FLASIM DHE HARTOJM NJOHIM GJUH N

Flasim Dhe Hartojm Njohim Gjuh N-Free PDF

  • Date:27 Jun 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:80
  • Size:444.81 KB

Share Pdf : Flasim Dhe Hartojm Njohim Gjuh N

Download and Preview : Flasim Dhe Hartojm Njohim Gjuh N


Report CopyRight/DMCA Form For : Flasim Dhe Hartojm Njohim Gjuh N


Transcription:

Dr Bahri Beci,FLASIM DHE HARTOJM,NJOHIM GJUH N,GJUHA SHQIPE 6. p r klas n e gjasht t shkoll s fillore n nt vje are. LIBRI I M SUESIT, Botuesi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve M simore Podgoric. Kryeredaktore dhe,redaktore p rgjegj se Natasha Zhivkoviq. Redaktor Zarija Brajoviq,Recensent Prof dr Mark Camaj. Prof dr Pjet r Gjurav aj,Nazire Kurmemoviq m suese e cillit t ulit.
Prof dr Fatmir Vadahi pedagog,Prof dr Vehbi Hoti psikolog. Ilustrimet Simon Vu koviq,Disenjoja dhe faqosja Sasha Protiq. Korrektor Dimitrov Popoviq,Redaktor teknik Rajko Radulloviq. P r botuesin Nebojsha Dragoviq,Tirazhi 1500,ISBN 86 303. K shilli i Arsimit t P rgjithsh m me vendimin nr t dat s e ka miratuar k t. tekst m simor p r p rdorim n shkollat fillore n nt vje are. PASQYRA E L ND S,KAPITULLI I PAR,M simi 1 Biseda telefonike 7.
M simi 2 Anketa 8,KAPITULLI I DYT,M simi 3 Reklama 10. M simi 4 Fjal t e ndryshueshme dhe t pandryshueshme 13. M simi 5 Struktura dhe familja e fjal ve 14,KAPITULLI I TRET. M simi 6 P rshkrimi 16,M simi 7 Sinonimet antonimet dhe homonimet 19. M simi 8 Ndryshimi i emrave 22,M simi 9 Ndryshimi dhe shkall t e mbiemrave 23. M simi 10 Num ror t 25,KAPITULLI I KAT RT,M simi 11 Struktura e tekstit 26.
M simi 12 P remrat vetor 27,M simi 13 P rcaktori dhe ndajshtimi 29. KAPITULLI I PEST,M simi 14 E v rtet apo legjend 31. M simi 15 Fjalia e thjesht dhe e p rb r 32,M simi 16 Ligj rata e drejt dhe e zhdrejt 33. M simi 17 Llojet e fjalis s thjesht 35,M simi 18 Kryefjala dhe kall zuesi 36. KAPITULLI I GJASHT,M simi 19 Lajm rimi 37,M simi 20 Rrethanori 39.
M simi 21 Em rorja 41,KAPITULLI I SHTAT,M simi 22 Lajm rimi i vog l 42. M simi 23 Gjinorja 44,M simi 24 Kall zorja 46,M simi 25 Kundrinori i drejt 48. KAPITULLI I TET,M simi 26 Tregimi 49,M simi 27 Dhanorja 50. M simi 28 Rrjedhorja 51,M simi 29 Kundrinori i zhdrejt pa parafjal 53. M simi 30 Kundrinori i drejt me parafjal 54,M simi 31 Gjuha zyrtare 55.
N vend t parath nies, Flasim dhe hartojm njohim gjuh n 6 sht titulli i ompletit t ri t tekstit m simor t. gjuh s shqipe p r klas n e gjasht dhe p rfshin Librin e nx n sit Fletoren e pun s dhe Librin e. P r hartimin e tij jemi mb shtetur n k rkesat e Programit t ri m simor p r m simin e gjuh s. shqipe n Mal t Zi n arritjet e derisotme n fush n e m simit t gjuh s shqipe si edhe n p r. vojat nd rkomb tare n m simin e gjuh ve amtare Kompleti sht i ri n p rmbajtje dhe n. metod Q llimi i k tij kompleti t ri sht q duke respektuar Planin dhe Programin e ri m si. mor t ua b j nx n sve sa m t larmishme dhe sa m t rheq se njohurit gramatikore drejtshk. rimore por duke ruajtur nga tradita e deri sotme do gj t dobishme dhe funksionale Ve ori e. k tij kompleti sht se n m simin e gjuh s amtare duke pasur parasysh q nx n sit n gjuh n e. tyre t folur dhe t shkruar i p rdorin elementet gjuh sore fillohet me ve imin ose me zbulimin. e dukuris gjuh sore dhe pas k saj kalohet n em rtimin e konceptit dhe n formulimin e p rku. fizimit Pra e ve anta e k tij kompleti sht se nx n si i zbulon i em rton dhe i p rkufizon vet. elementet e struktur s gjuh sore N k t komplet g rshetohen njohurit dhe shprehit p r p r. dorimin e gjuh s s folur dhe t shkruar me njohurit p r sistemin gjuh sor P r k t arsye k rko. het t trajtohen fillimisht tema t tilla si anketa reklama lajm rimi lajm rimi i vog l p rshkri. mi tregimi etj dhe mbi k t baz p rmes pyetjeve nxiten nx n sit t dallojn funksionet e ele. menteve gjuh sore Analizat gjuh sore mb shteten pra kryesisht n tekste jo letrare. Tekstet jo letrare zyrtare shkencore publicistike p r nga p rmbajtja dhe tematika e tyre dallo. hen nga tekstet letrare dhe nga gjuha e komunikimit t p rditsh m Tekstet letrare karakterizohen nga. funksioni shpreh s kurse tekstet joletrare nga funksioni njoh s megjithat si t par t ashtu edhe t. dyt t karakterizohen nga zbatimi e rregullave gramatikore e drejtshkrimore. Libri i nx n sit ka tet kapituj dhe tridhjet e nj m sime ose seanca m simore N do kapitull. gjenden tekste jo artistike me an n e t cil ve k rkohet t realizohet q llimi i parashikuar n. Programin m simor zhvillimi i t kat r aft sive komunikuese t d gjuarit t folurit t lexuarit dhe. t shkruarit si edhe zot rimi i rregullave gramatikore e drejtshkrimore. N kapitullin e par trajtohen biseda telefonike dhe anketa Synimi sht q nx n sit t dallojn. bisedat telefonike zyrtare dhe jozyrtare t p rgatisin vet biseda t ngjashme dhe t marrin pjes n. to t njohin ve orit e anket s t lexojn e t raportojn p r rezultatet e anket s dhe t m sojn t. p rgatisin vet nj anket t thjesht, N kapitullin e dyt trajtohen reklama fjal t e ndryshueshme dhe t pandryshueshme. fjal t e thjeshta t prejardhura dhe t p rb ra familja e fjal ve Synimi sht q nx n sit t. zhvillojn aft sin e t lexuarit dhe t kuptuarit t reklamave t shtypura t m sojn t dallojn. reklamat e regjistruara radiofonike dhe televizive t zhvillojn aft sin p r t krijuar vet rekla. ma duke u bazuar n at q kan d gjuar par apo lexuar t dallojn fjal t e ndryshueshme dhe. t pandryshueshme q fjal t ndryshueshme jan ato q e ndryshojn form n e tyre gjat p r. dorimit n fjali q fjal t pandryshueshme jan ato q nuk e ndryshojn form n e tyre gjat p r. dorimit n fjali dhe q pjesa e ndryshueshme n fund t fjal s sht mbares t m sojn t dallo. jn pjes t p rb r se t fjal s rr nj n parashtes n prapashtes n fjal t e thjeshta t prejardhura. dhe t p rb ra si edhe familjen e fjal s, N kapitullin e tret trajtohen p rshkrimi sinonimet antonimet dhe homonimet ndryshi. mi i emrave ndryshimi dhe shkall t e mbiemrave num ror t Synimi sht q nx n sit t. njohin ve orit e teksteve p rshkruese t i dallojn ato nga reportazhet dhe t hartojn vet tekste. p rshkruese jo artistike p r loj ra valle vegla etj duke u mb shtetur n tekstet p rshkruese t. analizuara n klas, Do t duhet t b het gjithashtu dallimi nd rmjet p rshkrimit t b r n tekstet artistike dhe jo. artistike Nx n sit duhet t kuptojn q n tekstet artistike p rshkrimi ka si q llim t paraqes peiza. zhet personazhet dhe veprimet e tyre etj kurse n tekstet jo artistike p rshkrimi ka si par sor funk. sionin njoh s njohja e sportit e valles e loj s dhe historis s tyre etj P r k t m suesit mund t 5. krahasojn tekstet p rshkruese jo artistike t dh na n Librin e nx n sit me nj tekst p rshkrues. letrar p r sportin t zgjedhur prej tyre Synimi i k tij kapitulli sht gjithashtu q p rmes analiz s. s teksteve jo letrare t dallojn sinonimet antonimet dhe homonimet t dallojn rasat dhe lakimin. e emrave t dallojn rasat dhe lakimin e mbiemrave t dallojn num ror t dhe disa ve ori t tyre. dhe t i p rdorin drejt t gjitha k to kategori gjuh sore n gjuh n e folur dhe t shkruar. N kapitullin e kat rt trajtohen struktura e tekstit p remrat vetor dhe p rcaktor t. Synimi sht q nx n sit t dallojn struktur n baz t nj teksti hyrjen zhvillimin mbylljen si. edhe ta zbatojn at n praktik n e analiz s s teksteve dhe t hartimit t teksteve prej tyre t. m sojn t dallojn p remrat vetor lakimin dhe trajtat e shkurtra t tyre t dallojn p rcaktorin. dhe ndajshtimin dhe t i p rdorin drejt ato n gjuh n e folur dhe t shkruar. N kapitullin e pest trajtohen legjenda fjalia e thjesht dhe e p rb r ligj rata e drejt. dhe e zhdrejt llojet e fjalis s thjesht kryefjala dhe kall zuesi Synimi sht q nx n sit. t kuptojn q tekstet ndryshojn nga nj ri tjetri q legjendat jan tekste q paraqesin ngjarje t. shkuara t cilat jan ndryshuar e zmadhuar gjat koh s q fjalit jan t thjeshta dhe t p rb ra. q fjalit e thjeshta kan nj folje q fjalit e p rb ra kan dy ose m shum folje q fjalit e. thjeshta jan d ftore pyet se nxit se dhe d shirore q kryefjala tregon at p r t cilin flasim dhe. q kall zuesi tregon far themi p r kryefjal n dhe t i p rdorin drejt ato n praktik n e gjuh s s. folur dhe t shkruar, N kapitullin e gjasht trajtohen lajm rimi rrethanori dhe rasa em rore Synimi sht q.
nx n sit t dallojn lajm rimet zyrtare nga ato jozyrtare lajm rimet publike nga ato private dhe. t p rcaktojn t dh nat q duhet t p rmbaj nj lajm rim q rrethanori tregon rrethan n e kry. erjes s nj veprimi q ka rrethanor vendi kohe m nyre shkaku q llimi dhe sasie q emri n. ras n em rore p rdoret si kryefjal si pjes em rore e kall zuesit si ndajshtim si thirror dhe q. t i p rdorin ato n p rputhje me struktur n gramatikore t shqipes. N kapitullin e shtat trajtohen lajm rimi i vog l rasa gjinore rasa kall zore dhe kundri. nori i drejt Synimi sht q nx n sit t dallojn lajm rimin e vog l dhe t dh nat q duhet t. p rmbaj q gjinorja p rdoret si p rcaktor i emrit dhe tregon p rkat si lloj pjes em rtim p sim. etj q kall zorja p rdoret me dhe pa parafjal dhe tregon objektin e veprimit vend koh sasi. mas etj q kundrinori i drejt tregon qenie ose sende mbi t cilat bie veprimi i foljes si edhe t i. p rdorin drejt ato n gjuh n e folur dhe t shkruar, N kapitullin e tet trajtohen tregimi rasa dhanore rasa rrjedhore kundrinori i zhdrejt. pa dhe me parafjal dhe gjuha zyrtare Synimi sht q nx n sit t m sojn q tregimi paraqet. ngjarje nga jeta e nj personazhi nga jeta e nj familjeje ose e nj populli q tregimi ka tri pjes. themelore hyrjen zhvillimin dhe mbylljen q dhanorja tregon sendin a personin t cilit i drejto. het veprimi q p rjeton di ka ose q i p rket di ka q rrjedhorja p rdoret si p rcaktor i nj emri. dhe si rrethanor vendi kohe shkaku etj q kundrinori zhdrejt pa parafjal sht n ras n. dhanore q kundrinori i zhdrejt me parafjal nd rtohet me emra p remra t paraprir gjithmon. nga nj parafjal N k t kapitull do t m sohet gjithashtu q t dallohen konceptet gjuh zyrtare. dhe gjuh jozyrtare dhe t p rcaktohen gjuha zyrtare dhe gjuha n p rdorim zyrtar n Mal t Zi. si edhe shtrirja e p rdorimi i tyre do t m sojn gjithashtu q gjuha letrare shqipe sht gjuha e. p rdorur n libra gazeta revista n radio televizion n shkenc art politik etj q gjuha shqipe. ka dy dialekte geg rishten dialektin e Veriut dhe tosk rishten dialektin e Jugut. N Tekstin m simor jan parashikuar p r pun tri projekte n t cil t nx n sit duhet t zbato. jn gjith ka q kan m suar brenda nj kapitulli dhe t krijojn di ka t re anketa reklama fjalori. i klas s i sinonimeve homonimeve dhe antonimeve, Teksti synon q p rmes teksteve CD s fotografive ilustrimeve e diagrameve ta liroj. m simin e gramatik s prej shablloneve dhe ta b j at zbavit s por jo m pak serioz dhe shken. cor t tregoj se rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore nuk duhet t jen t m rzitshme dhe t. thata por t zbatueshme n shum fusha, 6 Ilustrimet n Testin m simor kan edhe karakter zbavit s jan funksionale dhe sh rbejn. drejp rdrejt p r ngulitjen e njohurive, Fletorja e pun s ka t nj jtit kapituj dhe m sime si Teksti m simor sepse sht parashikuar t. p rdoret krahas Tekstit m simor K rkesat dhe detyrat jan n p rputhje me standardet e njohurive. respektivisht me k rkesat minimale dhe mesatare t k rkesave t provimit N do kapitull syno. het q t kalohet nga detyrat e lehta tek m t v shtirat N disa detyra n fillim sht dh n. zgjidhja si shembull sesi duhet punuar k shtu q nx n s i ja di se far k rkohet prej tij saj Nuk. sht e th n q t gjith nx n sit duhet patjet r t i zgjidhin sakt t gjitha detyrat kjo varet nga. interesimi dhe nga aft sia e tyre N Fletoren e pun s gjenden tri teste me t cilat b het p rs rit. ja dhe kontrollimi i l nd s s m suar pas punimit t dy tre kapitujve nd rsa n fund fare sht. testi me t cilin sistemohet e gjith l nda m simore q sht m suar n L nd n e gjuh s amtare. n klas n VI Me k to teste nx n sit p rgatiten p r zgjidhjen e testeve q do t hartoj dhe do t. p rdor m sues i ja p r vler simin p rfundimtar t njohurive t tyre. N Tekstin m simor nuk ka detyra sht pie Ato nuk jan harruar por sht b r p rpjekja q t i. jepet p rpar si pun s n shkoll p rve se kur sht fjala p r pun k rkimore e cila n se ka. kushte mund t organizohet edhe n shkoll Natyrisht m sues i ja mund t i jap detyrat e sht p. s dhe bile ato q jan si ushtrime n Fletoren e pun s. Gjith ka q nx n sit duhet t shkruajn n Fletore ne pun s sht shkruar n Librin e m suesit. Kjo nuk do t thot se m sues i ja nuk mund t kap rcej t plot soj d m th t ndryshoj di ka. por p r k t duhet t ket parasysh standardet e njohurive dhe k rkesat e provimit q ndodhen n. Programin m simor, Ka disa probleme t diskutueshme n fush n e analiz s gramatikore sidomos p r kall zuesin.
q disa e identifikojn me foljen kurse t tjer me grupin foljor si t r si Teksti n k t pik merr. parasysh Programin i cili dallon kall zuesin foljor dhe em ror si dy kategori m vete. do m sim e kemi ndar n or m simore Kjo ndarje n or p r zhvillimin e l nd s s re dhe. p r kontroll si dhe numri i or ve brenda nj kapitulli nuk sht se jan t detyrueshme p r m sue. sit por sht e k shillueshme q t arrihet q llimi n p rputhje me standardet e njohurive dhe me. k rkesat e provimit M sues i ja duhet t ket parasysh gjithashtu edhe numrin e or ve t caktu. ara p r hartimet nj hartim n semestrin e par dhe dy hartime n semestrin e dyt. P r m simin e gjuh s n klas n VI jan parashikuar 90 or 60 nd rsa p r m simin e let r. sis 60 or 40 20 e or ve t m simit 10 p r m simin e Gjuh s dhe 10 p r m simin. e Let rsis jan l n n dispozicion t m suesit q t i p rzgjedh e caktoj ai vet. Rekomandohet q 35 or m simi t i kushtohen zhvillimit t l nd s s re dhe 28 or m simi. kontrollit ushtrimeve dhe zgjidhjes s testeve, M sues i ja mund t p rdor n or n e m simit edhe tekste t regjistruara prej tij n CD Ato. do t i aft sojn nx n sit p r t d gjuar si edhe p r t ve uar faktet e r nd sishme nga ato t. BAHRI BECI ENTI I TEKSTEVE DHE I MJETEVE M SIMORE Podgoric 2006 FLASIM DHE HARTOJM NJOHIM GJUH N GJUHA SHQIPE 6 p r klas n e gjasht t shkoll s fillore n nt vje are

Related Books