Bouwbesluit 2012 IFV

Bouwbesluit 2012 Ifv-Free PDF

  • Date:17 Oct 2020
  • Views:2
  • Downloads:0
  • Pages:5
  • Size:289.50 KB

Share Pdf : Bouwbesluit 2012 Ifv

Download and Preview : Bouwbesluit 2012 Ifv


Report CopyRight/DMCA Form For : Bouwbesluit 2012 Ifv


Transcription:

De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Geen verplicht gebruik van producten met CE markering. Europees geharmoniseerde testmethoden die zijn opgenomen in Afnemers van bouwproducten zijn niet verplicht alleen bouwpro. de Europese normen en Europese technische goedkeuringen ducten te gebruiken die zijn voorzien van een CE markering Zij. technische specificaties genaamd kunnen ook kiezen voor producten zonder CE markering Wanneer. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang een bouwer kiest voor een dergelijk product dan dient hij zelf aan te. zijn voor de bepaling van de prestatie bijvoorbeeld mechanische tonen dat deze van voldoende kwaliteit is en dat het bouwwerk. sterkte druksterkte waterdichtheid gedrag bij brand gezondheids waarin de producten worden toegepast voldoet aan de bouwtech. aspecten etc nische eisen, Voor meer informatie over technische specificaties zie ook het. dossier Bouwproducten en het Contactpunt Bouwproducten op. www rijksoverheid nl Erkende Kwaliteitsverklaringen. Naast de CE markering op bouwproducten bestaan er in Nederland. Declaratie van productprestaties ook nog de erkende kwaliteitsverklaringen voor producten Een. Aangezien de fabrikant met de CE markering op zijn product ook erkende kwaliteitsverklaring is een verklaring die valt onder het. een eigen verklaring afgeeft is hij ook direct aansprakelijk voor de door de minister van BZK erkende stelsel van kwaliteitsverklarin. gedeclareerde door die fabrikant aangegeven prestatie van het gen voor de bouw en wordt afgegeven door een geaccrediteerde. product certificerende instelling in Nederland Een erkende kwaliteitsverkla. Wanneer een bouwproduct niet blijkt te voldoen aan de prestaties ring wordt afgegeven op basis van een Beoordelingsrichtlijn BRL. als door de fabrikant opgegeven in de CE markering kan het die door SBK is gepubliceerd en wordt beheerd. marktoezicht maatregelen treffen bijvoorbeeld een dwangsom. opleggen en in het uiterste geval het uit markt halen van die Een dergelijke kwaliteitsverklaring moet informatie geven over de. producten De fabrikant is dan aansprakelijk voor de kosten aansluiting van het product aan de bouwtechnische eisen in het. daarvan Bouwbesluit 2012 Deze aansluiting vormt automatisch het bewijs. Wanneer het bouwwerk niet voldoet aan de wettelijke bouwtechni bij de omgevingsvergunning dat aan bepaalde voorschriften van het. sche eisen doordat het product niet de prestatie levert die mag Bouwbesluit is voldaan. worden verwacht op basis van de informatie van de fabrikant dan is. hij aansprakelijk voor de mogelijke schade Dat geldt ook als deze. Artikel 1 11 Erkenning kwaliteitsverklaringen, falende producten reeds zijn verwerkt in een bouwwerk. 1 Kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1 eerste lid. De fabrikant van deze producten kan aansprakelijk worden gesteld. onderdeel i van de wet worden afgegeven op basis van. als blijkt dat door diens handelen het bouwwerk niet kan voldoen. een door Onze minister erkend stelsel van kwaliteitsver. aan gestelde eisen of schade die aan het bouwwerk is veroorzaakt. klaringen voor de bouw, 2 Bij ministeri le regeling kunnen voorschriften worden. Vrijwillige CE markering,gegeven over het in het eerste lid bepaalde. Voor de meeste producten die in de bouwsector worden toegepast. bestaat een geharmoniseerde productnorm of is deze in ontwikke. ling Er zijn echter ook bouwproducten waarvoor geen Europese. normen zijn of zullen worden opgesteld Dit geldt bijvoorbeeld voor De rol en toepassing van private kwaliteitskeurmerken zal flink. innovatieve producten en producten die op bestelling in kleine veranderen met het verplicht worden van de CE markering op. hoeveelheden worden gemaakt In dat geval kunnen producenten bouwproducten door het Bouwbesluit 2012 en met het volledig. zelf kiezen een testmethode te laten ontwikkelen via EOTA van kracht worden van de Europese Verordening bouwproducten op. Men spreekt in dat geval van een vrijwillige CE markering voor 1 juli 2013. meer informatie website van Stichting Bouwkwaliteit SBK www De informatie over de CE markering dient bijvoorbeeld los te staan. bouwkwaliteit nl van de private kwaliteitskeurmerken Wanneer een fabrikant. verklaart dat zijn product een bepaalde prestatie heeft op een. specifiek essentieel productkenmerk als bedoeld in de Verordening. bouwproducten dan moet hij dit doen met de CE markering en de. daaraan gekoppelde Prestatieverklaring Declaration of. Performance of DoP,Erkende kwaliteitsverklaringen op basis van een.
Beoordelingsrichtlijn BRL mogen niet worden gebruikt als. alternatief voor de CE markering op het bouwproduct Andere. Ook kunnen fabrikanten er soms voor kiezen hun product zonder voorwaarde is dat de bepalingen in BRL en niet strijdig mogen zijn. CE markering op de markt te brengen of te voorzien van een ander met Europese technische specificaties. keurmerk certificaat Voor producten die onder de reikwijdte van de Voor het testen en beoordelen van producten op de essenti le. Europese regelgeving vallen bestaan hiervoor strenge regels kenmerken zal straks in de BRL en nog slechts kunnen worden. verwezen naar de Europese geharmoniseerde testmethoden Wel Fabrikanten of importeurs die informatie wensen over welke eisen. mag de fabrikant er voor kiezen een product waarop CE markering uit het Bouwbesluit van toepassing zijn op hun product kunnen. van toepassing is te voorzien van een extra kwaliteitskeurmerk met vragen terecht bij het Contactpunt Bouwproducten zie. Bijvoorbeeld om de afnemer te informeren over de minimale website www rijksoverheid nl dossier Bouwproducten. prestatie van het product bepaald volgens de geldende Europese. testmethoden En daarnaast over de kwaliteitsaspecten die niet Met de Verordening bouwproducten wordt de fabrikant verplicht. onder Europese regels vallen De Harmonisatie Commissie Bouw het product dat een CE markering draagt te voorzien van een. HCB van SBK ziet toe op een goede doorvertaling van Europese Prestatieverklaring In deze producenteigen verklaring kan hij de. regels naar de private kwaliteitskeurmerken prestaties van het product op de voor het gebruik essenti le. kenmerken eigenschappen omschrijven maar hij is daartoe niet. verplicht Hij kan ook aangeven dat zijn product niet is getest op. Relatie met de voorschriften van een specifiek kenmerk Naar verwachting zal dit niet veel voorko. Bouwbesluit 2012 men omdat de afnemer van het product deze kenmerken wel wil. weten om op zijn beurt te kunnen beoordelen of het bouwwerk. Met het Bouwbesluit 2012 wordt de CE markering verplicht gesteld straks voldoet aan de bouwtechnische eisen. voor die bouwproducten waarvoor een Europees geharmoniseerde. norm beschikbaar is en waarvan de overgangsperiode is verstreken De Verordening bouwproducten eist dat de fabrikant in de. zie artikel 1 6 Bouwbesluit 2012 prestatieverklaring ten minste n essentieel kenmerk aangeeft. Daarbij is het zo dat wanneer de fabrikant de afnemer wil informe. Artikel 1 6 In de handel brengen ren over de prestaties van het product op de andere essenti le. Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen kenmerken die onder CE geregeld zijn dat hij dit moet doen met de. waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde Prestatieverklaring Hij mag hiervoor geen privaat keurmerk. norm heeft gepubliceerd en de co existentieperiode met gebruiken als hij het niet ook via de CE markering heeft geregeld. betrekking tot die norm is afgelopen indien dat product Verder ligt het in de rede dat de fabrikant voor de Nederlandse. niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende markt ten minste die kenmerken aangeeft waarmee kan worden. CE markering aangetoond dat het bouwwerk met de toepassing van het product. voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit 2012, In de module Werken met de CE markering www rijksoverheid nl afnemers bouwproducten hier om vraagt kunnen producenten er. onderwerpen bouwproducten ce markering bouwproducten kunt zelf voor kiezen deze informatie mee te leveren met de productspe. u controleren of er een Europese norm bestaat voor een specifiek cificaties van het product. bouwproduct en wat de overgangsperiode van de norm is In ieder geval zijn de CE markering en de prestatieverklaring voor. Wanneer de overgangsperiode nog niet verstreken is mag de het bevoegd gezag voldoende bewijs dat het product ook daadwer. fabrikant zelf besluiten of hij de CE markering op het product wil kelijk de door de fabrikant aangegeven prestatie op de essenti le. aanbrengen Als die wel verstreken is moet de fabrikant zijn kenmerken kan leveren voor de toepassing waarvoor het is getest. product voorzien van de CE markering De overheid mag als markttoezichthouder voor wat betreft de door. In de artikelen 1 7 t m 1 11 van Bouwbesluit 2012 worden voorschrif de fabrikant aangeven prestatie op de essenti le kenmerken alleen. ten gegeven over hoe om te gaan met de CE markering en Erkende afgaan op wat er in de Prestatieverklaring van de fabrikant staat. Kwaliteitsverklaringen De overheid als opdrachtgever dient haar eisen te stellen op grond. van de Europese geharmoniseerde testmethoden en mag geen. aanvullende eisen stellen aan die zelfde testmethoden. Betekenis van aansluitdocumenten, Producten voorzien van een privaat kwaliteitskeurmerk zijn vaak. Artikel 1 7 CE markeringen, voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring Met een dergelijke. 3e lid Indien een bouwproduct aan bepaalde prestaties. verklaring kan de aanvrager van een omgevingsvergunning. moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt, aantonen dat met de correcte toepassing van het product wordt. toegepast voldoet aan een bij of krachten dit besluit. voldaan aan de in de erkende kwaliteitsverklaring genoemde eisen. gestelde eis is aan die eis voldaan indien het bouwproduct. uit het Bouwbesluit 2012 zie artikel 1 8, is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden.
Verder kan de erkende kwaliteitsverklaring ook worden gebruikt. CE markering, voor de aansluiting op de nationale eisen die nog niet door. CE markering worden gedekt bijvoorbeeld de eisen in het Besluit. bodemkwaliteit Van belang is verder dat de CE markering met de prestatieverkla. ring de enige manier is om de prestatie van een product op de. kenmerken die volgen uit de eisen van het Bouwbesluit 2012 tot. Artikel 1 8 Toepassing kwaliteitsverklaringen, uitdrukking te brengen Met andere woorden het is niet toegestaan. Indien een bouwproduct of bouwproces aan bepaalde, om een product op de markt te brengen onder alleen een privaat. prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het. kwaliteitskeurmerk wanneer de CE markering van toepassing is op. wordt toegepast voldoet aan een bij of krachten dit besluit. het product, gestelde eis is aan die eis voldaan indien het bouwproduct. Wanneer het product en de kenmerken van het product vallen. of bouwproces is toegepast overeenkomstig een op die eis. onder de reikwijdte van de Richtlijn bouwproducten en straks de. toegesneden kwaliteitsverklaring, Verordening bouwproducten dan moeten deze producten in ieder.
geval zijn voorzien van CE markering en de daarbij behorende. In zo n kwaliteitsverklaring staat aangegeven hoe het product moet informatie Dit geldt ook voor de aansluitdocumenten Wanneer. worden toegepast om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen een fabrikant aansluiting wil aantonen op het Bouwbesluit 2012 dan. Voor het bevoegd gezag is dit wettig bewijs dat het product in de moet hij dit doen via CE markering De eventuele erkende kwali. toepassing voldoet aan de gestelde eisen teitsverklaring die wordt opgesteld voor een product kan dienen als. extra informatie, Bij de CE markering op bouwproducten worden nog niet zo vaak. aansluitdocumenten zoals we die wel kennen bij private keurmer. Drie mogelijke aansluitingen, ken aangetroffen De CE markering maakt dit echter wel mogelijk. 1 de aansluiting betreft een productkenmerk waarvoor de. Bij producten met CE markering volgt de aansluiting aan de. CE markering verplicht is, bouwregelgeving uit de door de fabrikant opgegeven testmethoden. 2 de aansluiting betreft een productkenmerk waarvoor de. en waarden Zodra de Verordening bouwproducten geheel van. CE markering vrijwillig is Europese Technische, kracht is kan de aansluiting van de essenti le productkenmerken op. Goedkeuring, het Bouwbesluit 2012 worden beoordeeld aan de hand van de.
3 de aansluiting betreft een productkenmerk waarvoor. prestatieverklaring Daarnaast is het voor fabrikanten importeurs. nog geen CE markering bestaat, ook mogelijk om in aanvulling op de prestatieverklaring een. aansluitingsdocument voor CE gemarkeerde producten te maken. binnen het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen Wat betreft de situaties 2 en 3 kunnen de nationale bepalingsmetho. den BRL en worden gehanteerd om de aansluiting op het. Het staat de fabrikant vrij om meer informatie aan te leveren dan Bouwbesluit 2012 aan te tonen via een privaat kwaliteitskeurmerk. minimaal wordt ge ist met de Verordening bouwproducten Het is In situatie 1 waarbij sprake is van de essenti le productkenmerken. aan de fabrikant of hij hiervan gebruik wil maken Indien de markt moet gebruik worden gemaakt van de Europese bepalingsmetho. den voor de CE markering De prestatie van het product op O p 25 april 2012 vindt een congres over het Bouwbesluit 2012. essenti le productkenmerken mag wel worden geciteerd in de plaats Tijdens deze dag gaan betrokkenen met elkaar in gesprek. aansluitdocumenten van het private keurmerk over het nieuwe Bouwbesluit De minister van BZK zal deze dag. Het Bouwbesluit 2012 stelt veelal bouwtechnische eisen om een veilig gezond en energiezuinig gebouw te kunnen realiseren Maar de bouwtechnische kwaliteit van een bouwwerk wordt niet alleen bepaald door het ontwerp en de realisatie van het bouwplan maar ook door de materialen en producten die worden gebruikt Van belang is die producten te kiezen waarvan de eigenschappen technische

Related Books