Beatrijs n Middeleeuse juweel dbnl

Beatrijs N Middeleeuse Juweel Dbnl-Free PDF

  • Date:16 May 2020
  • Views:76
  • Downloads:0
  • Pages:27
  • Size:240.19 KB

Share Pdf : Beatrijs N Middeleeuse Juweel Dbnl

Download and Preview : Beatrijs N Middeleeuse Juweel Dbnl


Report CopyRight/DMCA Form For : Beatrijs N Middeleeuse Juweel Dbnl


Transcription:

Ter Inleiding, Waarom moet die skitterendste juweel van die Middelnederlandse letterkunde sy. glans alleen versprei onder n klein kringetjie vakgeleerdes Dit is die gedagte wat. my aangespoor het om die wonderskone Beatrys legende oor te vertel in Afrikaans. Die verhaal is so eenvoudig dat dit die hart van elke leser diep moet raak. Soos baie ander digters uit die middeleeue het ook hierdie een ten spyte van naarstige. ondersoekings onbekend gebly Die digter van Beatrys het dan ook nie eie eer gesoek. nie soos ons uit die aanhef kan sien Hy het goed geweet dat daar min voordeel te. haal is uit versies maak maar hy het sy verhaal opgeteken ter ere van die. Moedermaag Maria, In die tyd toe die Beatrys gedig is eerste helfte van die veertiende eeu het die. christelike godsdiens feitlik bestaan uit Maria verering Maar ofskoon ons al lankal. afstand gedoen het van Roomse dwaalbegrippe tog behou hierdie gedig vir ons sy. volle waarde Ons ontmoet daarin n vrou wat ter wille van haar liefde alles kan. opoffer behalwe haar godsdiens En dit is deur haar liefde tot God geopenbaar deur. die tussenkoms van Maria dat sy uiteindelik opgehef word uit die diepste moerasse. van die sonde Geweldig is inderdaad die stryd tussen die geestelike liefde van die. non Beatrys en haar aardse hartstog Laat ons met innige toegewyde aandag luister. na hierdie eenvoudige verhaal so lank gelede vir ons opgeteken deur n waaragtige. kunstenaar,Beatrijs n Middeleeuse juweel, Ek vertrou dat die Afrikaanse bewerking baie lesers sal aanspoor om die oorspronklike. gedig te gaan lees Belangstellendes moet ook nie versuim om kennis te maak nie. met die skone vertolking van die legende in versvorm deur die Nederlandse digter. P C Boutens,Beatrijs n Middeleeuse juweel, Min voordeel is daar uit versies maak te haal my vriende raai my aan om dit te laat. staan en my gemoed nie daarmee te pynig nie Maar om die genade van Haar wat. moeder geword en tog jonkvrou gebly het het ek begin om n skone mirakel te vertel. wat God sonder twyfel laat gebeur het ter ere van Maria aan wie se bors Hy gel. Ek wil vertel van n non mag God my vergun om my taak behoorlik te volbring en. die reine waarheid te praat soos ek alles gehoor het van broeder Gysbrecht uit die. klooster van die Heilige Willem Hy n ou bejaarde grysaard het dit in sy boeke. Die non van wie ek wou vertel was fyn van maniere en rein van sede ek twyfel of. n mens maklik nog een sou kry aan haar gelyk in skoonheid van gedaante of reinheid. Maar dit sou my nie betaam om veel te s oor die skoonheid van haar liggaam nie. ek wou eintlik vertel watter soort werk sy lange jare gedoen het Sy was kosteres in. die klooster waarin sy die opperkleed gedra het Bedags sowel as snags het sy ywerig. en fluks haar pligte vervul stip op die regte tyd het sy. Beatrijs n Middeleeuse juweel, die klok gelui vir die lampe en die kerklike versiersels gesorg en smorens al die.
kloosterlinge wakker gelui vir die eerste lofdiens. Hierdie jonkvrou se hart was vol liefde die liefde wat soveel wonderwerke laat. geskied deur die hele land Soms veroorsaak dit skande en verdriet soms blydskap. en alles wat goed is Die liefde maak die wyse so dwaas dat hy of hy nou wil of. nie dit moet berou en meer as een word so deur die liefde beheers dat hy nie weet. of hy moet praat of swyg om die soetheid daarvan te smaak nie Baie wat geval het. mag nie opstaan voordat dit die liefde goeddunk nie Onder die invloed van die. liefde word die gierigaard mild en gee hy weg wat hy anders net vir homself sou. Jy kry egter ook mense wat so trou is dat die liefde hulle weelde vreugde en smart. met mekaar laat deel dis die soort gevoel wat ek troue liefde noem Ek sou nie kan. s e hoeveel geluk en verdriet uit die liefdesfontein vloei nie Daarom mag jy ook nie. die non veroordeel omdat sy die liefde wat haar gevange gehou het nie kon ontgaan. nie Die duiwel begeer mos altoos om die mense te verlei en hy hou nie op nie dag. en nag vroeg of laat om sy doel te bereik Soos hy dit maar alte goed regkry het hy. die arme non deur listige skelmstreke so laat hunker na vleeslike lus dat sy amper. van verlange gesterf het Sy het die Here aangeroep en Hom gesmeek om haar te. vertroos deur Sy genade Sy bid Ek is so in die mag van die liefde my hart is so. gewond dat Hy die kenner van die hart,Beatrijs n Middeleeuse juweel. vir Wie daar niks verborge kan bly nie weet dat ek deur my sielekrankheid van die. regte pad sal dwaal Ek moet n ander lewe lei ek moet my kloostergewaad afl. Luister nou hoe dit later met haar gegaan het Sy stuur die jongman vir wie sy so n. groot liefde koester n vriendelike brief met die versoek om dadelik na haar te kom. die saak was van groot belang Die jongeling lees sy vriendin se brief en groot was. die blydskap in sy hart Dadelik het hy hom klaargemaak vir die reis Reeds van hul. twaalfde jaar af het die twee jongmense mekaar liefgehad en daarom al baie smarte. Hy ry so gou as dit vir hom moontlik was na die klooster om haar te soek Hy. gaan voor n venstertjie sit om die oomblik af te wag waarop hy met sy lief kon praat. Lank het sy nie gedraal om na die venstertjie te kom nie waarvoor daar ystertralies. was Hy buite sy binnekant Hoe het die twee geliefdes nie gesug nie want magtig. het die liefde in hul harte gebrand Lank het hul so gesit ek sou jou nie kan s hoe. dikwels sy gebloos het nie, Ai my s sy dierbare vriend my uitverkore lief hoe seer voel my hart tog. Praat tog n paar woord,Beatrijs n Middeleeuse juweel. jies met my om my op te beur ek wil tog so graag deur jou getroos word Die pyl. van die liefde steek in my hart en laat my groot smart ly nooit sal ek my weer kan. verheug nie as jy nie die pyl kom uittrek nie, Ontroerd antwoord hy Jy weet allerliefste dat ons al ons hele lewe lank mekaar. liefhet Nog nooit eers het ons n rustige kansie gehad om mekaar te soen nie Mag. God die Here vrou Venus die godin verdoem omdat sy ons die liefde gegee het en. ons nou soos twee mooi blomme laat verwelk en verdor As ek jou maar kon beweeg. om die kloosterkleed af te l en n tyd bepaal om jou hier weg te voer dan sou ek. wegry en alles klaarmaak kosbare wolklere met bontwerk uitgevoer mantel rok en. oorkleed In die hoogste nood sal ek jou nie begeef nie met jou wil ek tegemoet gaan. lief en leed soet en suur neem my trou tot pand, Uitverkore vriend antwoord die jonkvrou hierdie pand wil ek graag van jou.
ontvang en so ver met jou gaan dat niemand in hierdie klooster sal weet waar ons. beland het nie Kom vanaand oor agt nagte terug en wag my op buite in die tuin. onder die eglantier wilderoosboom Wag daar totdat ek uitkom om jou bruid te. wees om te gaan net waar jy wil tensy siekte my verhinder of ander sake wat vir. my te swaar is sal ek sekerlik daar wees Ek begeer vurig om jou daar te ontmoet. edele jonkman, Hul beloof mekaar dit plegtig Hy neem afskeid loop weg na sy opgesaalde perd en. ry op n stappie,Beatrijs n Middeleeuse juweel, oor die veld stadwaarts terwyl hy langs die pad gedurig aan sy lief dink Die volgende. dag gaan hy die stad in hy koop kosbare blou en skarlaken stowwe waarvan hy n. mantelkap laat maak Ook koop hy n rok en oorkleed wat hy met keurige voering. laat bewerk niemand het ooit n vrou mooier bontwerk sien dra nie almal wat dit. sien moes dit prys Ook koop hy messe gordels en geldsakke duur en mooi kappies. goue ringe en allerhande sierade Orals vra hy uit om presies te weet wat tot die uitset. van n bruid behoort Vyfhonderd pond neem hy saam en op sekere aand ry hy. stilletjies die stad uit Al sy kosbaarhede het hy versigtig op sy perd gelaai So ry hy. weg na die klooster se tuin en onder die eglantier gaan hy op op die gras sit en wag. tot sy lief sou uitkom, Nou vertel ek verder hoe dit met die mooi nooientjie gegaan het Voor middernag. lui sy die mette die liefde het haar swaar pyn laat ly Toe die mette klaar gesing was. deur almal oud en jonk wat in die klooster was en hul weer die laaste een teruggegaan. het na die slaapsaal bly sy alleen in die koor by die altaar agter om soos gewoonlik. haar gebed op te s Sy kniel voor die altaar en ontroerd bid sy Maria soete liewe. Moeder my liggaam sal dit nou nie lank meer in die. Beatrijs n Middeleeuse juweel, kloosterkleed kan uithou nie U ken wel altoos die mensehart tot in sy diepste wese. ek het gevas en gebid en myself gekasty Al die kwelling was verniet die liefde se. mag oor my is so groot dat ek die w reld moet dien So waarlik as U liewe Here. gehang is tussen twee diewe en aan die kruis gepynig is en U Lasarus opgewek het. toe hy dood in sy graf gel het so moet U my nood ken en my my misdaad vergewe. in sware sonde moet ek tot n val kom, Na hierdie gebed gaan sy uit die koor tot n Mariabeeld waarvoor sy kniel en weer.
bid Maria bid sy sonder skroom nag en dag het ek U met gebroke hart my verdriet. gekla en niks het dit my gebaat nie Ek sal krank van sinne word as ek nog langer. hierdie kloosterkleed moet dra Haar wit bokleed en kappie haal sy daar af en l dit. op die altaar van ons Vroue en ook haar skoene trek sy uit. Hoor nou wat sy gaan doen Die sleutels van die sakristie kleedkamer hang sy by. die beeld van Maria op en ek sal jou ook vertel waarom sy dit juis d r ophang sodat. as hul vroeg in die oggend met priemtyd tyd vir sekere gebede daarna soek hul. dit maklik kon kry Dis wel goed om altyd as jy voor die beeld van Maria verbyloop. jou o daarheen op te hef en ave te s voor jy weggaan Aan die Ave Maria is die. non gedagtig toe sy die sleutels daar ophang, So gaan sy daarvandaan omdat sy nie anders kan nie met net n growwe onderkleed. aan totdat sy kom,Beatrijs n Middeleeuse juweel, by n deur wat sy saggies oopsluit Heimelik stilletjies sonder n geluid gaan sy na. buite Bang bang loop sy na die boord waar die jong man haar gewaar word en s. Liefie moenie bang word nie dis jou vriend wat jy hier sien Toe hulle bymekaar. kom begin sy haar te skaam omdat sy net in haar onderklere staan met blote hoof. en kaalvoet Die jonkman s Mooi nooientjie pragtige gewade sou jou beter pas. moenie vererg op my wees omdat ek dit s nie want ek sal jou dit sommer dadelik. gee Hulle gaan toe onder die eglantier staan en van alles wat sy nodig het gee hy. haar genoeg Hy bied haar die klere aan en sy trek n sierlike blou rok aan wat haar. mooi gestalte net pas, Vriendelik kyk hy haar aan en s Liefste hierdie hemelsblou lyk darem baie mooier. as daardie grys rok Sy trek ook kouse aan en skoene van die fynste leer wat haar. mooi voetjies baie beter laat lyk as die klooster se sandale Om haar hoof bind sy n. wit sy doek Toe soen die jongman haar saggies op die mond en terwyl sy daar so. voor hom staan lyk dit of die helder daglig meteens verskyn. Haastig gaan hy na sy perd en sit haar voor hom op die saal Hulle trek toe saam weg. en ry totdat die son opkom sonder dat hul vlug opgemerk word. Toe dit begin lig word in die ooste s sy God U wat die w reld se troos is bewaar. ons tog nou ek sien die dag aanbreek As ek nie met jou my lief weggegaan het. nie sou ek nou priemtyd lui soos ek jare,Beatrijs n Middeleeuse juweel. lank dit in die klooster gedoen het Ek is bang dat ek spyt sal kry oor hierdie weggaan. Die ou w reld is tog so vol ontrou al het ek nou n w reldling geword ek weet dat. die w reldse mense net soos n slim smous is wat onegte ringe vir die suiwerste goud. A nee wat s jy tog liefste As ek ooit jou verlaat mag God my dan straf Waarheen. ons ook mag gaan nimmer sal ek jou verlaat nie net die dood sal ons kan skei Hoe. kan jy aan my twyfel Jy het tog niks in my gesien wat jou kan laat dink dat ek jou. kwaai of vals sou behandel nie Vandat ek jou liefhet sou ek selfs geen keiserin in. my gedagte kon gekry het nie En al sou ek so n ho vrou kon win my lief ek sou. jou tog nie vir haar verlaat nie daarvan kan jy seker wees Ek het vyfhonderd pond. skoon silwer van die fynste gehalte by my daarmee kan jy maak wat jy wil Al trek. ons ook na vreemde lande dit sal nie nodig wees om iets te verpand nie want ons. het genoeg geld vir sewe jaar, Op n matige draffie ry hul die m re n bos in waar die vo ltjies so vrolik kwetter.
en sing dat n mens dit orals kon hoor Elke vo ltjie jubel sy eie deuntjie en op die. groen gras gaan die blommetjies lieflik en welriekend ope Die lug is helder en fris. Baie ho bome staan daar met digte sware lommer Die jonkman kyk na die. skamerige nooi wat hy so trou liefhet en s Liefling sal ons nie op hierdie mooi. plekkie afklim om blomme te pluk en die liefdespel te speel nie Dit sal regtig heerlik. Beatrijs n Middeleeuse juweel, Wat s jy onbeskaamde k rel Sal ek op die veld afklim soos n gemene vroumens. wat geld win met haar liggaam Dan sou ek tog regtig min skaamte gehad het Jy. sou soiets nie ges het as jy nie sommer n gemene k rel was nie Ek kan gerus spyt. kry oor my weggaan jy het Gods straf verdien deur hierdie plan van jou Bly nou. verder stil en luister hoe die vo ltjies sing en jubel dan sal die tyd jou nie verveel. nie As ons eers alleen bymekaar is in die heiligdom van ons eie slaapvertrek dan. kan jy jou hartewens kry Maar daar is nou droefheid in my hart oor jou voorneme. Moet tog nie kwaad wees nie liefling Dis Venus wat my so aangehits het God. kan my gerus swaar straf as ek weer met jou hieroor praat. Goed dan vergeef ek jou want van al die mense onder Gods hemel is jy my. enigste troos Al sou die skone Absalom nog leef en ek seker was dat ek duisend jaar. met hom kon saamwoon in sorgelose weelde dit sou my tog nie. 7 I Minvoordeelisdaaruitversies maaktehaal myvrienderaaimyaanomdittelaat staanenmygemoedniedaarmeetepynignie MaaromdiegenadevanHaar wat

Related Books