GAYA KEPIMPINAN 1 0 Pengenalan

Gaya Kepimpinan 1 0 Pengenalan-Free PDF

  • Date:06 Feb 2020
  • Views:67
  • Downloads:0
  • Pages:15
  • Size:233.57 KB

Share Pdf : Gaya Kepimpinan 1 0 Pengenalan

Download and Preview : Gaya Kepimpinan 1 0 Pengenalan


Report CopyRight/DMCA Form For : Gaya Kepimpinan 1 0 Pengenalan


Transcription:

Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021, Dinyatakan disini lima definisi yang dianggap sesuai dengan. sesebuah organisasi, 2 2 Kepimpinan ialah satu proses interaksi di antara individu. dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan. keseluruhan ahli ahli yang menganggotai kumpulan Setiap yang. terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang. peranan yang tertentu yang membezakan antara satu sama lain. Asas yang membezakan antara satu dengan lain ini ialah. pengaruh iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut,mematuhi Gordon 1955. 2 3 Seorang ahli pengurusan pula mendefinasikan kepimpinan. sebagai satu proses cubaan mempengaruhi sesuatu kumpulan. dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang ahli. ahli untuk berusaha secara rela hati bagi mencapai matlamat. bersama Gribben 1972, 2 4 Pemikir lain berpendapat bahawa kepimpinan secara. amnya bermakna pengaruh satu seni atau proses mempengaruhi. manusia supaya mereka dapat berusaha secara sukarela ke arah. mencapai matlamat bersama Koontz 1984, 2 5 Kepimpinan melibatkan kedua dua keupayaan atau.
kekuatan untuk meyakinkan orang lain supaya bekerja keras ke. arah suatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk. membantu mereka mencapainya Fulmer 1988, 2 6 Dalam tulisannya Leadership Dynamic Hollander 1978. mendefinasikan kepimpinan sebagai satu proses pengaruh. mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut Meskipun. pemimpin mempunyai kuasa tetapi kekuatan pengaruh lebih. Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021, bergantung kepada pujukan dari paksaan Proses kepimpinan. selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah. dan tujuan utama ialah untuk mencapai matlamat bersama. Daripada pelbagai definisi yang dikemukakan di atas maka dapatlah. dirumuskan seperti berikut, i Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara. rapi dan sistematik Kepimpinan juga berkait secara langsung dan. tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. ii Kepimpinan mempunyai perkaitan rapat dengan kuasa Setiap. ketua perlu memiliki perancangan sendiri yang mantap. iii Kepimpinan mengandungi tugas tugas serta fungsi bagi. a menetapkan matlamat,b menyusun,c mengarah dan menyelaras. d mengawal bagi mencapai matlamat yang ditetapkan, iv Kepimpinan merupakan satu proses mempengaruhi orang.
bawahan dan merupakan satu proses yang berterusan, v Setiap keadaan memerlukan corak atau gelagat kepimpinan. yang sesuai untuk sesuatu keadaan Oleh itu kepimpinan ialah. fungsi yang bersifat khusus,Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021. vi Pemimpin seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar. dapat mendorong orang bawahan bekerja ke arah pencapaian. matlamat organisasi, vii Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada. pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang. cemerlang Pekerja akan bekerja bersungguh sungguh sehingga. objektif organisasi tercapai Tekanan dan hukuman hanya dapat. meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek tetapi. dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi. negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap. menentang Mengadakan perbincangan dan membuka peluang. kepada subordinate untuk mengemukakan idea idea baru kepada. sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik. bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja Pengikut. atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan. berdedikasi,3 0 Gaya Kepimpinan,Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin. menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk. mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai. objektif organisasi, Pada dasarnya stail kepimpinan dapat dibahagikan kepada empat.
jenis seperti yang dijelaskan oleh Blake Mouton 1964 iaitu. 3 1 Kepimpinan Autokratik,Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021. Seseorang pemimpin yang autokratik adalah mementingkan. pelaksanaan tugas Dia memimpin dengan menggunakan, sumber kuasa formal Pemimpin yang mengamalkan stail ini. akan membuat keputusan yang berkaitan dengan tugas. mengeluarkan arahan dan memastikan arahan itu dipatuhi. Contoh kepimipnan seperti ini boleh dilihat di dalam. 3 2 Kepimpinan Berperikemanusiaan, Kepimpinan yang berperikemanusiaan menunjukkan minat. yang lebih terhadap kakitangannya Dia mementingkan. suasana kerja yang baik dipupuk melalui jalinan, persahabatan yang mesra di kalangan semua kakitangan. Konflik cuba dihindarkan dengan menganjurkan,permuafakatan.
3 3 Kepimpinan Demokrasi,Stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai. pemimpin yang mengalakkan kesemua kakitangannya, melibatkan diri dalam organisasinya Peluang diberi kepada. setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat atau. pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil,3 4 Kepimpinan Laissez Faire kebebasan. Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez faire. tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan. kepadanya Beliau biasanya tidak peduli mengenai kerja. mahupun hasilnya Kuasa yang ada padanya tidak,Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021. digunakan Pemimpin jenis ini akan membiarkan semua. keputusan dibuat oleh orang bawahannya, Gaya kepimpinan yang agung sekali ialah seperti yang dibawa oleh Nabi.
Muhammad S A W yang diakui oleh seluruh umat sama ada Islam atau. bukan Islam, Seorang ahli sejarah dan astronomi bernama Michael Hart telah menulis. bahawa orang yang sangat berpengaruh di antara jutaan orang yang. lahir iaitu Muhammad pemimpin Islam sebab dialah satu satunya. orang dalam sejarah yang berjaya gilang gemilang dalam dua bidang. sekali gus iaitu kehidupan agama dan melaksanakan pengurusan umat. di dunia Newsweek 1978 Sila rujuk LAMPIRAN A,4 0 Kepimpinan Berkesan. Pengikut menyumbang kuasa yang besar kepada pemimpin mereka dan. kepimpinan dikaitkan dengan kejayaan atau kegagalan sesebuah. organisasi, 4 1 Drucker 1985 berpendapat kejayaan sesebuah organisasi. adalah tanggungjawab eksekutif Bagi organisasi seperti universiti. kejayaannya adalah tanggungjawab Kumpulan Pengurusan. Mereka bertanggungjawab terhadap prestasi sendiri pekerja hasil. serta kualiti perkhidmatan,4 2 Edmond 1978 berpendapat principals can make a. difference yang membawa maksud bahawa sesebuah organisasi. boleh dimajukan dan kemajuannya berpunca daripada, kepimpinan pihak pengurusan Keupayaan memupuk kerjasama.
antara pengurusan dan pekerja di dalam pelbagai aktiviti. Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021, organisasi merupakan prasyarat penting kepada kepimpinan. Penyelidikan yang dibuat oleh pakar pakar pengurusan menyatakan. ciri ciri yang lazim ada pada kepimpinan yang berkesan ialah. i Semangat mereka mempunyai cita cita ketabahan ketekunan. tekad daya usaha tenaga dan hasrat untuk berjaya, ii Kejujuran dan integriti mereka mempunyai sikap terbuka. boleh dipercayai jujur dan boleh diharapkan, iii Dorongan kepimpinan mereka mempunyai hasrat yang tinggi. mahu mempengaruhi individu lain supaya menyokong usaha. mencapai tujuan dan matlamat yang sudah ditetapkan oleh. iv Keyakinan diri mereka sangat percaya pada keupayaan diri. v Kepintaran mereka berupaya menggabungkan dan,mentafsirkan maklumat maklumat yang banyak Kajian. mendapati otak yang sangat pintar belum tentu boleh. membuatkan seseorang itu menjadi pemimpin yang berjaya malah. adakalanya menimbulkan kesan negatif pula, vi Pengetahuan dalam bidang mereka mempunyai ilmu dan.
kepakaran yang cukup dalam bidang yang dipimpin, vii Kreativiti mereka berupaya mencipta idea idea baru yang. Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021, viii Fleksibiliti mereka berupaya menyesuaikan diri kepada. keperluan individu yang mereka pimpin dengan keperluan situasi. 5 0 Kesimpulan, 5 1 Daripada perbincangan di atas perlu saya tegaskan bahawa. kepimpinan adalah proses dimana seseorang individu itu. mempengaruhi anggota anggota lain didalam kumpulannya. kearah mencapai tujuan dan matlamat kumpulan itu, 5 2 Dalam erti kata yang lain kepimpinan ialah proses yang. sangat berkaitan dengan pengaruh dimana seseorang itu berjaya. mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap. dan tingkah laku mereka, Tegasnya pemimpin memimpin dan dipimpin Kepimpinan ialah tenaga.
penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh. mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan,Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021. LAMPIRAN A,Rank Name Religious Affiliation Influence. Prophet of Islam,conqueror of Arabia Hart,recognized that ranking. Muhammad first might be,controversial but felt that from a. 1 Muhammad Islam secular historian s perspective,this was the correct choice.
because Muhammad is the only,man to have been both a founder. of a major world religion and a,major military political leader. Anglican rejected,Trinitarianism i e physicist theory of. 2 Isaac Newton Athanasianism believed in the universal gravitation laws. Arianism of motion,of the Primitive Church, 3 Jesus Christ Judaism Christianity founder of Christianity. 4 Buddha Hinduism Buddhism founder of Buddhism,5 Confucius Confucianism founder of Confucianism.
proselytizer of,6 St Paul Judaism Christianity,Christianity. 7 Ts ai Lun Chinese traditional religion inventor of paper. developed movable type,8 Johann Gutenberg Catholic. printed Bibles,Christopher explorer led Europe to,9 Catholic. Columbus Americas,physicist relativity,10 Albert Einstein Jewish. Einsteinian physics, 11 Louis Pasteur Catholic scientist pasteurization.
astronomer accurately, 12 Galileo Galilei Catholic described heliocentric solar. Platonism Greek influential Greek,13 Aristotle,philosophy philosopher. Platonism Greek mathematician Euclidian,philosophy geometry. 15 Moses Judaism major prophet of Judaism, 16 Charles Darwin Anglican nominal biologist described. Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021,Unitarian Darwinian evolution which.
had theological impact on,many religions, 17 Shih Huang Ti Chinese traditional religion Chinese emperor. 18 Augustus Caesar Roman state paganism ruler,astronomer taught. 19 Nicolaus Copernicus Catholic priest,heliocentricity. Antoine Laurent father of modern chemistry,20 Catholic. Lavoisier philosopher economist,Roman emperor who,completely legalized.
Christianity leading to its,status as state religion. Convened the First Council,of Nicaea that produced the. Constantine the Roman state paganism Nicene Creed which. Great Christianity rejected Arianism one of,two major strains of. Christian thought and,established Athanasianism,Trinitarianism the other. strain as official, 22 James Watt Presbyterian lapsed developed steam engine.
physicist chemist, 23 Michael Faraday Sandemanian discovery of magneto. electricity, James Clerk Presbyterian Anglican physicist electromagnetic. Maxwell Baptist spectrum,founder of Protestantism,25 Martin Luther Catholic Lutheran. and Lutheranism,first president of United,26 George Washington Episcopalian. Jewish Lutheran,founder of Marxism,27 Karl Marx Atheist.
Marxist Communism,Marxism Communism,Orville and Wilbur. 28 United Brethren inventors of airplane, 29 Genghis Khan Mongolian shamanism Mongol conqueror. economist philosopher, 30 Adam Smith Liberal Protestant expositor of capitalism. author The Theory of,Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021. Moral Sentiments,Edward de Vere literature also wrote 6.
31 a k a William Catholic Anglican volumes about philosophy. Shakespeare and religion,chemist physicist atomic,32 John Dalton Quaker theory law of partial. pressures Dalton s law, 33 Alexander the Great Greek state paganism conqueror. 34 Napoleon Bonaparte Catholic nominal French conqueror. Congregationalist inventor of light bulb,35 Thomas Edison. agnostic phonograph etc,Antony van microscopes studied. 36 Dutch Reformed,Leeuwenhoek microscopic life,William T G.
37 pioneer in anesthesiology, 38 Guglielmo Marconi Catholic and Anglican inventor of radio. Nazism born raised in but conqueror led Axis Powers. 39 Adolf Hitler,rejected Catholicism in WWII,Platonism Greek. 40 Plato founder of Platonism,philosophy,British political and. 41 Oliver Cromwell Puritan Protestant,military leader. Alexander Graham,42 Unitarian Universalist inventor of telephone.
penicillin advances in, 43 Alexander Fleming Catholic bacteriology immunology. and chemotherapy,raised Puritan Anglican philosopher and liberal. 44 John Locke,Liberal Christian theologian,Ludwig van. 45 Catholic composer,a founder of quantum,mechanics discovered. 46 Werner Heisenberg Lutheran principle of uncertainty. head of Nazi Germany s,nuclear program,an inventor pioneer of.
47 Louis Daguerre,photography,Catholic nominal National hero of Venezuela. 48 Simon Bolivar,Atheist Colombia Ecuador Peru,Pengurusan Persatuan dan Kelab UQP1021. and Bolivia,Rationalist philosopher and,49 Rene Descartes Catholic. mathematician, 50 Michelangelo Catholic painter sculptor architect. 51 Pope Urban II Catholic called for First Crusade. Umar ibn al Second Caliph expanded,Khattab Muslim empire.
king of India who,53 Asoka Buddhism converted to and spread. Greek state paganism Early Christian,54 St Augustine. Kepimpinan yang berperikemanusiaan menunjukkan minat yang lebih terhadap kakitangannya Dia mementingkan suasana kerja yang baik dipupuk melalui jalinan

Related Books