Araling Panlipunan Grade 5

Araling Panlipunan Grade 5-Free PDF

  • Date:11 Nov 2019
  • Views:1.8K
  • Downloads:255
  • Pages:44
  • Size:749.95 KB

Share Pdf : Araling Panlipunan Grade 5

Download and Preview : Araling Panlipunan Grade 5


Report CopyRight/DMCA Form For : Araling Panlipunan Grade 5


Transcription:

ARALIN 1 KOLONYALISMONG ESPANYOL SA PILIPINAS,Takdang Panahon 2 araw. Layunin , 1 Natatalakay ang kahulugan ng kolonyalismo. 2 Natatalakay at nailalarawan ang konteksto ng kolonyalismo. kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas, 3 Nasusuri ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa mga Pilipino. Paksang Aralin,Paksa Kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Kagamitan mga larawan ng pananakop video clips o powerpoint. presentations laptop manila paper pentel pen,Sanggunian Learner s Material pah .
K to 12 AP5PKE IIa 1, Unang Araw ,Pamamaraan,A Panimula. 1 Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang. tatalakayin , 2 Balik aral Magbigay ng sariling konklusyon tungkol sa. kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkabuo ng lipunan at. pagkakakilanlang Pilipino , 3 Ipakita ang larawan ng pagdating ng mga Espanyol sa bansa . Itanong sa mga mag aaral kung ano nakikita nila sa larawan at ano. ang ipinapahiwatig nito , 4 Iugnay ang kanilang mga sagot sa paksang aralin . B Paglinang, 1 Ipadinig ng guro sa mga mag aaral ang awiting Bayan Ko ni.
Freddie Aguilar Tanungin ang mga bata tungkol sa mensahe ng. awit , 2 Sa inyong palagay ano ang pakiramdam ng isang ibon na ikinulong. sa hawla at tinanggalan ng kalayaan , 3 Isulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara . 4 Ipaliwanag at iugnay ang mga kasagutan ng bata sa tatalakaying. aralin , 5 Ilahad ang aralin sa Alamin Natin sa LM pah . 6 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o brainstorming kaugnay ng. aralin , 2, 7 Itanong ng guro , a Ano ang ibig sabihin ng kolonyalismo . b Ano ang ibig sabhin ng kolonya , c Paano natin ilalarawan ang konteksto ng kolonyalismo.
kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas , 8 Ipaliwanag ng guro ang panuto sa pagsasagawa ng bawat gawain . Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipabasa ang panuto sa Gawain A pah ng LM . Ikalawang Araw , Gawain B Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang klase sa limang pangkat Ipabasa ang. panuto sa Gawain B pah ng LM , Gawain C Pangkatang Gawain . Muling pangkatin ng guro ang mga bata Sa pagkakataong. ito maaaring pangkatin sa apat na pangkat ang klase . Ipaliwanag ng guro ang panuto sa Gawain C pah ng, LM .
Ipalahad sa klase ang sagot ng bawat pangkat , 9 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata. sa Gawain B at C, 10 Bigyang diin ng guro ang mga kaisipan sa Tandaan Natin LM pah . Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin sa LM pah . Takdang Aralin, Sa iyong palagay ano ang pinakamahalagang impluwensya ng mga. Espanyol sa mga Pilipino na hanggang ngayon ay nananatili sa ating. araw araw na pamumuhay Ipaliwanag ang iyong sagot . Susi sa Pagwawasto,Gawain A 1 5 Indibidwal na Gawain .
Maaaring iba iba ang sagot ,Gawain B Pangkatang Gawain . Maaaring iba iba ang sagot ,Gawain C, 1 Ferdinand Magellan. 3, 2 pagsakop o pananakop, 3 Miguel Lopez de Legazpi. 4 Krus at espada, 5 333 na taon, Rubric para sa Gawain B at C. Rubric para sa gawaing Venn Diagram at Bubble Map. Pamantayan Batayang Puntos, 1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng mga 16 20.
mag aaral sa kanilang gawain output, 2 May 75 na detalye lamang ang nailahad o 11 15. naipaliwanag ang mga mag aaral, 3 Kalahati o 50 lang ang naipaliwanag o 6 10. nagawang output ang mga mag aaral, 4 Walang naipaliwanag o nagawang output ang 1 5. mga mag aaral,ARALIN 2 MGA DAHILAN AT LAYUNIN, NG KOLONYALISMONG ESPANYOL. Takdang Panahon 3 araw,Layunin , 1 Naipapaliwanag ang mga dahilan ng pananakop ng mga.
Espanyol sa Pilipinas, 2 Natutukoy ang mga layunin ng kolonyalismong Espanyol sa. bansa, 3 Matutukoy ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Paksang Aralin, Paksa Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol. Kagamitan mga larawan ng pananakop video clips o powerpoint. presentations laptop manila paper pentel pen,Sanggunian Learner s Material pah . K to 12 AP5PKE IIa 2, Unang Araw ,Pamamaraan, 4, A Panimula.
5 Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang. tatalakayin , 6 Balik aral Itanong ng guro Ano ang kolonyalismo Ano ang. kolonya , 7 Magpakita ng larawan ng magagandang tanawin at mga likas. yaman ng Pilipinas Itanong ng guro sa mga mag aaral kung ano. kaya ang kaugnayan ng mga ito sa pagsakop ng mga dayuhang. Espanyol sa ating kapuluan , 8 Iugnay ang kanilang mga sagot sa paksang aralin na tatalakayin . B Paglinang, 1 Ipanood ng guro sa mga mag aaral ang music video ng awiting. Piliin mo ang Pilipinas o ang awiting Pilipinas Tara Na . Tanungin ang mga bata tungkol sa mensahe ang awit . 2 Itanong ng guro Ano ang mga magagandang tanawin at likas na. yaman ang nakita mo sa music video Isulat sa pisara ang mga. sagot , 3 Ipaliwanag at iugnay ang mga sagot ng bata sa tatalakaying aralin .
4 Ilahad ang aralin sa Alamin Natin sa LM pah , 5 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o brainstorming kaugnay ng. aralin , 6 Itanong ng guro sa klase , d Ano ang dahilan at layunin ng pananakop ng mga Espanyol. sa Pilipinas , e Bakit mabilis tayong nasakop at matagal na napasailalim sa. pamamahala at kapangyarihan ng mga Espanyol , 7 Ipaliwanag ng guro ang panuto sa pagsasagawa ng bawat gawain. sa Gawin Natin , Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipabasa ang panuto sa Gawain A pah ng LM .
Ikalawang Araw ,Gawain B Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang klase sa apat na pangkat Ipabasa ang. panuto sa Gawain B pah ng LM , Pangkat 1 at 2 ang magsasagawa ng gawaing Catch the. Falling Stars, Pangkat 3 at 4 ang magsasagawa ng Role Playing. 5, Ikatlong Araw ,Gawain C Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang klase sa limang pangkat Ipabasa ang. panuto sa Gawain C pah ng LM , Ipalahad sa klase ang sagot ng bawat pangkat .
8 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata. sa Gawain B at C , 9 Bigyang diin ng guro ang mga kaisipan sa Tandaan Natin sa pah . ng LM ,Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin sa pah . ng LM ,Takdang Aralin, Sumulat ng isang makasaysayang pangyayaring naganap sa ating. bansa kung saan naipakita ang matinding pagkakaisa ng mga Pilipino . Susi sa Pagwawasto,Gawain A Indibidwal na Gawain , Maaaring iba iba ang sagot ng mga bata . Gawain B Pangkatang Gawain , Sagot para sa gawain ng Pangkat 1 at 2 Catch the Falling Stars.
Maaaring tanggapin ang mga sagot na may pagkakahawig dito . 1 Walang pagkakaisa, 2 Walang pinuno at malakas na sandata. 3 May disiplina at malakas na armas ang mga Espanyol. 4 Madaling niyakap ng mga Pilipino ang Kristiyanismo. 5 Humanga ang mga Pilipino sa mga Espanyol, Sagot para sa gawain ng Pangkat 3 at 4 Gamitin ng guro ang. rubric upang tasahin ang ipinakitang Role Playing,Gawain C Pangkatang Gawain . Maaaring iba iba ang saloobin at opinyon ng bawat pangkat sa. kanilang sagot Gamitin ng guro ang rubric upang tasahin ang. pangkatang gawaing ito , Rubrik para sa Gawain B, 6. Rubrik para sa gawaing Catch the Falling Star, Pamantayan Batayang Puntos.
1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng 16 20, mga mag aaral sa kanilang. gawain output, 2 May isang detalye na hindi nasagot ang 11 15. mga mag aaral, 3 Kalahati o 50 lamang ang 6 10, naipaliwanag o nagawang output ang. mga mag aaral, 4 Halos walang naipaliwanag o 1 5, nagawang output ang mga mag aaral. Rubrik para sa Gawain B Role Playing , Pamantayan Batayang Puntos.
1 Napakahusay Malinaw at angkop ang, diyalogo at kilos Maayos na naipahayag ang. 16 20, mensahe at tumpak ang lahat ng, impormasyong ipinakita. 2 Mahusay May malinaw na pagpapahayag, ng angkop na dayalogo at kilos subalit may 11 15. 1 pagkakamali sa impormasyong ipinakita,3 Katamtaman ang Kahusayan . Nakapagpahayag ng dayalogo at may kilos, ngunit may 2 o higit pang pagkakamali sa 6 10.
impormasyong ipinakita,4 Nangangailangan ng Pagsasanay Walang. naipahayag na diyalogo at walang kilos na 1 5, naipakita. Rubrik para sa Gawain C, Pamantayan Batayang Puntos. 1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng mga, 16 20, mag aaral sa kanilang gawain output. 2 May mga isang detalye na hindi nailahad o, 11 15.
naipaliwanag ang mga mag aaral,3 May kalahati o 50 lamang na detalye ang. hindi naipaliwanag o nagawang output ang 6 10, mga mag aaral. 4 Halos walang naipaliwanag o nagawang, 1 5, output ang mga mag aaral. 7, ARALIN 3 PAGLALAKBAY NG ESPANYOL SA PILIPINAS AT. PAGKATATAG NG MAYNILA,Takdang Panahon 2 araw,Layunin .
1 Nakabubuo ng timeline ng paglalakbay ng mga Espanyol sa Pilipinas. 2 Natutukoy kung kailan naitatag ang Maynila bilang kabisera ng. Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Spain, 3 Nailalarawan ang naging engkwentro ng mga Pilipino sa mga. Espanyol,AP5PKE IIb 3,Paksang Aralin, Paksa Timeline ng Paglalakbay ng mga Espanyol sa Pilipinas at. Pagkatatag ng Maynila, Kagamitan mga larawan ng ekspedisyon sa Pilipinas powerpoint. presentations laptop manila paper pentel pen marker. Sanggunian Learner s Material, K to 12 AP5PKE IIb 3. Unang Araw ,Pamamaraan,A Panimula, 1 Magdaraos ang guro ng balitaan na may kaugnayan sa paksang.
tatalakayin , 2 Balik aral Itanong ng guro sa mga mag aaral . Ano ang layunin ng kolonyalismong Espanyol , Bakit naging madali sa mga Espanyol na sakupin ang. Pilipinas noong panahong iyon , 3 Ipakita ng guro ang larawan o video clips ng pagdating ni. Magellan sa bansa Magpakita rin ng larawan ng Lungsod ng. Maynila maaaring gamitin ang lumang larawan ng Maynila. noong panahon ng Espanyol kung mayroon Itanong sa mga. mag aaral kung ano nakikita nila sa larawan at ano ang. masasabi nila tungkol dito , 4 Iugnay ang kanilang mga sagot sa paksang aralin na tatalakayin . 8, B Paglinang, 11 Ilahad ng guro ang aralin gamit ang mga susing tanong sa Alamin.
Natin sa LM pahina , 12 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o brainstorming kaugnay ng mga. tanong , 13 Ipabasa ng guro ang Alamin Natin sa LM pah . 14 Talakayin ang mga sumusunod , Taon o petsa ng paglalakbay ekspedisyon ng mga Espanyol. sa Pilipinas, Kailan at paano naitatag ang Maynila bilang kabisera ng. Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya , Mahahalagang kaganapan sa engkwentro ng mga Pilipino at.
Espanyol, 15 Ipaliwanag ng guro ang panuto sa pagsasagawa ng bawat gawain . Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipabasa ang panuto sa Gawain A pah ng LM . Ikalawang Araw , Gawain B Pangkatang Gawain , Pangkatin ng guro ang mga bata . Ipaliwanag ang panuto sa Gawain B pah ng LM , Gabayan ng guro ang bawat pangkat para sa maayos na. pagsasagawa ng gawain , Gawain C Indibidwal na Gawain .
Ipabasa ang panuto sa Gawain C pah ng LM , 1 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga. bata sa Gawain B , 2 Bigyang diin ng guro ang mga kaisipan sa Tandaan Natin LM. pah ,Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin LM pah . Takdang Aralin, Sa isang talata ilarawan mo ang naging engkwentro nina Magellan. at Lapu lapu sa Mactan noong ika 27 ng Abril 1521 . Pagyamanin Natin, Anong katangian ni Lapu lapu ang hinangaan mo Bakit .
Ipaliwanag ang iyong sagot , 9, Susi sa Pagwawasto. GAWIN NATIN,Gawain A,1 Ferdinand Magellan,2 Lapu lapu. 3 Raja Humabon,4 Miguel Lopez de Legazpi,5 Maynila. Gawain B, I Timeline, Abril 7 1521 Abril 27 1521 1525 1526 1542 1565 1570 Abril 15 1571 Hunyo 24 1571. 1571, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 Abril 27 1521 narrating ni Magellan ang Cebu.
2 Abril 27 1521 natalo ng pangkat ni Lapu lapu ang mga Espanyol. at napatay si Magellan, 3 1525 ekspedisyong Loaisa. 4 1526 ekspedisyong Cabot, 5 1542 ekspedisyong Villalobos. 6 1565 itinitag ni Legazpi ang Lungsod ng Cebu, 7 1570 unang paglusob ng mga Espanyol sa Maynila. 8 Abril 15 1571 pinamunuan ni Legazpi ang ekspedisyon sa. Maynila, 9 Hunyo 24 1571 ipinahayag ang Maynila bilang kabisera ng. Pilipinas,Gawain C, 1 Ekspedisyong Magellan, 2 Ekespedisyong Loaisa.
3 Ekspedisyong Cabot, 4 Ekspedisyong Saavedra, 5 Ekspedisyong Villalobos. 6 Ekspedisyong Legazpi, 10, Rubrik para sa Pangkatang Gawain. Gawain B, Pamantayan Batayang Puntos, 1 Kumpleto at tumpak lahat ang. impormasyon at detalyeng nailahad 16 20, ng mga mag aaral sa kanilang. gawain output, 2 May mga isang detalye na kulang at.
11 15, hindi malinaw na nailahad ang mga, mag aaral. 3 May kalahati o 50 lamang ang, nailagay na detalye o nagawang 6 10. output ang mga mag aaral, 4 Halos walang nailagay na detalye o. 1 5, nagawang output ang mga mag , aaral,ARALIN 4 IBA T IBANG PERSPEKTIBO UKOL SA. PAGKATATAG NG KOLONYA,Takdang Panahon 2 araw,Layunin .
1 Nasusuri ang iba t ibang perspektibo ukol sa pagkatatag ng kolonyang. Espanyol sa Pilipinas,AP5PKE IIb 4,Paksang Aralin. Paksa Iba t ibang Perspektibo ukol sa Pagkatatag ng Kolonya. Kagamitan larawan powerpoint presentations laptop manila. paper pentel pen marker,Sanggunian Learner s Material. K to 12 AP5PKE IIb 4, Unang Araw ,Pamamaraan,A Panimula. 1 Araling Panlipunan Grade 5 Patnubay ng Guro YUNIT II PAMUNUANG KOLONYAL NG ESPANYA th Ika 16 hanggang 17th siglo Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Konsultant Virgilio L Laggui

Related Books