E3TFGED E3TFGEH PL FUNAI

E3tfged E3tfgeh Pl Funai-Free PDF

  • Date:15 Oct 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:87
  • Size:2.34 MB

Share Pdf : E3tfged E3tfgeh Pl Funai

Download and Preview : E3tfged E3tfgeh Pl Funai


Report CopyRight/DMCA Form For : E3tfged E3tfgeh Pl Funai


Transcription:

Wprowadzenie,rodki ostro no ci, UWAGA ABY OGRANICZY RYZYKO PO ARU LUB PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO NIE NALE Y NARA A. URZ DZENIA NA DZIA ANIE DESZCZU LUB WILGOCI,Symbol b yskawicy wewn trz tr jk ta. r wnobocznego ma ostrzega u ytkownika,CAUTION przed wyst puj cym na nieizolowanych. elementach wewn trz obudowy urz dzenia, RISK OF ELECTRIC SHOCK niebezpiecznym napi ciem kt re mo e. DO NOT OPEN stwarza niebezpiecze stwo pora enia,elektrycznego.
UWAGA Symbol wykrzyknika wewn trz tr jk ta, ABY OGRANICZY RYZYKO PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO r wnobocznego ma informowa. NIE ZDEJMOWA OS ONY TAK E TYLNEJ WEWN TRZ u ytkownika o istnieniu wa nych instrukcji. OBUDOWY NIE MA CZ CI KT RE MOG BY obs ugi i konserwacji serwisowych. WYMIENIANE PRZEZ U YTKOWNIKA w podr czniku do czonym do urz dzenia. NAPRAW POWINIEN DOKONYWA WY CZNIE,WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Symbol urz dzenia KLASY II z podw jn, Wa ne informacje oraz warto ci znamionowe s podane z ty u lub. od spodu szafy,Bezpiecze stwo pracy z laserem Przestroga. Niniejsze urz dzenie jest sklasyfikowane jako PRODUKT 1 Nie nale y podejmowa pr by otwarcia obudowy Wewn trz. LASEROWY KLASY 1 nie ma cz ci kt re u ytkownik mo e podda czynno ciom. W tym urz dzeniu znajduje si laser Ze wzgl du na serwisowym Wszystkie czynno ci serwisowe mo e. wykonywa tylko wykwalifikowany personel, mo liwo uszkodzenia oka tylko wykwalifikowani pracownicy.
2 W obudowie po bokach i u do u znajduj si szczeliny. serwisu mog pr bowa wykonywa czynno ci serwisowe i otwory s u ce do wentylacji Aby zagwarantowa. przy tym urz dzeniu niezawodno dzia ania i ochroni urz dzenie przed. przegrzaniem nie wolno blokowa ani zakrywa tych otwor w. PRZESTROGA U YCIE ELEMENT W STERUJ CYCH Nale y unika instalowania urz dzenia w zamkni tych. WYKONYWANIE REGULACJI LUB przestrzeniach na przyk ad szafkach je eli nie mo na. ZASTOSOWANIE PROCEDUR INNYCH w nich zapewni odpowiedniej wentylacji. NI PRZEDSTAWIONE W TEJ 3 Urz dzenie powinno znajdowa si z dala od grzejnik w. INSTRUKCJI MO E BY PRZYCZYN i innych r de ciep a, NARA ENIA NA NIEBEZPIECZNE 4 Nie wolno u ywa urz dzenia w pobli u r de silnego. PROMIENIOWANIE pola elektromagnetycznego, PRZESTROGA KLASA 2M WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE 5 Nie wolno wsuwa do urz dzenia adnych przedmiot w przez. PROMIENIOWANIE LASEROWE GDY szczeliny ani otwory w obudowie Mog one wej w kontakt. z cz ciami pod napi ciem lub spowodowa kr tkie zwarcie. URZ DZENIE JEST OTWARTE wywo uj c po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. NIE KIEROWA WZROKU 6 Aby ograniczy ryzyko po aru lub pora enia pr dem elektrycznym. BEZPO REDNIO NA PROMIE urz dzenie nale y chroni przed dzia aniem kropli p yn w lub. PO O ENIE WEWN TRZ OBUDOWY OBOK zachlapaniem Nie nale y r wnie stawia na nim przedmiot w. MECHANIZMU PRZESUWU wype nionych p ynami na przyk ad dzbank w. 7 Nie wolno stawia urz dzenia pionowo Mo na go u ywa tylko. w pozycji poziomej urz dzenie le y p asko, Zasilanie 8 Przed przyst pieniem do u ywania urz dzenia nale y si. Zasilacz jest pod czony i urz dzenie znajduje si pod upewni e jest wy czony tryb nagrywania przy u yciu zegara. napi ciem po pod czeniu kabla sieciowego do gniazdka 9 Urz dzenie pozostaje w trybie gotowo ci po jego wy czeniu. 220 240 V pr du przemiennego o cz stotliwo ci 50 Hz Aby i gdy jest do niego pod czony kabel sieciowy. w czy urz dzenie naci nij przycisk STANDBY ON Q Wy wietlacz na panelu przednim nie wieci si Jest to. tryb oszcz dzania energii ECO w trybie gotowo ci, UWAGA OBUDOWA ZAWIERA ELEMENTY POD 10 Nie wolno umieszcza na urz dzeniu adnych materia w. NAPI CIEM atwopalnych na przyk ad wiec, NIE ODKR CA ADNYCH WKR T W 11 Przed przeniesieniem urz dzenia nale y z niego wyj dyski.
i od czy kabel sieciowy z gniazdka ciennego, 12 Gdy urz dzenie ulegnie uszkodzeniu lub nie jest u ywane nale y. od czy wtyczk kabla sieciowego z gniazdka ciennego aby. ca kowicie wy czy urz dzenie, 13 Tyczka kabla sieciowego powinna zosta w pobli u i by gotowa. 14 Aby zapewni prawid owe i bezpieczne przeprowadzenie instalacji. i pod czenie urz dzenia do instalacji multimedialnej nale y. przeczyta instrukcj obs ugi,15 Wok urz dzenia zachowa odst p 20 cm od otwor w. wentylacyjnych,Wprowadzenie, INFORMACJA NA TEMAT RECYKLINGU Lokalizacja urz dzenia. Oznakowanie tego sprz tu symbolem przekre lonego, kontenera informuje o zakazie umieszczania zu ytego sprz tu Aby zagwarantowa bezpiecze stwo i optymaln wydajno.
wraz z innymi odpadami zagro one kar grzywny tego urz dzenia nale y spe ni nast puj ce warunki. Szczeg owe informacje na temat przetwarzania i recyklingu Urz dzenie nale y zainstalowa w poziomej i stabilnej pozycji. zu ytego sprz tu mo na uzyska w urz dzie miasta lub gminy Nie nale y zbli a urz dzenia do innego sprz tu. w zak adzie przetwarzania zu ytego sprz tu elektronicznego jak np wzmacniacza telewizora itd aby. Przekazanie sprz tu do w a ciwych punkt w zbi rki lub zapobiec odkszta ceniu obudowy urz dzenia jego. przetwarzania przyczynia si do ochrony rodowiska uszkodzeniu po arowi lub usterkom. i ogranicza negatywny wp yw szkodliwych sk adnik w Nie wolno umieszcza adnych przedmiot w na obudowie. znajduj cych si w sprz cie na zdrowie ludzi Gospodarstwa urz dzenia. domowe pe ni wa n rol w odpowiedzialnym Nale y chroni urz dzenie przed bezpo rednim wiat em. zagospodarowaniu tego typu odpad w Dzi kujemy Pa stwu s onecznym i nie nara a na kontakt z silnymi r d ami. za ekologiczn postaw Funai promuje ochron rodowiska ciep a Unika miejsc zakurzonych lub wilgotnych Unika. Baterii nie nale y wyrzuca ani spala lecz nale y pozbywa miejsc z niedostateczn wentylacj w celu zapewnienia. si ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz cymi odpad w odpowiedniego odprowadzania ciep a Nie wolno blokowa. Pod ustawienia, otwor w wentylacyjnych na bokach urz dzenia Nie wolno. funkcje obrazu TV,chemicznych, stawia urz dzenia w miejscu nara onym na silne drgania. Poni sze informacje dotycz tylko kraj w lub silne pole magnetyczne. cz onkowskich UE, Obecno symbolu wskazuje e dany produkt nie mo e by Unikanie niebezpiecze stwa pora enia. traktowany jako odpad komunalny Zapewniaj c w a ciw. utylizacj tego produktu pomo esz zapobiec potencjalnym elektrycznego i po aru. negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego Nie wolno trzyma kabla sieciowego mokrymi r kami. i zdrowia ludzkiego kt re Nie wolno od cza urz dzenia od gniazdka sieciowego. mog yby zosta wywo ane niew a ciw ci gn c za kabel sieciowy Nale y chwyta za wtyczk. Nagrywanie, utylizacj niniejszego produktu Aby zdoby Je eli na urz dzenie zostanie przypadkowo rozlana woda. wi cej szczeg owych informacji na temat nale y natychmiast od czy kabel sieciowy i odda. recyklingu tego produktu skontaktuj urz dzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. si z lokalnym urz dem miejskim s u bami,w celu przeprowadzenia naprawy serwisowej.
zajmuj cymi si odpadami komunalnymi lub,sklepem gdzie zakupi e dany produkt. Ostrze enie dotycz ce kondensacji,pary wodnej,Odtwarzanie. Poni sze informacje obowi zuj tylko w krajach, cz onkowskich UE W przypadku przeniesienia urz dzenia z zimnego do ciep ego. Utylizacja baterii i lub akumulator w pomieszczenia po ogrzaniu zimnego pomieszczenia lub. Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza w warunkach wysokiej wilgotno ci wewn trz mo e. e baterii i lub akumulator w nie wolno wyrzuca do kondensowa si para wodna z powietrza W takiej sytuacji. pojemnik w razem z odpadami komunalnymi urz dzenia nie nale y u ywa przynajmniej przez 2 godziny. Je li bateria lub akumulator zawiera wi ksz ilo o owiu aby umo liwi wyschni cie wn trza. Pb rt ci Hg i lub kadmu Cd ni okre lono to, w Dyrektywie dotycz cej baterii 2006 66 EC poni ej. Edytowanie, przekre lonego symbolu pojemnika na mieci pojawi si.
Informacja o przestrzeganiu, chemiczny symbol o owiu Pb rt ci Hg i lub kadmu Cd praw autorskich. Anga uj c si w oddzieln zbi rk baterii pomo esz Nieautoryzowane kopiowanie transmitowanie publiczne. zapewni w a ciw utylizacj produkt w i baterii i w ten odtwarzanie i wypo yczanie dysk w jest zabronione W. spos b pomo esz zapobiec potencjalnym negatywnym produkcie zastosowano technologi ochrony praw autorskich. konsekwencjom dla rodowiska, obj t prawami patentowymi i innymi prawami w asno ci. naturalnego i zdrowia ludzkiego Aby zdoby intelektualnej nale cymi do Rovi Corporation Odtwarzanie. wi cej szczeg owych informacji na temat,kodu r d owego i dezasemblacja s zabronione. Ustawienia,dost pnych w twoim kraju program w dot, zbi rki i recyklingu skontaktuj si z lokalnym funkcji. urz dem miejskim lub sklepem gdzie Informacje na temat sygna w ze. zakupi e dany produkt,skanowaniem progresywnym, Nale y pami ta e nie wszystkie telewizory wysokiej.
Pom chroni rodowisko rozdzielczo ci HD s w pe ni zgodne z tym produktem co. Wyczerpanych baterii nie nale y wrzuca do mo e by przyczyn wy wietlania artefakt w w obrazie W. magnetowidu, kosza na mieci przypadku wyst pienia problem w z wyj ciem ze. skanowaniem progresywnym w rozdzielczo ci 480 lub 576. Mo na je odda w punkcie gromadzenia, zalecane jest prze czenie si na wyj cie o standardowej. wyczerpanych baterii lub odpad w specjalnych, rozdzielczo ci W przypadku pyta dotycz cych zgodno ci. Aby uzyska szczeg owe informacje nale y posiadanego telewizora z z tym produktem w trybie 480p lub. skontaktowa si z odpowiednim urz dem 576p prosimy o kontakt z naszym centrum obs ugi klient w. Nie wolno stawia urz dzenia na meblu kt ry mo e,Wyprodukowano na licencji Dolby. zosta przechylony przez dziecko lub osob doros kt ra. Laboratories Dolby i symbol z, si o niego opiera stoi na nim ci gnie go lub wchodzi na.
podw jnym D s znakami towarowymi,niego Spadaj ce urz dzenie mo e by przyczyn. firmy Dolby Laboratories,powa nych obra e lub mierci. Nie wolno wykorzystywa powietrza pod ci nieniem do. czyszczenia urz dzenia Gaz znajduj cy si wewn trz,tego urz dzenia mo e spowodowa zap on i wybuch. Technologia Dolby Digital Stereo Creator umo liwia Konserwacja. klientom nagrywanie w domu p yt DVD Video CZYSZCZENIE URZ DZENIA. z osza amiaj cym d wi kiem stereofonicznym Dolby, Nale y u y mi kkiej szmatki lekko nawil onej roztworem. Digital Ten standard u ywany zamiast formatu PCM agodnego detergentu Nie nale y u ywa roztwor w. pozwala zaoszcz dzi miejsce przeznaczone do zawieraj cych alkohol spirytus amoniak lub materia y cierne. nagrywania umo liwiaj c uzyskanie wy szej, rozdzielczo ci wideo lub przed u aj c czas nagrywania na CZYSZCZENIE DYSK W.
ka dym dysku DVD P yty DVD nagrane w technologii Je eli dysk zabrudzi si nale y go wyczy ci przeznaczon. Dolby Digital Stereo Creator mo na odtwarza na do tego szmatk Dysk nale y wyciera od rodka na. wszystkich odtwarzaczach p yt w formacie DVD Video zewn trz Nie wolno wyciera ruchami kolistymi. Uwaga Dotyczy to odtwarzaczy obs uguj cych konkretne Nie nale y u ywa rozpuszczalnik w takich jak benzen. nagrywalne p yty DVD rozcie czalnik w rodk w czyszcz cych dost pnych. w sprzeda y detergent w rodk w czyszcz cych, zawieraj cych materia y cierne spray w antystatycznych. The terms HDMI and HDMI High przeznaczonych do dysk w analogowych. Definition Multimedia Interface,and the HDMI Logo are OBCHODZENIE SI Z DYSKAMI. trademarks or registered Z dyskami nale y obchodzi si w taki spos b aby na ich. trademarks of HDMI Licensing powierzchni nie pozosta y odciski palc w ani kurz. LLC in the United States and other Gdy nie s u ywane zawsze nale y je przechowywa. countries w opakowaniu ochronnym,OBCHODZENIE SI Z DYSKIEM HDD. Nazwa DivX DivX Certified oraz Dysk HDD jest urz dzeniem precyzyjnym wra liwym na. powi zane z nimi loga s znakami wibracje silne uderzenia i kurz Zale nie od sposobu. towarowymi firmy Rovi Corporation instalacji lub obs ugi mo e doj do cz ciowego. lub podmiot w stowarzyszonych uszkodzenia urz dzenia lub w najgorszym przypadku. wykorzystywanymi na licencji nagrywanie lub powtarzanie odtwarzania b dzie. niemo liwe Szczeg lnie gdy dysk HDD jest w ruchu nie. Logotypy Kodak i KODAK Picture CD nale y poddawa go wstrz som ani silnemu uderzeniu ani. Compatible to znaki towarowe firmy te wy cza wtyczki z gniazda zasilania W przypadku. Kodak wykorzystywane w oparciu o awarii zasilania mo e doj do utraty nagrywanych lub. licencj odtwarzanych materia w,Podczas pracy dysk HDD obraca si z du pr dko ci. DVB is a registered trademark of the DVB Dysk musi ca kowicie zatrzyma si zanim b dzie mo na. Project przemie ci urz dzenie bez nara ania go na silne. uderzenia lub wibracje,CZYNNO CI SERWISOWE, to znak handlowy DVD Format Logo Licensing Corporation W przypadku awarii urz dzenia nie nale y pr bowa.
samodzielnie rozwi zywa problemu Wewn trz nie ma cz ci. MPEG Layer 3 audio coding technology licensed from kt re u ytkownik mo e podda czynno ciom serwisowym Nale y. Fraunhofer IIS and Thomson wy czy urz dzenie od czy kabel sieciowy i skonsultowa si. ze sprzedawc lub autoryzowanym centrum obs ugi,THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG 4 VISUAL. PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON CZYSZCZENIE SOCZEWKI DYSKU. COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR i ENCODING VIDEO Je eli urz dzenie nie pracuje prawid owo pomimo podj cia. IN COMPLIANCE WITH THE MPEG 4 VISUAL STANDARD czynno ci opisanych w rozdziale Rozwi zywanie. MPEG 4 VIDEO AND OR ii DECODING MPEG 4 VIDEO THAT problem w i odpowiednich cz ciach instrukcji obs ugi. WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL zesp laserowej g owicy optycznej mo e by zabrudzony. AND NON COMMERCIAL ACTIVITY AND OR WAS OBTAINED Nale y skontaktowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym. TD6D M101 INSTRUKCJA OBS Funai promuje ochron rodowiska Baterii nie nale y wyrzuca ani spala lecz nale y pozbywa si ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz cymi odpad w chemicznych Poni sze informacje dotycz tylko kraj w cz onkowskich UE Obecno symbolu wskazuje e dany produkt nie mo e by traktowany jako odpad komunalny Zapewniaj c w a ciw utylizacj tego

Related Books