Certificering af EN 1090 ISO 9001 Kvalitetssystemer Svejsning

Certificering Af En 1090 Iso 9001 Kvalitetssystemer Svejsning-Free PDF

  • Date:22 Nov 2020
  • Views:9
  • Downloads:0
  • Pages:14
  • Size:944.18 KB

Share Pdf : Certificering Af En 1090 Iso 9001 Kvalitetssystemer Svejsning

Download and Preview : Certificering Af En 1090 Iso 9001 Kvalitetssystemer Svejsning


Report CopyRight/DMCA Form For : Certificering Af En 1090 Iso 9001 Kvalitetssystemer Svejsning


Transcription:

Inspecta Denmark tidl Jebru Inspektion A S blev grundlagt i 2005 af Jens Bruun Fra 1987 arbejdede. han som maskinmester ved Arbejdstilsynet med elevatorer trykbeholdere r rsystemer og kedler som. speciale Han har udgivet 3 kedelb ger om drift og vedligeholdelse af kedler Siden 1998 har han v ret. med til at uddanne Arbejdstilsynets anerkendte sagkyndige og v ret med til at uddanne kedelpassere. siden 1994, Inspectas medarbejdere er maskinmestre med speciale indenfor godkendelse af elevatorer beholdere. kedler m v samt ingeni rer med speciale indenfor konstruktionsgodkendelser tegninger m v. Svejseingeni rer og NDT inspekt rer med speciale indenfor personcertificering WPS er svejse. procedurer svejseteknik m v Medarbejderne har arbejdet indenfor dette omr de i mange r og har en. efteruddannelse i deres specifikke omr de, I f r fagligt og kompetente med og modspillere n r Inspecta Denmark kontrollerer inspicerer jeres. elevatorer lifte beholdere kedler I kraft af medarbejderstaben har Inspecta Denmark et indg ende. kendskab til Arbejdstilsynets regler og vejledninger Inspecta Denmark arbejder ud fra danske og. udenlandske standarder og er underlagt dansk lovgivning. Firmaet har base i Jylland men har afdelinger i hele Danmark og arbejdsopgaver i hele landet Der. udf res ogs opgaver i udlandet p t har vi arbejdsopgaver i Tyskland Frankrig Polen Sverige Norge. Rusland Rum nien Ungarn Portugal Spanien Letland Kina og Gr nland. Certificering,Inspecta certificerer kvalitetssystemer. Inspecta udf rer certificering indenfor tre omr der Managementsystemer produkter og personale Et certi. ficeret ledelsessystem er et v rkt j der underst tter l bende forbedringer af din organisation og drift samt. hj lper til med at opfylde dine kunders forventninger til produkter og tjenester p en kvalificeret m de Inspectas. ydelser omfatter blandt andet certificering i henhold til ISO 9001 kvalitet ISO 14001 milj OHSAS. arbejdsmilj og sikkerhed og EN 16001 energi, Vi udsteder produktcertifikater og foretager kvalitetssikring af produktionen for at f dit udstyr og byggevarer CE. m rket eller med henblik p at opfylde andre produktkrav af lokale eller nationale myndigheder Inspecta er en. anmeldt organisation for mange EU direktiver, For at bekr fte dit personales kompetence udsteder Inspecta personalecertifikater for svejsere.
svejsekoordinatorer og inspekt rer samt operat rer indenfor mange forskellige sektorer. Sammen med vore certificeringseksperter kan du ge den konkurrencem ssige fordel for din organisation. Typisk proces for auditaktiviteter,Dokumentgennemgang. Gennemgang af relevante,systemdokumenter og om de er. tilstr kkelige i forhold til certifi,ceringskrav,Forberedelse til audit. Udarbejde auditplan,Fordele arbejdsopgaver i auditteamet. Udarbejde arbejdsdokumenter,Gennemf relse af audit.
Indledende m de,Kommunikation i l bet af audit,Guiders og observat rers rolle og. Indsamling og verifikation af,informationer,Udarbejde auditkonklusioner. Afsluttende m de,Auditrapport,Udarbejdes,Godkendelse og distribution. Indstilling vedr certificering,Afslutning af audit. Inspecta udsteder EC Certifikat samt bilag til Certifikat. CE m rkning af st lkonstruktioner,Lovkrav fra den 1 7 2014.
Byggevareforordningens form l, Byggevareforordningens form l er at kunne CE m rke alle byggevarer og dermed sikre. implementeringen af EU s Indre Marked for byggevarer. Direktivet beskriver hvordan harmoniseringen af tekniske specifikationer pr vninger og. pr vningsmetoder samt vrigt dokumentations grundlag af pr vninger kan gennemf res s byggevarer. lever op til m lene i de 6 v sentlige krav,Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet. brandsikring,sundhed og milj,sikkerhed ved anvendelsen. Komponenten skal leveres med et m rke der tydeligt identificerer komponenten med. henvisning til komponentspecifikationen, Stempling m kun anvendes efter aftale og p steder aftalt med k ber. For krav til og begr nsninger for m rkning se EN 1090 2. Byggevaredirektivets kr ver at svejse st lkonstruktioner opfylder EN 1090. En 1090 kr ver henviser til krav i EN 3834, Det vil v re en fordel at opbygge af virksomhedens kvalitetssystem for EN 1090 og EN 3834 efter.
Byggevareforordning,Krav EN 3834 for svejsev rkstedet. DS EN 1090 2 Tabel A 3 Materialer, Nedenst ende tabeller bruges til at fastl gge kravene om CE m rkning samt omfanget Generelt kan siges at. alle st lkonstruktioner der indg r i bygninger m m er underlagt krav om CVE m rkning. Materialerne skal v re i overensstemmelse med EN standarder som angivet i tabellerne 2 5 afsnit 5 3 i DSEN. Tabellen nedenfor angiver udf relsesklassen EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 Her bestemmes n r konsekvens. klassen anvendelseskategorien og produktionskategorien er fastlagt. Tabel 1 DS EN 1090 2 Kvalitetsstyring af svejsearbejder. Tabellen viser at svejsearbejdet skal udf res iflg DS EN ISO 3834 Kvalitetskrav for svejsning af metalliske. materialer Systemet kan udf res p 3 niveauer ISO 3834 2 ISO 3834 3 ISO 3834 3 Svejsev rkstedet skal. r de over en kvalitetsh ndbog i overensstemmelse med den relevante del af ISO 3834 Der er ikke krav om. certificering,Kvalitetsstyring af svejsearbejde, Ud over krav om at ISO 3834 skal opfyldes er der krav i DS EN ISO 1090 2 afsnit 7 2 om at der skal. udarbejdes en svejseplan som del af produktionsplanen. a WPS er tilsatsmaterialer forvarme interpass temp og PWHT. b Foranstaltninger for at undg deformation under og efter svejsning. c Svejser kkef lge med angivelse af start og stoppositioner. d Krav til mellemliggende tjek, e Vending af komponenter under svejsning ifm svejser kkef lgen. f Foranstaltninger for at undg udrivningsbrud,g S rligt udstyr for tilsatsmateriale.
h Svejses mmens udseende og finish for rustfrie st l herunder opm rksomhed p till gskrav. i Acceptkriterier for svejses mme iht DS EN ISO 5817 Stumps mme Kants mme. j Krydsreference til afsnit 12 4 for inspektion,k Krav til sporbarhed af svejsning. Krav til overfladebehandling iflg afsnit 10, Der s ttes ligeledes krav til at virksomheden har en svejsekoordinator. Bygningsreglement BR10, Den 1 februar 2008 tr dte det nye bygningsreglement BR08 i kraft Det stiller st rre krav til bygherre. r dgiver og leverand rer, En af de ting der er blevet g ldende fra 1 januar 2009 er Eurocodes som er det obligatoriske designm ssige. beregningsgrundlag i Danmark og EU Eurocodes tr dte i kraft i hele EU ved udgangen af marts 2010. Som leverand r af bygningsst l stiller Eurocodes krav om brug af de europ iske standarder i EN 1090. serien Samtidig er den gamle bibel DS 412 udg et, BR08 siger at alt bygningsst l skal klassificeres af bygherre r dgiver i forhold til hvilken risiko der er forbundet.
med anvendelsen af bygningsst let samt konsekvenser ved nedbrud. Dette er udtrykt ved en udf relsesklasse fra EXC1 til EXC4 hvor EXC4 er den skrappeste. S fremt bygherre r dgiver ikke angiver en udf relsesklasse siger loven at der skal fremstilles efter. udf relsesklasse EXC2,Det betyder bl a at, Virksomheden skal have indf rt kvalitetsstyring efter DS EN 3834 3. Arbejdet skal tilrettel gges af en svejsekoordinator svejseingeni r. Der skal anvendes certificerede svejsere, Der skal anvendes svejseprocedurer p alle svejsninger. Der skal udarbejdes dokumentation for udf rt arbejde jf EN 1090 2. Hvis bygherre r dgiver ikke angiver tr ksp ndinger i henhold til EN 1090 2 for svejses mme antages det at. tr ksp ndingen er mindre end 0 5 N mm hvorfor der ikke kr ves supplerende NDT. S dan g r man, 1 Unders g hvad st lkonstruktionen skal anvendes til. 2 Klassificerer st lkonstruktionen efter Eurocodes kode 3 Bygherre b r g re dette n r han bestiller. 3 Find kravet til materiale i tabel 1 materialer og krav til fremstilling i tabel 2. Inspecta anbefaler at din virksomhed v lger s h jt et kvalitetssystem at din virksomhed har mulighed for at. fremstille p mange omr der udarbejdelse og indf relse af kvalitetssystemet er stort set det samme om. det er et lille eller stort system s I kan fremtidssikre jeres virksomhed ved at d kke et st rre omr de Udgiften. til certificering er n sten den samme for et lille og et stort system. Din virksom skal udstede f lgende dokumenter,Lave en m rkning og. overensstemmelseserkl ring,Lave en ydeevnedeklaration.
Notified body Svejsning,Vi besk ftiger os med, Certificering af svejsere iht svejsenormer EN 287 ASMA og tyske normer AD 2000. Udarbejdelse af WPS og WPQR samt godkendelse iht PED. Ultralydsm linger, Svejseprocedurepr vning iht EN 15614 1 M RSK TS 12 NORSOK M601 101 m fl. Offshore normer,Svejseteknologi,Svejserobotter optimering og certificering. Metallurgi,Styrkeberegninger og sp ndingsanalyse,Kursuskatalog. Inspecta s kursuskatalog ligger p www blaabjerg miljo dk. Se evt ogs vores hjemmeside, www blaabjerg miljo dk denne side bliver l bende opdateret med nye kurser og datoer.
Det er muligt at tilmelde sig kurserne via denne hjemmeside. Er du r dgiver driftsmedarbejder maskinmester kedelpasser ingeni r eller konsulent som. til daglig arbejder med arbejdsmilj eller trykb rende anl g. Vil du dygtigg re dig indenfor arbejdsmilj et eller trykb rende anl g. Inspecta afholder kurser indenfor,Trykb rende anl g kedler og beholdere. Maskinsikkerhed herunder ogs elevatorer,ndemiddelluft m linger. Transportable trykb rende anl g,Elevatorer, Virksomheder med egenkontrol indenfor trykb rende anl g. Vi afholder ogs kurser specielt tilpasset din virksomhed ring og h r n rmere. Vi besk ftiger os endvidere med,Elevatorer, Tovb rne elevatorer hydrauliske elevatorer tovhydrauliske elevatorer. Periodisk kontrol af elevatorer lifte rulletrapper m v. Opstillingskontrol af elevatorer lifte m v,Konstruktionsgodkendelser.
Fremstillingskontrol af nye kedler, Godkendelse af hele procesanl g herunder sikkerhedsudstyr 72 timer. Opstillingskontrol af kedler,Periodisk kontrol,Kontrol med skader. Afpr vning af sikkerhedsudstyr,Trykpr vning,Godkendelse af flis kedler m v. Konstruktionsgennemgang,Fremstillingskontrol af nye trykbeholdere. Godkendelse af hele procesanl g herunder sikkerhedsudstyr. Opstillingskontrol af trykbeholdere,Periodisk kontrol.
Kontrol med skader,Afpr vning af sikkerhedsudstyr,Procesanl g k leanl g. R rstr kninger,Konstruktionsgennemgang,Fremstillingskontrol af nye r rledninger. Godkendelse af hele procesanl g herunder sikkerhedsudstyr. Opstillingskontrol af r rledninger,Periodisk kontrol kontrol med skader. Afpr vning af sikkerhedsudstyr,Transport lastbiltanke. Konstruktionsgodkendelser,Fremstillingskontrol,Periodiske unders gelser.
Trykpr vninger t thedspr ver,ADR tanke TPED tanke, Inspecta har i dag over 1400 medarbejdere og godkender trykb rende udstyr svejseprocedurer NDT. kvalitetssikringssystemer elevatorer m v over hele verden. Tabel 1 DS EN 1090 2 Kvalitetsstyring af svejsearbejder Tabellen viser at svejsearbejdet skal udf res iflg DS EN ISO 3834 Kvalitetskrav for svejsning af metalliske materialer Systemet kan udf res p 3 niveauer ISO 3834 2 ISO 3834 3 ISO 3834 3 Svejsev rkstedet skal r de over en kvalitetsh ndbog i overensstemmelse med den relevante del af ISO 3834 Der er ikke krav om

Related Books