DB 90 Handleiding A4 rolandce com

Db 90 Handleiding A4 Rolandce Com-Free PDF

  • Date:16 Oct 2020
  • Views:0
  • Downloads:0
  • Pages:5
  • Size:646.44 KB

Share Pdf : Db 90 Handleiding A4 Rolandce Com

Download and Preview : Db 90 Handleiding A4 Rolandce Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Db 90 Handleiding A4 Rolandce Com


Transcription:

Aansluitingen maken 1 Druk gelijktijdig op BEAT PATTERN. 2 Druk op START STOP om de metronoom te,De aftelling wordt het ingestelde aantal. keren afgespeeld en vervolgens begint de,uitvoering. Druk nogmaals gelijktijdig op BEAT, PATTERN en VOICE om de Count in functie te annuleren. Als u de metronoom start terwijl de count in functie is ingesteld beginnen uitvoeringen altijd met. een aftelling van tevoren, De eerstvolgende keer dat de DB 90 wordt aangezet wordt de count in functie geannuleerd. De count in toon kan niet worden geselecteerd, Het aantal keren dat de Count In wordt afgespeeld wijzigen.
Als u BEAT PATTERN en VOICE gelijktij,dig indrukt wordt het count in herhalingsaan. tal weergegeven,Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om een. cijfer tussen 1 8 te selecteren,Mute functie, De metronoom gebruiken U kunt geluiden tijdens het afspelen van een uit. voering tijdelijk onhoorbaar maken,Metronoomfunctie 1 Druk op MUTE. 1 Druk op TEMPO In het beeldvenster verschijnt MUTE Het. geluid dat wordt afgespeeld wordt onhoor,De tempowaarde knippert een aantal keer.
baar gemaakt,2 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om het. 2 Druk nogmaals op MUTE,tempo in te stellen,Het geluid wordt weer afgespeeld en. 3 Druk op BEAT PATTERN,MUTE verdwijnt uit het beeldvenster. BEAT of PATTERN knippert, De Mute status wordt niet in het geheugen opgeslagen. Als u BEAT selecteert verschijnt het noot, icoon in het beeldvenster Loop Play gebruiken Loop Play functie.
Als u PATTERN selecteert worden vervol, gens KICK SNARE en overige drumtoon U kunt ervoor zorgen dat metronoominstellingen die in het geheugen zijn opgeslagen automa. namen weergegeven tisch achter elkaar worden afgespeeld Het in verschillende geheugens opslaan van instellingen. met diverse tempi en ritmes en deze vervolgens afspelen met behulp van Loop Play is effectief. 4 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om het, voor ritmetraining U kunt dit tevens gebruiken om onregelmatige ritmes te oefenen. BEAT of PATTERN nummer te selecteren,1 Druk op LOOP. BEAT is de instelling voor een losse kwart, noot maatslag als u tijdens het selecteren van De DB 90 schakelt naar de Loop Play. de BEAT instelling op VOICE drukt kunt functie, u n van de vier tonen selecteren In het beeldvenster verschijnt LOOP.
Selecteer PATTERN om ritmes af te spelen 2 Druk op START STOP om de Loop Play te. PATTERN drumtonen en uitvoeringsgege starten, vens staan vast De DB 90 schakelt naar de Loop Play. Bij sommige PATTERN types kan het zijn dat u functie. drumgeluiden hoort waaraan geen geluid is In het beeldvenster verschijnt LOOP. toegewezen 3 Druk op START STOP om de Loop Play te starten. 5 Druk op START STOP om de metronoom te Tijdens Loop Play geeft het cijfer in het midden van het beeldvenster aan hoeveel herha. starten Druk nogmaals op START STOP om lingen er voor elk geheugen zijn Het cijfer boven COUNT is het aantal keren dat het. de metronoom te stoppen materiaal wordt herhaald, Als u MEMORY heeft ingedrukt knippert MEMORY Nu kunt u met behulp van de. De metronoomtoon wijzigen, TEMPO VALUE draaischijf het geheugennummer wijzigen. U kunt uit vier verschillende tonen kiezen alleen als u BEAT heeft geselecteerd Druk nogmaals op MEMORY MEMORY licht continu op en de DB 90 keert naar Loop. 1 Druk op VOICE Play terug, In de metronoomfunctie wordt automatisch 4 Druk nogmaals op START STOP. BEAT geselecteerd en begint VOICE te Loop Play wordt gestopt en de DB 90 komt in de Loop Play stand by status. Het aantal keren dat het afspelen van het geheugen wordt herhaald wijzigen. 2 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om, de toon te selecteren Als u terwijl Loop Play in stand by staat de TEMPO VALUE draaischijf gebruikt kunt u het.
aantal herhalingen naar elke waarde tussen 0 en 255 wijzigen Als deze waarde op 0 instelt wor. 1 Metronoomgeluid herhaalbaar, den de gegevens van dat betreffende geheugennummer niet afgespeeld. 2 Elektronisch metronoomgeluid,3 Elektronisch klikgeluid. 4 Menselijke stem Oefenen in de Coach functie, Het tempo instellen met behulp van Tap invoer De Coach functie van de DB 90 is een set oefenfuncties die zijn ontwikkeld om de oefen erva. ring te optimaliseren Deze functies zijn speciaal ontworpen om u te helpen met het opbouwen. U kunt het tempo instellen door in de metronoomfunctie twee of meer keer op de TAP knop te van snelheid nauwkeurigheid en uithoudingsvermogen evenals het ontwikkelen van betere. drukken Het tempo wordt op de timing waarmee u op de knop heeft getikt ingesteld U kunt timingvaardigheden. het tempo binnen een bereik van 1 4 30 250 instellen In elk van de vier Coach functies kunt u oefeningen doen die voor verschillende bekwaam. Met behulp van tap invoer kunt u het tempo tevens in de Coach functie instellen heidsniveaus geschikt zijn. Door de interne microfoon te gebruiken kunt u het ritme met akoestische drums controleren. Originele ritmische stijlen maken, ritmes oefenen door in uw handen te klappen enzovoorts. In de metronoomfunctie kunt u de 5 schuiven onder het beeldvenster ACCENT en. schuiven gebruiken om de manier waarop de metronoom speelt te wijzigen De Mic en Trigger Pad gevoeligheid instellen. Het volume voor het accent op de eerste maatslag en voor elk afzonderlijke ritme wordt op een. De Mic gevoeligheid instellen,schaal van 5 niveaus aangeduid.
U kunt de gewijzigde instellingen in het geheugen opslaan Zie de paragraaf Het geheugen 1 Zorg ervoor dat er niets op de TRIG IN jack. gebruiken is aangesloten, Als u instellingen van de inhoud in het geheugen wijzigt wordt EDIT weergegeven 2 Druk op TRIG GUIDE om ervoor te zorgen. dat SENS knippert, Count In functie 3 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om. de SENS waarde aan te passen tot er in, U kunt de metronoom zo instellen dat hij alvorens de metronoomtelling zelf begint een aftel. het TRIG gedeelte een stip verschijnt, ling geeft Deze instelling is mogelijk in de metronoomfunctie Loop Play functie Coach functie. zodra u op een drum of oefenpad slaat,en MIDI functie.
Als u de SENS waarde te hoog instelt kan dit ervoor zorgen dat de invoer op het metronoomgeluid. reageert Pas in dit geval de SENS waarde opnieuw aan. Verlaag het volume van het metronoomgeluid met behulp van de master volume schuif net zolang tot noomwaarde wordt op het tempo dat met behulp van de TEMPO VALUE draaischijf of. de trigger niet meer op het geluid reageert als bij het starten van de Rhythm Coach de trigger op het tapinvoer is bepaald ingesteld. metronoomgeluid reageert Als u de minimale waarde wijzigt wordt de maximale waarde op de oorspronkelijke instelling 250. teruggezet,De Trigger Pad gevoeligheid instellen, 1 Sluit een trigger pad op de TRIG IN jack aan Stapsgewijs omhoog omlaag. 2 Druk op TRIG GUIDE om ervoor te zorgen dat SENS knippert De Stapsgewijze omhoog omlaag functie is ontworpen om uw uithoudingsvermogen te verho. 3 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om de SENS waarde aan te passen tot er in het gen door de snelheid van de metronoom langzaam te verhogen en verlagen In deze functie ver. TRIG gedeelte een stip verschijnt zodra u op het oefenpad slaat hoogt het tempo van de metronoom met vijf maatslagen per minuut 5 BPM en na elke vier. maten totdat het maximale tempo van de metronoom is bereikt Nadat het maximum tempo is. De gevoeligheid vergroot naar gelang de SENS waarde wordt verhoogd. bereikt verlaagt het tempo van de metronoom met vijf maatslagen per minuut 5BPM na elke. SENS waarde 1 2 16, vier maten Dit gaat door tot het tempo weer op het begintempo van de metronoom terug is en. Gevoeligheid Laag Hoog,vervolgens wordt het proces herhaald. Op het moment dat de DB 90 wordt getriggerd verschijnt er een stip 1 Druk op COACH om te selecteren. Tonen staan vast en kunnen niet worden gewijzigd Pas het volume aan met behulp van de master 2 Druk op START STOP om met oefenen te beginnen. volumeschuif Als u tijdens een uitvoering op WRITE drukt wordt het tempo van dat moment als maxi. Houd er rekening mee dat de DB 90 het gebruik van rim shots niet ondersteunt ondanks het feit dat u male metronoomwaarde ingesteld oorspronkelijke instelling 250 De minimale metro. pads kunt gebruiken die rim shots voort kunnen brengen noomwaarde wordt op het tempo dat met behulp van de TEMPO VALUE draaischijf of. tapinvoer is bepaald ingesteld, Als u de minimale waarde wijzigt wordt de maximale waarde op de oorspronkelijke instelling 250. Oefenen met de Rhythm Coach teruggezet,1 Druk op COACH.
De timingcontrole standaard wijzigen,In het beeldvenster verschijnt COACH en. de DB 90 komt in de Coach functie U kunt de standaard zoals deze wordt gebruikt in het bepalen van uw nauwkeurigheid geme. Druk op de COACH knop om tussen de ten in vergelijking met het metronoomgeluid op drie verschillende niveaus instellen. vier oefenfuncties te schakelen Zo kunt u de timing van de oefening op uw niveau. 1 Druk op TRIG GUIDE om ervoor te zorgen,1 Timingcontrole dat GUIDE knippert. Nauwkeurigheid en timing oefe 2 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om de. ning instelling te maken,2 Stille telling,1 EENVOUDIG. 3 Geleidelijk omhoog 2 NORMAAL, omlaag Weerstandvermogen en uithou 3 MOEILIJK Nauwkeurigheid wordt nog preciezer bepaald. dingsvermogen oefening,4 Stapsgewijs omhoog,omlaag Het geheugen gebruiken.
U kunt maximaal vijftig verschillende configuraties met metronoominstellingen en tien verschil. 2 Druk op START STOP om de metronoom te starten en de oefening te beginnen lende configuraties met referentietooninstellingen in het geheugen opslaan. Metronoompatronen worden in overeenstemming met de instellingen van de metro. noomfunctie afgespeeld,Opgeslagen instellingen opvragen geheugen. Het geluid wordt omgeschakeld naar de Rhythm Coach toon en kan niet worden gese 1 Druk terwijl MEMORY verlicht is op MEMORY om er voor te zorgen dat MEMORY. lecteerd begint te knipperen, Gebruik de master volumeschuif om het volume aan te passen 2 Gebruik terwijl MEMORY knippert de. Als u op COACH of TRIG GUIDE drukt terwijl er een uitvoering speelt stopt de TEMPO VALUE draaischijf om het geheu. metronoom gennummer te wijzigen, Als u de TEMPO VALUE draaischijf gebruikt of op TAP drukt kan dit het tempo. Als u tijdens het selecteren van het geheugen,terwijl MEMORY knippert op WRITE. Het Trigger geluid wordt alleen in Coach mode ingeschakeld drukt schakelt de DB 90 naar de selectie van de. schrijfbestemming over het geheugennummer,Timingcontrole knippert.
Deze functie is ontworpen om uitgebreide oefening te bieden in het op het juiste ritme drum. Instellingen in het geheugen opslaan, men in hetzelfde ritme als het begeleidingsgeluid zoals dat door de metronoom wordt uitge. teld 1 Druk terwijl het geheugennummer verlicht is op WRITE. Het venster geeft aan of de bron van de mic input of het pad in dezelfde timing wordt aangesla Het geheugen nummer knippert. gen als de metronoom De timing voor kwartnoten wordt gecontroleerd 2 Gebruik terwijl het geheugennummer knippert de TEMPO VALUE draaischijf om het. 1 Druk op COACH om te selecteren geheugennummer van de schrijfbestemming te selecteren. 2 Druk op START STOP om de oefening te beginnen Als u op START STOP drukt annuleert u de procedure en blijft het geheugennummer verlicht. 3 Druk nogmaals op WRITE om de instellingen in het geheugen op te slaan het geheugen. nummer begint snel te knipperen, Als het geheugennummer eenmaal continu oplicht weet u dat de gegevens succesvol in het. Op de maat,geheugen zijn opgeslagen, Achter de maat aan te langzaam perfecte timing Voor de maat uit te snel. Schakel tijdens het opslaan van gegevens in het geheugen als het geheugennummer snel knippert de. Als er nadat u op START STOP drukt om de timingcontrole te starten zelfs wanneer u het pad niet stroomtoevoer niet uit. aanslaat GOOD in het beeldvenster blijft verschijnen betekent dit dat de trigger op het Als u instellingen van de inhoud in het geheugen wijzigt wordt EDIT weergegeven. metronoomgeluid reageert Zie de instructies onder De mic gevoeligheid instellen hierboven en pas. de SENS waarde en het volume van het metronoomgeluid aan. De referentietoon afspelen, Stille telling 1 Druk op TUNE om naar de Referentietoon. De Stille tellingfunctie is ontworpen om interne timing te ontwikkelen en leren In deze func functie te gaan. tie speelt de metronoom de eerste vier maten op een vast volumeniveau en worden de volgende Als de DB 90 zich in de Referentietoonfunctie. vier maten op een lager volume afgespeeld De vier matencyclus van luide en zachte geluide bevindt verschijnen NOTE en PITCH in. geluiden blijft doorgaan totdat de oefening wordt gestopt het beeldvenster. 1 Druk op COACH om te selecteren 2 Gebruik de TEMPO VALUE draaischijf om de. 2 Druk op START STOP om met oefenen te beginnen nootnaam in te voeren. U kunt de nootnaam in verhogingen van een, Geleidelijk omhoog omlaag halve toon binnen een bereik van C2 tot en met B6 instellen.
Oefening in de Geleidelijk omhoog omlaag functie is ontworpen om uw uithoudingsvermo 3 Druk op START STOP om de referentietoon af te spelen. gen en weerstandsvermogen te kunnen vergroten door het tempo geleidelijk te verhogen en ver MUTE verdwijnt uit het beeldvenster. lagen De snelheid verhoogt elke twee maatslagen met 1 BPM totdat de maximale Druk nogmaals op de knop om het geluid te stoppen MUTE verschijnt in het beeldven. metronoomwaarde is bereikt Als u de maximale waarde heeft bereikt verlaagt de snelheid met ster. 1 BPM per twee maatslagen tot u op het oorspronkelijke tempo terug bent Het proces wordt. De DB 90 heeft een Rhythm Coach functie die een effectieve ritmische training biedt waarbij van trigger pads en de interne microfoon van de DB 90 gebruik wordt gemaakt Count In functie U kunt de metronoom zo instellen dat hij voordat de metronoomtelling zelf start een aftelling geeft Referentietoon functie De DB 90 bevat een functi e die chromatisch geluiden genereert en die tonen binnen

Related Books