Deklaracje JPK

Deklaracje Jpk-Free PDF

  • Date:14 Apr 2020
  • Views:39
  • Downloads:0
  • Pages:83
  • Size:3.62 MB

Share Pdf : Deklaracje Jpk

Download and Preview : Deklaracje Jpk


Report CopyRight/DMCA Form For : Deklaracje Jpk


Transcription:

Spis tre ci,1 1 Dlaczego wystawia z komputera 4,1 1 1 Zmniejszenie ilo ci pomy ek 4. 1 1 2 atwy dost p do archiwum 4,1 1 3 atwo wysy ki 5. 1 2 Eliminacja b d w powsta ych przez nieuwag 5,1 3 Automatyzacja pracy 5. 1 4 Kontrola 6,1 5 Aplikacje 6,2 Wymagania 7,2 1 Spos b obs ugi 7. 2 1 1 Podgl d dokument w 7,2 1 2 Listy 7,3 Opis programu 10.
3 1 JPK 10,3 1 1 Dodanie pliku JPK 10, 3 1 2 JPK sprawdzenie poprawno ci pliku walidacja 11. 3 1 3 Wysy ka 12,3 1 4 Pobranie statusu 14,3 1 5 Urz dowe Po wiadczenie Odbioru 15. 3 1 6 JPK okienko 16,3 2 Deklaracje 18,3 2 1 Dopisanie nowej deklaracji 18. 3 2 2 Wydruk deklaracji 21,3 2 3 E deklaracje 21, 3 2 4 Jak wystawi i wys a pierwsz deklaracj VAT 7 jako e deklaracj 25. 3 2 5 Lista tworzonych e deklaracji 25,3 2 6 Lista tworzonych deklaracji 25.
3 2 7 Inne funkcje 26,3 2 8 Kolory na li cie deklaracji 26. 3 2 9 Znaczki na li cie deklaracji 27,3 3 Odsetki nota odsetkowa 27. 3 3 1 Opis okienka 27,3 3 2 Mo liwo ci adaptacji 29. 3 4 Wezwanie do zap aty 30,3 5 Nota ksi gowa 31,3 6 Przelewy 31. 3 6 1 Dane d u nika i wierzyciela 31,3 6 2 Poprawa przelewu 32.
3 6 3 Przelewy do urz du skarbowego 32,3 6 4 Banki elektroniczne 33. SPIS TRE CI 2,4 S owniki 36,4 1 Kontrahenci 36,4 1 1 Dane opisowe 36. 4 1 2 Funkcje specjalne 38,4 1 3 Klasyfikacja bazy kontrahent w 38. 4 1 4 Szczeg lne mo liwo ci 39, 4 1 5 Ograniczanie dost pu u ytkownikom do wybranych kontrahent w 40. 4 1 6 Dost pne funkcje i operacje 40,4 1 7 Import z baz zewn trznych 40.
4 2 Pracownicy 41,4 2 1 Dane personalne zak adka identyfikacja 41. 4 2 2 Dane personalne zak adka kadry 42,4 2 3 Dane personalne zak adka p ace 43. 4 2 4 Dane personalne zak adka notatki 44,4 3 Kategorie 44. 4 3 1 Dopisywanie kategorii 45,4 3 2 Rodzaje kategorii kadrowych 47. 5 Ustawienia programu 50,5 1 U ytkownicy 50,5 1 1 Operatorzy 50.
5 1 2 Dane o u ytkowniku 50,5 1 3 Has o 52,5 1 4 Zdalny dost p 52. 5 1 5 Uprawnienia u ytkownika obs uga opcji 52, 5 1 6 Uprawienia dotycz ce wybranych kont kontrahent w temat w 56. 5 1 7 Dost p do list p ac 57,5 1 8 Indywidualizacja menu 57. 5 1 9 Blokady 59,5 1 10 Lista i opisy prze cznik w 59. 5 2 Konfiguracja 61,5 2 1 Ustawienie drukarki fiskalnej 62.
5 2 2 Oznaczenie faktury ORYGINA KOPIA 62, 5 2 3 Automatyczne wype nianie KPiR z rejestr w 62. 5 2 4 Ustawienia eksportu danych do programu P atnik 62. 5 2 5 Rachunki bankowe 62, 5 2 6 cie ki integracja z systemami zewn trznymi 64. 5 2 7 Deklaracje sk adane do ZUS oraz dane do sporz dzanych list p ac 65. 5 2 8 Dane podatkowe 66,5 2 9 Waluty 67,5 3 Zmiana firmy 67. 5 3 1 Dodanie nowej firmy lub oddzia u 67,5 3 2 Prze czanie firm 69. 5 3 3 Ustawianie firmy startowej 69,5 3 4 Wersja dla biur rachunkowych 69.
5 4 Dane systemu 70,5 4 1 Wzorce dokument w 70,5 4 2 Parametry startowe programu 71. 5 4 3 Rejestracja zdarze 71, 5 5 Przyk adowe ustawienia profili u ytkownik w 71. 5 5 1 Przedstawiciel handlowy 71,5 6 Wersja programu 76. SPIS TRE CI 3,5 7 Zgodno programu z ustaw o rachunkowo ci 76. 5 7 1 Spos b prowadzenia ksi g rachunkowych 76, 5 7 2 Wykaz zbior w danych tworz cych ksi gi rachunkowe 76.
5 7 3 Struktura wzajemne powi zania oraz funkcje w organizacji ca o ci ksi g rachunkowych 78. 5 7 4 Wykaz program w 79,5 7 5 Programowe zasady ochrony danych 79. 5 7 6 System s u cy ochronie danych i ich zbior w 80. 5 7 7 Wy czenie mo liwo ci dokonywania zmian w zamkni tych ksi gach 80. 5 7 8 Zbiory umo liwiaj ce tworzenie dziennik ksi ga g wna ksi gi pomocnicze zesta. wienie obrot w i sald 80, 5 7 9 Wydruk i przeniesienie danych informatyczny no nik danych 80. 5 7 10 Oznaczenia ksi g rachunkowych 81,5 7 11 Automatyczna kontrola ci g o ci zapis w 81. 5 7 12 Automatycznie numerowane strony wydruk w 81. 5 7 13 Dziennik z zapisami chronologicznymi zgodnymi z zestawieniem obrot w i sald 81. 5 7 14 Zapisy ksi gowe 81, 5 7 15 Ochrona przed zniszczeniem modyfikacj i ukryciem zapisu ksi gowego 81. 5 7 16 Kontrola kompletno ci zbior w systemu rachunkowo ci 81. Wype nianie deklaracji oraz przekazywanie ich w postaci elektronicznej do urz du jest konieczno ci. W ostatnim czasie wprowadzono r wnie obowi zek przekazywania postaci elektronicznej plik w JPK. Tych zmian nie da si ich unikn Mo na jedynie tak usprawni proces wystawiania wysy ania. rozliczania i zarz dzania plik w z deklaracjami czy JPK tak by czynno ci te by y tylko marginesem. normalnych codziennych prac,1 1 Dlaczego wystawia z komputera.
1 1 1 Zmniejszenie ilo ci pomy ek, Ka dy odpowiedzialny za sk adanie deklaracji i obliczanie podatku o tym wie e proces r cznego. wype niania druk w deklaracji jest pracoch onny a co gorsze wype niaj c poszczeg lne pola istnieje du e. prawdopodobie stwo pope nienia pomy ki Pomy ki te mog wynika z dw ch powod w. 1 B dy techniczne, Powstaj przez nieuwag nawet zwyk e przepisywanie deklaracji mo e rodzi nowe b dy Naj. cz stszymi b dami przy r cznym wystawianiu deklaracji s. opuszczenie pola, Zdarzaj si deklaracje kt re nie zawieraj numeru NIP oraz okresu za jaki jest sk adana. deklaracja,czeski b d, Zdarza si zazwyczaj przy przepisywaniu kwot Polega on na przestawieniu cyfr we wpisywanej. liczbie np wpisanie 345 00 zamiast 435 00,b dy rachunkowe.
Du a ilo p l w deklaracjach wynika z wcze niej wpisanych np suma odlicze doch d itp. Przy r cznym wype nianiu nietrudno o pomy k,zamiana p l. Szczeg lnie cz sto zdarza si podczas przepisywania deklaracji np sporz dzaj c jej kopi gdzie. liczby wpisuje si mechanicznie,2 B dy merytoryczne. Zwi zane s z prawid owym ustalaniem kwot i informacji wysy anych na deklaracjach Problem ten. jeszcze bardziej wzrasta pod koniec roku wraz z konieczno ci wype niania deklaracji rocznych. takich jak PIT 4R czy PIT 11, Wsp praca z systemami ksi gowymi czy kadrowo p acowymi eliminuje konieczno wyliczania i. przepisywania danych do deklaracji pozostawiaj c czas na ich weryfikacj. 1 1 2 atwy dost p do archiwum, Opr cz pomy ek kt re towarzysz r cznemu wystawianiu deklaracji r wnie istotny jest dost p do. wcze niej wystawionych dokument w Zazwyczaj wype nienie bie cego druku wymaga si gni cia do. deklaracji poprzedniej chocia aby przepisa kwot podatku zap acon od pocz tku roku Wymaga to. przy tradycyjnym ich wype nianiu wyci gania grubych segregator w z dokumentami Czasem r wnie. wa ne jest sprawdzenie czy kiedy i jaka deklaracja zosta a z o ona. Pytanie kt re nasuwa si samo czy wprowadzenie programu komputerowego i wystawianie za jego. pomoc deklaracji mo e u atwi prac Na pewno tak Tylko w jaki spos b Co tak naprawd mo e zmieni. u ycie komputera przy wystawianiu deklaracji,1 2 Eliminacja b d w powsta ych przez nieuwag 5.
1 1 3 atwo wysy ki, Obecnie istnieje mo liwo wysy ania deklaracji drog elektroniczn a wykorzystanie do tego celu. programu znacz co przyspiesza i upraszcza ten proces Czy warto przej na e Deklaracje. Dzi ki aplikacji dost p on line do urz d w elektronicznych jest sta y i praktycznie nieograniczony. przez 24h dob 7 dni w tygodniu Przynosi ponadto oszcz dno ci finansowe poprzez wyeliminowanie. konieczno ci drukowania deklaracji dla Urz d w zakupu kopert i znaczk w oraz dokonywania op at za. przes anie deklaracji drog tradycyjn,1 2 Eliminacja b d w powsta ych przez nieuwag. Jak wcze niej zauwa ono istnieje du a ilo b d w kt re powstaj przypadkowo przez nieuwag. Wprowadzenie programu komputerowego mo e znacz co zmniejszy ich liczb Z pewno ci spotkali si. Pa stwo z Programem P atnika do wystawiania deklaracji ZUS Program ten ma bardzo rozbudowa. ny system kontroli poprawno ci wprowadzonych danych Dzi ki takiemu systemowi wbudowanemu do. programu komputerowego wy apywane s b dy, rachunkowe b dne kwoty wyliczeniowe np sumy p l policzony podatek. pomini cie pola, niemo liwe jest r wnie wpisanie przypadkowej kwoty zazwyczaj pola wyliczeniowe s obliczane. przez program st d wpisanie b dnej kwoty powoduje b dne wyliczenia kt re s atwiejsze w. zauwa eniu,1 3 Automatyzacja pracy, Przewaga programu komputerowego nad r cznym wystawianiem dokument w polega r wnie na tym.
e program potrafi wykorzysta wcze niej wprowadzone dane wykonuj c tym samym cz pracy samo. dzielnie i automatycznie Dzi ki temu mo liwe jest, wpisywanie danych o podatnikach p atnikach automatycznie na podstawie wcze niejszych dekla. przepisywanie danych np wp aconych kwot podatku ubezpieczenia zdrowotnego z poprzedniej. deklaracji,wystawianie polece przelew w do Urz du Skarbowego. wysy ka deklaracji drog elektroniczn,Automatyczne wype nianie danych z programu. Przy korzystaniu z Systemu Informatycznego Finansowo Ksi gowego P acowo Kadrowego itp mo liwe. jest wype nianie deklaracji na podstawie wprowadzonych do niego danych Na przyk ad deklaracja VAT 7. mo e by tworzona na podstawie dokument w wprowadzonych do rejestr w PIT 4R wype nia si z listy. Taki automat jest szczeg lnie istotny przy wystawianiu deklaracji pracowniczych oraz rocznych Na. podstawie danych o pracownikach list p ac drukowane s deklaracje PIT 11 Wystawianie deklaracji za. pomoc komputera umo liwia r wnie atw jej popraw oraz mo liwo sporz dzania dowolnej ilo ci. Za czony program e Deklaracje MADAR mo e wsp pracowa z Madar 7 co umo liwia automatyczne. wype nianie deklaracji na podstawie wprowadzonych dokument w. Automatyczna wysy ka drog elektroniczn, Proces sk adania deklaracji elektronicznych przebiega w pe ni automatycznie. 1 Deklaracje mog by przygotowane przez pracownik w odpowiednich dzia w ksi gowego finan. sowego kadrowego w taki sam spos b jak tradycyjne deklaracje a dzi ki powi zaniu z innymi. 1 4 Kontrola 6, modu ami programu ogranicza si mo liwo powstawania b d w podczas wype niania dokumen.
t w urz dowych, 2 Podpisywanie i wysy ka do urz du mo e by wykonywana przez osob uprawnion posiadaj c. podpis kwalifikowany, 3 Generowanie deklaracji w postaci pliku xml odbywa si wewn trz aplikacji jest elementem modu u. e deklaracje, 4 Potwierdzenie z o enia deklaracji jest przesy ane natychmiast po wys aniu deklaracji. 5 Wszystkie deklaracje oraz e deklaracje zapisywane i przechowywane s w programie Ponadto w. przypadku e deklaracji przechowywane s odpowiednie identyfikatory wraz z Urz dowym Potwier. dzeniem Odbioru, 6 Wprowadzenie znacznik w u atwia tak e monitorowanie stanu realizacji sporz dzonych deklaracji. 7 System szyfrowania danych oraz kontroli dost pu i r ne poziomy uprawnie dost pu do deklaracji. zapewniaj wysoki poziom bezpiecze stwa dokument w przesy anych za po rednictwem aplikacji. 1 4 Kontrola, Korzystanie z programu komputerowo przy wystawianiu deklaracji pozwala na zwi kszenie mo liwo ci.
1 Poprawno ci wystawionej deklaracji,2 Terminowo ci jej z o enia. 3 Przyj cia do Urz du Skarbowego w przypadku e Deklaracji. Wszystkie bowiem informacje umieszczone s w jednym miejscu st d atwo mo na sprawdzi je ca o. Za czony program e Deklaracje MADAR umo liwia rejestracj deklaracji oraz ich wydruki w formie. zgodnej ze wzorem Ministra Finans w Wype niaj c deklaracje mo na skorzysta z danych wprowadzonych. do wcze niejszych pozycji Pola obliczeniowe oraz do przepisania wype niaj si automatycznie. 1 5 Aplikacje, Aby m c wystawia deklaracje za pomoc komputera konieczne jest posiadanie odpowiedniego opro. gramowania aplikacji Cz sto posiadane systemy finansowo ksi gowe zawieraj modu y wystawiania. deklaracji wsp pracuj ce zazwyczaj z pozosta ymi modu ami Takim oprogramowaniem jest np Madar. 7 w kt rym wbudowany modu wystawiania deklaracji pobiera dane np z rejestr w VAT do VAT 7 z. list p ac do PIT 4R oraz PIT 11, Czasami istniej specjalizowane aplikacje kt rych g wnym zadaniem jest wystawianie r nego typu. deklaracji Zazwyczaj korzystaj one z danych wprowadzonych we wcze niejszych deklaracjach np danych. o podatnikach nadp atach itp, Wybieraj c program do wystawiania deklaracji nale y zwr ci uwag jeszcze na jeden aspekt W. obecnych czasach wzory deklaracji zmieniaj si co najmniej raz w roku Wa ne jest wi c zorientowanie. si w mo liwo ciach uzyskiwania modyfikacji,2 Wymagania.
Wysy ka elektroniczna deklaracji oraz plik w JPK wymaga posiadania komputera z dost pem do. internetu z zainstalowanym modu em bezpiecznego podpisu elektronicznego. 2 1 Spos b obs ugi,2 1 1 Podgl d dokument w, schowek kopiuje zawarto podgl du mo na nast pnie wklei do edytora tekstowego lub arkusza. kalkulacyjnego, wy lij do zapisuje zawarto okna do pliku pdf txm gif xls postscript edytor tekstowy nast pnie. wysy a do podanego adresata maila z za cznikiem, excel otwiera program Microsoft Excel z zawarto ci podgl du. drukowanie wydrukowanie dokumentu,powr t powr t do poprzedniego okienka. zoom powi kszenie dokumentu, szukaj wyszukiwanie na podgl dzie dokumentu wpisanego ci gu znak w.
Podgl d deklaracji, Na podgl dzie wydruku deklaracji znajduj si nast puj ce klawisze. drukowanie wydruk dokumentu,powr t powr t do poprzedniego okienka. zoom powi kszenie dokumentu,pdf tworzy plik w postaci pdf. 2 1 2 Listy, W programie dane s grupowane w bazach danych i wy wietlane w postaci list Niekt re z list maj. szczeg lne znaczenie i zwane s katalogami 4 Nale do nich katalog kontrahent w towar w temat w. pracownik w, W wielu opcjach rejestracja analiza i przechowywanie danych odbywa si w tym samym miejscu.
bezpo rednio na li cie W innych przypadkach zachodzi czasami konieczno modyfikacji danych. Deklaracje JPK wersja 7 Instrukcja obs ugi MADAR Sp z o o 41 819 Zabrze ul Sk odowskiej 12d 3 Biuro Handlowe 41 800 Zabrze ul Po piecha 23

Related Books