GRAAD 11 NOVEMBER 2012 FISIESE WETENSKAPPE V2

Graad 11 November 2012 Fisiese Wetenskappe V2-Free PDF

  • Date:31 Mar 2020
  • Views:72
  • Downloads:0
  • Pages:17
  • Size:843.97 KB

Share Pdf : Graad 11 November 2012 Fisiese Wetenskappe V2

Download and Preview : Graad 11 November 2012 Fisiese Wetenskappe V2


Report CopyRight/DMCA Form For : Graad 11 November 2012 Fisiese Wetenskappe V2


Transcription:

2 FISIESE WETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2012,INSTRUKSIES EN INLIGTING. 1 Skryf jou volle NAAM en VAN en of eksamennommer indien nodig in die. betrokke spasies op die ANTWOORDBLAD en ANTWOORDEBOEK. 2 Beantwoord ALLE vrae,3 Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings. AFDELING A 25 punte,AFDELING B 125 punte, 4 Beantwoord AFDELING A op die aangehegte ANTWOORDBLAD en. AFDELING B in die ANTWOORDEBOEK, 5 Nieprogrammeerbare sakrekenaars mag gebruik word. 6 Toepaslike wiskundige instrumente mag gebruik word. 7 Nommer jou antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie. vraestel gebruik word, 8 Gegewensbladsye en periodieketabel is vir jou gebruik aangeheg.
9 Waar motiverings besprekings ens gevra word wees kort. NOVEMBER 2012 FISIESE WETENSKAPPE V2 3,AFDELING A, Beantwoord hierdie afdeling op die aangehegte ANTWOORDBLAD. VRAAG 1 EENWOORDITEMS, Gee EEN woord term vir ELK van die volgende beskrywings Skryf slegs die woord. term langs die vraagnommer 1 1 1 5 op die ANTWOORDBLAD. 1 1 Die soort chemiese reaksie waarin daar netto verlies van energie is 1. 1 2 Die halfreaksie waarin daar verlies van elektrone betrokke is 1. 1 3 Sure wat slegs een proton per molekuul vir skenking bevat 1. 1 4 Formule met die eenvoudigste heelgetal verhouding van die elemente. waaruit verbinding bestaan 1, 1 5 Maatstaf van die vermo van atoom in molekuul om die bindingspaar. elektrone aan te trek 1,VRAAG 2 MEERVOUDIGEKEUSE VRAE. Vier moontlike opsies word as antwoorde vir die volgende vrae gegee Elke vraag. het slegs EEN korrekte antwoord Kies die antwoord en maak kruisie X in die. blokkie A D langs die vraagnommer 2 1 2 10 op die ANTWOORDBLAD. 2 1 Sekere massa gas besit volume V in geslote houer As die druk. halveer en die temperatuur verdubbel word sal die volume wees. 2 2 Beskou die volgende chemiese vergelyking,NH3 g H2O NH4 aq OH aq.
In hierdie vergelyking is H2O die Br nsted,A suur want dit skenk proton. B basis want dit skenk proton,C suur want dit ontvang proton. D basis want dit ontvang proton 2, 2 3 Volgens die VSEPR teorie is die vorm van boortrifluoried BF3 molekuul. A Trigonaal bipiramidaal,B Trigonaal plan r,C Trigonaal piramidaal. D Tetrahedries 2,4 FISIESE WETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2012.
2 4 Die soort binding wat voor kom wanneer twee atome een of meer elektronpare. deel sal altyd wees,C metalies,D kovalent 2,2 5 Beskou die volgende vergelyking 3H2 N2 2NH3. Ons kan van hierdie vergelyking aflei dat,A 2 mol van N2 kan 6 mol van NH3 vervaardig. B 6 mol van H2 kan 5 mol van NH3 vervaardig,C 9 mol van H2 kan 6 mol van NH3 vervaardig. D 3 mol of N2 kan reageer met 6 mol van H2 2, 2 6 Die massa van koolstof teenwoordig in 10 g van koolstofmonoksied is. D 2 36 g 2, 2 7 Watter EEN van die volgende reaksies is voorbeeld van addisie reaksie.
A CH4 g C 2 g CH3C g HC g,B CH2CH2 g H2 g CH3CH3 g. C C2H6 g C2H4 g H2 g,D CH3C KOH aq CH3OH KC aq 2,2 8 Beskou die volgende grafiek. Verloop van reaksie,Hierdie grafiek verteenwoordig reaksie waartydens. A meer energie geabsorbeer word as wat verloor word. B die reaktanse minder energie as die produkte het. C meer energie verloor word as wat geabsorbeer word. D die produkte meer energie het as die reaktanse 2. NOVEMBER 2012 FISIESE WETENSKAPPE V2 5, 2 9 Die streek van die atmosfeer naaste aan aarde is die. A troposfeer,B termosfeer,C mesosfeer,D stratosfeer 2.
2 10 Aardsverwarming is heel moontlik as gevolg van. A Boere wat te veel kunsmis gebruik om kropproduksie te vermeer. B Mense wat groot hoeveelhede brandstof olie en steenkool as. energiebron gebruik, C Die oorbeweiding van land in ontwikkelende volke. D Nie een van die bogenoemde faktore nie 2,TOTAAL AFDELING A 25. 6 FISIESE WETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2012,AFDELING B,INSTRUKSIES EN INLIGTING. 1 Beantwoord hierdie afdeling in die ANTWOORDEBOEK. 2 Begin elke vraag op NUWE bladsy, 3 Laat een lyn oop tussen twee onderafdelings byvoorbeeld tussen VRAE 3 1 en. 4 Die formules en substitusie moet in ALLE berekeninge betoon word. 5 Rond jou antwoorde na TWEE desimale plekke af, 3 1 Die meeste van die stowwe wat ons in ons alledaagse lewens te kom kom.
voor as elektries neutrale kombinasies van atome wat ons molekule noem. Koolstofdioksied ammoniak en metaan is voorbeelde van sulke stowwe. 3 1 1 Gee die formule en Lewis struktuur vir elk van die stowwe wat boaan. genoem word 6, 3 1 2 Volgens die VSEPR teorie watter vorm sal elke EEN van die. strukture wat bogenoemde word het 3, 3 1 3 Is die ammoniak molekuul pol r of nie pol r Gee verduideliking. vir jou antwoord 5, 3 1 4 Watter EEN van die drie stowwe koolstofdioksied ammoniak of. metaan sal die sterkste intermolekul re krag het 1. 3 1 5 Noem die krag waarna verwys word in VRAAG 3 1 4 2. 3 2 Ammonium nitraat word by beker met water gevoeg Die sout. dissosieer ontbind in die water en die temperatuur van die oplossing daal. 3 2 1 Is dit voorbeeld van endotermiese of eksotermiese reaksie 1. 3 2 2 Teken sketsgrafiek om die energieveranderinge aan te dui tydens. die reaksie Benoem die asse en gee die grafiek opskrif 4. NOVEMBER 2012 FISIESE WETENSKAPPE V2 7, Een van die merkwaardige feite omtrent gasse is die feit dat ten spyte van groot. verskille in chemiese eienskappe hulle almal min of meer dieselfde stel fisiese wette. gehoorsaam die gaswette, 4 1 Die diagram wat volg verteenwoordig klep in silinder Die klep is in staat.
om op en af te beweeg, 4 1 1 Neem aan dat gas in die silinder teen druk van 101 3 kPa vas. gevang is wanneer die volume 100 cm3 en temperatuur 35 C. onderskeidelik is Wat sal die druk in Pa wees as die temperatuur. na 311 C styg en die volume 200 cm3 is 5, 4 1 2 Verduidelik in terme van die kinetiese model van gasse hoekom die. gas in die silinder druk uitoefen op al die kante van die houer 2. 4 1 3 Sal die suier OP of AF beweeg as die temperatuur van die gas in die. silinder verhoog word Verduidelik jou antwoord 3, 4 2 Leerder ondersoek die verhouding tussen die druk en volume van gegewe. massa gas teen konstante temperatuur Die volgende stel lesings word. p kPa V cm3,4 2 1 Gee hipotese vir die ondersoek 2. 4 2 2 Noem die wet wat in hierdie eksperiment ondersoek word 1. 4 2 3 Verklaar in woorde die wet wat jy in VRAAG 4 2 2 genoem het 2. 4 2 4 Gee die wiskundige verhouding vir die wet wat in VRAE 4 2 2 en 4 2 3. genoem word 2, 4 2 5 Gebruik die aangehegte grafiekpapier om grafiek van p op die.
x as teenoor V op die y as te teken 4,8 FISIESE WETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2012. Leerder wil die molekul re formule van verbinding wat in sigarette voorkom. uitwerk Die leerder benader jou vir hulp met die berekening Die volgende is bekend. omtrent die verbinding Dit is verantwoordelik vir die feit dat sigarette so. verslawende stof is dit het molekul re massa van 162 2 g mol 1 en die persentasie. samestelling is 74 07 C 8 65 H en 17 28 N,5 1 Noem die verbinding waarna verwys word 2. 5 2 Alhoewel die stof waarna verwys word in VRAAG 5 1 verantwoordelik is vir die. verslawing van rokers aan sigarette word dit gebruik in sekere produkte om. hulle te help om die verslawing te oorkom Noem EEN voorbeeld van so. 5 3 Sigaretpakke bevat verskeie waarskuwings op hulle met betrekking tot die. negatiewe gevolge van rook Noem EEN negatiewe gevolg van rook op. 5 4 Bewys met behulp van berekeninge hoe jy te werke sal gaan om die leerder. te help om die molekul re formule van hierdie verbinding uit te werk 7. Baie huishoudelike stowwe is of sure of basisse Sommige voorbeelde is asyn. koeksoda bytsoda suurlemoensap, 6 1 Gebruik die voorbeelde wat verskaf word om EEN stof te noem wat suur is. en gee eienskap daarvan om jou antwoord te ondersteun 3. 6 2 Gee die formule vir koeksoda 2, 6 3 Groep leerlinge besluit om deur middel van titrasie die konsentrasie van. asynmonster te bepaal Om die titrasie te doen berei hulle 250 cm3. standaardoplossing van NaOH met konsentrasie van 0 2 mol dm 3 Dit word. ontdek dat 8 5 cm3 NaOH reageer met 4 cm3 van die asynmonster tydens die. titrasie Die gebalanseerde chemiese vergelyking vir die reaksie is. CH3COOH NaOH CH3COONa H2O,6 3 1 Gee ondersoekvraag vir hierdie ondersoek 2.
6 3 2 Wat is die wetenskaplike naam vir asyn 2, 6 3 3 Bereken die konsentrasie van die asynmonster 6. 6 4 Sekere teensuurtablet bevat MgCO3 Wanneer dit geneem word. neutraliseer die teensuurtablet die oormaat soutsuur in die maag. 6 4 1 Skryf gebalanseerde vergelyking vir die reaksie tussen MgCO3 en. die soutsuur 3, 6 4 2 Hoekom is daar neiging om wind op te breek wanneer. teensuurtablette geneem word 2,NOVEMBER 2012 FISIESE WETENSKAPPE V2 9. 7 1 Die verbranding van brandstowwe is heel moontlik die beste voorbeeld van. praktiese aanwending van redoksreaksies Ander voorbeeld is die gebruik. van chloor as kragtige oksideermiddel wat bakterie doodmaak. 7 1 1 Wat is redoksreaksie 2, 7 1 2 Wat verstaan jy met die term oksideermiddel 2. 7 1 3 Die chloor word geoksideer wanneer dit met die bakterie reageer Is. hierdie stelling korrek Motiveer jou antwoord 3, 7 1 4 Munisipaliteite gebruik chloor om bakterie dood te maak in stof wat.
hulle aan meeste huisgesinne verskaf Noem hierdie stof 1. 7 2 Beskou die volgende twee chemiese reaksies,i AgNO3 aq HC aq AgC s HNO3 aq. ii Zn s 2HC aq ZnC 2 aq H2 g, 7 2 1 Watter EEN van die twee reaksies is redoksreaksie Skryf SLEGS. die nommer i of ii as jou antwoord 2,7 2 2 Identifiseer die reduseermiddel 1. 7 2 3 Gee die oksidasie halfreaksie 2,7 2 4 Noem die stof wat gereduseer word 2. Organiese chemie is die chemie van koolstofbindings met die uitsluiting van CO. CO2 CO32 en CN Koolstof bind gewoonlik met waterstof maar kan ook met ander. atome soos suurstof halogene stikstof swawel en fosfor bind. 8 1 Watter algemene term word gebruik vir organiese verbindings wat SLEGS uit. koolstof en waterstofatome bestaan 2, 8 2 Noem die groep verbindings homolo reeks wat een of meer drievoudige.
bindings C C bevat 1, 8 3 Wanneer stoom tot eteen bygevoeg word word alkohol vervaardig. 8 3 1 Noem die alkohol wat deur die bostaande reaksie vervaardig word 2. 8 3 2 Skryf gebalanseerde chemiese vergelyking deur gebruik te maak. van strukturele formules van die bostaande reaksie 3. 8 3 3 Die alkohol wat genoem word in VRAAG 8 3 1 kom in wyn en bier. voor Noem EEN negatiewe impak op die samelewing van alkohol. misbruik 2,10 FISIESE WETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2012. 8 4 Chlorometaan reageer met water en vorm metanol en waterstofchloriedgas. 8 4 1 Is hierdie reaksie voorbeeld van addisie substitusie of. eliminasiereaksie 1, 8 4 2 Skryf gebalanseerde vergelyking deur gebruik te maak van. molekul re formules vir die bostaande reaksie 3, Ruolie is klewerige donkerbruin vloeistof wat uit mengsel van alkane alkene. sikloalkane en aromatiese verbindings bestaan Die verskeie verbindings word van. mekaar af geskei deur gebruik te maak van die volgende toring. 9 1 Noem die skeidingstegniek wat in die diagram ge llustreer word 1. 9 2 Noem die fisiese eienskap van die verbindings in die mengsel wat gebruik. word om die skeiding te bewerkstellig 1, 9 3 Verwys na die diagram en skryf SLEGS die letter A H as jou antwoord tot.
die volgende vrae, 9 3 1 Die onderdeel wat natuurlike gasse sal bevat 1. 9 3 2 Die onderdeel wat bitumen sal bevat 1, 9 3 3 Die onderdeel wat gasolien petrol sal bevat 1. 9 4 Noem EEN gebruik van die natuurlike gasse wat vanaf ruolie verkry word 1. NOVEMBER 2012 FISIESE WETENSKAPPE V2 11, Fosfaat kom in die natuur voor as rotsfosfaat en die ertsfamilie van die fosfate word. die apatiete genoem Fluoorapatiet Ca5 PO4 3F is die hoof fosfaaterts Die meeste. van die apatiet wat in Suid Afrika ontgin word word gebruik om fosforsuur te. vervaardig Algemene vergelyking vir die reaksie is. apatiet aq H2SO4 aq CaSO4 xH2O s H3PO4 aq,10 1 Hoe word rotsfosfaat ontgin 1. 10 2 Wat is die hoofsaaklike gebruik van fosforsuur 2. 10 3 Noem EEN ander manier hoe die fosforsuur tot ons voordeel gebruik word 2. 10 4 Verduidelik hoekom rotsfosfaat ongeskik is vir gebruik as bemestingstof 2. Die atmosfeer is relatiewe dun laag gasse wat lewe ondersteun en beskerming vir. lewende organismes verskaf Die osoonlaag kom in die atmosfeer voor en beskerm. die aarde teen wrede ultravioletlig Die gebruik van CFK s deur mense het gelei tot. die uitputting van die osoonlaag, 11 1 In watter laag van die atmosfeer word osoon gevind 2.
11 2 Op watter manier word ons direk deur ultravioletlig benadeel 2. 11 3 Waarvoor staan CFK 2,11 4 Noem TWEE maniere waarop CFK s gebruik was 2. TOTAAL AFDELING B 125,GROOTTOTAAL 150,12 FISIESE WETENSKAPPE V2 NOVEMBER 2012. NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT,NATIONAL SENIOR CERTIFICATE. GEGEWENS VIR FISIESE WETENSKAPPE GRAAD 11,VRAESTEL 2 CHEMIE. DATA FOR PHYSICAL SCIENCES GRADE 11,PAPER 2 CHEMISTRY.
TABEL 1 FISIESE KONSTANTES TABLE 1 PHYSICAL CONSTANTS. NAAM NAME SIMBOOL SYMBOL WAARDE VALUE,Avogadro s constant. NA 6 02 x 1023 mol 1,Avogadro konstante,Molar gas constant. R 8 31 J K 1 mol 1,Mol re gaskonstante,Standard pressure. p 1 013 x 105 Pa,Standaarddruk,Molar gas volume at STP. Vm 22 4 dm3 mol 1,Mol re gasvolume teen STD,Standard temperature.
Standaardtemperatuur,TABEL 2 FORMULES TABLE 2 FORMULAE. TABEL 3 DIE PERIODIEKE TABEL VAN ELEMENTE TABLE 3 THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS. Organiese chemie is die chemie van koolstofbindings met die uitsluiting van CO CO 2 CO 3 2 en CN Koolstof bind gewoonlik met waterstof maar kan ook met ander

Related Books