sodat dit oor 2 lyne. strek en nie in die kantlyn vertoon nie 2, 2 2 Verander die regterkantlyn van die dokument na 1 5 cm 1. 2 3 Verander die lynspasi ring van die hele brief na presies 15 pt 1. 2 4 Verwyder die prent watermerk 1, 2 5 Gebruik die brief vir possamevoeging Mail Merge Die q2Parent tabel in. die q2Address databasiesl er moet as databron dien 1. 2 6 Die brief bevat name van velde wat in hakkies aangedui is bv. PARENT INITIALS sodat jy kan sien waar die samevoegingsvelde. ingevoeg moet word Vervang hierdie plekhouers met die korrekte. ooreenstemmende velde 2, 2 7 Plak die inhoud van die Table werkblad van die q2Table sigblad as. gekoppelde objek linked object bokant die woorde Yours in Education en. behou die bron formatering source formatting 2, 2 8 Voeg possamevoeg re l rule onder die tabel in Die re l moet die volgende.
boodskap vertoon Please hand in at the office as die leerlinge nie in die. koshuis woon nie not a hostel border Die boodskap vir koshuisinwoners. moet as volg vertoon Please post to our school 3, 2 9 Voltooidie possamevoegingsdokument Mail Merge tot nuwe dokument. sodat slegs persone wat nie e pos adres het nie die briewe sal ontvang Stoor. die oorspronklike dokument q2Letter en stoor die finale saamgevoegde briewe. as q2Merge 2, Stoor en maak al die dokumente wat jy in VRAAG 2 gebruik het toe 15. NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 9, Die volgende sigblad toon terugvoering van die graad 12 span se navorsing oor. rekenaar inligting wat deur hulle bekom is Help die skool se Bestuurspan om die. sigblad te redigeer,Maal die q3Incredible l er oop. Werk in die Incredible werkblad, 3 1 Tik die opskrif Incredible Computer Stock in Ry 1 Die fontgrootte van die.
opskrif moet 25 pt wees 2,3 2 Verander die ryhoogte van Ry 1 na 60 1. 3 3 Smelt die Selle A1 I1 saam en sentreer die teks vertikaal en horisontaal in die. saamgesmelte sel 2, 3 4 Voeg enige groen raam onder aan die saamgesmelte sel in Ry 1 2. 3 5 Pas teksomvou text wrapping op die teks in Ry 2 toe en verander die. teksrigting na vertikaal Vertical Text 2, 3 6 Verander die ryhoogte van Ry 2 en redigeer die data sodat die opskrifte. soortgelyk aan die gegewe voorbeeld vertoon, 3 7 Voeg die huidige datum as funksie in Sel J1 in Die datum moet outomaties. opdateer 1, 3 8 Verander die naam van die Incredible werkblad na Info en verander die.
tabelnaamkleur Tab Colour na rooi 2, 3 9 Verwyder die vasstelling van die panele Unfreeze the panes van die. werkblad 1, 3 10 Formateer die Reeks E3 E83 sodat dit in Suid Afrikaanse geldeenheid vertoon 1. 10 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2013, 3 11 Formateer die datum in Kolom F sodat dit in die volgende formaat vertoon. bv 30 Januarie 2012 of 01 Februarie 2012 1,3 12 Korrigeer die fout in Sel C91 1. 3 13 Verwyder alle voorwaardelike formatering re ls Conditional Formatting. Rules van Kolom E en stel dan nuwe voorwaarde Conditional. Formatting Rule vir Kolom E op sodat die data in rooi vulkleur vertoon. wanneer die getal ho r as die gemiddelde waarde van die kolom is 2. 3 14 Voeg funksie in Sel E86 om die gemiddelde van die Current Value data te. bepaal Gebruik die Round funksie om jou antwoord tot twee desimale plekke. af te rond 4, 3 15 Maak gebruik van funksies om die volgende te bereken.
3 15 1 Gebruik funksie om aan te toon hoeveel items onder Model in. Sel C84 gelys is 2, 3 15 2 Gebruik funksie in Sel C86 om die tweede grootste getal in die. Current Value kolom te bepaal 2, 3 15 3 Voeg funksie in Sel C88 om te bepaal hoeveel drukkers Printers. alle tipes wat gelys is in die Device Type kolom voorkom 4. 3 16 Sorteer die tabel eerstens volgens die Room No kolom en dan volgens die. DeviceType kolom Maak seker dat jy slegs die Reeks A3 I83 in jou sortering. Werk in die Protect werkblad, 3 17 Verwyder die beskerming unprotect van die Protect werkblad Die. wagwoord is gestoor as kommentaar comment in Sel A1 van die Protect. werkblad 2,Werk in die UserCodes werkblad, 3 18 Bereken ewekansige random getal van 0 tot minder as 100 in Sel B2 van. die UserCodes werkblad Kopieer die funksie ondertoe na die res van die. gebruikers Formateer die getalle sodat geen desimale plekke vertoon word nie 4. 3 19 Verbind Sel H4 in die Info werkblad met Sel B3 in die UserCodes werkblad. Die gebruikerskode wat jy gegenereer het in VRAAG 3 18 sal dus in Sel H4 van. die Info werkblad gereflekteer word 1,Werk in die Import werkblad.
3 20 Voer die data van die teks l er genaamd Upload in na die werkblad genaamd. Onthou om die q3Incredible dokument te stoor en toe te maak 43. NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 11, Die leerlinge wat by die projek betrokke is gebruik sigblad om statistiek rakende. rekenaarverkope te stoor Hulle het jou gevra om grafiek te skep wat dit makliker vir. hulle sal maak om die data te interpreteer,Maak die q4Statistics sigblad oop. Werk in die Invoice werkblad, 4 1 Voeg die pad van die l er File Path aan die regterkant van die bladsy boskrif. 4 2 Bereken die subtotaal wat geskuld word in Sel F22 2. 4 3 Bereken die verkoopsbelasting VAT in Sel F24 as 14 van die presiese. bedrag wat geskuld word Die presiese bedrag wat verskuldig is word bereken. deur die Discount van die Subtotal af te trek 2,Werk in die CHART wer. GRAAD 11 NOVEMBER 2013 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 PUNTE 180 TYD 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 17 bladsye insluitende bylaag 2 REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1 NOVEMBER 2013 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1 As gevolg van die aard van hierdie drie uur eksamen is dit belangrik om daarop te let dat jy NIE toegelaat sal word om die eksamenlokaal voor die einde van die eksamensessi

Related Books