Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012-Free PDF

  • Date:17 Oct 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:24
  • Size:1.62 MB

Share Pdf : Bouwbesluit 2012

Download and Preview : Bouwbesluit 2012


Report CopyRight/DMCA Form For : Bouwbesluit 2012


Transcription:

Inleiding 3,Integrale brandveiligheid 4, Keuze van het type woonfunctie voor zorg de subgebruiksfunctie 6. Basiseisen brandveiligheid voor de woonfunctie voor zorg 9. Praktijksituaties 14,Een aantal veel gestelde vragen 21. 1 Inleiding, Dit Infoblad beschrijft de achtergronden doelstellingen en toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften. voor een woonfunctie voor zorg in het Bouwbesluit 2012 Het infoblad richt zich vooral op de eigenaar of de. verhuurder van een woonfunctie voor zorg zorgwoning woongebouw en op degene die zorg aanbiedt of. Brandveiligheid is meer dan het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 Het Infoblad start daarom met. een beschouwing over integrale veiligheid Dan volgt een beknopte toelichting over de keuze van de gebruiks. functie en worden de brandveiligheidsvoorschriften voor de woonfunctie voor zorg toegelicht. Vervolgens is er een uitleg van de nieuwbouwvoorschriften in het Bouwbesluit voor de woonfunctie voor zorg. aan de hand van een aantal praktijksituaties, Het Infoblad sluit af met een aantal veelgestelde vragen. Meer informatie over brandveiligheid en veilig vluchten treft u aan in. Infoblad Vluchten bij brand, Infoblad Brandveiligheid bij een Gezondheidszorgfunctie.
Deze infobladen zijn te vinden op, www rijksoverheid nl onderwerpen bouwregelgeving documenten en publicaties. Het is niet de bedoeling van dit infoblad om nieuwe voorschriften te stellen Een advies in dit infoblad om. hogere prestaties te realiseren mag niet worden opgevat als bindend advies Daar waar dit infoblad afwijkt van. de bouwvoorschriften zijn die voorschriften bepalend. Dit infoblad gaat over de woonfunctie voor zorg Soms kan er twijfel zijn over de vraag of er sprake is van een gezondheidszorg. functie in plaats van een woonfunctie voor zorg De eerste vraag in een aantal veel gestelde vragen aan het einde van dit Infoblad. besteedt hier aandacht aan,2 Integrale brandveiligheid. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandveiligheid van een gebouw Maar het realiseren van een brandveilige. situatie stopt niet bij het voldoen aan deze eisen Het Bouwbesluit schrijft bijvoorbeeld niet voor hoe deze. hulpverlening moet zijn geregeld, Ook besteedt het Bouwbesluit beperkt aandacht aan het voorkomen van brand Het is aan de eigenaar. exploitant en gebruiker van een zorgwoning complex om te zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van een. brandveilige situatie gebaseerd op een integrale visie. Een integrale visie gaat uit van een risicobenadering waarbij de organisatorische technische en menselijke. risicofactoren in kaart worden gebracht De te nemen maatregelen dienen dan afgestemd te zijn op de risico s. en ook op elkaar aan te sluiten, Organisatorisch wordt onder meer ge nventariseerd welke risico s op incidenten er zijn hoe oefeningen en. incidenten worden ge valueerd geanalyseerd en vertaald in nieuwe acties maatregelen of beleid. Bouwkundig en technisch wordt bekeken welke voorzieningen er getroffen moeten worden om een veilig. gebruik van de gebouwen te kunnen blijven waarborgen. Bij de menselijke factor speelt de vraag hoe zorgverleners en zorgcli nten binnen hun mogelijkheden een. actieve bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de brandveiligheid Hoe kan een brand worden. voorkomen Dit heeft ook betrekking op het gedrag van bewoners en personeel en de veiligheidscultuur. Het is pas brandveilig als alle aspecten van de brandveiligheid op elkaar zijn afgestemd. Hoe groter de samenhang tussen de voorzorgsmaatregelen hoe kleiner het risico op brandgevaarlijke situaties. Meer handvatten voor een risico gestuurde en integrale brandveiligheidsvisie vindt u onder andere in de. volgende publicaties website, Handreiking Integrale aanpak brandveiligheid GGZ Nederland.
Geen nood bij brand Veiligheid in de zorg Veiligheidsregio Gelderland Midden. Bestuursmethodiek Brandveiligheid voor Jeugdzorg Zorginstellingen Incidentbeheersing Management. Zorginstelling IbMZ, Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Niveo ActiZ VGN GGZ Nederland NVZ, Bij de risicobenadering moet rekening gehouden worden met specifieke brandveiligheidsrisico s Uit de. risicobenadering volgt de benodigde interne hulpverleningsorganisatie bij brand 2. Een belangrijk doel van de eisen uit het Bouwbesluit 2012 is dat de aanwezige personen bij brand een gebouw. tijdig kunnen ontvluchten De tijd die hiervoor nodig is wordt vluchttijd genoemd De beschikbare veilige. vluchttijd is afhankelijk van hoe snel brand en rook zich in een gebouw kunnen ontwikkelen Binnen de. beschikbare tijd moet iedereen de door brand bedreigde ruimte en uiteindelijk het gehele gebouw kunnen. verlaten Hebben bewoners hulp nodig bij het vluchten dan is het dus zaak na te gaan hoeveel tijd het kost. inclusief het mobiliseren van hulp om bewoners in veiligheid te brengen als er brand ontstaat en of de. genomen maatregelen voldoende effectief zijn Mogelijk leidt dit tot de conclusie dat meer hulp nodig is om. iedereen binnen de beschikbare veilige vluchttijd te kunnen evacueren. Een omvangrijke interne hulpverleningsorganisatie met de daarbij horende opleidingsbehoefte en middelen. kan kostbaar zijn Soms bieden andere maatregelen eenzelfde of meer veiligheid tegen lagere kosten Zo. kunnen bouw en installatietechnische maatregelen vaak meer zekerheid tegen lagere kosten bieden als wordt. gekeken naar de totale exploitatielasten van het gebouw Een slimme indeling in brandcompartimenten van. beperkte omvang of een watermist of sprinklerinstallatie kan maken dat er bij brand minder hulpverlening. nodig is om de bewoners tijdig in veiligheid te kunnen brengen. Bij bepaalde woonfuncties voor zorg is het zorgaanbod gering bv de aanleunwoning en kan vanuit de risicobenadering worden. geconcludeerd dat de bewoner net als bij een gewone woning zelfstandig kan vluchten eventueel geholpen door medebewoners. Ook het beperken van de kans op brand speelt een rol in de risicobenadering Hierbij kan gedacht worden aan. risico s als gevolg van bijvoorbeeld het rookgedrag van de bewoners of de omgang met elektrische apparatuur. op de kamer elektrische waterkoker op het vuur zetten magnetron veel te lang aanzetten het met lucifers. aansteken van een elektrisch waxinelichtje etc Door bijvoorbeeld het maken van afspraken met de cli nten. over het roken op de kamer of het geven van voorlichting over hoe elektrische apparatuur veilig gebruikt kan. worden en er op toe te zien dat die afspraken worden nagekomen kan de kans op brand worden verkleind. 3 Keuze van het type woonfunctie voor zorg,de subgebruiksfunctie. Verantwoordelijkheid voor keuze, De eisen van het Bouwbesluit 2012 zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw Dit gebruik wordt in. zogenoemde gebruiksfuncties tot uitdrukking gebracht Bij een bouwaanvraag is het de aanvrager van een. omgevingsvergunning die verantwoordelijk is voor het kiezen van de gebruiksfunctie. De gekozen gebruiksfunctie bepaalt aan welke eisen moet worden voldaan en wat de gebruiksmogelijkheden. van het bouwwerk zijn De gemeente toetst vervolgens of voldaan wordt aan de voorschriften die gelden voor. de gekozen gebruiksfunctie en verleent vervolgens de vergunning voor de bouw Verder ziet de gemeente er op. toe of het gebouw volgens de vergunning wordt gebouwd en gebruikt. In de gebruiksfase zijn naast de gebouweigenaar ook de huurder of gebruiker verantwoordelijk voor en. kunnen worden aangesproken op het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Woonfunctie voor zorg, Er is van sprake een woonfunctie voor zorg als het een woning woonfunctie betreft die bestemd is voor.
verlening van professionele zorg aan de bewoners met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling. tussen wonen en zorg in een daarvoor bestemde en uitgeruste woonfunctie zie de definitie in artikel 1 1 lid 2. van het Bouwbesluit De professionele zorg wordt in de regel verleend op grond van de Algemene Wet. bijzondere ziektekosten AWBZ de Zorgverzekeringswet Zvw of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een zorgbehoevende bewoner kan er ook voor kiezen om niet te verhuizen naar een woonfunctie voor zorg. maar in zijn bestaande woning gewone woonfunctie zorg of verpleging te ontvangen in de vorm van. thuiszorg mantelzorg3 en of hulp bij het huishouden Dit al of niet in combinatie met woonvoorzieningen. aangepaste trap beugels in het toilet e d De bewoner moet zich dan wel bewust zijn van de risico s die. daaraan vastzitten en zijn eigen verantwoordelijk nemen als de risico s te groot zijn De zelfredzaamheid van. een bewoner kan in de loop van de tijd afnemen De thuiszorgorganisatie kan in voorkomende situaties de. cli nt daarop wijzen of in contact treden met instanties die kunnen helpen om de situatie te verbeteren. Nadere indeling op basis van zorgniveau en woonvorm. Het Bouwbesluit 2012 maakt onderscheid naar verschillende woonvormen en verschillende zorgniveaus die in. die woonvormen worden aangeboden, Het Bouwbesluit 2012 onderscheidt de zorgclusterwoning de groepszorgwoning en de andere woonfunctie voor zorg. Daarbij geldt binnen de zorgclusterwoning nog een nadere onderverdeling volgens zorg op afroep en 24 uurs. zorg en bij een groepszorgwoning een verdergaande indeling namelijk zorg op afspraak zorg op afroep en. 24 uurs zorg, zorg op afspraak de zorgverlener komt slechts op afspraak langs bijvoorbeeld thuiszorg Verder kan de. bewoner zich nog zelfstandig of met behulp van mantelzorg redden In de woning zijn daarom geen. voorzieningen zoals een spreek luisterverbinding met een zorgcentrale of een zusterpost ook wel teampost. genoemd aanwezig Wel kan een persoonlijk alarmeringssysteem aanwezig zijn Deze woonvorm onder. scheidt zich slechts in beperkte mate van niet voor zorg bestemde woonfuncties. zorg op afroep de zorgverlener wordt op door de cli nt te bepalen momenten opgeroepen voor hulp bij. dagelijkse zaken zoals toiletbezoek of aankleden Hierbij zijn in de woning specifieke voorzieningen aanwezig. ter ondersteuning van die zorgverlening bijvoorbeeld een professioneel intercomsysteem voor het doen van. oproepen in geval van een zorgvraag Dit systeem is meer uitgebreid dan een persoonlijk alarmeringssy. Mantelzorg is langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden door personen uit diens directe. steem De oproep wordt geco rdineerd door een zorgcentrale Een zorgcentrale is een al dan niet in de. nabijheid van de woning gelegen co rdinatiepunt dat door een spreek luisterverbinding met deze en andere. soortgelijke woningen is verbonden De zorg wordt vervolgens verleend vanuit een nabij de woning gelegen. 24 uurs zorg Aan de woning is een zorgaanbod van 24 uur per dag verbonden middels in de woning of een. zusterpost aanwezig personeel Een zusterpost is een in de directe nabijheid van de woning gelegen post die. 24 uur per dag bereikbaar is en van waaruit 24 uur per dag directe hulp aan de bewoner kan worden. Ook hier is het de zorginstelling die de mate van zorg en het bijbehorende risicoprofiel bepaalt In onderstaan. de tabel wordt een korte kenschets gegeven van de woonvormen die daarbij kunnen worden onderscheiden. Kenmerken Onderverdeling naar Bouwvorm Typering,zorgverlening waarvoor. woonfunctie is bestemd,Zorgclusterwoning, bestemd voor zelfstan zorg op afroep In woongebouw wanneer Zelfstandige woonruimte. dige bewoning 24 uurszorg de toegangen van de,bestemd voor het zorgwoningen grenzen.
aanbieden van zorg aan aan dezelfde gemeen,ten minste n zorgcli nt schappelijke verkeers. al dan niet met een ruimte galerij of portiek,partner of gezin Deze flatwoningen. gelegen in de directe behoeven niet aan elkaar,nabijheid van ten minste te grenzen. vier andere woningen Niet in een woongebouw,met een soortgelijk wanneer zij aan elkaar. zorgaanbod grenzen zoals bijvoor,beeld rijtjeswoningen.
Groepszorgwoning, bestemd voor bewoning zorg op afspraak Geen nadere onderverde Niet zelfstandige. in groepsverband zorg op afroep ling woonruimte,bestemd voor het 24 uurs zorg. aanbieden van zorg aan,ten minste vijf zorgcli n,in de groepszorgwoning. wonen de zorgcli nten,vaak in afzonderlijke,wooneenheden. bestaande uit een of,meer kamers en delen,daarbij een aantal.
gezamenlijke voorzienin,gen zoals verkeersruim,ten de voordeur de. keuken en het sanitair,met andere in de woning,gelegen wooneenheden. Bij meer dan 5 wooneen,heden is de groepszorg,woning ook woonfunctie. voor kamergewijze,Andere woonfunctie voor zorg, Dit betreft woonfuncties voor zorg die geen zorgclusterwoning of groepszorgwoning zijn zoals hierboven beschreven. Het gaat dus om zeer kleinschalige woonvormen voor zorg of woonvormen voor zorg met een beperkt zorgaanbod. Tabel 1 Typering van verschillende vormen van een woonfunctie voor zorg. Een kenmerkend verschil tussen een zorgclusterwoning en een groepszorgwoning is dat elke zorgclusterwoning. zelfstandige woonruimte verschaft aan n huishouden terwijl een groepszorgwoning niet zelfstandige. woonruimte kan verschaffen aan meer dan n huishouden Bij een groepszorgwoning bewoont een aantal. bewoners samen n woning woonfunctie Is de woning bedoeld voor minder dan 5 zorgcli nten dan is de. zorgwoning geen in het Bouwbesluit bedoelde groepszorgwoning Dit volgt uit de toelichting op artikel 6 20. Als de woning ook bestemd is voor bijvoorbeeld een partner die op het moment dat de woning wordt aange. boden geen zorgcli nt is dan behoeft deze partner niet te worden meegeteld. hulpverlening moet zijn geregeld Ook besteedt het Bouwbesluit beperkt aandacht aan het voorkomen van brand Het is aan de eigenaar exploitant en gebruiker van een zorgwoning complex om te zorgen dat er daadwerkelijk sprake is van een brandveilige situatie gebaseerd op een integrale visie Een integrale visie gaat uit van een risicobenadering waarbij de organisatorische technische en

Related Books