August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 1

August September 2008 Montynews Volume 2 Issue 4 Page 1-Free PDF

  • Date:10 Nov 2019
  • Views:90
  • Downloads:0
  • Pages:11
  • Size:997.95 KB

Share Pdf : August September 2008 Montynews Volume 2 Issue 4 Page 1

Download and Preview : August September 2008 Montynews Volume 2 Issue 4 Page 1


Report CopyRight/DMCA Form For : August September 2008 Montynews Volume 2 Issue 4 Page 1


Transcription:

August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 2. Let Your Voice be heard, HOSPITAL BOARD MEMBERS AND MANAGEMENT. Back row standing Ms JJ Mchunu Nursing Manager Mr X D Selepe. HR Manager Dr C Govender Acting Medical Manager Mr HW. Dube Mr SGG Khawula CEO and Pastor NL Mhlongo , Front row sitting Mr KJ Dladla Mrs NP Gumede Mrs NN Maduna. Board Chairperson Mr MG Nzama and Mr GS Mngadi ,S. een above is Montebello Hospital Board Members and Management who work. together diligently in delivering of quality service to Montebello and Ndwe . They will be meeting on regular basis in trying to tackle challenges that face. the hospital Board members will be looking for the interest of Montebello. community and sensitizing Management to community needs Board members will be a. mirror in which management will measure their performance in delivering quality ser . vice according to batho pele principles , For hospital board to perform their duties with dexterity they will be trained by Health. Systems Trust HST HST will be undertaking a Governance and Equity Project GEP . in KwaZulu Natal One of the project aims is to strengthen health system governance at. facility and district level in order to ensure that access to health care and equity is ad . dressed , Management is looking forward to have a healthy partnership with our hospital board In.
our next issue we hope to get feedback from board about their training and share their. experience with us , Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba. August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 3. Let Your Voice be heard, W awungangoZulu eya eMakheni umphakathi wa . seChibini eNdwedwe ngaphansi kweNkosi yakwaNg , cobo emcimbini wokugqugquzela omama ukuba bancelise iz . ingane zabo ibele owabe umhla zintathu kuNcwaba August . 2008 nowabe uhlehlwe yisibhedlela iMontebello kwazise. phela ikiliniki yase Chibini ingenye yamakiliniki kwayisihlanu. angaphansi kwalesi bhedlela Nakuba lalikhipha umkhovu. etsheni ,UNkk K E Ngcobo ezilungiselela uk ,wethula inkulumo emcimbini . umphakathi wawutheleke ngezinkani ukuzothamela lo mcimbi . UNkk K E Ngcobo owayeyisikhulumi sosuku uyena owasicacisela. kabanzi ngenhloso yomcimbi wabalula ukubaluleka kokuncelisa. ibele wabeka lezizathu ezilandelayo, Ubisi lwebele lugayeka kalula .
Luvikela umntwana ezifweni , Luqinisekisa ubudlelwane phakathi kukamama nomntwana . Luvikelwa ukukhulelwa Umphakathi wawubuthene ngothi. lwawo eChibini kiliniki, Luhlala lufudumele futhi. lutholakala kalula ulozolo lwento nayo belu, Wazibeka lezizathu igqugquzela khona ukunceliswa. umntanomuntu wabona kwebele , noma ngubani egculiseka UNksz Dludla wabe esekhipha. Wathi engahlala phansi izipho ngokubuza umphakathi ngo . uNkk Ngcobo kwathatha kubaluleka kokuncelisa ibele . ikwaya eyazibiza ngeChibini kwadliwa laze layozilahla kunina . HBC volunteers neyashaya,Ikwaya yase Chibini ithatha inkundla .
May God Help You , The year 2008 goes towards the end so all those who have visions with their lives are now working on their. strategic plans What is your vision Maybe you have been sick and frustrated since the beginning of this year. and you never thought that God may change your life now it has materialized What do you think of your. future , Turn to God miracles could happen to your life Never get exhausted of praying to Him . Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba, August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 4. ABET CELEBRATION 2008, 1 This celebration was held on the 11th of Septem . ber at Port Shepstone FET College formerly, known as Gamalakhe College .
2, 3,1 Inspiring ABET banner, 4,2 Wawungafunga ukuthi. basenkonzweni kanti bethamele inku ,lumo abafundi be ABET . 3 Montebello ABET Learners,4 Ilembe District ABET learners. Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba, August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 5. Let Your Voice be heard, Services Rendered at Our Rehab Department.
O,apy , ur hospital provide three types of therapies our therapists are going to explain how each ther . apy works Types of therapies are Physio Therapy Speech Therapy and Occupational Ther . Riona tells us more about Physiotherapy Physiotherapy is. the specific movement techniques to improve healing and. function Techniques include massage manipulation electro . therapy and many other supportive and physical measures . The most important tools for physiotherapists are their. hands Physiotherapists also council and educate the patient in. order to prevent injuries disease and disorders Physiothera . pists are highly skilled in the use of all the necessary modali . ties used for healing are skilled educators and councilors . Riona Lallie Physiotherapist , Nomfundo has something to say about Speech Therapy . Speech Therapy is a medical profession that is interested in. helping people with communication impairments This in . cludes problems with understanding spoken language form . ing sentences in spoken language pronunciation voice swal . lowing reading and writing , It also involves the assessment and the management of peo . ple with communication problems by collecting a sample of. problem as reported by the patient After the problem has. been identified the speech therapist in conjunction with the. patient and the family creates a plan towards the rehabilita . tion of the individual , Nomfundo Ngcobo Speech Therapist . Fathima has something to tell us about Occupational. Therapy Occupational Therapy is a medical profession. that seeks to help all people who have physical disabili . ties intellectual disabilities as well as children with devel . opment delays and learning problems Just like doctors. use medication to treat OTs use carefully selected activi . ties to help individuals gain independence in everyday. tasks They are actively involved in Disability Grant As . sessment Work Assessments Work and Skills Training . and in establishment of Income Generation Projects . Fathima Ismail Occupational Therapist , Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba.
August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 6. Let Your Voice be heard, SIYIXOXA NGEZITHOMBE EYASE SIDUMBINI. UMfu S J Mtetwa umphathi wohlelo UNgqongqoshe u Peggy Nkonyeni. UNgqongqoshe u P N Nkonyeni evula Ithimba labasebenzi be Emergency Res . isikhuyngo sama Ambulance e Sidum cue Service eSidumbini . bini , Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba, August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 7. Let Your Voice be heard, Isikhungo sama Ambulance eSidumbini Umphakathi uchazelwa ngokuzivikela. ezifeni ezahlukene , Izintombi zendawo zayibhikla kwavuka Kulo mcimbi kwakuhlolelwa nezifo. usinga kuNgqogqoshe ezahlukene , INKONDLO,S, enzeni Ngculazana Kodwa senzeni Ngculazana .
Saze saphel sizw esimnyama Kwakhal uNkosi Johnson kwadum ihosha kwazama . Ugadla qede kusale umunyu nosizi Ngculazana zam Phalamende kodwa phinde umusa kuwe. Kwakhal inkonyane kaJobe Okumhlophe kwayiso leso . Muphi umusa nothando kuwe Ngculazana Namanje ngisasizw isililo sikaGugu Dlamini KwaMashu. Inkemba yakho ibukhali nxazonke Ngculazana, Udlula qede kuvalw imizi Ngculazana Kodwa senzeni Ngculazana . Ingan oDokotela nabahlengikazi sebephelelwe yisineke Abanye sebeyizimpunyela ngenxa yonya lwakho Ngcu . nguwe Ngculazana lazana, Yehlisulaka Ngculazana, Kodwa senzeni Ngculazana Sazesaphel isizwe simnyama Ngculazana. Ubhuqabhuqa abadala nabancane awunasihe Ngculazana. Udlule qede kwakhala izigwili nezimpofana Ngculazana. By Msaras,Kwakhala ubuphohlophohlo kodwasenzeni Ngculazala . Udlula qede uzwe bethi qin idolo nakimi kwakunje , Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba. August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 8. Let Your Voice be heard, GRIEVANCE PROCEDURE, Mr X D Selepe our Human.
Resource Manager tells us about procedures,to be followed when lodging a grievance . This was prompted by the fact that most of,staff members end up pursuing incorrect. procedures which end up putting them in,trouble , This is what he has to say It has been no Mr X D Selepe H R Manager. ticed that there are some employees that stay, with dissatisfaction for a long time because Should the employer fail to respond to. they are not aware of what procedures to be grievance within stipulated time 30. followed in order to voice their dissatisfac days the employee may lodge his her. tion grievance directly to Pubic Service Com , mission PSC also has 30 days to resolve.
An employee must lodge a grievance within the grievance . 90 days from the date of which s he became, aware of the omission with me Human Re Should the units sections wish to have. source Manager I will then facilitate the full grievance procedure document they. resolution of the grievance by letting the are at liberty to come to Human Re . grieved employee fill a prescribed form source ,which is obtainable from Human Resource. section , Thereafter I will forward your grievance to. the relevant authority Supervisor or Man ,agement to investigate and resolve your dis . satisfaction The aggrieved employee will be,informed about progress towards resolution .
The institution has 30 days to deal with the,grievance If the employee is dissatisfied with. the outcome s he must inform the authori ,ties in writing within 10 days The employer. will then forward the grievance to Public Ser , vice Commission PSC within 5 days of be Together we triumph. ing informed by the employee , Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba. August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 9. Let Your Voice be heard, FROM THE EDITORIAL, TEAM.
Mr George Shuba Acting PRO , Quality Assurance Manager. Ms Zinhle Thusi P R O Inserv Mr Sandile Ntuli P R O Inserv. D ue to Budgetary constrains resulting to frizzing of posts I was asked by Mr Khawula CEO to act as. P R O since 05 June 2008 It has been a huge challenge to perform my duties as acting PRO and ap . pointed Quality assurance manager Eight 8 hours is not enough to perform both duties therefore I had to put. extra hours to at least do justice to both tasks Work load was lifted by arrival of my two colleagues in August. 2008 to do workplace experiential training It has been a daunting task to collate this newsletter since it was our. first time to publish Hospital newsletter We hope to produce a better newsletter next time . We invite the community of Montebello to come forward and contribute in our next issue this newsletter be . longs to all of us We will also try to make it as educational and informative as much as possible . Given working as a team with the above mentioned trainees in the Public Relations Office I have coped with so. many challenges so as to release this newsletter Therefore I would like to thank them for their contributions. which has resulted to the packaging of this newsletter I cannot forget to mention their commitment in learning. and exploring Keep it up guys I wish you a good luck to your career . Private Bag X506 Dalton 3236 Phone 033 5067000 , Email mzi shuba kznhealth gov za . Webpage www kznhealth gov za montebellohospital htm. Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba, August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 10. Let Your Voice be heard, NEW APPOINTEES TRANSFERRES. Mzobe K Laundry Manager Mgobhozi S Z Professional Nurse. Gama L Professional Nurse Mkhize J M Health Safety Officer. Mthethwa F E Comm Serve Prof Nurse Maphumulo F M Stuff Nurse. Majola M C Comm Serve Prof Nurse Mtshali S M B Professional Nurse. Khumalo R R D Sessional Medical Officer Mlipha M N Social Worker. Makhathini M S B Nursing Assistant, Ngubane E D Principal Medical Officer.
Thusi M N Chief Professional Nurse, COMMUNITY SERVICES. PROMOTIONS, Ismail F Occupational Therapist Ngubane E D Senior Medical Officer. Lallie R Physiotherapist Chabane P K Infection Control Manager. Kalinowskie A J Dietician Selepe X D Human Resource Manager. Mdluli K J Professional Nurse Shuba M G Quality Assurance Manager. Dube B A Health Survey Officer, Masondo P V Artisan. RETIRED,Gumede A General Orderly,Ngcobo Q M General Orderly. Mthembu T V Professional Nurse, DECEASED, Mbambo S H General Orderly.
Maduna V P Staff Nurse, May Your Soul Rest in Peace . Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba, August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 11. Let Your Voice be heard, EZEMIDLALO, Umkhandlu we Lembe wawune Lig ngasekuqaleni. kwalonyaka Zonke izibhedlela ezingaphansi, kwalomkhandlu zaveza amakhono azo kwezemidlalo. kuleLig Isibhedlela saseMontebello naso asisalanga. ngaphandle sazibandakanya naso saveza ikhono, laso naso kwezemidlalo .
Izithombe ezingezansi zathathwa eMandeni lapho, kwatholana khona phezulu iMontebello kanye ne . Sundumbili kwashunqa uthuli ,Nakuba zingaphumelelang izintokazi zase . Montobello kodwa zaliphonsa itshe esivi ,vaneni ,Kwesokudla Yilo leli qembu laseMontebello. elaqhakambisa igama lesibhedlela Labhaxabula,iqembu laseSundumbili ngegoli elilodwa eqandeni . Phambili ngani bafana siyaziqhenya ngani , Kwesobunxele Zazizibiza kanje izinsizwa zaseMon .
tebello ezigqoke ijezi eliphuzi ngesikhathi zibhax <. August September 2008 MontyNews Volume 2 Issue 4 Page 1 Silwa Nezifo Silwa Nobhubha Sinika Ithemba MontyNews Let Your Voice be heard Staff are also encouraged to use equipment and government vehi cles with care

Related Books