Examen HAVO 2011

Examen Havo 2011-Free PDF

  • Date:12 Apr 2020
  • Views:49
  • Downloads:0
  • Pages:11
  • Size:368.70 KB

Share Pdf : Examen Havo 2011

Download and Preview : Examen Havo 2011


Report CopyRight/DMCA Form For : Examen Havo 2011


Transcription:

Uraanerts bevat uraanoxide U3 O8 In U3 O8 komen onder andere U ionen. 2p 1 Hoeveel protonen en hoeveel elektronen bevat een U ion. Noteer je antwoord als volgt,aantal protonen,aantal elektronen. Behalve U ionen komen in U3 O8 ook uraanionen voor met een andere lading. 2p 2 Leid uit de formule U3 O 8 af of dit U ionen of U ionen zijn Ga er daarbij van. uit dat U3 O8 bestaat uit uraanionen en oxide ionen. Een belangrijk tussenproduct bij de bereiding van uraan uit uraanerts is. uranylnitraat Deze stof bestaat uit uranylionen en nitraationen De formule van. het uranylion is UO2,1p 3 Geef de formule van uranylnitraat. Vochtvreters, Calciumchloride is een zout dat gebruikt wordt om waterdamp uit de lucht op te. nemen Het water wordt daarbij opgenomen in het kristalrooster van het zout. waardoor een zogenoemd hydraat ontstaat CaCl 2 6H2 O. 3p 4 Bereken hoeveel gram water kan worden opgenomen door 15 gram CaCl2. Silicagel is een andere vaste stof die meestal in korrelvorm gebruikt wordt om. waterdamp uit de lucht te binden Op de website van een fabrikant van silicagel. staat over de werking van deze stof onder andere het volgende. Silicagel is een polymeer dat bestaat uit een groot poreus netwerk van. siliciumatomen en zuurstofatomen De adsorptie van water berust onder andere. op vanderwaalsbinding Ook is de volgende afbeelding gegeven van een. gedeelte van dit poreuze netwerk,HA 1028 a 11 1 o 2 lees verder. 1p 5 Geef de naam van het type binding tussen de Si atomen en de O atomen in. Uit de afbeelding kan worden afgeleid dat bij het binden van water behalve de. vanderwaalsbinding ook een ander type binding een rol speelt. 2p 6 Welk bindingstype is dat Motiveer je antwoord aan de hand van de afbeelding. 2p 7 Beschrijf een werkplan voor een onderzoek om te bepalen hoeveel gram water. door n gram silicagel kan worden opgenomen,Silicagel heeft als voordeel dat het kan worden.
hergebruikt Daarom wordt silicagel onder andere,toegepast in de zogenoemde vochtslurpende. pingu n Deze pingu n is gevuld met silicagel en kan. bijvoorbeeld worden gebruikt om waterdamp uit een,vochtige kast te verwijderen Op de buik van de. pingu n is een vilten hartje aangebracht Dit vilten. hartje bevat de stof kobaltchloride Wanneer de, silicagel in de pingu n verzadigd is met water neemt. het vilten hartje vocht op Daardoor verkleurt het van. blauw naar rood Dit is het signaal om de pingu n,5 minuten in de magnetron op 600 Watt te zetten. Dan verdampt het gebonden water en wordt het hartje weer blauw De pingu n. kan daarna opnieuw worden gebruikt, 2p 8 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt wanneer het vilten hartje in de.
magnetron van rood naar blauw verandert Maak daarbij gebruik van gegevens. uit Binas tabel 65B,HA 1028 a 11 1 o 3 lees verder. Synthetisch dipeptide, Een dipeptide is een stof waarvan de moleculen zijn ontstaan door koppeling. van twee aminozuurmoleculen Hierbij wordt een peptidebinding gevormd. Wanneer men in een oplossing asparaginezuur Asp en fenylalanine Phe laat. reageren ontstaat een groot aantal verbindingen waaronder vier dipeptiden. Een van die dipeptiden kan worden weergegeven als Asp Phe Dit dipeptide is. een belangrijk tussenproduct bij de bereiding van aspartaam een kunstmatige. 3p 9 Geef de structuurformule van het dipeptide Asp Phe Maak daarbij gebruik van. Binas tabel 67C, 2p 10 Geef de formules van de drie andere dipeptiden die ontstaan wanneer men in. een oplossing Asp en Phe laat reageren Gebruik daarbij de drie letter symbolen. om de aminozuren weer te geven, Omdat er zoveel andere stoffen ontstaan wanneer men in een oplossing Asp en. Phe laat reageren zoekt men naar andere manieren om het dipeptide Asp Phe. te bereiden, Onderzoekers zijn er onlangs in geslaagd om uit een oplossing waarin Asp en.
Phe voorkomen uitsluitend het dipeptide Asp Phe te bereiden Zij maakten. daarbij onder andere gebruik van genetisch veranderde bacteri n Deze. bacteri n maken uit een oplossing waarin Asp en Phe voorkomen een polymeer. dat als volgt kan worden weergegeven, De onderzoekers hebben het gevormde polymeer vervolgens onder invloed van. een enzym gehydrolyseerd Daarbij verkregen ze het dipeptide Asp Phe. 1p 11 Geef een reden waarom een enzym wordt gebruikt bij de hydrolyse van het. HA 1028 a 11 1 o 4 lees verder, Om bij het solderen een goede hechting tussen metaal en soldeer te verkrijgen. wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd vloeimiddel Een voorbeeld van zo n. vloeimiddel is soldeerwater een oplossing van zinkchloride ZnCl 2 in zoutzuur. Soldeerwater kan gemaakt worden door vaste stukjes zink te laten reageren met. een overmaat geconcentreerd zoutzuur Hierbij ontstaat ook waterstofgas. 3p 12 Geef de vergelijking van de reactie van zink met zoutzuur waarbij soldeerwater. en waterstofgas ontstaan, Soldeerwater kan gebruikt worden voor het solderen van blik Blik bestaat uit. ijzer met daarop een laagje tin Door de reactie van tin met zuurstof uit de lucht. is de buitenkant van het tin bedekt met een laagje tin II oxide Wanneer. soldeerwater op blik wordt gebracht zal het tin II oxide reageren met de H die. in het soldeerwater voorkomt Dit is een zuur base reactie. 3p 13 Geef de vergelijking van de reactie van tin II oxide met H. Een ander vloeimiddel is een product met de afkorting S 39 Schiedam 1939. Dit product is een oplossing die onder andere zinkchloride bevat. Thomas heeft de opdracht gekregen om het aantal gram opgelost zinkchloride in. een potje met 80 0 mL S 39 te bepalen Hij kiest ervoor de zinkionen neer te. laten slaan als zinkcarbonaat Hiervoor kan beter geen oplossing van. natriumcarbonaat worden gebruikt In een oplossing die carbonaationen bevat. komen namelijk ook altijd hydroxide ionen voor De zinkionen reageren dan. zowel met carbonaationen als met hydroxide ionen, 2p 14 Laat met behulp van een reactievergelijking zien dat in een oplossing die. carbonaationen bevat ook hydroxide ionen aanwezig zullen zijn. Wanneer een oplossing van natriumwaterstofcarbonaat wordt gebruikt ontstaat. wel alleen een neerslag van zinkcarbonaat Voor zijn bepaling brengt Thomas. 10 0 mL S 39 in een bekerglas Vervolgens voegt hij natriumwaterstofcarbonaat. oplossing toe totdat juist alle zinkionen zijn neergeslagen als zinkcarbonaat Er. ontstaat een witte suspensie Tot zijn verbazing ziet Thomas dat het mengsel. ook gaat bruisen Hij vraagt zich af of het ontstane gas koolstofdioxide of. waterstof is, 2p 15 Met welk proefje kan Thomas onderzoeken of het gas koolstofdioxide of.
waterstof is Noem daarbij een waarneming waaruit hij de conclusie kan. Uit het onderzoek van Thomas blijkt dat met 10 0 mL S 39 3 54 gram ZnCO3. 3p 16 Bereken hoeveel gram opgelost ZnCl2 aanwezig was in een potje met 80 0 mL. HA 1028 a 11 1 o 5 lees verder,Waterbepaling, Bij sommige processen kan de aanwezigheid van water ongewenste. neven reacties veroorzaken Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat. tussenproducten met water reageren in plaats van volledig te worden omgezet. tot het gewenste eindproduct Bij dergelijke processen kan het belangrijk zijn. regelmatig het watergehalte van een oplosmiddel te controleren. Voorbeelden van mogelijk ongewenste reacties met water zijn de hydrolyse. van een ester of de additiereactie met een onverzadigde verbinding. Hieronder is de structuurformule van de ester ethylpropanoaat weergegeven. CH3 CH2 O C CH2 CH3,ethylpropanoaat, 3p 17 Geef de reactievergelijking van de hydrolyse van ethylpropanoaat Geef de. koolstofverbindingen weer in structuurformules, Een voorbeeld van een onverzadigde verbinding is 2 buteen. 2p 18 Geef de structuurformule van het product dat ontstaat wanneer water via een. additiereactie met 2 buteen reageert, Om het watergehalte van een oplosmiddel te bepalen wordt gebruik gemaakt. van een elektrolysecel die hieronder vereenvoudigd is weergegeven. stroombron,elektrolyse elektrolyse,ruimte A ruimte B.
De elektrolysecel bestaat uit twee ruimtes die gescheiden zijn door een. membraan Alleen ionen kunnen dit membraan passeren In beide ruimtes. bevindt zich watervrije methanol waarin onder andere SO2 en NaI zijn opgelost. In methanol is NaI gesplitst in ionen,HA 1028 a 11 1 o 6 lees verder. Wanneer elektrische stroom door de elektrolysecel gaat treedt aan de elektrode. in ruimte A de volgende halfreactie op, 2p 19 Leg uit of deze halfreactie aan de positieve of aan de negatieve elektrode. Om het massapercentage water in een oplosmiddel te bepalen wordt een kleine. hoeveelheid van dit oplosmiddel toegevoegd aan het mengsel in ruimte A. Daarna wordt de elektrolyse gestart, Het I2 dat gedurende de gehele elektrolyse wordt gevormd bij de elektrode in. ruimte A reageert direct met SO2 en het water dat in het oplosmiddel aanwezig. is Deze vervolgreactie kan met de volgende vergelijking worden weergegeven. I2 H2O SO2 2 H 2I SO3, Op het moment dat al het water uit het oplosmiddel heeft gereageerd kan deze. vervolgreactie niet meer verlopen en verkleurt het mengsel van kleurloos naar. bruin De elektrolyse wordt onmiddellijk gestopt op het moment dat de oplossing. van kleur verandert Door de stroomsterkte tijdens de elektrolyse en de tijdsduur. van de elektrolyse te meten kan worden bepaald hoeveel elektronen door de. I ionen zijn afgegeven bij de elektrode in elektrolyseruimte A Hieruit kan. vervolgens het massapercentage water van het onderzochte oplosmiddel. worden berekend, Van een bepaald oplosmiddel werd 5 295 g in de elektrolysecel gebracht.
Op het moment van de kleurverandering zijn door de I ionen 4 855 10 mol. elektronen afgegeven bij de elektrode, 2p 20 Wordt de bruine kleur die zichtbaar wordt op het moment dat alle water uit het. oplosmiddel heeft gereageerd veroorzaakt door I2 of door I Geef een. verklaring voor je antwoord, 3p 21 Bereken het massapercentage water van het onderzochte oplosmiddel. HA 1028 a 11 1 o 7 lees verder,GTL gas to liquid,GTL technologie maakt aardgasvelden rendabel. 1 Gazprom gaat GTL technologie van het Amerikaanse bedrijf Syntroleum. 2 inzetten bij de exploitatie van nieuwe Russische gasvelden Hierbij wordt. 3 aardgas omgezet tot synthetische olie, 4 In de eerste stap van dit zogenoemde Syntroleum proces worden aardgas. 5 samengeperste lucht en stoom samengebracht in een reactor In deze. 6 reactor vinden verschillende reacties plaats waarbij een gasmengsel. 7 ontstaat dat voornamelijk bestaat uit stikstof koolstofmono oxide en. 8 waterstof, 9 Het ontstane gasmengsel wordt naar een tweede reactor geleid.
10 In deze tweede reactor ontstaat volgens het zogenoemde Fisher Tropsch. 11 proces onder invloed van een katalysator een mengsel van vloeibare. 12 alkanen waarvan de moleculen meer dan 33 koolstofatomen bevatten. 13 Dit paraffine achtige product is zeer geschikt om er in een derde reactor. 14 dieselolie met moleculen met 13 tot 22 koolstofatomen van prima kwaliteit. 15 van te maken, 16 Gazprom gaat twaalf nieuwe aardgasvelden exploiteren Per dag zal. 17 45 miljoen m3 aardgas verwerkt worden tot 140 000 vaten synthetische. 18 dieselolie,naar Technisch Weekblad, De twee reacties die voornamelijk plaatsvinden in de eerste reactor zijn. 2 CH4 O2 2 CO 4 H2 reactie 1,CH4 H2O CO 3 H2 reactie 2. De molverhouding CO H2 in het gasmengsel dat uit de eerste reactor komt. wordt bepaald door de verhouding waarin de reacties 1 en 2 plaatsvinden. 3p 22 Leid af wat de molverhouding CO H2 in het gasmengsel is dat uit de eerste. reactor komt wanneer de helft van de CH4 moleculen reageert volgens reactie 1. en de andere helft volgens reactie 2,Geef de afleiding en noteer je antwoord als. aantal mol CO aantal mol H2 1 0, Bij de vorming van de alkanen in de tweede reactor ontstaat waterdamp als.
bijproduct, 4p 23 Geef de reactievergelijking van de vorming van het alkaan met. 35 koolstofatomen per molecuul uit koolstofmono oxide en waterstof. HA 1028 a 11 1 o 8 lees verder, De tweede reactor moet voortdurend worden gekoeld om de temperatuur op. 400 oC te houden, 2p 24 Is het proces in de tweede reactor een endotherm of een exotherm proces. Verklaar je antwoord, Uit de regels 13 tot en met 15 wordt niet duidelijk wat er precies in de derde. reactor gebeurt In deze reactor vindt een ontledingsproces plaats dat bekend is. uit de aardolie industrie Hierbij ontstaat behalve een mengsel van alkanen nog. een andere soort koolwaterstoffen Om ervoor te zorgen dat uitsluitend een. mengsel van alkanen uit de reactor komt moet H2 in de reactor worden geleid. 2p 25 Geef de naam van het ontledingsproces dat in de derde reactor plaatsvindt. Geef ook de algemene naam van de andere soort koolwaterstoffen die bij dit. ontledingsproces ontstaat,Noteer je antwoord als volgt.
ontledingsproces,andere soort koolwaterstoffen, Door ervan uit te gaan dat het gebruikte Russische aardgas voor 80. volumeprocent uit methaan bestaat en dat methaan de enige koolstofbevattende. verbinding hierin is kan berekend worden dat 1 9 10 7 kg koolstof aanwezig is in. het aardgas dat per dag wordt omgezet tot synthetische dieselolie. 3p 26 Geef deze berekening Maak daarbij gebruik van Binas tabel 12. De synthetische dieselolie die per dag uit het aardgas wordt gemaakt bevat. 1 5 107 kg koolstof, 1p 27 Bereken het rendement van de omzetting van aardgas tot synthetische. dieselolie op basis van de hoeveelheid koolstof, Op de uitwerkbijlage bij dit examen staat een blokschema waarmee. uit Binas tabel 65B HA 11 proces onder invloed van een katalysator een mengsel van vloeibare 12 alkanen waarvan de moleculen meer dan 33 koolstofatomen bevatten 13 Dit paraffine achtige product is zeer geschikt om er in een derde reactor 14 dieselolie met moleculen met 13 tot 22 koolstofatomen van prima kwaliteit 15 van te maken 16 Gazprom gaat twaalf nieuwe aardgasvelden exploiteren

Related Books