Dit praktische handboek geeft je de boek van elke

Dit Praktische Handboek Geeft Je De Boek Van Elke-Free PDF

  • Date:02 Nov 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:18
  • Size:9.96 MB

Share Pdf : Dit Praktische Handboek Geeft Je De Boek Van Elke

Download and Preview : Dit Praktische Handboek Geeft Je De Boek Van Elke


Report CopyRight/DMCA Form For : Dit Praktische Handboek Geeft Je De Boek Van Elke


Transcription:

FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 1. Over KPI Het Financial Times handboek, Marr heeft een geweldige set variabelen verzameld en beschreven waaruit. managers een selectie kunnen maken om de prestaties van hun organisatie. te meten Ze zijn vooral geschikt voor het vertalen van een strategie in een. balanced scorecard, Robert S Kaplan Baker Foundation Professor aan de Harvard Business School en mede auteur van The. Balanced Scorecard en The Execution Premium, Alle KPI s die je moet kennen staan in dit boek van de bekende. nettowinst ROI tot de allernieuwste variabelen Klout score Als je het. meten van prestaties belangrijk vindt moet je Marr s boek van kaft tot kaft. lezen en geen bladzijde overslaan, Thomas H Davenport President s Distinguished Professor Babson College en mede auteur van. Competing on Analytics and Analytics at Work, Opnieuw laat Bernard Marr zien waarom hij de meest vooraanstaande.
denker is op het gebied van bedrijfsstrategie Met KPI Het Financial Times. handboek heeft hij opnieuw een boek afgeleverd dat iedereen die actief is. in het zakenleven moet lezen Dit boek helpt je focussen op de variabelen. die er echt toe doen en die je helpen belangrijke managementvragen te. beantwoorden Het bevat een essenti le set tools cruciaal voor het effectief. leidinggeven aan een organisatie, Gerry Pimm manager Strategy Planning Performance Citizens Advice. Bernard Marr s nieuwe boek is een ongelooflijk belangrijke bron van. informatie voor elke manager Marr heeft opnieuw raak geschoten met. een boek dat helder beknopt goed opgezet en het allerbelangrijkste erg. praktisch is, Dean R Spitzer PhD en auteur van Transforming Performance Measurement. In KPI Het Financial Times handboek heeft Bernard Marr de belangrijkste. variabelen bijeengebracht waar bedrijven en organisaties naar moeten. kijken Ik heb zo vaak mensen zien omrommelen in een poging om de. FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 2. juiste maatstaven en variabelen te vinden voor hun bedrijfsstrategie Vaak. komen ze niet verder dan dat ze de variabelen die in dit boek zo helder zijn. omschreven op een ingewikkelde manier zelf opnieuw uitvinden Ik zal dit. boek aan mijn cli nten voorleggen zodat ze niet langer hun tijd verdoen. aan het kiezen van variabelen maar ze direct kunnen toepassen. Stacey Barr Performance Measurement Expert Samford Australi. Ik vind de 75 KPI s die in dit boek uiteen worden gezet geweldig door de. uitgebreidheid en leesbaarheid van dit boek is het een handig naslagwerk. voor iedereen die in het management actief is, Gary Cokins Principal Business Consulting SAS en auteur van Performance Management Integrating. Strategy Execution Methodologies Risk and Analytics. Bernard Marr is en blijft een van de voorlopers op het gebied van. prestatiemetingen Zijn nieuwste boek KPI Het Financial Times handboek. is een geweldig naslagwerk voor managers die willen weten welke. variabelen voor hen echt belangrijk zijn, Todd Scaletta Vice President Research and Innovation CMA Canada. FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 7. Inhoudsopgave,Inleiding 11,Dankwoord van de uitgever 15.
DEEL 1 FINANCIEEL PERSPECTIEF,1 Nettowinst 19,2 Nettowinstmarge 24. 3 Brutowinstmarge 27,4 Operationele winstmarge 31,5 EBITDA 34. 6 Omzetgroeipercentage 38, 7 Aandelenrendement Total shareholder return TSR 42. 8 Economisch toegevoegde waarde Economic value added EVA 46. 9 Rendement op de investering Return on investment ROI 52. 10 Rentabiliteit ge nvesteerd kapitaal Return on capital employed. 11 Rentabiliteit totaal vermogen Return on assets ROA 61. 12 Rentabiliteit eigen vermogen Return on equity ROE 64. 13 Verhouding vreemd vermogen eigen vermogen 67,14 Cash conversiecyclus CCC 72. 15 Werkkapitaalbenadering Working capital ratio 77. 16 OPEX benadering Operating expense ratio OER 81,17 Verhouding CAPEX omzet 84.
18 Koers winst verhouding K W 87,DEEL 2 KLANTENPERSPECTIEF. 19 Net promoter score NPS 93,20 Klantretentiepercentage 99. 21 Klanttevredenheidsindex 104, FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 8. 22 Klantrentabiliteitsscore 109,23 Potenti le klantwaarde Lifetime value LTV 114. 24 Klantverloop 119,25 Klantbetrokkenheid 124,26 Klachten van klanten 129.
DEEL 3 MARKETING EN SALESPERSPECTIEF,27 Marktgroeiratio 137. 28 Relatief marktaandeel 140,29 Merkwaarde 145,30 Kosten per lead 150. 31 Conversiepercentage 155, 32 Ranking in zoekmachines op keyword en doorklikpercentage 160. 33 Paginaweergaves pageviews en wegklikpercentage bounce. 34 Online klantbetrokkenheid 169, 35 Aandeel in het online gesprek Online share of voice OSOV 175. 36 Voetafdruk sociale netwerken 179,37 Klout score 185.
DEEL 4 PERSPECTIEF VAN OPERATIONELE PROCESSEN EN,TOEVOERKETENS. 38 Six Sigma niveau 191,39 Bezettingsgraad 196,40 Procesgerelateerde verspilling 199. 41 Cyclusduur ordervervulling 204, 42 Volledige en tijdige levering Delivery in full on time DIFOT 208. 43 Voorraaddaling 212,44 Variantie projectschema 216. 45 Variantie projectkosten 220,46 Projectvoortgang Earned value EV 224.
47 Kracht innovatiepijplijn 228,48 Rendement op investering in innovatie ROI2 232. 49 Marktintroductietijd 236,50 First pass yield FPY 241. 8 KPI HET FINANCIAL TIMES HANDBOEK, FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 9. 51 Bewerkingspercentage 245,52 Kwaliteitsindex 250. 53 Totale effectiviteit van apparatuur 254, 54 Storingspercentage voor processen of machines 259.
55 First contact resolution FCR 263,DEEL 5 WERKNEMERSPERSPECTIEF. 56 Toegevoegde waarde menselijk kapitaal 271,57 Omzet per werknemer 275. 58 Werknemertevredenheidsindex 279,59 Werknemerbetrokkenheid 284. 60 Staff advocacy score 289,61 Personeelsverloop 293. 62 Gemiddeld dienstverband werknemers 297,63 Bradfordfactor voor verzuim 300.
64 360 graden feedbackscore 304,65 Competitieve salarisratio 309. 66 Vacaturetijd 313,67 Rendement op investering in opleiding 317. DEEL 6 PERSPECTIEF VAN MAATSCHAPPELIJKE,VERANTWOORDELIJKHEID VAN BEDRIJVEN. 68 CO2 voetafdruk 325,69 Watervoetafdruk 331,70 Energieverbruik 336. 71 Besparingen door minder verbruik en effici ntieverbeteringen 340. 72 Productkilometers 343,73 Afvalreductiepercentage 346.
74 Afvalrecyclingpercentage 350,75 Productrecyclingpercentage 354. Register 357, FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 19. Nettowinst,Financieel perspectief,Strategisch perspectief p. Key performance question p In hoeverre draaien we met winst. Waarom is deze indicator belangrijk, Winst draaien is belangrijk voor alle bedrijven of ze nu in de particuliere of. openbare sector actief zijn Eenvoudig gezegd bij zakendoen gaat het erom. goederen of diensten te produceren die je kunt verkopen tegen geld of een. andere soort vergoeding Door de kosten van het produceren van goederen. en het aanbieden van diensten af te trekken van de omzet of inkomsten die. je genereert houd je de winst over, Voor elk bedrijf is de nettowinst ook wel het netto inkomen genoemd.
het belangrijkste instrument om de bedrijfsprestaties te meten De netto. winst laat ons zien of er nog geld over is na het aftrekken van alle kosten. en uitgaven De winst kan weer worden ge nvesteerd in het bedrijf inge. houden winst en worden gebruikt om de eigenaars of aandeelhouders een. bedrag te betalen dividend, Het is cruciaal voor managers en investeerders om te weten of de activitei. ten van een bedrijf ook daadwerkelijk iets opleveren Een bedrijf kan bij. voorbeeld geweldige omzetcijfers hebben maar als ze niet meer verdienen. dan ze uitgeven raakt het snel in de problemen,Hoe meet ik dit. Gegevens verzamelen, De gegevens voor het meten van de nettowinst worden verzameld op de. winst verliesrekening zie het voorbeeld op de volgende pagina. DEEL 1 FINANCIEEL PERSPECTIEF 19, FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 20. Nettowinst Omzet Totale kosten, Op de winst verliesrekening wordt de nettowinst als volgt berekend.
1 Omzet Prijs van het product Aantal verkocht, 2 Brutowinst Omzet Verkoopkosten en andere directe kosten. 3 Bedrijfsresultaat EBIT inkomsten voor rente en belasting Brutowinst. Overhead en andere indirecte kosten, 4 Winst voor belasting EBT inkomsten voor belasting Bedrijfsresul. taat Eenmalige uitgaven en ontslagvergoedingen kosten reorganisatie. Te betalen rente,5 Nettowinst Winst voor belasting Belasting. 6 Ingehouden winst Nettowinst Dividend,Frequentie, De nettowinst wordt gewoonlijk elke maand gemeten als onderdeel van. het opstellen van de winst verliesrekening,Bron van de gegevens.
De gegevens over de nettowinst zijn te halen uit de financi le administratie. Kosten inspanningen om gegevens te verzamelen, De kosten voor het meten van de nettowinst zijn gewoonlijk laag zolang. een bedrijf de relevante boekhoudgegevens beschikbaar heeft Omdat de. meeste bedrijven deze gegevens automatisch verzamelen in een boek. houdsysteem is het een kwestie van uitrekenen,Doelstelling benchmarks. De nettowinstmarge varieert per industrie maar over het algemeen geldt. wel dat als er verder geen uitzonderlijke voorwaarden gelden hoe hoger de. nettowinst is hoe beter,20 KPI HET FINANCIAL TIMES HANDBOEK. FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 21. Bekijk de volgende twee voorbeelden Het eerste geeft aan hoe Donna. Fabricage een fictief bedrijf de nettowinst berekent terwijl het twee. de een voorbeeld van een winst verliesrekening laat zien het bedrijf. Groei Hoop ook fictief, In 2011 verkocht Donna Fabricage 100 000 producten voor 5 per. stuk waarbij de kostprijs per stuk 2 was De bedrijfskosten waren. 150 000 en er werd 52 500 aan omzetbelasting afgedragen. Om de nettowinst van de organisatie te berekenen moet eerst de. totale omzet worden berekend Als Donna Fabricage 100 000 pro. ducten verkoopt voor 5 per stuk wordt in totaal een omzet van. 500 000 gegenereerd De kostprijs was 2 per stuk bij 100 000 pro. ducten voor 2 per stuk is dit 200 000 Dit levert een brutowinst op. van 300 000 500 000 aan omzet een kostprijs van 200 000. Door 150 000 aan bedrijfskosten af te trekken van de brutowinst. van 300 000 blijft voor belasting nog 150 000 over Als daar de. belastingaanslag van 52 500 van wordt afgetrokken blijft een netto. winst van 97 500 over, Donna Fabricage Winst verliesrekening voor het financi le jaar 2011 1000.
Bruto omzet 33 329,Minus retouren en korting 346,Netto omzet 32 983. Directe materialen 6 320,Directe arbeidskosten 6 100. Overhead productie,Indirecte arbeidskosten 5 263,Afschrijving productieapparatuur 360. Andere overhead productie 4 000,Netto overhead productie 9 623. Nettokostprijs 22 043,Brutowinst 10 940,Bedrijfskosten.
Verkoopkosten,DEEL 1 FINANCIEEL PERSPECTIEF 21, FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 22. Groei Hoop Winst verliesrekening voor het financi le jaar 2011. Salaris verkoopafdeling 4 200,Kosten garantie 730,Afschrijving winkelapparatuur 120. Andere verkoopkosten 972,Totale verkoopkosten 6 022. Algemene en administratieve kosten,Salaris administratie 1 229. Rentekosten 180,Afschrijving computers 179,Andere alg en admin kosten 200.
Totale alg en admin kosten 1 788,Totale bedrijfskosten 7 810. Bedrijfsresultaat voor belasting 3 130,Financi le inkomsten en uitgaven. Winst uit investering 118,Min rentekosten 511,Netto financi le winst uitgaven 393. Inkomsten voor belasting en uitzonderlijke posten 2 737. Min omzetbelasting 958,Inkomsten voor uitzonderlijke posten 1 779. Uitzonderlijke posten,Verkoop van grond 610,Min opstartkosten 145.
Nettowinst op verkoop van grond 465,Min omzetbelasting op de winst 118. Uitzonderlijke posten na belasting 347,Nettowinst inkomsten 2 126. 22 KPI HET FINANCIAL TIMES HANDBOEK, FT KPI indb Sander Pinkse Boekproductie 02 04 13 11 20 Pag 23. Tips waarschuwingen, De nettowinst is een uit een groep instrumenten om de winstgevendheid te. meten en vragen te beantwoorden als Maakt het bedrijf winst Maakt. het goed gebruik van de activa Produceert het waarde voor de aandeel. houders en Kan het bedrijf overleven en groeien De nettowinst alleen. geeft je niet een volledig beeld en je hebt ook andere meetinstrumenten. nodig om de winstgevendheid te meten zoals de winstmarge de bedrijfs. resultaten de rentabiliteit totaal vermogen en de rentabiliteit eigen vermo. De nettowinst kan ook worden berekend per bedrijfseenheid of zelfs per. product of dienst wat vaak interessante informatie oplevert De grootste. complicatie hierbij is het spreiden van de overheadkosten zoals kosten. van personeel op het hoofdkantoor huur energiekosten enzovoort over. de bedrijfseenheden Per definitie zijn overheadkosten het type kosten dat. niet direct kan worden toegewezen aan een specifieke afdeling een product. of een dienst Bedrijven moeten een geschikte methode zien te vinden om. de overheadkosten te verdelen terwijl ze ook moeten voorkomen dat de. berekening te ingewikkeld wordt, Als laatste geven voorstanders van economische winstberekeningen.
zoals de EVA economisch toegevoegde waarde zie verderop aan dat de. traditionele boekhoudindicatoren zoals de nettowinst en andere traditio. nele meetinstrumenten een vertekend beeld geven van het vermogen tot. Bernard Marr is een bestsellerauteur en autoriteit op het gebied van organisatiekunde en succesvol zakendoen Hij adviseert bedrijven als Accenture Orange DHL en Royal Dutch Shell Marr is een onderscheiden en zeer gewaardeerd spreker onderzoeker consultant en professor www pearson nl ISBN 978 90 430 2805 9 kpi het ft hand boek marr De 75 prestatie in D icatoren D ie elke manager moet

Related Books